Nagyméretű adathalmazok a Power BI PremiumbanLarge datasets in Power BI Premium

A lekérdezések optimális teljesítménye végett a Power BI-adathalmazok nagymértékben tömörített és a memóriában gyorsítótárazott állapotban tudják tárolni az adatokat, gyorsabb működést biztosítva a felhasználóknak.Power BI datasets can store data in a highly compressed in-memory cache for optimized query performance, enabling fast user interactivity. A prémium szintű kapacitással rendelkező nagyméretű adatkészleteket az alapértelmezett korláton felül engedélyezheti a nagyméretű adatkészlet-tárolási formátum beállítással.With Premium capacities, large datasets beyond the default limit can be enabled with the Large dataset storage format setting. Ha engedélyezettek, az adathalmaz méretét a Prémium-kapacitás mérete vagy a rendszergazda által beállított maximális méret korlátozza.When enabled, dataset size is limited by the Premium capacity size or the maximum size set by the administrator.

Nagyméretű adathalmazok minden Premium P SKU-hoz és Embedded A SKU-hoz engedélezhetők.Large datasets can be enabled for all Premium P SKUs and Embedded A SKUs. A nagyméretű adathalmazok prémium szintű méretkorlátja az Azure Analysis Serviceséhez hasonlítható az adatmodell méretkorlátját tekintve.The large dataset size limit in Premium is comparable to Azure Analysis Services, in terms of data model size limitations.

Amellett, hogy szükséges az adathalmazok 10 GB-nál nagyobbra növekedéséhez, a Nagyméretű adathalmazok tárolási formátuma beállítás további előnyökkel is jár.While required for datasets to grow beyond 10 GB, enabling the Large dataset storage format setting has additional benefits. Ha XMLA-végpontra épülő eszközöket tervez használni az adathalmaz-írási műveletekhez, mindenképpen engedélyezze ezt a beállítást még azokhoz az adathalmazokhoz is, amelyeket nem feltétlenül jellemezne nagyméretűként.If you're planning to use XMLA endpoint based tools for dataset write operations, be sure to enable the setting, even for datasets that you wouldn't necessarily characterize as a large dataset. A Nagyméretű adathalmazok tárolási formátumának engedélyezése javíthatja az írási XMLA-műveletek teljesítményét.When enabled, the large dataset storage format can improve XMLA write operations performance.

A szolgáltatásban lévő nagyméretű adathalmazok nem befolyásolják a Power BI Desktop-modell feltöltési méretét, amelyre továbbra is érvényes a 10 GB-os korlát.Large datasets in the service do not affect the Power BI Desktop model upload size, which is still limited to 10 GB. Az adatkészletek Ehelyett a szolgáltatáson túl is növekednek a frissítés során.Instead, datasets can grow beyond that limit in the service on refresh.

Fontos

Power BI Premium támogatja a nagyméretű adatkészleteket.Power BI Premium does support large datasets. Engedélyezze a nagyméretű adatkészletek tárolási formátumának beállítását, hogy az adatkészleteket az alapértelmezett korlátnál nagyobb Power bi Premium használja.Enable the Large dataset storage format option to use datasets in Power BI Premium that are larger than the default limit.

Nagyméretű adathalmazok engedélyezéseEnable large datasets

Az itt leírt lépések a nagyméretű adathalmazok szolgáltatásban közzétett új modellhez történő engedélyezését mutatják be.Steps here describe enabling large datasets for a new model published to the service. Meglévő adathalmazokhoz csak a harmadik lépésre van szükség.For existing datasets, only step three is necessary.

 1. Hozzon létre egy modellt a Power BI Desktopban.Create a model in Power BI Desktop. Ha az adathalmaz később nagyobb lesz és egyre több memóriát használ, mindenképpen konfigurálja a növekményes frissítést.If your dataset will become larger and progressively consume more memory, be sure to configure Incremental refresh.

 2. Tegye közzé a modellt adathalmazként a szolgáltatásban.Publish the model as a dataset to the service.

 3. A szolgáltatás > adathalmaz > Beállítások területen bontsa ki a Nagyméretű adathalmaz tárolási formátuma elemet, állítsa át a csúszkát a Be helyzetbe, majd válassza az Alkalmazás lehetőséget.In the service > dataset > Settings, expand Large dataset storage format, click the slider to On, and then click Apply.

  Nagyméretű adathalmazok engedélyezése csúszka

 4. Kezdeményezzen egy frissítést az előzményadatok betöltéséhez a növekményes frissítési szabályzat alapján.Invoke a refresh to load historical data based on the incremental refresh policy. Az első frissítés során hosszabb ideig is eltarthat az előzmények betöltése.The first refresh could take a while to load the history. A későbbi frissítéseknek már gyorsabbaknak kell lenniük, a növekményes frissítési szabályzattól függően.Subsequent refreshes should be faster, depending on your incremental refresh policy.

Alapértelmezett tárolási formátum beállításaSet default storage format

Minden prémium szintű kapacitásban lévő munkaterületen létrehozott új adathalmazban alapértelmezés szerint engedélyezve lehet a nagyméretű adathalmazok tárolási formátuma.All new datasets created in a workspace assigned to Premium capacity can have the large dataset storage format enabled by default.

 1. Válassza a munkaterületen a Beállítások > Prémium lehetőséget.In the workspace, click Settings > Premium.

 2. Az Alapértelmezett tárolási formátum beállításnál válassza a Nagyméretű adathalmazok tárolási formátuma értéket, majd a Mentés lehetőséget.In Default storage format, select Large dataset storage format, and then click Save.

  Alapértelmezett tárolási formátum engedélyezése

Engedélyezés a PowerShell-lelEnable with PowerShell

A nagyméretű adathalmazok tárolási formátuma a PowerShell használatával is engedélyezhető.You can also enable large dataset storage format by using PowerShell. A PowerShell-parancsmagok futtatásához kapacitás-rendszergazdai és munkaterület-rendszergazdai jogosultságok szükségesek.You must have capacity admin and workspace admin privileges to run the PowerShell cmdlets.

 1. Keresse meg az adathalmaz azonosítóját (GUID).Find the dataset ID (GUID). A GUID a munkaterület Adathalmazok lapján, az adathalmaz-beállítások alatt, az URL-címben található.On the Datasets tab for the workspace, under the dataset settings, you can see the ID in the URL.

  Adathalmaz GUID-je

 2. Egy PowerShell-rendszergazdai parancssorból telepítse a MicrosoftPowerBIMgmt modult.From a PowerShell admin prompt, install the MicrosoftPowerBIMgmt module.

  Install-Module -Name MicrosoftPowerBIMgmt
  
 3. Futtassa a következő parancsmagokat a bejelentkezéshez és az adathalmaz tárolási módjának ellenőrzéséhez.Run the following cmdlets to sign in and check the dataset storage mode.

  Login-PowerBIServiceAccount
  
  (Get-PowerBIDataset -Scope Organization -Id <Dataset ID> -Include actualStorage).ActualStorage
  

  A következő választ kell kapnia.The response should be the following. A tárolási mód az ABF (Analysis Services biztonsági mentési fájl), ami az alapértelmezett mód.The storage mode is ABF (Analysis Services backup file), which is the default.

  Id          StorageMode
  
  --          -----------
  
  <Dataset ID>     Abf
  
 4. A tárolási mód beállításához futtassa az alábbi parancsmagokat.Run the following cmdlets to set the storage mode. Az átállás a Premium Files használatára eltarthat néhány másodpercig.It can take a few seconds to convert to Premium Files.

  Set-PowerBIDataset -Id <Dataset ID> -TargetStorageMode PremiumFiles
  
  (Get-PowerBIDataset -Scope Organization -Id <Dataset ID> -Include actualStorage).ActualStorage
  

  A következő választ kell kapnia.The response should be the following. Az adathalaz tárolási helye mostantól a Premium Files.The storage mode is now set to Premium Files.

  Id          StorageMode
  
  --          -----------
  
  <Dataset ID>     PremiumFiles
  

Az adathalmaz Premium Filesra (vagy onnan) való konvertálásának állapotát a Get-PowerBIWorkspaceMigrationStatus parancsmaggal ellenőrizheti.You can check the status of dataset conversions to and from Premium Files by using the Get-PowerBIWorkspaceMigrationStatus cmdlet.

Adathalmazok kizárásaDataset eviction

A Power BI dinamikus memóriakezelést használ, hogy az inaktív adathalmazokat kizárja a memóriából.Power BI uses dynamic memory management to evict inactive datasets from memory. Erre azért van szükség, hogy más adathalmazok is betölthetők legyenek a felhasználói lekérdezések megválaszolása érdekében.Power BI evicts datasets so it can load other datasets to address user queries. A dinamikus memóriakezelés lehetővé teszi, hogy az adathalmazok összesített mérete jelentősen nagyobb legyen, mint a kapacitásban rendelkezésre álló memória mennyisége, de az egyes adathalmazoknak külön-külön mindenképpen be kell férniük a memóriába.Dynamic memory management allows the sum of dataset sizes to be significantly greater than the memory available on the capacity, but a single dataset must fit into memory. További információ a dinamikus memóriakezelésről: A kapacitások működése.For more info on dynamic memory management, see How capacities function.

Érdemes átgondolni, milyen hatással jár a nagyméretű modellek kizárása.You should consider the impact of eviction on large models. A viszonylag gyors adathalmaz-betöltési idők ellenére a felhasználók továbbra is észrevehető késést tapasztalhatnak, ha várniuk kell a kizárt adathalmazok újbóli betöltésére.Despite relatively fast dataset load times, there could still be a noticeable delay for users if they have to wait for large evicted datasets to be reloaded. Ezért ebben a formában főleg olyan kapacitásokhoz ajánlottak a nagy méretű modellek, amelyeket dedikáltan nagyvállalati BI-követelményekhez használnak, nem pedig önkiszolgáló BI-követelményekkel vegyesen alkalmazott kapacitásokhoz.For this reason, in its current form, the large models feature is recommended primarily for capacities dedicated to enterprise BI requirements rather than capacities mixed with self-service BI requirements. A vállalati BI-követelményekhez dedikált kapacitások ritkábban váltanak ki kizárást, így ritkábban kell újra betölteni az adathalmazokat.Capacities dedicated to enterprise BI requirements are less likely to frequently trigger eviction and need to reload datasets. Az önkiszolgáló BI-kapacitásokban azonban számos kisebb adathalmaz lehet, amelyeket gyakran kell a memóriába betölteni, majd onnan kizárni.Capacities for self-service BI on the other hand can have many small datasets that are more frequently loaded in and out of memory.

Adathalmaz méretének ellenőrzéseChecking dataset size

Az előzményadatok betöltése után az SSMS segítségével az XMLA-végponton keresztül ellenőrizhető az adathalmaz becsült mérete a modell tulajdonságainak ablakában.After loading historical data, you can use SSMS through the XMLA endpoint to check the estimated dataset size in the model properties window.

Adathalmaz becsült mérete

Az adathalmaz mérete a következő DMV-lekérdezésekkel is ellenőrizhető az SSMS-ből.You can also check the dataset size by running the following DMV queries from SSMS. Adja össze a kimenet DICTIONARY_SIZE és USED_SIZE oszlopainak értékeit, hogy megkapja az adathalmaz méretét bájtban.Sum the DICTIONARY_SIZE and USED_SIZE columns from the output to see the dataset size in bytes.

SELECT * FROM SYSTEMRESTRICTSCHEMA
($System.DISCOVER_STORAGE_TABLE_COLUMNS,
 [DATABASE_NAME] = '<Dataset Name>') //Sum DICTIONARY_SIZE (bytes)

SELECT * FROM SYSTEMRESTRICTSCHEMA
($System.DISCOVER_STORAGE_TABLE_COLUMN_SEGMENTS,
 [DATABASE_NAME] = '<Dataset Name>') //Sum USED_SIZE (bytes)

Korlátozások és szempontokLimitations and considerations

Nagyméretű adathalmazok használatakor tartsa szem előtt a következő korlátozásokat:Keep in mind the following restrictions when using large datasets:

 • Új munkaterületek szükségesek: A nagyméretű adathalmazok csak új munkaterületekkel működnek.New workspaces are required: Large datasets only work with New workspaces.

 • Letöltés a Power BI Desktopba: A Premium Filesban tárolt adathalmazokat nem lehet .pbix-fájlként letölteni.Download to Power BI Desktop: If a dataset is stored on Premium Files, downloading as a .pbix file will fail.

 • Támogatott régiók: A nagyméretű adathalmazok használata az összes olyan Azure-régióban támogatott, amely támogatja a Premium Files-tárolást.Supported regions: Large datasets are supported in all Azure regions that support Premium Files Storage. További információért tanulmányozza az Elérhető termékek régiók szerint című témakört, és nézze meg a következő szakaszban található táblázatot.To learn more, see Products available by region, and consult the table in the following section.

 • Maximális adathalmazméret beállítása: A maximális adathalmazméretet a rendszergazdák állíthatják be.Setting maximum dataset size: Maximum dataset size can be set by administrators. A maximális méret 0,1 GB-tól a termékváltozat maximális kapacitásáig adható meg.Maximum value can be set from 0.1 GB up to the maximum capacity of the SKU.

Régiónkénti elérhetőségRegion availability

A Power BI nagy méretű adathalmazai csak az Azure Premium Files tárterület-szolgáltatást is támogató egyes Azure-régiókban használhatók.Large datasets in Power BI are only available in certain Azure regions that support Azure Premium Files Storage.

Az alábbi lista azokat a régiókat tartalmazza, amelyekben használhatók a Power BI nagy méretű adathalmazai.The following list provides regions where large datasets in Power BI are available. A listán nem szereplő régiókban nem használhatók nagy méretű modellek:Regions not in the following list are not supported for large models:

Azure-régióAzure region Azure-régió rövidítéseAzure region abbreviation
Kelet-AusztráliaAustralia East australiaeastaustraliaeast
Délkelet-AusztráliaAustralia Southeast australiasoutheastaustraliasoutheast
Kelet-KanadaCanada East canadaeastcanadaeast
Közép-KanadaCanada Central canadacentralcanadacentral
Közép-IndiaCentral India centralindiacentralindia
USA középső régiójaCentral US centraluscentralus
Kelet-ÁzsiaEast Asia eastasiaeastasia
USA keleti régiójaEast US eastuseastus
USA 2. keleti régiójaEast US 2 eastus2eastus2
Kelet-JapánJapan East japaneastjapaneast
Nyugat-JapánJapan West japanwestjapanwest
Dél-Korea középső régiójaKorea Central koreacentralkoreacentral
Dél-Korea déli régiójaKorea South koreasouthkoreasouth
USA északi középső régiójaNorth Central US northcentralusnorthcentralus
Észak-EurópaNorth Europe northeuropenortheurope
USA déli középső régiójaSouth Central US southcentralussouthcentralus
Délkelet-ÁzsiaSoutheast Asia southeastasiasoutheastasia
Az Egyesült Királyság déli régiójaUK South uksouthuksouth
Az Egyesült Királyság nyugati régiójaUK West ukwestukwest
Nyugat-EurópaWest Europe westeuropewesteurope
Nyugat-IndiaWest India westindiawestindia
USA nyugati régiójaWest US westuswestus
USA 2. nyugati régiójaWest US 2 westus2westus2

További lépésekNext steps

Az alábbi hivatkozásokra kattintva hasznos információkat kaphat a nagy méretű modellek használatához:The following links provide information that can be useful for working with large models:

A Power BI előzetes verziós ajánlatként elérhetővé tette a Power BI Premium Gen2-t, amely az alábbi továbbfejlesztésekkel javítja a Power BI Premium használati élményét:Power BI has introduced Power BI Premium Gen2 as a preview offering, which improves the Power BI Premium experience with improvements in the following:

 • TeljesítményPerformance
 • Felhasználónkénti licencelésPer-user licensing
 • Nagyobb méretGreater scale
 • Jobb metrikákImproved metrics
 • Automatikus skálázásAutoscaling
 • Kevesebb felügyeleti többletfeladatReduced management overhead

A Power BI Premium Gen2-ről további információt a Power BI Premium 2. generáció (előzetes verzió) című cikkben talál.For more information about Power BI Premium Gen2, see Power BI Premium Generation 2 (preview).