Szoftverfrissítések kezelése az Intune-banManage software updates in Intune

A Windows 10 rendszerű eszközök frissítésére a Windows szoftverszolgáltatás használható.Windows as a Service is the way to update Windows 10 devices. A Windows 10-ben az új funkció- és minőségi frissítések magukban foglalják valamennyi korábbi frissítés tartalmát.With Windows 10, new Feature Updates and Quality Updates includes the contents of all previous updates. Így a legújabb frissítés telepítésével biztosítható, hogy a Windows 10 rendszerű eszközök naprakészek legyenek.As long as you've installed the latest update, you know your Windows 10 devices are up-to-date. A Windows korábbi verzióitól eltérően a frissítés egy része helyett már a teljes frissítést telepíteni kell.Unlike with previous versions of Windows, you now must install the entire update instead of part of an update.

A Windows Update Vállalatoknak használatával leegyszerűsítheti a frissítéskezelést.By using Windows Update for Business, you simplify the update management experience. Nem kell jóváhagynia az eszközcsoportok egyes frissítéseit.You don’t need to approve individual updates for groups of devices. A környezetek kockázatkezelését egy frissítéskibocsátási stratégia konfigurálásával intézheti.You can manage risk in your environments by configuring an update rollout strategy. A Windows Update gondoskodik arról, hogy a frissítések a megfelelő időben települjenek.And Windows Update makes sure that updates are installed at the right time. A Microsoft Intune lehetővé teszi a frissítési beállítások konfigurálását az eszközökön és a frissítések telepítésének késleltetését.Microsoft Intune provides the ability to configure update settings on devices, and gives you the ability to defer update installation. Az Intune nem tárolja a frissítéseket, csak a frissítési szabályzat-hozzárendelést.Intune doesn’t store the updates, but only the update policy assignment. Az eszközök közvetlenül a Microsoft Update-hez fordulnak a frissítésekért.Devices access Windows Update directly for the updates. A Windows 10 frissítési körök az Intune használatával konfigurálhatók és kezelhetők.Use Intune to configure and manage Windows 10 update rings. A frissítési körök olyan beállításokat tartalmaznak, amelyek a Windows 10 frissítések telepítésének ütemezését és mikéntjét konfigurálják.An update ring includes a group of settings that configure when and how Windows 10 updates get installed. Megadhatja például a következő beállításokat:For example, you can configure the following settings:

 • Windows 10 karbantartási csatorna: Válassza ki azt a karbantartási csatornát, amelytől frissítéseket szeretne kérni az eszközcsoportoknak.Windows 10 Servicing Channel: Choose the servicing channel from which you want groups of devices to receive updates. Az alábbi csatornák érhetők el:The following channels are available:

  • Féléves csatornaSemi‐Annual Channel
  • Féléves csatorna (célzott)Semi‐Annual Channel (Targeted)
  • Windows Insider ‐ gyorsWindows Insider ‐ Fast
  • Windows Insider ‐ lassúWindows Insider ‐ Slow
  • A Windows Insider kiadásaRelease Windows Insider

  További információ az elérhető karbantartási csatornákról: A Windows mint szoftverszolgáltatás – áttekintés.For details on the available servicing channels, see Overview for Windows as a Service.

 • Halasztó beállítások: A frissítéseket halasztó beállítások megadásával késleltethető a frissítések telepítése az eszközcsoportokon.Deferral Settings: Configure update deferral settings to delay update installations for groups of devices. Ezzel a beállítással a lépésenkénti frissítési terv alapján a folyamat végig nyomon követhető.Use these settings to stage your update roll-out so you can review progress along the way.

 • Felfüggesztés: A frissítések telepítésének felfüggesztése, ha a frissítési terv bármely pontján probléma merülne fel.Pausing: Postpone the installation of updates if you discover an issue at any point during the update rollout.

 • Karbantartási időszak: Megadható egy időszak, amelyben a frissítések telepíthetők.Maintenance window: Configure the hours in which updates can be installed.

 • Frissítés típusa: Megadható, hogy milyen típusú frissítések települjenek.Update type: Choose the types of updates that get installed. Ezek lehetnek például a minőségi frissítések, funkciófrissítések vagy illesztőprogramok.For example, Quality Updates, Feature Updates, or drivers.

 • Műveletek a telepítéskor: A frissítések telepítési módját konfigurálja.Installation behavior: Configures how the update gets installed. Például meghatározható, hogy automatikusan újrainduljon-e az eszköz a frissítés után.For example, does the device automatically restart after the installation?

 • Megosztott letöltés: Konfigurálható a letöltések megosztása.Peer downloading: You choose to configure peer downloading. Ezzel a beállítással, miután egy eszköz végzett egy frissítés letöltésével, a többi eszköz már erről az eszközről tölti le a frissítést.If configured, when a device has finished downloading an update, other devices can download the update from that device. A letöltés folyamata ezáltal felgyorsul.This setting speeds up the download process.

A kialakított frissítési körök hozzárendelhetők az eszközcsoportokhoz.After you create update rings, you assign them to groups of devices. Frissítési körök használatával kialakítható az üzleti igényeknek leginkább megfelelő frissítési stratégia.By using update rings, you can create an update strategy that mirrors your business needs. További információ: Frissítések kezelése a Vállalati Windows Update használatával.For more information, see Manage updates using Windows Update for Business.

ElőkészületekBefore you start

 • A frissítéshez a Windows 10 rendszerű számítógépeken legalább Windows 10 Pro verziónak kell futnia az évfordulós frissítéssel.To update Windows 10 PCs, they must be running at least Windows 10 Pro with the Windows Anniversary update.

 • A Windows Update a Windows 10 alábbi verzióit támogatja:Windows Update supports the following Windows 10 versions:

  A Windows 10 Mobile rendszert futtató eszközök nem támogatottak.Devices running Windows 10 Mobile aren't supported.

 • Windows eszközökön a Visszajelzés és diagnosztika > Diagnosztikai és használati adatok beállításnál legalább az Alapszintű értéknek kell szerepelnie.On Windows devices, Feedback & diagnostics > Diagnostic and usage data must be set to at least Basic.

  A Windows beállítása diagnosztikai és használati adatok küldéséhez

  Ezt a beállítást elvégezheti manuálisan, vagy a Windows 10 és újabb verziók esetén használhat egy Intune eszközkorlátozási profilt.You can configure this setting manually, or you can use an Intune device restriction profile for Windows 10 and later. Ehhez az Általános > Diagnosztikai adatok küldése beállításnál legalább az Alapszintű értéknek kell szerepelnie.To do this, configure the setting General > Diagnostic data submission to at least Basic. Az eszközprofilokról további információt nyújt az Eszközkorlátozási beállítások konfigurálása című témakör.For more information about device profiles, see configure device restriction settings.

 • Az Intune felügyeleti konzolon négy beállítás szabályozza a szoftverfrissítések viselkedését.In the Intune administration console, there are four settings that control software updates behavior. Ezek a beállítások az általános konfigurációs szabályzat részei a Windows 10 rendszerű számítógépeken és mobileszközökön:These settings are part of the general configuration policy for Windows 10 desktop and Mobile devices:

  • Automatikus frissítések engedélyezéseAllow automatic updates
  • Előzetes funkciók engedélyezéseAllow pre-release features
  • Telepítés ütemezett napjaScheduled Install Day
  • Telepítés ütemezett időpontjaScheduled Install Time

  A klasszikus Azure-portál néhány egyéb Windows 10-frissítési beállítást is tartalmaz az eszközkonfigurációs profilban.The Azure classic portal also has a limited number of other Windows 10 updates settings in the device configuration profile. Amennyiben ezen beállítások bármelyike már konfigurálva van az Azure Portalra való migráláskor, erősen ajánlott a következő lépések végrehajtása:If you have any of these settings configured when you migrate to the Azure portal, we strongly recommend that you do the following:

 1. Hozzon létre Windows 10 frissítési köröket az Azure Portalon a kívánt beállításokkal.Create Windows 10 update rings in the Azure portal with the settings that you need. Az Előzetes funkciók engedélyezése beállítást az Azure Portal nem támogatja, mert az már nem alkalmazható a legújabb Windows 10 buildekre.The Allow pre-release features setting is not supported in the Azure portal because it is no longer applicable to the latest Windows 10 builds. A frissítési körök létrehozásakor megadhatja a másik három beállítást és a további Windows 10 frissítési beállításokat is.You can configure the other three settings, as well as other Windows 10 updates settings, when you create update rings.

  Megjegyzés

  A klasszikus portálon megadott Windows 10-frissítési beállítások nem jelennek meg az Azure Portalon az áttelepítés után.Windows 10 updates settings created in the classic portal are not displayed in the Azure portal after migration. Ezek a beállítások azonban érvénybe lépnek.However, these settings are applied. Ha a beállítások bármelyikét migrálja, majd módosítja az áttelepített szabályzatot az Azure Portalon, akkor ezek a beállítások törlődnek a szabályzatból.If you migrate any of these settings, and edit the migrated policy from the Azure portal, these settings are removed from the policy.

 2. Törölje a frissítési beállításokat a klasszikus portálon.Delete the update settings in the classic portal. Az Azure Portalra történő migrálás és az azonos beállításoknak egy frissítési körben történő megadása után az esetleges szabályzat-ütközések elkerülése érdekében a beállításokat a klasszikus portálon törölni kell.After you migrate to the Azure portal, and add the same settings to an update ring, you must delete the settings in the classic portal to avoid any potential policy conflicts. Ha például ugyanazt a beállítást különböző értékekkel konfigurálja, ütközés alakul ki.For example, when the same setting is configured with different values, there is a conflict. Ezt nem könnyű megállapítani, mert a klasszikus portálon konfigurált beállítás nem jelenik meg az Azure Portalon.There isn't an easy way to know because the setting configured in the classic portal does not display in the Azure portal.

Frissítési körök létrehozása és hozzárendeléseCreate and assign update rings

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, szűrjön az Intune-ra, és válassza a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and then select Microsoft Intune.

 3. Válassza a Szoftverfrissítések > Windows 10-es frissítési körök > Létrehozás lehetőséget.Select Software updates > Windows 10 Update Rings > Create.

 4. Adjon meg egy nevet, egy leírást (nem kötelező), majd válassza a Konfigurálás lehetőséget.Enter a name, a description (optional), and then choose Configure.

 5. A Beállítások területen adja meg az alábbi adatokat:In Settings, enter the following information:

  • Karbantartási csatorna: Adja meg azt a csatornát, amelytől az eszköz a Windows-frissítéseket kapja.Servicing channel: Set the channel from which the device receives Windows updates.

  • Microsoft-termékfrissítések: Válassza az alkalmazás-frissítések keresését a Microsoft Update webhelyen.Microsoft product updates: Choose to scan for app updates from Microsoft Update.

  • Windows-illesztőprogramok: Válassza a Windows Update-illesztőprogramok mellőzését a frissítések során.Windows drivers: Choose to exclude Windows Update drivers during updates.

  • Az automatikus frissítés viselkedése: Adja meg, hogy hogyan települjenek az automatikus frissítések, illetve mikor indítsák újra az eszközt.Automatic update behavior: Choose how automatic updates are installed, when to restart or reboot. További információ: Update/AllowAutoUpdate.For details, see Update/AllowAutoUpdate.

   • Az automatikus viselkedés gyakorisága: Ez a beállítás akkor jelenik meg, ha az Automatikus telepítés és újraindítás az ütemezett időpontban lehetőséget választja a frissítési viselkedéshez.Automatic behavior frequency: If you select Auto install and restart at scheduled time for the update behavior, then this setting is shown. Ezzel a beállítással ütemezheti a frissítésék telepítését, amelyet hét, nap és időpont szerint adhat meg.Use this setting to schedule when updates are installed, including the week, the day, and the time.
  • Újraindítási ellenőrzések: Alapértelmezés szerint be van kapcsolva.Restart checks: Enabled by default. Egy eszköz újraindításakor a rendszer bizonyos ellenőrzéseket végez, például ellenőrzi az aktív felhasználókat, az akkumulátor szintjét, a futó játékokat és más szempontokat.When you restart a device, there are some checks that occur, including checking for active users, battery levels, running games, and more. Ha át szeretné ugrani ezeket az ellenőrzéseket az eszközök újraindításakor, válassza a Kihagyás lehetőséget.To skip these checks when you restart a device, select Skip.

  • Minőségi frissítések késleltetésének időtartama (nap) – Adja meg, hány nappal kívánja késleltetni a minőségi frissítéseket.Quality update deferral period (days): Enter the number of days for which quality updates are deferred. Ezeknek a minőségi frissítéseknek a fogadása a kiadásuktól számítva legfeljebb 30 nappal késleltethető.You can defer receiving these Quality Updates up to 30 days from their release.

   A minőségi frissítések általában meglévő Windows-funkciók javításai és továbbfejlesztései, és rendszerint minden hónap első keddjén jelennek meg,Quality Updates are typically fixes and improvements to existing Windows functionality, and are published the first Tuesday of every month. bár a Microsoft bármikor kibocsáthatja őket.Though they can be released at any time by Microsoft. Megadhatja, hogy szeretné-e késleltetni a minőségi frissítéseket a Windows Update-en való megjelenésük után, és ha igen, mennyi időre.You can define if, and how long, you are to defer receiving Quality Updates after they're available on Windows Update.

  • Funkciófrissítések késleltetésének időtartama (nap) – Adja meg, hány nappal kívánja késleltetni a funkciófrissítéseket.Feature update deferral period (days): Enter the number of days for which Feature Updates are deferred. Ezeknek a funkciófrissítéseknek a fogadása a kiadásuktól számítva legfeljebb 180 nappal késleltethető.You can defer receiving Feature Updates up to 180 days from their release.

   A funkciófrissítések általában új Windows-funkciókat tartalmaznak.Feature Updates are typically new features for Windows. Miután konfigurálta a Karbantartási csatorna beállítást, megadhatja, hogy szeretné-e késleltetni a funkciófrissítéseket a Windows Update-en való megjelenésük után, és ha igen, mennyi időre.After you configure the Servicing channel setting, you can define if, and how long, you are to defer receiving Feature Updates after they're available on Windows Update.

   Például: Ha a karbantartási csatorna a Féléves csatorna (célzott) értékre van beállítva, a késleltetési idő pedig 30 nap: Tegyük fel, hogy az X funkciófrissítés januárban jelenik meg először a Windows Update szolgáltatásban a (célzott) féléves csatornán.For example: If the Servicing channel is set to Semi-Annual Channel (Targeted), and the deferral period is 30 days: Let's say that Feature Update X is first publicly available on Windows Update as a Semi-Annual Channel (Targeted) in January. Az eszköz csak februárban, 30 nappal később fogadja a frissítést.The device does not receive the update until February - 30 days later.

   Ha a karbantartási csatorna a Féléves csatorna értékre van beállítva, a késleltetési idő pedig 30 nap: Tegyük fel, hogy az X funkciófrissítés januárban jelenik meg először a Windows Update szolgáltatásban a (célzott) féléves csatornán.If the Servicing channel is set to Semi-Annual Channel, and the deferral period is 30 days: Let's say the Feature Update X is first publicly available on Windows Update as a Semi-Annual Channel (Targeted) in January. Négy hónappal később, áprilisban az X funkciófrissítés megjelenik a féléves csatornán.Four months later, in April, Feature Update X is released to Semi-Annual Channel. Az eszköz 30 nappal annak a féléves csatornán való megjelenése után fogadja a funkciófrissítést, és májusban frissül.The device receives the Feature Update 30 days following this Semi-Annual Channel release, and updates in May.

  • Kézbesítésoptimalizálásos letöltési mód – Válassza ki azt a módszert, amellyel az eszközök letöltik a Windows-frissítéseket.Delivery optimization download mode: Choose the method for which devices download Windows updates. További információ: DeliveryOptimization/DODownloadMode.For details, see DeliveryOptimization/DODownloadMode.

 6. Ha elkészült, válassza az OK lehetőséget.When done, select OK. A Frissítési kör létrehozása területen válassza a Létrehozás lehetőséget.In Create Update Ring, select Create.

Az új frissítési kör megjelenik a frissítési körök listájában.The new update ring is displayed in the list of update rings.

 1. A kör hozzárendeléséhez jelölje ki a kört a frissítési körök listájában, majd a <kör neve> lapon válassza a Hozzárendelések lehetőséget.To assign the ring, in the list of update rings, select a ring, and then on the <ring name> tab, choose Assignments.
 2. A következő lapon válassza a Válassza ki a befoglalandó csoportokat lehetőséget, majd jelölje ki a csoportokat, amelyekhez hozzá kívánja rendelni ezt a kört.On the next tab, choose Select groups to include, and then choose the groups to which you want to assign this ring.
 3. Ha kész, válassza a Kijelölés lehetőséget a hozzárendelés befejezéséhez.Once you are done, choose Select to complete the assignment.

Frissítés-megfelelőségi jelentésUpdate compliance reporting

A frissítés-megfelelőség nyomon követhető az Intune-ban vagy az Operations Management Suite (OMS) ingyenes megoldása, az Update Compliance segítségével.You can view update compliance in Intune or by using a free solution in the Operations Management Suite (OMS) called Update Compliance.

Frissítés-megfelelőség ellenőrzése az Intune-banReview update compliance in Intune

A szabályzatjelentésben ellenőrizheti a konfigurált Windows 10-es frissítési körök telepítési állapotát.Review a policy report to view the deployment status for the Windows 10 update rings that you have configured.

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Kattintson a Minden szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza a Microsoft Intune elemet.Choose All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.

 3. Válassza a Szoftverfrissítések > Áttekintés lehetőséget.Select Software updates > Overview. Itt általános információkat találhat minden hozzárendelt frissítési kör állapotáról.You can see general information about the status of any update rings you assigned.

 4. Nyissa meg az alábbi jelentések valamelyikét:Open one of the following reports:

  Minden frissítési körhöz:For all deployment rings:

  1. A Szoftverfrissítések > Windows 10-es frissítési körök területenOn the Software updates > Windows 10 Update Rings
  2. A Figyelés szakaszban válassza a Frissítési körönkénti telepítési állapot lehetőséget.In the Monitor section, choose Per update ring deployment state.

  Meghatározott frissítési körökhöz:For specific deployment rings:

  1. A Szoftverfrissítések > Windows 10-es frissítési körök területen válassza ki az áttekinteni kívánt frissítési kört.In Software updates > Windows 10 Update Rings, choose the deployment ring to review.
  2. Az adott frissítési kör adatainak megtekintéséhez a Figyelés szakaszban válasszon az alábbi jelentések közül:In the Monitor section, choose from the following reports to view more detailed information about the update ring:
   • EszközállapotDevice status
   • Felhasználó állapotaUser status

Frissítés-megfelelőség ellenőrzése az OMS használatávalReview update compliance using OMS

A Windows 10 frissítések alkalmazása nyomon követhető az Operations Management Suite (OMS) ingyenes megoldása, az Update Compliance segítségével.You can monitor Windows 10 update rollouts by using a free solution in the Operations Management Suite (OMS) called Update Compliance. További információ: Windows frissítések figyelése az Update Compliance használatával.For details, see Monitor Windows Updates with Update Compliance. Ennek a megoldásnak a használatával kereskedelmi azonosító telepíthető azokra az Intune-nal felügyelt Windows 10 eszközökre, amelyekről frissítés-megfelelőségi jelentést kíván készíteni.When you use this solution, you can deploy a commercial ID to any of your Intune managed Windows 10 devices for which you want to report update compliance.

A kereskedelmi azonosítót az Intune-konzolon egy egyéni szabályzat OMA-URI beállításaival konfigurálhatja.In the Intune console, you can use the OMA-URI settings of a custom policy to configure the commercial ID. További információ: A Microsoft Intune-ban regisztrált Windows 10-eszközökre vonatkozó Intune-szabályzatbeállítások.For details, see Intune policy settings for Windows 10 devices in Microsoft Intune.

A kereskedelmi azonosító konfigurálásához szükséges (kis- és nagybetűket megkülönböztető) OMA-URI elérési út: ./Vendor/MSFT/DMClient/Provider/MS DM Server/CommercialIDThe OMA-URI (case sensitive) path for configuring the commercial ID is: ./Vendor/MSFT/DMClient/Provider/MS DM Server/CommercialID

Az OMA-URI beállítások hozzáadása vagy módosítása alatt például a következő beállítások használhatók:For example, you can use the following values in Add or edit OMA-URI Setting:

 • Beállítás neve: Windows Analytics kereskedelmi azonosítóSetting Name: Windows Analytics Commercial ID
 • Beállítás leírása: Kereskedelmi azonosító konfigurálása Windows Analytics megoldásokhozSetting Description: Configuring commercial ID for Windows Analytics solutions
 • OMA-URI (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket): ./Vendor/MSFT/DMClient/Provider/MS DM Server/CommercialIDOMA-URI (case sensitive): ./Vendor/MSFT/DMClient/Provider/MS DM Server/CommercialID
 • **Adattípus:** Sztring**Data Type**: String
 • Érték: <Használja az OMS munkaterület Windows-telemetria lapján látható GUID értéket>Value: <Use the GUID shown on the Windows Telemetry tab in your OMS workspace>

OMA-URI beállítás – Sor szerkesztése

Megjegyzés

További információ az MS DM-kiszolgálóról: DMClient konfigurációs szolgáltató (CSP).For more information about MS DM Server, see DMClient configuration service provider (CSP).

Frissítések felfüggesztésePause updates

A frissítések felfüggesztésétől számítva legfeljebb 35 napig megakadályozható, hogy az eszköz minőségi vagy funkciófrissítéseket fogadjon.You can pause a device from receiving Feature Updates or Quality Updates for a period of up to 35 days from the time you pause the updates. A megadott időtartam után a felfüggesztés automatikusan megszűnik, és az eszköz keresni kezdi az alkalmazható Windows-frissítéseket.After the maximum days have passed, pause functionality automatically expires and the device scans Windows Updates for applicable updates. A keresés után a frissítések ismét felfüggeszthetők.Following this scan, you can pause the updates again.

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.
 3. Válassza a Szoftverfrissítések > Windows 10-es frissítési körök lehetőséget.Select Software updates > Windows 10 Update Rings.
 4. A frissítési körök listájában válassza ki a felfüggeszteni kívánt kört, majd a ... > Minőségi frissítések felfüggesztése > vagy Funkciófrissítések felfüggesztése lehetőséget a felfüggeszteni kívánt frissítéstípustól függetlenül.In the list of update rings, choose the ring you want to pause, and then, choose ... > Pause Quality > or Pause Feature, depending on the type of updates you want to pause.

Fontos

A felfüggesztési parancsot a kiadása után az eszközök akkor kapják meg, amikor legközelebb bejelentkeznek a szolgáltatásba.When you issue a pause command, devices receive this command the next time they check into the service. Megtörténhet, hogy mielőtt bejelentkeznek, még telepítenek egy ütemezett frissítést.It's possible that before they check in, they might install a scheduled update. Ha az adott eszköz ki van kapcsolva a felfüggesztési parancs kiadásakor, akkor a bekapcsolása után esetleg letölthet és telepíthet ütemezett frissítéseket, mielőtt bejelentkezik az Intune-ba.Additionally, if a targeted device is turned off when you issue the pause command, when you turn it on, it might download and install scheduled updates before it checks in with Intune.

A Windows 10 legújabb szoftverfrissítéseinek eltávolításaUninstall the latest from Windows 10 software updates

Ha kritikus problémát tapasztal a Windows 10 rendszerű gépein, akkor választhatja az utolsó funkciófrissítés vagy az utolsó minőségi frissítés eltávolítását (vagyis a korábbi verzió visszaállítását).Should you discover a breaking issue on your Windows 10 machines, you can choose to uninstall (rollback) the latest feature update or the latest quality update. A funkciófrissítések és minőségi frissítések eltávolításának lehetősége csak ahhoz a karbantartási csatornához érhető el, amelyhez az eszköz tartozik.Uninstalling a feature or quality update is only available for the servicing channel the device is on. Az eltávolítás aktivál egy szabályzatot, mely visszaállítja az előző frissítést a Windows 10 rendszerű gépein.Uninstalling triggers a policy to restore the previous update on your Windows 10 machines. A funkciófrissítések esetében korlátozhatja 2–60 napra a legújabb verzió eltávolításának lehetőségét.For feature updates specifically, you can limit the time from 2-60 days that an uninstall of the latest version can be applied. A szoftverfrissítés eltávolítási lehetőségeinek beállításához:To set software update uninstall options:

 1. Az Intune-ban válassza a Szoftverfrissítések lehetőséget.In Intue, select Software updates.
 2. Válassza a Windows 10-es frissítés körök lehetőséget, majd válasszon egy meglévő frissítés kört, és végül az Eltávolítás elemet.Select Windows 10 Update Rings > select an existing update ring > Uninstall.

Megjegyzés

Windows 10-es gépeken a minőségi frissítések sikeres visszaállítása után a végfelhasználók számára továbbra is megjelenik a frissítés a Windows-beállítások > Frissítések > Frissítési előzmények területen.On Windows 10 machines, after the quality update is successfully rolled back, end-users continue to see the update listed in Windows settings > Updates > Update History.

Windows Holographic for Business-támogatásWindows Holographic for Business Support

A Windows Holographic for Business az alábbi beállításokat támogatja:Windows Holographic for Business supports the following settings:

 • Az automatikus frissítés viselkedéseAutomatic update behavior
 • Microsoft-termékek frissítéseiMicrosoft product updates
 • Karbantartás csatorna: a féléves csatorna és féléves csatorna (célzott) beállításokat támogatjaServicing channel: Supports Semi-annual channel and Semi-annual channel (Targeted) options