Felhasználói tevékenységek nyomon követése a Power BI-banTrack user activities in Power BI

Ha tisztában van azzal, hogy a Power BI-bérlőn ki, milyen műveletet és mely elemeken végez el, sokat segíthet a munkahelyének a követelményeknek (például a jogszabályi követelményeknek és a rekordkezelésnek) való megfelelésben.Knowing who is taking what action on which item in your Power BI tenant can be critical in helping your organization fulfill its requirements, like meeting regulatory compliance and records management. A Power BI-jal két lehetősége van a felhasználói tevékenység nyomon követésére: A Power BI tevékenységnaplója és az egyesített auditnapló.With Power BI, you have two options to track user activity: The Power BI activity log and the unified audit log. Mindkét napló tartalmazza a Power BI naplózási adatainak teljes másolatát, de fontos különbségek is vannak köztük, melyeket a következő táblázatban összefoglaltunk.These logs both contain a complete copy of the Power BI auditing data, but there are several key differences, as summarized in the following table.

Egyesített auditnaplóUnified audit log Power BI-tevékenységnapóPower BI activity log
A Power BI naplózási események mellett tartalmazza a SharePoint Online, az Exchange Online, a Dynamics 365 és más szolgáltatások eseményeit is.Includes events from SharePoint Online, Exchange Online, Dynamics 365, and other services in addition to the Power BI auditing events. Csak a Power BI naplózási eseményeit tartalmazza.Includes only the Power BI auditing events.
Csak a csak megtekintési auditnaplókhoz vagy az auditnaplókhoz jogosultsággal rendelkező felhasználók férhetnek hozzá, például a globális rendszergazdák és az auditorok.Only users with View-Only Audit Logs or Audit Logs permissions have access, such as global admins and auditors. A globális rendszergazdák és a Power BI szolgáltatás adminisztrátorai férhetnek hozzá.Global admins and Power BI service admins have access.
A globális rendszergazdák és az auditorok kereshetnek az egyesített auditnaplóban a Microsoft 365 Security Center és a Microsoft 365 megfelelőségi központ használatával.Global admins and auditors can search the unified audit log by using the Microsoft 365 Security Center and the Microsoft 365 Compliance Center. A tevékenységnaplóban való kereséshez még nincs felhasználói felület.There's no user interface to search the activity log yet.
A globális rendszergazdák és az auditorok a Microsoft 365 Management API-k és a parancsmagok használatával tölthetik le az auditnapló bejegyzéseit.Global admins and auditors can download audit log entries by using Microsoft 365 Management APIs and cmdlets. A globális rendszergazdák és a Power BI szolgáltatás rendszergazdái a Power BI REST API és a felügyeleti parancsmag használatával tölthetik le a tevékenységnapló bejegyzéseit.Global admins and Power BI service admins can download activity log entries by using a Power BI REST API and management cmdlet.
90 napig őrzi meg a naplózási adatokatKeeps audit data for 90 days 30 napig őrzi meg a tevékenységadatokat (nyilvános előzetes verzió).Keeps activity data for 30 days (public preview).
Megőrzi a naplózási adatokat akkor is, ha a bérlő egy másik Azure-régióba lett áthelyezve.Retains audit data, even if the tenant is moved to a different Azure region. Nem őrzi meg a tevékenységadatokat, ha a bérlő egy másik Azure-régióba lett áthelyezve.Doesn't retain activity data when the tenant is moved to a different Azure region.

A tevékenységnapló használataUse the activity log

Megjegyzés

A tevékenységnaplózás a Microsoft Cloud Deutschland esetében nem támogatott.Activity logging isn't supported for Microsoft Cloud Deutschland. További információ a németországi felhő szolgáltatási korlátairól: Gyakori kérdések a németországi felhőhöz készült Power BI ügyfelei számára.Learn more about service limitations for the Germany cloud in Frequently Asked Questions for Power BI for Germany Cloud customers.

A Power BI szolgáltatás rendszergazdájaként a bérlői szinten található összes Power BI-erőforrás felhasználását elemezheti a Power BI-műveletnaplóra alapuló egyéni jelentések használatával.As a Power BI service admin, you can analyze usage for all Power BI resources at the tenant level by using custom reports based on the Power BI activity log. A tevékenységeket a REST API vagy a PowerShell-parancsmag használatával töltheti le.You can download the activities by using a REST API or PowerShell cmdlet. A tevékenységadatokat dátumtartomány, felhasználó és tevékenységtípus alapján is szűrheti.You can also filter the activity data by date range, user, and activity type.

A tevékenységnapló követelményeiActivity log requirements

A Power BI tevékenységnaplójának eléréséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:You must meet these requirements to access the Power BI activity log:

 • Vagy globális rendszergazdának, vagy a Power BI szolgáltatás rendszergazdájának kell lennie.You must either be a global admin or a Power BI service admin.
 • Telepítenie kell helyileg a Power BI felügyeleti parancsmagjait, vagy a Power BI felügyeleti parancsmagjait kell használnia az Azure Cloud Shellben.You have installed the Power BI Management cmdlets locally or use the Power BI Management cmdlets in Azure Cloud Shell.

ActivityEvents REST APIActivityEvents REST API

A Power BI REST API-kra épülő felügyeleti alkalmazást használhat a tevékenység eseményeinek blobtárolóba vagy SQL-adatbázisba való exportálásához.You can use an administrative application based on the Power BI REST APIs to export activity events into a blob store or SQL database. Ezután létrehozhat egy egyéni felhasználási jelentést az exportált adatokat használva.You can then build a custom usage report on top of the exported data. Az ActivityEvents REST API-hívásnál meg kell adnia a kezdési és a befejezési dátumot, valamint nem kötelezően egy szűrőt is, amellyel a tevékenységeket tevékenységtípus vagy felhasználói azonosító alapján szűrheti.In the ActivityEvents REST API call, you must specify a start date and end date and optionally a filter to select activities by activity type or user ID. Mivel a műveletnapló nagy mennyiségű adatot is tartalmazhat, az ActivityEvents API jelenleg kérelmenként legfeljebb csak egy napi adatmennyiség letöltését támogatja.Because the activity log could contain a large amount of data, the ActivityEvents API currently only supports downloading up to one day of data per request. Ez azt jelenti, hogy a kezdési és a befejezési dátumnak ugyanazon a napon kell lennie, ahogy az alábbi példában is látható.In other words, the start date and end date must specify the same day, as in the following example. Fontos, hogy a DateTime-értékeket UTC formátumban adja meg.Make sure you specify the DateTime values in UTC format.

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents?startDateTime='2019-08-31T00:00:00'&endDateTime='2019-08-31T23:59:59'

Ha a bejegyzések száma nagy, az ActivityEvents API csak körülbelül 5.000 – 10.000 bejegyzést és egy folytatási tokent ad vissza.If the number of entries is large, the ActivityEvents API returns only around 5,000 to 10,000 entries and a continuation token. Ezután újra meg kell hívnia az ActivityEvents API-t a folytatási tokennel, hogy lekérhesse a következő bejegyzéscsomagot. Ezt folytatnia kell addig, amíg le nem kérdezte az összes bejegyzést, és már nem kap folytatási tokent.Call the ActivityEvents API again with the continuation token to obtain the next batch of entries, and so forth, until you have retrieved all entries and no longer receive a continuation token. Az alábbi példa azt szemlélteti, hogy miként használható a folytatási token.The following example shows how to use the continuation token.

https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/admin/activityevents?continuationToken='%2BRID%3ARthsAIwfWGcVAAAAAAAAAA%3D%3D%23RT%3A4%23TRC%3A20%23FPC%3AARUAAAAAAAAAFwAAAAAAAAA%3D'

A visszaadott bejegyzések számától függetlenül, ha az eredmények tartalmaznak folytatási tokent, akkor mindenképpen hívja meg újra az API-t a token használatával a fennmaradó adatok lekéréséhez egészen addig, amíg már nem kap vissza folytatási tokent.Regardless of the number of entries returned, if the results include a continuation token, make sure you call the API again using that token to retrieve the remaining data, until a continuation token is no longer returned. Az is előfordulhat, hogy egy hívás csak folytatási tokent ad vissza eseménybejegyzések nélkül.It can happen that a call even returns a continuation token without any event entries. Az alábbi példa azt szemlélteti, hogyan lehet ciklust használni a válaszban visszaadott folytatási tokennel:The following example shows how to loop with a continuation token returned in the response:

while(response.ContinuationToken != null)
{
  // Store the activity event results in a list for example
  completeListOfActivityEvents.AddRange(response.ActivityEventEntities);

  // Make another call to the API with continuation token
  response = GetPowerBIActivityEvents(response.ContinuationToken)
}
completeListOfActivityEvents.AddRange(response.ActivityEventEntities);

Megjegyzés

Akár 24 óráig is eltarthat, amíg az összes esemény megjelenik, bár a teljes adat általában sokkal hamarabb elérhető.It can take up to 24 hours for all events to show up, though full data is typically available much sooner.

Ha többet szeretne megtudni a Power BI REST API használatáról, beleértve a naplózási tevékenység eseményeinek beolvasására vonatkozó példákat, tekintse meg az Power BI REST API referenciadokumentációjában a Rendszergazda – Tevékenység eseményeinek beolvasása című témakört.To learn more about using the Power BI REST API, including examples of how to get audit activity events, see Admin - Get Activity Events in the Power BI REST API reference documentation.

Get-PowerBIActivityEvent parancsmagGet-PowerBIActivityEvent cmdlet

Töltse le a tevékenység eseményeit a PowerShell Power BI felügyeleti parancsmagjainak használatával.Download activity events by using the Power BI Management cmdlets for PowerShell. A Get-PowerBIActivityEvent parancsmag automatikusan kezeli a folytatási tokent.The Get-PowerBIActivityEvent cmdlet automatically handles the continuation token for you. A Get-PowerBIActivityEvent parancsmag az ActivityEvents REST API-val megegyező módon egy StartDateTime és egy EndDateTime paramétert kér.The Get-PowerBIActivityEvent cmdlet takes a StartDateTime and an EndDateTime parameter with the same restrictions as the ActivityEvents REST API. Más szóval a kezdő dátumnak és a befejezési dátumnak ugyanarra a dátumértékre kell hivatkoznia, mert egyszerre csak egy napi tevékenységadatokat kérhet le.In other words, the start date and end date must reference the same date value because you can only retrieve the activity data for one day at a time.

Az alábbi szkript bemutatja, hogyan tölthető le az összes Power BI-tevékenység.The following script demonstrates how to download all Power BI activities. A parancs az eredményeket JSON-ból .NET-objektumokká konvertálja, így egyszerű hozzáférést biztosít az egyes tevékenységtulajdonságokhoz.The command converts the results from JSON into .NET objects for straightforward access to individual activity properties. Ezek a példák a legkisebb és a legnagyobb időbélyeget mutatják egy adott napra vonatkozóan ahhoz, hogy ne maradjanak ki események.These examples show the smallest and largest timestamps possible for a day to ensure no events are missed.

Login-PowerBI

$activities = Get-PowerBIActivityEvent -StartDateTime '2019-08-31T00:00:00' -EndDateTime '2019-08-31T23:59:59' | ConvertFrom-Json

$activities.Count
$activities[0]

Tevékenységadatok szűréseFilter activity data

A tevékenységeseményeket a tevékenység típusa és a felhasználói azonosító alapján szűrheti.You can filter activity events by activity type and user ID. Az alábbi szkript azt mutatja be, hogyan tölthetőek le csak a ViewDashboard tevékenységhez tartozó eseményadatok.The following script demonstrates how to download only the event data for the ViewDashboard activity. A támogatott paraméterekkel kapcsolatos további információkért használja a Get-Help Get-PowerBIActivityEvent parancsot.For additional information about supported parameters, use the command Get-Help Get-PowerBIActivityEvent.

Login-PowerBI

$activities = Get-PowerBIActivityEvent -StartDateTime '2019-08-31T00:00:00' -EndDateTime '2019-08-31T23:59:59' -ActivityType 'ViewDashboard' | ConvertFrom-Json

$activities.Count
$activities[0]

Megjegyzés

Elérhető egy PowerShell-minta, amelynek segítségével megismerheti a Power BI-tevékenységnapló eseményeinek szűrését és beolvasását.A PowerShell sample is available to help you learn how to filter and retrieve Power BI activity log events. További információért lásd a Hozzáférés a Power BI tevékenységnaplójához című cikket.For more information, see Access the Power BI activity log.

Az auditnapló használataUse the audit log

Ha az a feladata, hogy a felhasználói tevékenységeket kövesse nyomon a Power BI-ban és a Microsoft 365-ben, akkor az Office 365 biztonsági és megfelelőségi központ vagy a PowerShell használatával dolgozhat a naplózással.If your task is to track user activities across Power BI and Microsoft 365, you work with auditing in the Office 365 Security & Compliance Center or use PowerShell. A naplózás az Exchange Online funkcióin alapul, amelynek automatikusan megtörténik a kiépítése a Power BI támogatásához.Auditing relies on functionality in Exchange Online, which is automatically provisioned to support Power BI.

A naplózási adatokat dátumtartomány, felhasználó, irányítópult, jelentés, adathalmaz és tevékenységtípus szerint szűrheti.You can filter the audit data by date range, user, dashboard, report, dataset, and activity type. A tevékenységeket le is töltheti egy CSV-fájlban (vesszővel tagolt szövegfájl), és offline elemezheti.You can also download the activities in a csv (comma-separated value) file to analyze offline.

Az auditnapló követelményeiAudit log requirements

Az auditnaplók eléréséhez az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:You must meet these requirements to access audit logs:

 • Az auditnapló eléréséhez globális rendszergazdának kell lennie, vagy az auditnaplók vagy auditnaplók (csak megtekintés) szerepkör tagjának kell lennie az Exchange Online-ban.You must either be a global admin or assigned the Audit Logs or View-Only Audit Logs role in Exchange Online to access the audit log. Alapértelmezés szerint ezek a szerepkörök hozzá vannak rendelve a megfelelőség kezelése és a szervezet kezelése szerepkörcsoporthoz az Exchange felügyeleti központjának Engedélyek oldalán.By default, the Compliance Management and Organization Management role groups come with these roles assigned on the Permissions page in the Exchange admin center. A naplók megtekintésére jogosult szerepkörökkel kapcsolatos további információért lásd: Az auditnaplóban való keresés követelményei.For more information about the roles that can view audit logs, see Requirements to search the audit log.

  Ha nem rendszergazdai fiókoknak hozzáférést szeretne adni az auditnaplóhoz, akkor fel kell vennie a felhasználót ezeknek a szerepkörcsoportoknak az egyikébe.To provide non-admin accounts with access to the audit log, add the user as a member of one of these role groups. Másik lehetőségként létrehozhat egy egyéni szerepkörcsoportot az Exchange felügyeleti központjában, hozzárendelheti az auditnaplók vagy auditnaplók (csak megtekintés) szerepkört ehhez a csoporthoz, majd felveheti a nem rendszergazdai fiókot az új szerepkörcsoportba.If you want to do it another way, you can create a custom role group in the Exchange admin center, assign the Audit Logs or View-Only Audit Logs role to this group, and then add the non-admin account to the new role group. További információ: Szerepkörcsoportok kezelése az Exchange Online-ban.For more information, see Manage role groups in Exchange Online.

  Ha a Microsoft 365 Felügyeleti központjából nem éri el az Exchange felügyeleti központját, lépjen a https://outlook.office365.com/ecp weblapra, és jelentkezzen be a hitelesítő adataival.If you can't access the Exchange admin center from the Microsoft 365 admin center, go to https://outlook.office365.com/ecp and sign in using your credentials.

 • Ha rendelkezik hozzáféréssel az auditnaplóhoz, de nem globális rendszergazda vagy a Power BI szolgáltatás rendszergazdája, nem fér hozzá a Power BI felügyeleti portáljához.If you have access to the audit log but aren't a global admin or Power BI Service admin, you can't get to the Power BI Admin portal. Ebben az esetben az Office 365 Biztonsági és megfelelőségi központra mutató közvetlen hivatkozást kell használnia.In this case, use a direct link to the Office 365 Security & Compliance Center.

Az auditnaplók eléréseAccess your audit logs

Naplókhoz csak akkor fér hozzá, ha a naplózás engedélyezve van a Power BI-ban.To access logs, first make sure to enable logging in Power BI. További információt a felügyeleti portál dokumentációjának Auditnaplók című szakaszában talál.For more information, see Audit logs in the admin portal documentation. Akár 48 órás késés is lehet a naplózás engedélyezése és a naplózási adatok megtekinthetővé válása között.There can be up to a 48-hour delay between the time you enable auditing and when you can view audit data. Ha nem látja azonnal adatokat, ellenőrizze később az auditnaplókat.If you don't see data immediately, check the audit logs later. Hasonló késés lehet az auditnaplók megtekintési engedélyének megkapása és a naplók elérésének lehetővé válása között.There can be a similar delay between getting permission to view audit logs and being able to access the logs.

A Power BI auditnaplói közvetlenül az Office 365 Biztonsági és megfelelőségi központon keresztül érhetők el.The Power BI audit logs are available directly through the Office 365 Security & Compliance Center. A Power BI felügyeleti portálon is talál egy oda mutató hivatkozást:There's also a link from the Power BI admin portal:

 1. A Power BI-ban válassza jobb felső sarokban található fogaskerékikont, majd a Felügyeleti portál lehetőséget.In Power BI, select the gear icon in the upper-right corner, then select Admin portal.

  Képernyőkép a fogaskerék legördülő menüről a Felügyeleti portál lehetőség kiemelésével.

 2. Válassza a Naplók lehetőséget.Select Audit logs.

 3. Válassza A Microsoft 365 Felügyeleti központ megnyitása lehetőséget.Select Go to Microsoft 365 Admin Center.

  A Felügyeleti portál képernyőképe az Auditnaplók és a Microsoft 365 Felügyeleti központ megnyitása lehetőség kiemelésével.

Keresés csak Power BI-tevékenységek közöttSearch only Power BI activities

A keresési eredményeket az alábbi lépésekkel korlátozhatja kizárólag Power BI-tevékenységekre.Restrict results to only Power BI activities by following these steps. A tevékenységek listáját a cikk későbbi, A Power BI által naplózott tevékenységek listája című szakaszában találja meg.For a list of activities, see the list of activities audited by Power BI later in this article.

 1. A Naplókeresés lapon válassza a Keresés lehetőség alatti Tevékenységek elem legördülő menüjét.On the Audit log search page, under Search, select the drop-down for Activities.

 2. Válassza a Power BI-tevékenységek lehetőséget.Select Power BI activities.

  Képernyőkép az Auditnaplók kereséséről a Power BI-tevékenységek kiemelésével.

 3. A mező bezárásához kattintson bárhová a mezőn kívül.Select anywhere outside of the selection box to close it.

A keresések csak Power BI-tevékenységeket adnak vissza.Your searches will only return Power BI activities.

Naplók keresése dátum szerintSearch the audit logs by date

A naplók között kereshet dátumtartomány szerint a Kezdő dátum és a Záró dátum mezőkkel.You can search the logs by date range using the Start date and End date fields. Az alapértelmezett kijelölés az elmúlt 7 nap.The default selection is the past seven days. A dátum és az idő az Egyezményes világidő (UTC) formátumában jelenik meg.The display presents the date and time in Coordinated Universal Time (UTC) format. A megadható maximális dátumtartomány 90 nap.The maximum date range that you can specify is 90 days.

Ha a kijelölt dátumtartomány nagyobb 90 napnál, hibaüzenet jelenik meg.You'll receive an error if the selected date range is greater than 90 days. Ha a maximális értéket (90 napot) adta meg, kezdődátumnak a jelenlegi időt írja be.If you're using the maximum date range of 90 days, select the current time for Start date. Ellenkező esetben hibaüzenet jelenik meg, mely szerint a kezdő dátum korábban van a záró dátumnál.Otherwise, you'll receive an error saying that the start date is earlier than the end date. Ha az elmúlt 90 napban kapcsolta be a naplózást, a dátumtartomány nem kezdődhet a naplózás bekapcsolásának napja előtt.If you've turned on auditing within the last 90 days, the date range can't start before the date that auditing was turned on.

Képernyőkép az Auditnaplók kereséséről a Kezdődátum és a Záródátum kiemelésével.

Naplók keresése felhasználók szerintSearch the audit logs by users

A naplóbejegyzések között kereshet adott felhasználók által elvégzett tevékenységeket.You can search for audit log entries for activities done by specific users. Írjon be egy vagy több felhasználónevet a Felhasználók mezőbe.Enter one or more user names in the Users field. A felhasználónév olyan, mint egy e-mail-cím.The user name looks like an email address. Ez az a fiók, amellyel a felhasználók bejelentkeznek a Power BI-ba.It's the account that users log into Power BI with. Ha a szervezet minden felhasználójáról (és szolgáltatásfiókjáról) szeretne eredményt kapni, hagyja üresen a mezőt.Leave this box blank to return entries for all users (and service accounts) in your organization.

Képernyőkép az Auditnaplók kereséséről a Felhasználók kiemelésével.

Keresési eredmények megtekintéseView search results

A Keresés kiválasztása után betöltődnek a keresési eredmények.After you select Search, the search results load. Néhány pillanat múlva megjelennek az Eredmények területen.After a few moments, they display under Results. A keresés végén a kijelzőn megjelenik az eredmények száma.When the search finishes, the display shows the number of results found. Az Auditnaplók keresése legfeljebb 1000 eseményt jelenít meg.Audit log search displays a maximum of 1000 events. Ha 1000-nél több esemény felel meg a keresési feltételeknek, az alkalmazás az 1000 legutóbbi eseményt jeleníti meg.If more than 1000 events meet the search criteria, the app displays the newest 1000 events.

A fő találatok megtekintéseView the main results

Az Eredmények terület az alábbi adatokat tartalmazza a keresés által visszaadott egyes eseményekről.The Results area has the following information for each event returned by the search. Kattintson az Eredmények terület egyik oszlopfejlécére az eredmények rendezéséhez.Select a column header under Results to sort the results.

OszlopColumn DefinícióDefinition
DátumDate Az esemény dátuma és időpontja (UTC formátumban).The date and time (in UTC format) when the event occurred.
IP-címIP address A naplózott tevékenységhez használt eszköz IP-címe.The IP address of the device used for the logged activity. Az alkalmazás IPv4 vagy IPv6 formátumban jeleníti meg az IP-címet.The app displays the IP address in either an IPv4 or IPv6 address format.
FelhasználóUser Az eseményt előidéző műveletet végrehajtó felhasználó (vagy szolgáltatásfiók).The user (or service account) who performed the action that triggered the event.
TevékenységActivity A felhasználó által végrehajtott tevékenység.The activity performed by the user. Ez az érték megfelel a Tevékenységek legördülő menüben kiválasztott tevékenységeknek.This value corresponds to the activities that you selected in the Activities drop down list. Az Exchange felügyeleti naplójának eseményei esetén ez az érték egy Exchange-parancsmag.For an event from the Exchange admin audit log, the value in this column is an Exchange cmdlet.
ItemItem A megfelelő tevékenység következtében létrehozott vagy módosított objektum.The object created or modified because of the corresponding activity. Ez lehet például a megtekintett vagy módosított fájl, vagy a módosított felhasználói fiók.For example, the viewed or modified file, or the updated user account. Nem minden tevékenységhez jelenik meg érték ebben az oszlopban.Not all activities have a value in this column.
RészletDetail A tevékenységek további részletei.Additional detail about an activity. Itt sem minden tevékenységhez tartozik érték.Again, not all activities have a value.

Az esemény részleteinek megtekintéseView the details for an event

Ha további részletekre kíváncsi egy eseménnyel kapcsolatban, válassza az esemény rekordját a keresési eredmények listájában.To view more details about an event, select the event record in the list of search results. Ekkor megjelenik a Részletek oldal, rajta az eseményrekord részletes tulajdonságaival.A Details page appears that has the detailed properties from the event record. A Részletek oldalon attól függően jelennek meg tulajdonságok, hogy melyik Microsoft 365-szolgáltatásban történik az esemény.The Details page displays properties depending on the Microsoft 365 service in which the event occurs.

Ezeknek a részleteknek a megjelenítéséhez válassza a További információ lehetőséget.To display these details, select More information. Minden Power BI-bejegyzés RecordType tulajdonságának értéke 20.All Power BI entries have a value of 20 for the RecordType property. Más tulajdonságokkal kapcsolatban a Tulajdonságok részletei az auditnaplóban című szakasz tartalmaz további információkat.For information about other properties, see Detailed properties in the audit log.

A naplórészletek párbeszédpanel a További információk lehetőség kiemelésével.

Keresési eredmények exportálásaExport search results

A Power BI-naplót a következő lépésekkel exportálhatja CSV-fájlba.To export the Power BI audit log to a CSV file, follow these steps.

 1. Válassza az Eredmények exportálása lehetőséget.Select Export results.

 2. Válassza a Betöltött eredmények mentése vagy Az összes eredmény letöltése lehetőséget.Select either Save loaded results or Download all results.

  Képernyőkép az Eredmények exportálása lehetőségről Az összes eredmény letöltése kiemelésével.

Keresés auditnaplókban a PowerShell használatávalUse PowerShell to search audit logs

A naplókhoz a bejelentkezésétől függően PowerShell-lel is hozzáférhet.You can also use PowerShell to access the audit logs based on your login. Az alábbi példa azt mutatja be, hogyan csatlakozhat az Exchange Online PowerShellhez, majd használhatja a Search-UnifiedAuditLog parancsot a Power BI auditnapló-bejegyzéseinek lekérésére.The following example shows how to connect to Exchange Online PowerShell and then use the Search-UnifiedAuditLog command to pull Power BI audit log entries. A szkript futtatásához egy rendszergazdának kell megadnia a megfelelő engedélyeket, amint az az Auditnapló követelményei szakaszban szerepel.To run the script, an admin must assign you the appropriate permissions, as described in the Audit log requirements section.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2018 -EndDate 9/15/2018 -RecordType PowerBI -ResultSize 1000 | Format-Table | More

Auditnaplók exportálása a PowerShell használatávalUse PowerShell to export audit logs

Az auditnapló-keresési eredményeket a PowerShell használatával is exportálhatja.You can also use PowerShell to export the results of your audit logs search. Az alábbi példa a Search-UnifiedAuditLog parancsból végzett küldést és az eredménynek az Export-Csv parancsmag használatával végzett exportálását mutatja be.The following example shows how to send from the Search-UnifiedAuditLog command, and export the results using the Export-Csv cmdlet. A szkript futtatásához egy rendszergazdának kell megadnia a megfelelő engedélyeket, amint az az Auditnapló követelményei szakaszban szerepel.To run the script, an admin must assign you the appropriate permissions, as described in the Audit log requirements section.

$UserCredential = Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session
Search-UnifiedAuditLog -StartDate 9/11/2019 -EndDate 9/15/2019 -RecordType PowerBI -ResultSize 5000 |
Export-Csv -Path "c:\temp\PowerBIAuditLog.csv" -NoTypeInformation

Remove-PSSession $Session

További információ az Exchange Online-hoz való csatlakozásról: Csatlakozás az Exchange Online-hoz a PowerShell-lel.For more information on connecting to Exchange Online, see Connect to Exchange Online PowerShell. Egy másik példát a PowerShell auditnaplókkal való használatára a Power BI Pro-licencek hozzárendelése a Power BI naplóival és a PowerShell-lel című cikkben talál.For another example of using PowerShell with audit logs, see Using Power BI audit log and PowerShell to assign Power BI Pro licenses.

Az auditnaplóban és a tevékenységnaplóban elérhető műveletekOperations available in the audit and activity logs

Az alábbi műveletek mind az auditnaplókban, mind a tevékenységnaplókban elérhetők.The following operations are available in both the audit and activity logs.

Felhasználóbarát névFriendly name Művelet neveOperation name MegjegyzésekNotes
Elért kiemelt Power BI-táblázatok az ExcelbenAccessed Power BI featured tables in Excel AnalyzedByExternalApplication (Külső alkalmazásban elemezve)AnalyzedByExternalApplication
Adatforrás hozzáadása Power BI-átjáróhozAdded data source to Power BI gateway AddDatasourceToGateway (Adatforrás hozzáadása átjáróhoz)AddDatasourceToGateway
Power BI-mappahozzáférés hozzáadásaAdded Power BI folder access AddFolderAccessAddFolderAccess Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-csoporttagok hozzáadásaAdded Power BI group members AddGroupMembers (Csoporttagok hozzáadása)AddGroupMembers
Egy rendszergazda adatfolyam-tárfiókot csatolt egy bérlőhözAdmin attached dataflow storage account to tenant AdminAttachedDataflowStorageAccountToTenantAdminAttachedDataflowStorageAccountToTenant Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-adatkészlet elemezveAnalyzed Power BI dataset AnalyzedByExternalApplication (Külső alkalmazásban elemezve)AnalyzedByExternalApplication Akkor jön létre, amikor a felhasználók használják a szolgáltatástGenerated when users interact with the service
Power BI-jelentés elemzéseAnalyzed Power BI report AnalyzeInExcel (Elemzés az Excelben)AnalyzeInExcel
Munkaterület hozzárendelése az üzembehelyezési folyamathozAssigned a workspace to a deployment pipeline AssignWorkspaceToPipelineAssignWorkspaceToPipeline
Adatfolyam-tárfiók csatolvaAttached dataflow storage account AttachedDataflowStorageAccount (Adatfolyam-tárfiók csatolva)AttachedDataflowStorageAccount
Power BI-adatkészlet kötése egy átjáróhozBinded Power BI dataset to gateway BindToGateway (Kötés átjáróhoz)BindToGateway
Adatfolyam-frissítés megszakítvaCanceled dataflow refresh CancelDataflowRefresh (Adatfolyam-frissítés megszakítva)CancelDataflowRefresh
Kapacitásállapot módosításaChanged capacity state ChangeCapacityState (Kapacitásállapot módosítása)ChangeCapacityState
Kapacitás felhasználó-hozzárendelésének módosításaChanged capacity user assignment UpdateCapacityUsersAssignment (Felhasználói hozzárendelések a kapacitásban)UpdateCapacityUsersAssignment
Power BI-adathalmaz-kapcsolatok módosításaChanged Power BI dataset connections SetAllConnections (Az összes kapcsolat beállítása)SetAllConnections
Power BI-átjáró rendszergazdái módosítvaChanged Power BI gateway admins ChangeGatewayAdministrators (Átjáró-rendszergazdák módosítása)ChangeGatewayAdministrators
A Power BI-átjáró adatforrásának felhasználói módosultakChanged Power BI gateway data source users ChangeGatewayDatasourceUsers (Átjáróadatforrás-felhasználók módosítása)ChangeGatewayDatasourceUsers
Egyéni szervezeti vizualizáció létrehozásaCreated an organizational custom visual InsertOrganizationalGalleryItemInsertOrganizationalGalleryItem
Vállalati Power BI-tartalomcsomag létrehozásaCreated organizational Power BI content pack CreateOrgApp (Szervezeti alkalmazás létrehozása)CreateOrgApp
Üzembehelyezési folyamat létrehozásaCreated deployment pipeline CreateAlmPipelineCreateAlmPipeline
Power BI-alkalmazás létrehozásaCreated Power BI app CreateApp (Alkalmazás létrehozása)CreateApp
Power BI-irányítópult létrehozásaCreated Power BI dashboard CreateDashboard (Irányítópult létrehozása)CreateDashboard
Power BI-adatfolyam létrehozásaCreated Power BI dataflow CreateDataflow (Adatfolyam létrehozása)CreateDataflow
Power BI-adathalmaz létrehozásaCreated Power BI dataset CreateDataset (Adatkészlet létrehozása)CreateDataset
Power BI e-mail-feliratkozás létrehozásaCreated Power BI email subscription CreateEmailSubscription (E-mail-feliratkozás létrehozása)CreateEmailSubscription
Power BI-mappa létrehozásaCreated Power BI folder CreateFolder (Mappa létrehozása)CreateFolder
Power BI-átjáró létrehozvaCreated Power BI gateway CreateGateway (Átjáró létrehozása)CreateGateway
Power BI-csoport létrehozásaCreated Power BI group CreateGroup (Csoport létrehozása)CreateGroup
Power BI-jelentés létrehozásaCreated Power BI report CreateReport (Jelentés létrehozása) 1CreateReport 1
Power BI-sablonalkalmazás munkaterületének létrehozásaCreate Power BI template app workspace CreateTemplateAppCreateTemplateApp
Power BI-sablonalkalmazás telepítési jegyének létrehozásaCreate Power BI template app install ticket CreateTemplateAppInstallTicketCreateTemplateAppInstallTicket
Power BI-sablonalkalmazás csomag létrehozásaCreate Power BI template app package CreateTemplateAppPackageCreateTemplateAppPackage
Azure AD hozzáférési jogkivonat kérése egyéni vizualizációhozCustom visual requested Azure AD access token GenerateCustomVisualAADAccessTokenGenerateCustomVisualAADAccessToken
Office Web Apps hozzáférési jogkivonat kérése egyéni vizualizációhozCustom visual requested Office Web Apps access token GenerateCustomVisualWACAccessTokenGenerateCustomVisualWACAccessToken
Adatfolyam migrálása külső tárfiókbaDataflow migrated to external storage account DataflowMigratedToExternalStorageAccountDataflowMigratedToExternalStorageAccount Jelenleg nem használtNot currently used
Adatfolyam-engedélyek hozzáadásaDataflow permissions added DataflowPermissionsAddedDataflowPermissionsAdded Jelenleg nem használtNot currently used
Adatfolyam-engedélyek eltávolításaDataflow permissions removed DataflowPermissionsRemovedDataflowPermissionsRemoved Jelenleg nem használtNot currently used
Egyéni szervezeti vizualizáció törléseDeleted an organizational custom visual DeleteOrganizationalGalleryItemDeleteOrganizationalGalleryItem
Üzembehelyezési folyamat törléseDeleted deployment pipeline DeleteAlmPipelineDeleteAlmPipeline
Vállalati Power BI-tartalomcsomag törléseDeleted organizational Power BI content pack DeleteOrgApp (Szervezeti alkalmazás törlése)DeleteOrgApp
Power BI-megjegyzés törléseDeleted Power BI comment DeleteComment (Megjegyzés törlése)DeleteComment
Power BI-irányítópult törléseDeleted Power BI dashboard DeleteDashboard (Irányítópult törlése)DeleteDashboard Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-adatfolyam törléseDeleted Power BI dataflow DeleteDataflow (Adatfolyam törlése)DeleteDataflow Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-adathalmaz törléseDeleted Power BI dataset DeleteDataset (Adatkészlet törlése)DeleteDataset
Power BI e-mail-feliratkozás törléseDeleted Power BI email subscription DeleteEmailSubscription (E-mail-feliratkozás törlése)DeleteEmailSubscription
Power BI-mappa törléseDeleted Power BI folder DeleteFolder (Mappa törlése)DeleteFolder
Power BI-mappahozzáférés törléseDeleted Power BI folder access DeleteFolderAccessDeleteFolderAccess Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-átjáró törölveDeleted Power BI gateway DeleteGateway (Átjáró törlése)DeleteGateway
Power BI-csoport törléseDeleted Power BI group DeleteGroup (Csoport törlése)DeleteGroup
Power BI-jelentés törléseDeleted Power BI report DeleteReport (Jelentés törlése)DeleteReport
Power BI-sablonalkalmazás munkaterülete törölveDeleted Power BI template app workspace DeleteTemplateAppDeleteTemplateApp
Power BI-sablonalkalmazás csomag törölveDeleted Power BI template app package DeleteTemplateAppPackageDeleteTemplateAppPackage
Üzembe helyezés egy folyamatszakaszbanDeployed to a pipeline stage DeployAlmPipelineDeployAlmPipeline
Power BI-adathalmaz adatforrásainak felderítéseDiscovered Power BI dataset data sources GetDatasources (Adatforrások beszerzése)GetDatasources
Letöltött Power BI-jelentésDownloaded Power BI report DownloadReport (Jelentés letöltése)DownloadReport
Adatfolyam tulajdonságai szerkesztveEdited dataflow properties EditDataflowProperties (Adatfolyam tulajdonságainak szerkesztése)EditDataflowProperties
Power BI tanúsítási engedélyek szerkesztéseEdited Power BI certification permission EditCertificationPermissionEditCertificationPermission Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-irányítópult szerkesztéseEdited Power BI dashboard EditDashboard (Irányítópult szerkesztése)EditDashboard Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-adathalmaz szerkesztéseEdited Power BI dataset EditDataset (Adatkészlet szerkesztése)EditDataset
Power BI-adathalmaz tulajdonságainak szerkesztéseEdited Power BI dataset properties EditDatasetPropertiesEditDatasetProperties Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-jelentés szerkesztéseEdited Power BI report EditReport (Jelentése szerkesztése)EditReport
Power BI-adatfolyam exportálásaExported Power BI dataflow ExportDataflow (Adatfolyam exportálása)ExportDataflow
Power BI-jelentés vizualizációs adatainak exportálásaExported Power BI report visual data ExportReport (Jelentés exportálása)ExportReport
Power BI-csempeadatok exportálásaExported Power BI tile data ExportTile (Csempe exportálása)ExportTile
Power BI-sablonalkalmazás csomag munkaterületre kibontvaExtracted Power BI template app package to workspace ExtractTemplateAppPackageExtractTemplateAppPackage
Adatfolyam-engedélyek sikertelen hozzáadásaFailed to add dataflow permissions FailedToAddDataflowPermissionsFailedToAddDataflowPermissions Jelenleg nem használtNot currently used
Adatfolyam-engedélyek sikertelen eltávolításaFailed to remove dataflow permissions FailedToRemoveDataflowPermissionsFailedToRemoveDataflowPermissions Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-adatfolyam SAS-jogkivonatának generálásaGenerated Power BI dataflow SAS token GenerateDataflowSasToken (Adatfolyam-SAS-token generálása)GenerateDataflowSasToken
Beágyazott Power BI-token generálásaGenerated Power BI Embed Token GenerateEmbedToken (Beágyazott token generálása)GenerateEmbedToken
Képernyőkép generálásaGenerate screenshot GenerateScreenshotGenerateScreenshot
Fájl importálása a Power BI-baImported file to Power BI ImportálásImport
Power BI-alkalmazás telepítéseInstalled Power BI app InstallApp (Alkalmazás telepítése)InstallApp
Power BI-sablonalkalmazás telepítveInstalled Power BI template app InstallTemplateAppInstallTemplateApp
Munkaterület kapacitásba migrálásaMigrated workspace to a capacity MigrateWorkspaceIntoCapacity (Munkaterület migrálása kapacitásba)MigrateWorkspaceIntoCapacity
Power BI-megjegyzés közzétételePosted Power BI comment PostComment (Megjegyzés közzététele)PostComment
Power BI-irányítópult nyomtatásaPrinted Power BI dashboard PrintDashboard (Irányítópult nyomtatása)PrintDashboard
Power BI-jelentésoldal nyomtatásaPrinted Power BI report page PrintReport (Jelentés nyomtatása)PrintReport
Power BI-sablonalkalmazás csomag hirdetvePromoted Power BI template app package PromoteTemplateAppPackagePromoteTemplateAppPackage
Power BI-jelentés webes közzétételePublished Power BI report to web PublishToWebReport (Jelentés közzététele a weben) 2PublishToWebReport 2
Közzétett vagy frissített kiemelt táblázatokPublished or updated featured tables UpdateFeaturedTables 3UpdateFeaturedTables 3
Power BI-adatfolyam titkos kódjának fogadása a Key VaultbólReceived Power BI dataflow secret from Key Vault ReceiveDataflowSecretFromKeyVaultReceiveDataflowSecretFromKeyVault
Munkaterület eltávolítása az üzembehelyezési folyamatbólRemoved a workspace from a deployment pipeline UnassignWorkspaceFromPipelineUnassignWorkspaceFromPipeline
Adatforrás törölve a Power BI-átjáróbólRemoved data source from Power BI gateway RemoveDatasourceFromGateway (Adatforrás eltávolítása átjáróból)RemoveDatasourceFromGateway
Power BI-csoporttagok eltávolításaRemoved Power BI group members DeleteGroupMembers (Csoporttagok törlése)DeleteGroupMembers
Munkaterület eltávolítása kapacitásbólRemoved workspace from a capacity RemoveWorkspacesFromCapacity (Munkaterületek eltávolítása kapacitásból)RemoveWorkspacesFromCapacity
Power BI-irányítópult átnevezéseRenamed Power BI dashboard RenameDashboard (Irányítópult átnevezése)RenameDashboard
Power BI-adatfolyam frissítésének kéréseRequested Power BI dataflow refresh RequestDataflowRefreshRequestDataflowRefresh Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-adathalmaz frissítésének kéréseRequested Power BI dataset refresh RefreshDataset (Adatkészlet frissítése)RefreshDataset
Power BI-munkaterületek fogadásaRetrieved Power BI workspaces GetWorkspacesGetWorkspaces
Bizalmassági címke alkalmazvaSensitivity Label Applied SensitivityLabelAppliedSensitivityLabelApplied
Bizalmassági címke módosítvaSensitivity Label Changed SensitivityLabelChangedSensitivityLabelChanged
Bizalmassági címke eltávolítvaSensitivity Label Removed SensitivityLabelRemovedSensitivityLabelRemoved
Munkaterület adatfolyam-tárolási helyének beállításaSet dataflow storage location for a workspace SetDataflowStorageLocationForWorkspace (Munkaterület adatfolyam-tárolási helyének beállítása)SetDataflowStorageLocationForWorkspace
Power BI-adatfolyam ütemezett frissítésének beállításaSet scheduled refresh on Power BI dataflow SetScheduledRefreshOnDataflow (Adatfolyam ütemezett frissítésének beállítása)SetScheduledRefreshOnDataflow
Power BI-adathalmaz ütemezett frissítésének beállításaSet scheduled refresh on Power BI dataset SetScheduledRefresh (Ütemezett frissítés beállítása)SetScheduledRefresh
Power BI-irányítópult megosztásaShared Power BI dashboard ShareDashboard (Irányítópult megosztása)ShareDashboard
Power BI-jelentés megosztásaShared Power BI report ShareReport (Jelentés megosztása)ShareReport
Megkezdett Power BI-próbaidőszak (kiterjesztett)Started Power BI extended trial OptInForExtendedProTrialOptInForExtendedProTrial Jelenleg nem használtNot currently used
Power BI-próbaidőszak megkezdéseStarted Power BI trial OptInForProTrial (Regisztráció a Pro csomag próbaverziójára)OptInForProTrial
Power BI-adatforrás átvételeTook over a Power BI datasource TakeOverDatasource (Adatforrás átvétele)TakeOverDatasource
Power BI-adathalmaz átvételeTook over Power BI dataset TakeOverDataset (Adatkészlet átvétele)TakeOverDataset
Power BI-adatfolyam átvéveTook over a Power BI dataflow TookOverDataflow (Adatfolyam átvéve)TookOverDataflow
Közzé nem tett Power BI-alkalmazásUnpublished Power BI app UnpublishApp (Alkalmazás közzétételének visszavonása)UnpublishApp
Kapacitásforrás szabályozási beállításainak frissítéseUpdate capacity resource governance settings UpdateCapacityResourceGovernanceSettings (Kapacitásforrás szabályozási beállításai)UpdateCapacityResourceGovernanceSettings Jelenleg nem a Microsoft 365 Felügyeleti központjában vanNot currently in Microsoft 365 admin center
Egyéni szervezeti vizualizáció frissítéseUpdated an organizational custom visual UpdateOrganizationalGalleryItemUpdateOrganizationalGalleryItem
Kapacitás-rendszergazda frissítéseUpdated capacity admin UpdateCapacityAdmins (Kapacitás-rendszergazdák frissítése)UpdateCapacityAdmins
Kapacitás megjelenített nevének frissítéseUpdated capacity display name UpdateCapacityDisplayName (Kapacitás megjelenített neve)UpdateCapacityDisplayName
Adatfolyamtár-hozzárendelési engedélyek frissítveUpdated dataflow storage assignment permissions UpdatedDataflowStorageAssignmentPermissions (Adatfolyamtár-hozzárendelési engedélyek frissítve)UpdatedDataflowStorageAssignmentPermissions
Üzembehelyezési folyamat hozzáférésének frissítéseUpdated deployment pipeline access UpdateAlmPipelineAccessUpdateAlmPipelineAccess
Telepített Power BI-sablonalkalmazás paraméterei frissítveUpdated installed Power BI template app parameters UpdateInstalledTemplateAppParametersUpdateInstalledTemplateAppParameters
Üzembehelyezési folyamat konfigurációjának frissítéseUpdated deployment pipeline configuration SetConfigurationAlmPipelineSetConfigurationAlmPipeline
Vállalati Power BI-beállítások frissítéseUpdated organization's Power BI settings UpdatedAdminFeatureSwitch (Frissített rendszergazdai funkciókapcsoló)UpdatedAdminFeatureSwitch
Power BI-alkalmazás frissítéseUpdated Power BI app UpdateApp (Alkalmazás frissítése)UpdateApp
Power BI-adatfolyam frissítéseUpdated Power BI dataflow UpdateDataflow (Adatfolyam frissítése)UpdateDataflow
Power BI-adathalmaz adatforrásainak frissítéseUpdated Power BI dataset data sources UpdateDatasources (Adatforrások frissítése)UpdateDatasources
Power BI-adathalmaz paramétereinek frissítéseUpdated Power BI dataset parameters UpdateDatasetParameters (Adatkészlet-paraméterek frissítése)UpdateDatasetParameters
Power BI e-mail-feliratkozás frissítéseUpdated Power BI email subscription UpdateEmailSubscription (E-mail-feliratkozás frissítése)UpdateEmailSubscription
Power BI-mappa frissítéseUpdated Power BI folder UpdateFolder (Mappa frissítése)UpdateFolder
Power BI-mappahozzáférés frissítéseUpdated Power BI folder access UpdateFolderAccess (Mappahozzáférés frissítése)UpdateFolderAccess
Power BI-átjáró adatforráshoz tartozó hitelesítő adatainak frissítéseUpdated Power BI gateway data source credentials UpdateDatasourceCredentials (Adatforrás hitelesítő adatainak frissítése)UpdateDatasourceCredentials
Power BI-sablonalkalmazás beállításai frissítveUpdated Power BI template app settings UpdateTemplateAppSettingsUpdateTemplateAppSettings
Power BI-sablonalkalmazás hozzáférési teszt-paraméterei frissítveUpdated Power BI template app test access permissions UpdateTemplateAppTestPackagePermissionsUpdateTemplateAppTestPackagePermissions
Power BI-irányítópult megtekintéseViewed Power BI dashboard ViewDashboard (Irányítópult megtekintése)ViewDashboard
Power BI-adatfolyam megtekintéseViewed Power BI dataflow ViewDataflow (Adatfolyam megtekintése)ViewDataflow
Power BI-jelentés megtekintéseViewed Power BI report ViewReport (Jelentés megtekintése)ViewReport
Power BI-csempe megtekintéseViewed Power BI tile ViewTile (Csempe megtekintése)ViewTile
Power BI-használati metrikák megtekintéseViewed Power BI usage metrics ViewUsageMetrics (Használati metrikák megtekintése)ViewUsageMetrics

1 A Power BI Desktopból a szolgáltatásba való közzététel egy CreateReport esemény a szolgáltatásban.1 Publishing from Power BI Desktop to the service is a CreateReport event in the service.

2 A PublishtoWebReport a Webes közzététel szolgáltatásra vonatkozik.2 PublishtoWebReport refers to the Publish to web feature.

3 Az UpdateFeaturedTables a Power BI Excelben található kiemelt táblázataira vonatkozik.3 UpdateFeaturedTables refers to Power BI featured tables in Excel.

Következő lépésekNext steps