Gyakori kérdések a Power BI-beli magas rendelkezésre állással, feladatátvétellel és vészhelyreállítással kapcsolatbanPower BI high availability, failover, and disaster recovery FAQ

Ez a cikk a Power BI szolgáltatás által a felhasználók számára biztosított magas rendelkezésre állásról, üzletmenet-folytonosságról és vészhelyreállításról nyújt tájékoztatást.This article explains how the Power BI service delivers high availability and provides business continuity and disaster recovery to its users. A cikk elolvasása után jobban megértheti, mi biztosítja a magas rendelkezésre állást, milyen körülmények esetén hajt végre a Power BI feladatátvételt, és mi várható el a szolgáltatástól ilyen esetben.After reading this article, you should have a better understanding of how high availability is achieved, under what circumstances Power BI performs a failover, and what to expect from the service when it fails over.

Mit jelent a „magas rendelkezésre állás” a Power BI esetében?What does "high availability" mean for Power BI?

A Power BI teljes mértékben felügyelt szoftverszolgáltatás (SaaS).Power BI is fully managed software as a service (SaaS). A Microsoft úgy tervezi és működteti, hogy ellenálló legyen az infrastruktúra hibáival szemben, így a felhasználók mindig hozzáférjenek jelentéseikhez.Microsoft designs and operates it to be resilient to infrastructure failures so that users can always access their reports. A szolgáltatást 99,9%-os szolgáltatói szerződés támogatja.The service is supported by a 99.9% SLA.

A Power BI a Azure Availability Zones használatával Power bi jelentéseket, alkalmazásokat és az adatközpont hibáiból származó adatok védelme érdekében automatikusan alkalmazza és használja a Power bi.Power BI uses Azure Availability Zones to protect Power BI reports, applications and data from datacenter failures, and is automatically applied and used for Power BI. Az Availability Zones az Azure-régiókban található meghibásodások által elkülönített helyszínek, amelyek egy olyan Azure-régióban található három vagy több különböző és egyedi helyet biztosítanak, amelyek redundáns energiaellátással, hűtéssel és hálózatkezeléssel rendelkeznek.Availability Zones are fault-isolated locations within an Azure region, providing three or more distinct and unique locations within an Azure region that have redundant power, cooling, and networking. Availability Zones Power BI lehetővé teszi, hogy az ügyfelek az adatközpont hibáihoz magasabb rendelkezésre állással és hibatűréssel futtassák a kritikus fontosságú alkalmazásokat.Availability Zones allow Power BI customers to run mission-critical applications with higher availability and fault tolerance to datacenter failures. Availability Zones biztosíthatja az ügyfelek számára, hogy a szolgáltatások redundancia és logikai elkülönítése révén ellenálljanak az adatközpont hibáinak.Availability Zones provide customers with the ability to withstand datacenter failures through redundancy and logical isolation of services.

A Availability Zonesról további információt a következő cikkben talál, amely részletesen ismerteti az Azure-beli régiókat és Availability Zonesokat.For more information about Availability Zones, consult the following article, which goes into detail about Regions and Availability Zones in Azure.

Mit jelent a Power BI-feladatátvétel?What is a Power BI failover?

A Power BI minden összetevőnek több példányát tartja fenn Azure-adatközpontokban (más néven régiókban), hogy garantálhassa az üzletmenet folytonosságát.Power BI maintains multiple instances of each component in Azure datacenters (also known as regions) to guarantee business continuity. Kimaradás, vagy olyan hiba esetén, amely miatt a Power BI elérhetetlen vagy működésképtelen lesz egy régióban, a Power BI minden régióbeli összetevőjének feladatát egy tartalék példány veszi át.If there is an outage, or an issue that causes Power BI to be inaccessible or inoperable in a region, Power BI fails all its components in that region to a backup instance. A feladatátvétel új régióban (általában ugyanazon a földrajzi helyen belül, a Microsoft Adatvédelmi Központ által közölt módon) állítja helyre a Power BI-szolgáltatáspéldány rendelkezésre állását és működőképességét.The failover restores availability and operability to the Power BI service instance in a new region (usually within the same geographic location, as noted in the Microsoft Trust Center.

A feladatátvételt végző Power BI szolgáltatási példány csak olvasási műveleteket támogat, tehát feladatátvétel idején a következő műveletek nem támogatottak: frissítés, jelentés-közzétételi műveletek, irányítópultok vagy jelentések módosítása, valamint a Power BI metaadatainak megváltozásával járó további műveletek (például megjegyzés beszúrása egy jelentésbe).A failed-over Power BI service instance supports only read operations, which means the following operations aren't supported during failover: refreshes, report publish operations, dashboard or report modifications, and other operations that require changes to Power BI metadata (for example, inserting a comment in a report). Az olyan olvasási műveletek, mint az irányítópultok vagy jelentések megjelenítése (amelyek nem DirectQueryn, vagy helyszíni adatforrásokkal való élő kapcsolaton alapulnak) továbbra is a megszokott módon működnek.Read operations, such as displaying dashboards and displaying reports (that are not based on DirectQuery or Live Connect to on-premises data sources) continue to function normally.

Hogyan lesznek a biztonságimásolat-példányok mindig szinkronizálva az adataimmal?How are backup instances kept in sync with my data?

A Power BI szolgáltatás minden összetevője rendszeresen szinkronizálja biztonsági másolati példányait.All Power BI service components regularly sync their backup instances. Törekszünk a Power BI-ban feltöltött vagy módosított tartalom 15 percen belüli szinkronizálására.We target a 15-minute point-in-time sync for any content uploaded or changed in Power BI. Feladatátvétel esetén a Power BI az Azure Storage georedundáns replikáció és az Azure SQL georedundáns replikáció használatával garantálja a biztonsági másolati példányok más régiókbeli meglétét, így feladatátvétel esetén azok használhatók.In the event of a failover, Power BI uses Azure storage geo-redundant replication and Azure SQL geo redundant replication to guarantee backup instances exist in other regions and can be used in the case of a failover.

Hol helyezkednek el a feladatátvevő fürtök?Where are the failover clusters located?

A biztonsági másolati példányok a vállalata Power BI-beli regisztrációja során választott földrajzi helyen (geo) belül helyezkednek el, hacsak a Microsoft Adatvédelmi Központban más nincs megadva.Backup instances reside within the same geographic location (geo) that you selected when your organization signed up for Power BI, except where noted in the Microsoft Trust Center. Egy geo több régiót is tartalmazhat, a Microsoft pedig az adatrugalmasság érdekében az adott geón belül bármelyik régióba replikálhatja az adatokat.A geo can contain several regions, and Microsoft may replicate data to any of the regions within a given geo for data resiliency. A Microsoft nem replikálja vagy helyezi át ügyfelek adatait a geón kívülre.Microsoft will not replicate or move customer data outside the geo. A Power BI által kínált geók és az azokban lévő régiók leképezését a Microsoft Adatvédelmi Központban találja meg.For a mapping of the geos offered by Power BI and the regions within them, see the Microsoft Trust Center.

Hogyan dönt a Microsoft a feladatátvétel végrehajtása mellett?How does Microsoft decide to fail over?

Két különböző rendszer jelzi, ha feladatátvételre lehet szükség:There are two different systems that indicate when a failover might be required:

  • A külső és belső figyelési mintavételek az elérhetőség vagy a helyes működés hiányára utalnak.Our external and internal monitoring probes indicate a lack of availability or inability to operate properly. Ilyen jelek származhatnak a Power BI-összetevőinek, esetleg egy vagy több, a Power BI által igényelt szolgáltatásnak az észlelt kimaradásából.Such indications can be based on outages detected in Power BI components or one or more of the services that Power BI depends on in a region.
  • A Microsoft Azure központi üzemeltetési csapata értesít minket egy régióban történt kritikus szolgáltatáskimaradásról.Microsoft Azure's central operations team informs us of a critical outage in a region.

Mindkét esetben a Power BI vezetőségének tagjai döntenek a feladatátvételről. Maga a döntéshozatal nincs automatizálva.In both cases, Power BI executive team members make the decision to fail over; the decision itself isn't automated. Miután a döntést meghozták, a feladatátvétel folyamata automatikusan megy végbe.Once the decision is made, the process of failing over takes place automatically.

Honnan tudhatom, hogy a Power BI feladatátvételi módban van-e?How do I know Power BI is now in failover mode?

Értesítés jelenik meg a Power BI támogatási oldalán (https://powerbi.microsoft.com/support/).A notification is posted on the Power BI support page (https://powerbi.microsoft.com/support/). Az értesítés tartalmazza a feladatátvétel idején nem elérhető fő műveleteket, amilyen a közzététel, a frissítés, az irányítópultok létrehozása, az irányítópultok duplikálása és a jogosultságok módosítása.The notification includes the major operations that are not available during the failover, including publish, refresh, create dashboard, duplicate dashboard, and permission changes.

Mennyi időt vesz igénybe a Power BI feladatátvétele?How long does it take Power BI to fail over?

A Power BI körülbelül 15 perccel az után lesz újra működőképes, hogy észleli a feladatátvétel szükségességét.Power BI takes approximately 15 minutes to become operational again once it's identified that a failover is required. A feladatátvétel szükségességének felismeréséhez szükséges idő a megszakadt tevékenységtől függően változó.The time to identify that a failover is required varies, based on the scenario that is broken.

Ha feladatátvételre kerül sor, a Power BI Azure Storage georeplikációt használ a feladatátvétel végrehajtásához.Once a failover is performed, Power BI uses Azure Storage GEO replication to perform the failover. Az ilyen replikációknak általában 15 perces visszatérési pontja van, azonban az Azure Storage nem garantálja ezt az időkeretet SLA-val, ezért a Power BI sem garantálhat időkeretet.Such replications usually have a return point of 15 minutes, however, Azure Storage does not guarantee this timeframe with an SLA, and thus, Power BI is also unable to guarantee a timeframe.

Mi történik a munkaterületekkel és jelentésekkel, ha a prémium szintű kapacitás nem érhető el?What happens to workspaces and reports if my Premium capacity becomes unavailable?

Ha a prémium szintű kapacitás nem érhető el, azok a Power BI Pro-licenccel rendelkező felhasználók, akik korábban is rendelkeztek hozzáféréssel, továbbra is láthatják és elérhetik a munkaterületeket és a jelentéseket.If a Premium capacity becomes unavailable, workspaces and reports remain accessible and visible to all Power BI Pro licensed users who previously had access to them.

Mikor tér vissza a Power BI-példányom az eredeti régióba?When does my Power BI instance return to the original region?

A Power BI szolgáltatás példányai a feladatátvételt okozó probléma megoldása után térnek vissza az eredeti régióba.Power BI service instances return to their original region when the issue that caused the failover is resolved. Kísérje figyelemmel a Power BI támogatási oldalát: A probléma megoldása után a Power BI csapata eltávolítja a feladatátvételt leíró értesítést.Check the Power BI support page: When the issue is resolved, the Power BI team removes the notification that describes the failover. Ettől kezdve a megszokott működést kell tapasztalnia.At that point, operations should be back to normal.

Én vagyok a felelős a Power BI-megoldásom elérhetőségéért?Am I responsible for the availability of my Power BI solution?

Ha a vállalatánál használt Power BI-megoldásnak része az alábbi elemek egyike, akkor a megoldás magas rendelkezése állásának garantálása érdekében Önnek is meg kell tennie bizonyos intézkedéseket:If the Power BI solution used in your organization involves one of the following elements, you must take some measures to guarantee that the solution remains highly available:

  • Ha vállalata a Power BI Premiumot használja, gondoskodjon róla, hogy a prémium szintű kapacitás az üzemelő példány követelményeinek megfelelően legyen méretezve.If your organization uses Power BI Premium, you must ensure that the Premium capacity is sized to meet the load demands of your deployment. A Power BI Premium tervezéséről és üzembe helyezéséről szóló tanulmány, valamint a Power BI Premium-kapacitásmetrikák alkalmazás segíthet ennek a követelménynek a tervezésében és betartásában.The Power BI Premium Planning and Deployment whitepaper, and the Power BI Premium Capacity Metrics app can help you to plan and meet this requirement. Segítségképpen a metrikaalkalmazáshoz és a felügyeleti portálhoz rendszeresen adunk új funkciókat a Power BI-ban.We regularly add new features to the metrics app and the admin portal in Power BI to help.
  • Ha vállalata helyszíni adatátjáró használatával fér hozzá helyszíni adatforrásokhoz, akkor az átjárót az ebben a cikkben ismertetett módon kell beállítania, hogy támogassa a magas rendelkezésre állást.If your organization accesses on-premises data sources using the on-premises data gateway, you must set the gateway up as described in this article to support high availability. Kövesse ezt az útmutatót, ha importálás módban frissít jelentéseket, vagy ha DirectQuery vagy élő kapcsolat használatával fér hozzá adatokhoz vagy adatmodellekhez.Follow this guidance whether you're refreshing reports in import mode, or you're accessing data or data models by using DirectQuery or Live Connect.

Működnek az átjárók feladatátvételi módban?Will gateways function when in failover mode?

Nem.No. A helyszíni adatforrásokból igényelt adatok (DirectQueryn vagy élő kapcsolaton alapuló jelentések és irányítópultok) feladatátvétel idején nem működnek.Data required from on-premises data sources (any reports and dashboards based on Direct Query and Live Connect) won't work during a failover. Az átjáró konfigurációja azonban nem változik.The gateway configuration doesn't change though. Amint a Power BI-példány eredeti állapota helyreáll, az átjárók ismét a szokott módon működnek tovább.When the Power BI instance returns to its original state, the gateways return to their normal functions.

Ha egy elsődleges régióban olyan szélsőséges vészhelyzet következik be, amely miatt jelentős időre nem tud visszatérni online állapotba, a feladatátvett elsődleges régió engedélyezi az olvasási és írási műveleteket is, és a felhasználók újratelepíthetik és konfigurálhatják az átjárókat az új régióhoz.In the event of an extreme disaster in a primary region that prevents bringing it back online for considerable duration, the failed-over primary region will allow both read and write operations and customers can redeploy and configure gateways against the new region.

A felhasználók eldönthetik, hogy új átjárót telepítenek egy másik gépre, vagy a már létező átjárójukat veszik át.Customers can choose to install a new gateway on a different machine or take over their existing gateway. A már létező átjáró átvétele egyszerűbb lehet, mivel a régi átjáróhoz társított összes adatforrás is átkerül az újba.Taking over the existing gateway should be simpler, since all the data sources associated with the old gateway will be carried over to the new one.