Mi az a Power BI Premium?What is Power BI Premium?

A Power BI Premium használatával elérhetők a csak a Premiumban rendelkezésre álló funkciók és képességek, emellett nagyobb méreteket és teljesítményt is kínál a vállalati Power BI-tartalomhoz.You can use Power BI Premium to access features and capabilities only available in Premium, and offer greater scale and performance for Power BI content in your organization. A Power BI Premium segítségével a vállalati felhasználók a lehető legjobban, nagyobb teljesítménnyel és válaszképességgel használhatják ki a Power BI előnyeit.Power BI Premium enables more users in your organization to get the most out of Power BI with better performance and responsiveness. A Power BI Premium például a következő képességeket kínálja Önnek és a vállalata felhasználóinak:For example, with Power BI Premium, you and your organization's users get the following capabilities:

 • Nagyobb méretek és teljesítmény a Power BI-jelentésekhezGreater scale and performance for your Power BI reports
 • A kapacitás szerinti licencelés rugalmasságaFlexibility to license by capacity
 • A kategóriájában legjobb adatvizualizációs és eredmény-kinyerési képességek, például AI-alapú elemzés, összeállítható és újrafelhasználható adatfolyamok és többoldalas jelentésekBest-in-class features for data visualization and insight-extraction such as AI-driven analysis, composable and reusable dataflows, and paginated reports
 • Az önkiszolgáló és a nagyvállalati BI egyesítése többféle, csak a Premiumban elérhető képességgel, amelyek nagyobb számítási feladatokat támogatnak, s nagyvállalati méreteket kívánnakUnify self-service and enterprise BI with a variety of Premium-only capabilities that support heavier workloads and require enterprise scale
 • Beépített licenc a helyszíni üzleti intelligenciának a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóval történő kiterjesztéséhezBuilt-in license to extend on-premises BI with Power BI Report Server
 • A régiónkénti adattárolás (Multi-Geo) és az inaktív adatok ügyfél által kezelt titkosítási kulcsainak (BYOK) támogatásaSupport for data residency by region (Multi-Geo) and customer-managed encryption keys for data at rest (BYOK)
 • Power BI-tartalom bárkivel (akár vállalaton kívül) való megosztásának lehetősége felhasználónkénti licenc vásárlása nélkülAbility to share Power BI content with anyone (even outside your organization) without purchasing a per-user license

Képernyőkép, amelyen a Power BI felügyeleti portál látható.

Ez a cikk a Power BI Premium fő funkcióit ismerteti.This article introduces key features in Power BI Premium. Ahol szükséges, megadjuk a részletesebb információkat nyújtó cikkekre mutató hivatkozásokat.Where necessary, links to additional articles with more detailed information are provided. A Power BI Proról és a Power BI Premiumról további információt a Power BI díjszabása témakör Power BI-funkciók összehasonlítása szakaszában talál.For more information about Power BI Pro and Power BI Premium, see the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

Power BI Premium 2. generáció (előzetes verzió)Power BI Premium Generation 2 (preview)

A Power BI Premium nemrég adta ki a Power BI Premium új verzióját, a Power BI Premium 2. generációt, rövidebb nevén a Premium Gen2-t.Power BI Premium recently released a new version of Power BI Premium, Power BI Premium Generation 2, referred to as Premium Gen2 for convenience. A Premium Gen2 jelenleg előzetes verzióban érhető el Prémium szintű előfizetők számára, akik az előzetes verzió időszakában használhatják.Premium Gen2 is currently in preview, and is available for Premium subscribers to use during the preview period. Választhat, hogy a Premium eredeti verzióját használja, vagy áttér a Premium Gen2 használatára.You can select to use the original version of Premium, or switch to using Premium Gen2. A kettő közül csak egyet használhat a Prémium szintű kapacitásában.You can only use one or the other for your Premium capacity.

Megjegyzés

A Power BI Embedded Gen2-fejlesztések áttekintéséhez tekintse meg a Power bi Embedded 2. generációját.To review the Power BI Embedded Gen2 enhancements, refer to Power BI Embedded Generation 2.

A Premium Gen2 az alábbi frissítéseket és továbbfejlesztett élményeket kínálja:Premium Gen2 provides the following updates or improved experiences:

 • Felhasználónkénti Prémium-licencelés lehetősége a kapacitásonkénti mellett.Ability to license Premium Per User in addition to by capacity.

 • Jobb teljesítmény bármekkora kapacitásban, bármikor: Az elemzési műveletek akár 16-szor gyorsabban futhatnak a Premium Gen2-n.Enhanced performance on any capacity size, anytime: Analytics operations run up to 16X faster on Premium Gen2. A műveletek mindig a legnagyobb sebességgel vannak végrehajtva, és nem lassulnak le, amikor a kapacitás terhelése megközelíti a kapacitás korlátait.Operations will always perform at top speed and won't slow down when the load on the capacity approaches the capacity limits.

 • Nagyobb méretek:Greater scale:

  • Nincs korlátozva a frissítések egyidejűsége, többé nem kell nyomon követnie az adathalmazok frissítésének ütemezését a kapacitásbanNo limits on refresh concurrency, no longer requiring you to track schedules for datasets being refreshed on your capacity
  • Kevesebb memóriakorlátozásFewer memory restrictions
  • A jelentések kezelése és az ütemezett frissítések teljes elkülönítéseComplete separation between report interaction and scheduled refreshes
 • Továbbfejlesztett metrikák a kapacitás kihasználtságának egyértelmű és normalizált adataival, amelyek csak a kapacitás által végzett elemzési műveletek összetettségétől függ, nem pedig a mérettől, a rendszer elemzés közben terhelésétől vagy más tényezőktől.Improved metrics with clear and normalized capacity utilization data, that's dependent only on the complexity of analytics operations the capacity performs, and not on its size, the level of load on the system while performing analytics, or other factors. A továbbfejlesztett metrikákkal a kihasználtsági elemzés, a költségvetés tervezése, a jóváírások és a szükséges frissítések egyértelműen megjelennek a beépített jelentésekben.With the improved metrics, utilization analysis, budget planning, chargebacks, and the need to upgrade are clearly visible with built-in reporting. A továbbfejlesztett metrikák az előzetes verzió ideje alatt később lesznek elérhetők.Improved metrics will be made available later in the preview period. Az elmúlt 7 nap kihasználtsági metrikáit elérni kívánó ügyfeleknek kapcsolatba kell lépniük az ügyféltámogatással.Customers seeking access to utilization metrics for past 7 days can do so by contacting customer support.

 • Az automatikus skálázás egyszerre egy virtuális mag automatikus hozzáadását teszi lehetővé 24 órás időszakokra, amikor a kapacitás terhelése túllépi a korlátot, ezzel megelőzi a túlterhelés miatti lassulást.Autoscale allows for automatically adding one v-core at a time for 24-hour periods when the load on the capacity exceeds its limits, preventing slowdowns caused by overload. A virtuális magok automatikusan el lesznek távolítva, ha a rendszer üresjáratot észlel.V-cores are automatically removed when idle time is detected. A további virtuális magok a használat alapján vannak felszámítva az Azure-előfizetésben.Additional v-cores are charged to your Azure subscription on a pay-as-you-go basis. Az automatikus skálázás elérhetővé lesz téve az előzetes verzió időszakában.Autoscale will be made available during the course of the preview period.

 • Csökken a felügyeleti többletmunka a kapacitás kihasználtságáról és a terhelés növekedéséről szóló proaktív és konfigurálható rendszergazdai értesítéseknek köszönhetően.Reduced management overhead with proactive and configurable admin notifications about capacity utilization level and load increasing.

A Premium Gen2 használataUsing Premium Gen2

A frissítések előnyeinek kihasználásához engedélyezze a Premium Gen2-t.Enable Premium Gen2 to take advantage of its updates. A Premium Gen2 engedélyezéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:To enable Premium Gen2, take the following steps:

 1. A felügyeleti portálon navigáljon a Kapacitásbeállításokhoz.In the admin portal, navigate to Capacity settings.
 2. Válassza a Power BI Premium elemet.Select Power BI Premium.
 3. Megjelenik egy Premium 2. generáció (előzetes verzió) című szakasz, ebben a szakaszban pedig egy csúszka, amellye a Premium 2. generáció (előzetes verzió) engedélyezhető.A section appears titled Premium Generation 2 (preview), and in that section is a slider to enable Premium Generation 2 (preview).
 4. Állítsa át a csúszkát az Engedélyezve helyzetbe.Move the slider to Enabled.

Az alábbi ábra a Premium Gen2 engedélyezését mutatja be.The following image shows how to enable Premium Gen2.

A Premium 2. generáció engedélyezése

A Premium Gen2 ismert korlátozásaiKnown limitations in Premium Gen2

A Premium Gen2-re jelenleg az alábbi ismert korlátozások érvényesek:The following known limitations currently apply to Premium Gen2:

 1. A Premium Gen2-kapacitáshasználat nem követhető nyomon a metrika alkalmazásban.Premium Gen2 capacity utilization can't be tracked in the metrics app.

 2. Ha XMLA-t használ a Premium Gen2-ben, mindenképpen az adatmodellezési és -kezelési eszközök legújabb verzióit használja.If you're using XMLA on Premium Gen2, make sure you're using the most recent versions of the data modeling and management tools.

 3. Az elemzési szolgáltatások funkciói a Premium Gen2-ben csak a legfrissebb ügyféloldali kódtárakon támogatottak.Analysis services features in Premium Gen2 are only supported on the latest client libraries. Az ezt a követeményt támogató függő eszközök becsült kiadási dátumai a következők:Estimated release dates for dependent tools to support this requirement are:

  EszközTool Szükséges minimális verzióMinimum version required Becsült kiadási dátumEstimated release date
  SQL Server Management Studio (SSMS)SQL Server Management Studio (SSMS) 18,818.8 2020. december 8.December 8, 2020
  SQL Server Data Tools (SSDT)SQL Server Data Tools (SSDT) 2.9.152.9.15 Általános elérhetőség: 2020. november 30.General availability November 30, 2020
  AS PowerShellAS PowerShell Nagyobb, mint 21.1.18229Greater than 21.1.18229 2020. november 26.November 26, 2020

Előfizetések és licencelésSubscriptions and licensing

A Power BI Premium bérlői szintű Microsoft 365-előfizetés, amely két SKU- (termékváltozat-) családban érhető el:Power BI Premium is a tenant-level Microsoft 365 subscription available in two SKU (Stock-Keeping Unit) families:

 • P termékváltozatok (P1-P5) beágyazáshoz és nagyvállalati funkciókhoz, havi vagy éves kötelezettségvállalással, havi számlázással. Ezek tartalmaznak egy licencet a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló helyszíni telepítéséhez.P SKUs (P1-P5) for embedding and enterprise features, requiring a monthly or yearly commitment, billed monthly, and includes a license to install Power BI Report Server on-premises.

 • EM termékváltozatok (EM1-EM3) szervezeti beágyazáshoz, éves kötelezettségvállalással, havi számlázással.EM SKUs (EM1-EM3) for organizational embedding, requiring a yearly commitment, billed monthly. Az EM1 és az EM2 SKU csak mennyiségi licenccsomagban érhető el.EM1 and EM2 SKUs are available only through volume licensing plans. Ezek közvetlenül nem megvásárolhatók.You can't purchase them directly.

BeszerzésPurchasing

Power BI Premium-előfizetéseket rendszergazdák szerezhetnek be a Microsoft 365 Felügyeleti központban.Power BI Premium subscriptions are purchased by administrators in the Microsoft 365 admin center. Termékváltozatokat csak globális rendszergazdák vagy számlázási rendszergazdák vásárolhatnak.Specifically, only Global administrators or Billing Administrators can purchase SKUs. Beszerzéskor a bérlő megkapja a megfelelő számú virtuális magot, amelyeket kapacitásokat rendelhet a virtuális magok készletezésével.When purchased, the tenant receives a corresponding number of v-cores to assign to capacities, known as v-core pooling. Egy P3 termékváltozat megvásárlása például 32 virtuális magot biztosít a bérlőnek.For example, purchasing a P3 SKU provides the tenant with 32 v-cores. További tudnivalók: A Power BI Premium megvásárlása.To learn more, see How to purchase Power BI Premium.

Felhasználónkénti Power BI Premium (előzetes verzió)Power BI Premium Per User (preview)

A felhasználónkénti Power BI Premiummal a szervezetek Premium-funkciókat licencelhetnek felhasználónkénti alapon.Power BI Premium Per User allows organizations to license Premium features on a per-user basis. A felhasználónkénti Premium (PPU) minden Power BI Pro-licencfunkciót magában foglal, valamint olyan továbbiakkal is rendelkezik, mint a lapszámozott jelentések, a mesterséges intelligencia, és kizárólag Premium-előfizetőknek szóló szolgáltatások.Premium Per User (PPU) includes all Power BI Pro license capabilities, and adds features such as paginated reports, AI, and other capabilities that are only available to Premium subscribers. A felhasználónkénti Premium jelenleg előzetes verzióban érhető el.Premium Per User is currently in preview. A felhasználónkénti Premiumról a Felhasználónkénti Power BI Premium – GYIK (előzetes verzió) című cikk nyújt további információkat, beleértve a funkciók összehasonlítását, és az előzetes verziójú kiadással kapcsolatos egyéb információkat.For more information about Premium per user, including a feature comparison and other information about its preview release, see the Power BI Premium Per User FAQ (preview) article.

Fenntartott kapacitásokReserved capacities

A Power BI Premiummal fenntartott kapacitások járnak.With Power BI Premium, you get reserved capacities. Ellentétben a megosztott kapacitásokkal, ahol a számítási feladatok elemzési feldolgozása más ügyfelekkel megosztott erőforrásokon futnak, egy fenntartott kapacitást kizárólag a vállalat használhat.In contrast to a shared capacity where workloads' analytics processing run on computational resources shared with other customers, a reserved capacity is for exclusive use by an organization. El van különítve, és fenntartott számítási erőforrásokkal nyújt megbízható és állandó teljesítményt az üzemeltetett tartalomhoz.It's isolated with reserved computational resources, which provide dependable and consistent performance for hosted content. Vegye figyelembe, hogy az alábbi típusú Power BI-tartalom nem fenntartott kapacitásban, hanem megosztott kapacitásban van tárolva:Note that the processing of the following types of Power BI content is stored in shared capacity rather than your reserved capacity:

A munkaterületek a kapacitásokon belül helyezkednek el.Workspaces reside within capacities. Minden Power BI-felhasználó rendelkezik Saját munkaterülettel.Each Power BI user has a personal workspace known as My Workspace. Az együttműködéshez további úgynevezett munkaterületek is létrehozhatók.Additional workspaces known as workspaces can be created to enable collaboration. Alapértelmezés szerint a munkaterületek, így a személyes munkaterületek is a megosztott kapacitásban lesznek létrehozva.By default, workspaces, including personal workspaces, are created in the shared capacity. Prémium szintű kapacitások esetén a saját munkaterületek és más munkaterületek is prémium szintű kapacitásokhoz rendelhetők.When you have Premium capacities, both My Workspaces and workspaces can be assigned to Premium capacities.

A kapacitás-rendszergazdák saját munkaterületei automatikusan prémium szintű kapacitásokhoz vannak rendelve.Capacity administrators automatically have their my workspaces assigned to Premium capacities.

Kapacitás-csomópontokCapacity nodes

Az Előfizetések és licencelés című szakaszban leírtak szerint két Power BI Premium termékváltozat-család létezik: EM és P. Minden Power BI Premium termékváltozat elérhető kapacitás-csomópontokként, amelyek mindegyike egy adott mennyiségű, processzort, memóriát és tárhelyet tartalmazó erőforrásnak felel meg.As described in the Subscriptions and Licensing section, there are two Power BI Premium SKU families: EM and P. All Power BI Premium SKUs are available as capacity nodes, each representing a set amount of resources consisting of processor, memory, and storage. Az erőforrásokon kívül minden termékváltozatra érvényesek a másodpercenkénti DirectQuery- és élő kapcsolatok számára, valamint a párhozamos modellfrissítések számára vonatkozó üzemeltetési korlátok.In addition to resources, each SKU has operational limits on the number of DirectQuery and Live Connection connections per second, and the number of parallel model refreshes.

A feldolgozást a háttér- és az előtérrendszer között egyenlően elosztott, adott számú virtuális mag valósítja meg.Processing is achieved by a set number of v-cores, divided equally between backend and frontend.

A háttérrendszeri virtuális magok a Power BI alapfunkcióit, például a lekérdezések feldolgozását, a gyorsítótár kezelését, R-szolgáltatások futtatását, modellfrissítést, valamint a jelentések és képek megjelenítését végzik el.Backend v-cores are responsible for core Power BI functionality, including query processing, cache management, running R services, model refresh, and server-side rendering of reports and images. A háttérbeli virtuális magokhoz rögzített méretű memória van rendelve, amelyet elsősorban az aktív adatkészletnek is nevezett modellek kezelésére használnak.Backend v-cores are assigned a fixed amount of memory that is primarily used to host models, also known as active datasets.

Az előtérrendszeri virtuális magokat használja a rendszer webes szolgáltatásokhoz, az irányítópultokhoz, a jelentés- és dokumentumkezeléshez, a hozzáférések kezeléséhez, az ütemezéshez, az API-khoz, a feltöltésekhez, és letöltésekhez és többnyire mindenhez, ami a felhasználói élmény részét képezi.Frontend v-cores are responsible for the web service, dashboard and report document management, access rights management, scheduling, APIs, uploads and downloads, and generally for everything related to the user experiences.

A tárhely beállítása kapacitás-csomópontonként 100 TB.Storage is set to 100 TB per capacity node.

Az egyes Premium termékváltozatok (és a megfelelően méretezett A termékváltozat) erőforrásait és korlátozásait az alábbi táblázat foglalja össze:The resources and limits of each Premium SKU (and equivalently sized A SKU) are described in the following table:

Kapacitás-csomópontokCapacity Nodes Összes virtuális magTotal v-cores Háttérrendszeri virtuális magokBackend v-cores Memória (GB)RAM (GB) Előtérrendszeri virtuális magokFrontend v-cores DirectQuery-/élő kapcsolatok (másodpercenként)DirectQuery/Live Connection (per sec) Párhuzamosan végrehajtható modellfrissítésekModel Refresh Parallelism
EM1/A1EM1/A1 11 0,50.5 33 0,50.5 3,753.75 11
EM2/A2EM2/A2 22 11 55 11 7,57.5 22
EM3/A3EM3/A3 44 22 1010 22 1515 33
P1/A4P1/A4 88 44 2525 44 3030 66
P2/A5P2/A5 1616 88 5050 88 6060 1212
P3/A6P3/A6 3232 1616 100100 1616 120120 2424
P4 1P4 1 6464 3232 200200 3232 240240 4848
P5 1P5 1 128128 6464 400400 6464 480480 9696

1 – Csak speciális kérésre.1 - By special request only. 100 GB-nál nagyobb méretű, rendkívül nagy modellekhez.For very large models greater than 100 GB.

Megjegyzés

Érdemes lehet egyetlen nagyobb termékváltozatot (például egy P2 SKU-t) használni, mint kisebb termékváltozatokat (például két P1 SKU-t) kombinálni.Using a single larger SKU (e.g. one P2 SKU) can be preferable to combining smaller SKUs (e.g. two P1 SKUs). A P2-vel például nagyobb modelleket használhat, és jobb párhuzamosságot érhet el.For example, you can use larger models and achieve better parallelism with the P2.

Frissítések a Premium Gen2-höz (előzetes verzió)Updates for Premium Gen2 (Preview)

A Premium Gen2 és a Embedded Gen 2esetében az egyes csomópontok méretében elérhető memória mennyisége egy adott összetevő memória-lábnyomának korlátja, és nem a memória összesített felhasználására van beállítva.With Premium Gen2 and Embedded Gen 2, the amount of memory available on each node size is set to the limit of memory footprint of a single artifact, and not to the cumulative consumption of memory. A prémium szintű Gen2 P1 kapacitásban például csak egy adathalmaz mérete 25 GB-ra van korlátozva, az eredeti prémiumhoz képest, ahol az azonos időben kezelt adatkészletek teljes memória-lábnyoma 25 GB-ra van korlátozva.For example, in Premium Gen2 P1 capacity, only a single dataset size is limited to 25 GB, in comparison to the original Premium, where the total memory footprint of the datasets being handled at the same time was limited to 25 GB.

Kapacitás-munkaterületekCapacity workloads

A kapacitás-munkaterületek a felhasználók számára elérhetővé tett szolgáltatások.Capacity workloads are services made available to users. A Premium- és Azure-kapacitások alapértelmezés szerint csak egy Power BI-lekérdezések futtatásával társított adathalmazbeli számítási feladatot támogatnak.By default, Premium and Azure capacities support only a dataset workload associated with running Power BI queries. Az adathalmazbeli számítási feladat nem tiltható le.The dataset workload cannot be disabled. További számítási feladatok engedélyezhetők mesterséges intelligenciához (Cognitive Services), adatfolyamokhoz és lapszámozott jelentésekhez.Additional workloads can be enabled for AI (Cognitive Services), Dataflows, and Paginated reports. Ezek a számítási feladatok csak Premium-előfizetésben vannak támogatva.These workloads are supported in Premium subscriptions only.

Minden újabb számítási feladat lehetővé teszi a számítási feladat által felhasználható maximális memória konfigurálását (a teljes rendelkezésre álló memória arányában).Each additional workload allows configuring the maximum memory (as a percentage of total capacity memory) that can be used by the workload. A maximális memória alapértelmezett beállításait a termékváltozat határozza meg.Default values for maximum memory are determined by SKU. Egy kapacitás rendelkezésre álló erőforrásainak legjobb kihasználása érdekében ilyen további számítási feladatokat csak akkor érdemes engedélyezni, amikor használatban vannak.You can maximize your capacity's available resources by enabling only those additional workloads when they're used. A memóriabeállításokat csak akkor módosíthatja, ha úgy értékelte, hogy az alapértelmezett beállítások nem felelnek meg az Ön erőforrásai kapacitásigényeinek.And you can change memory settings only when you have determined default settings aren't meeting your capacity resource requirements. Egy kapacitáshoz a kapacitás rendszergazdái engedélyezhetnek és konfigurálhatnak számítási feladatokat a Felügyeleti portálon megtalálható Kapacitásbeállítások, vagy a kapacitás REST API-k használatával.Workloads can be enabled and configured for a capacity by capacity admins using Capacity settings in the Admin portal or using the Capacities REST APIs.

Számítási feladatok engedélyezése

További információ: Számítási feladatok konfigurálása Premium-kapacitásban.To learn more, see Configure workloads in a Premium capacity.

A kapacitások működéseHow capacities function

A Power BI szolgáltatás mindig a lehető legjobban kihasználja a kapacitásbeli erőforrásokat, ugyanakkor nem lépi át a kapacitásra vonatkozó korlátozásokat.At all times, the Power BI service makes the best use of capacity resources while not exceeding limits imposed on the capacity.

A kapacitásbeli műveletek besorolása lehet interaktív vagy háttérbeli.Capacity operations are classified as either interactive or background. Az interaktív műveletekhez tartoznak a képmegjelenítési kérések és a felhasználói beavatkozásra való reagálás (szűrés, Q&A-lekérdezés stb.).Interactive operations include rendering requests and responding to user interactions (filtering, Q&A querying, etc.). A háttérbeli műveletekhez tartoznak az adatfolyamok és az importált modellek frissítései, valamint az irányítópult-lekérdezések gyorsítótárazása.Background operations include dataflow and import model refreshes, and dashboard query caching.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy az interaktív műveletek mindig elsőbbséget élveznek a háttérbeliekkel szemben, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsák.It's important to understand that interactive operations are always prioritized over background operations to ensure the best possible user experience. Ha nem áll rendelkezésre elégséges erőforrás, akkor a háttérbeli műveletek egy várakozási sorhoz lesznek adva, és csak erőforrások felszabadulása esetén lesznek feldolgozva.If there are insufficient resources, background operations are added to a waiting queue until resources free up. Az olyan háttérbeli műveleteket, mint az adathalmazok frissítése, a Power BI szolgáltatás menet közben is megállíthatja, és várakozási sorhoz adhatja, majd később újra próbálkozhat.Background operations, like dataset refreshes, can be interrupted mid-process by the Power BI service, added to a queue, and retried later on.

Az importált modelleket teljesen be kell tölteni a memóriába ahhoz, hogy lekérdezhetők vagy frissíthetők legyenek.Import models must be fully loaded into memory so they can be queried or refreshed. A Power BI szolgáltatás kifinomult algoritmusokat használ a memóriahasználat méltányos kezelésére, de ritka esetekben a kapacitás túlterheltté válhat, ha nincs elegendő erőforrás az ügyfelek valós idejű igényeinek kielégítéséhez.The Power BI service uses sophisticated algorithms to manage memory usage fairly, but in rare cases, the capacity can get overloaded if there are insufficient resources to meet customers' real-time demands. Habár egy kapacitásban több importált modellt is tárolhatunk állandó tárterületen (ez akár 100 TB is lehet prémium kapacitás esetén), nem feltétlenül található meg minden modell a memóriában egyszerre, mert ilyen esetben a memóriában tárolt adathalmaz mérete könnyedén meghaladhatja a kapacitás memóriakorlátját.While it's possible for a capacity to store many import models in persistent storage (up to 100 TB per Premium capacity), not all the models necessarily reside in memory at the same time, otherwise their in-memory dataset size can easily exceed the capacity memory limit. Az adathalmazok betöltéséhez szükséges memória mellett további memóriára is szükség van a lekérdezési és a frissítési műveletek végrehajtásához.Besides the memory required to load the datasets, additional memory is needed for execution of queries and refresh operations.

Az importált modellek ezért a használatnak megfelelően vannak betöltve a memóriába és törölve onnan.Import models are therefore loaded and removed from memory according to usage. Egy importált modell akkor lesz betöltve, ha lekérdezik (interaktív művelet), vagy ha frissíteni kell (háttérbeli művelet).An import model is loaded when it is queried (interactive operation), or if it needs to be refreshed (background operation).

A modell memóriából való eltávolítását kiürítésnek nevezzük.The removal of a model from memory is known as eviction. Ezt a műveletet a Power BI gyorsan el tudja végezni, a modellek méretétől függően.It's an operation Power BI can perform quickly depending on the size of the models. Ha a kapacitásra nem hárul a memóriát érintő nyomás, és ha a modell nem tétlen (azaz aktívan használatban van), a modell a memóriában is tárolható anélkül, hogy ki lenne ürítve.If the capacity isn't experiencing any memory pressure and the model isn't idle (i.e., actively in-used), the model can reside in memory without being evicted. Ha a Power BI azt állapítja meg, hogy nincs elegendő memória a modell betöltéséhez, a Power BI szolgáltatás megkísérel memóriát felszabadítani az inaktív modellek kiürítésével, amelyeket általában úgy határozunk meg, mint interaktív műveletekhez betöltött modelleket, amelyek az elmúlt három percben nem voltak használatban [1].When Power BI determines there is insufficient memory to load a model, the Power BI service will attempt to free up memory by evicting inactive models, typically defined as models loaded for interactive operations which have not been used in the last three minutes [1]. Ha nincsenek kiüríthető inaktív modellek, akkor a Power BI szolgáltatás a háttérbeli műveletekhez betöltött modellek kiürítésére törekszik.If there are no inactive models to evict, the Power BI service attempts to evict models loaded for background operations. Végső megoldásként, 30 másodperc sikertelen próbálkozás után [1] az interaktív művelet sikertelenül zárul.A last resort, after 30 seconds of failed attempts [1], is to fail the interactive operation. Ilyen esetben a jelentés felhasználója értesítést kap a hibáról azzal a javaslattal, hogy rövid idő múlva próbálkozzon újra.In this case, the report user is notified of failure with a suggestion to try again shortly. Egyes esetekben a modellek szolgáltatási műveletek miatt lehetnek eltávolítva a memóriából.In some cases, models may be unloaded from memory due to service operations.

Hangsúlyozandó, hogy az adathalmazok kiürítése normális viselkedés a kapacitásban.It's important to stress that dataset eviction is a normal behavior on the capacity. A kapacitás a memória használatának kiegyensúlyozására törekszik azzal, hogy a modellek memóriabeli életciklusát olyan módon kezeli, hogy az a felhasználók számára átlátható legyen.The capacity strives to balance memory usage by managing the in-memory lifecycle of models in a way that is transparent to users. A kiürítések magas számából nem feltétlenül következik, hogy a kapacitás nem rendelkezik elegendő erőforrással.A high eviction rate does not necessarily mean the capacity is insufficiently resourced. Az azonban problémákhoz vezethet, ha a lekérdezések vagy a frissítések teljesítménye csökken, mert a modellek rövid időn belüli ismételt betöltése és kizárása miatt túl nagy a terhelés.It can, however, become a concern if the performance of queries or refreshes degrades due to the overhead of loading and evicting models repeatedly within a short span of time.

Az importált modellek frissítésének mindig nagy a memóriaigénye, mivel a modelleket be kell tölteni a memóriába.Refreshes of import models are always memory intensive as models must be loaded into memory. A feldolgozáshoz további közbenső memóriára van szükség.Additional intermediate memory is also required for processing. A teljes frissítéshez körülbelül a modell által igényelt memória duplájára van szükség, mivel Power BI a feldolgozási művelet befejeződéséig egy pillanatképet is megőriz a modellről a memóriában.A full refresh can use approximately double the amount of memory required by the model because Power BI maintains an existing snapshot of the model in memory until the processing operation is completed. Ez lehetővé teszi, hogy a modellt akár a feldolgozás alatt is le lehessen kérdezni.This allows the model to be queried even when it's being processed. A lekérdezések a meglévő modellhez lehetnek küldve a frissítés befejezéséig, azaz amíg az új modell adatai elérhetővé nem válnak.Queries can be sent to the existing snapshot of the model until the refresh has completed and the new model data is available.

A növekményes frissítés a teljes modellfrissítés helyett a partíciók frissítését végzi el, és általában gyorsabb, és kevesebb memóriát is igényel, így jelentősen csökkentheti a kapacitás erőforrás-felhasználását.Incremental refresh performs partition refresh instead of a full model refresh, and will typically be faster and require less memory, and can substantially reduce the capacity's resource usage. A modellek frissítése CPU-igényes is lehet, különösen azoknál, amelyek összetett Power Query-transzformációkat vagy olyan számított táblákat/oszlopokat tartalmaznak, amelyek összetettek vagy nagy adatméreteken alapulnak.Refreshes can also be CPU-intensive for models, especially those with complex Power Query transformations, or calculated tables or columns that are complex or are based on a large volume of data.

A frissítésekhez, ahogyan a lekérdezésekhez is, a modellnek a memóriába betöltve kell lennie.Refreshes, like queries, require the model be loaded into memory. Ha nincs elég memória, a Power BI szolgáltatás megkísérli a nem aktív modellek kiürítését, és ha ez nem lehetséges (mert minden modell aktív), a frissítési feladat várakozási sorba kerül.If there is insufficient memory, the Power BI service will attempt to evict inactive models, and if this isn't possible (as all models are active), the refresh job is queued. A frissítések általában még a lekérdezéseknél is nagyobb processzorteljesítményt igényelnek.Refreshes are typically CPU-intensive, even more so than queries. Emiatt egy korlát van érvényben az egyidejű frissítések számára. Ez a háttérbeli virtuális magok számának másfélszerese, felfelé kerekítve.For this reason, a limit on the number of concurrent refreshes, calculated as the ceiling of 1.5 x the number of backend v-cores, is imposed. Ha túl sok az egyidejű frissítés, az ütemezett frissítés várólistára kerül, amíg egy frissítési idősáv elérhetővé nem válik, emiatt pedig a művelet végrehajtása több időt vesz igénybe.If there are too many concurrent refreshes, the scheduled refresh is queued until a refresh slot is available, resulting in the operation taking longer to complete. A felhasználói kérésre vagy API-hívással kezdeményezett igény szerinti frissítések három alkalommal lesznek ismét megkísérelve [1].On-demand refreshes such as those triggered by a user request or an API call will retry three times [1]. Ha ekkor sincs elég erőforrás, akkor a frissítés sikertelenül ér véget.If there still aren't enough resources, the refresh will then fail.

Frissítések a Premium Gen2-höz (előzetes verzió)Updates for Premium Gen2 (Preview)

A prémium szintű Gen2 és a beágyazott Gen 2 nem igényel halmozott memória-korlátozásokat, ezért az egyidejű adatkészlet-frissítések nem járulnak hozzá az erőforrás-korlátozásokhoz.Premium Gen2 and Embedded Gen 2 don't require cumulative memory limits, and therefore concurrent dataset refreshes don't contribute to resource constraints. Nincs korlátozva a virtuális magonként történő frissítésfuttatások száma sem.There is no limit on the number of refreshes running per v-core. Az egyes adatkészletek frissítését azonban továbbra is korlátozza az elérhető kapacitásmemória és a CPU-korlátok.However, the refresh of individual datasets continues to be governed by existing capacity memory and CPU limits. Bármikor ütemezheti és futtathatja a szükséges számú frissítést, a Power BI szolgáltatás pedig a lehetőségek szerint az ütemezett időpontban futtatja ezeket a frissítéseket.You can schedule and run as many refreshes as required at any given time, and the Power BI service will run those refreshes at the time scheduled as a best effort.

Megjegyzések a szakaszhoz:Section notes:
[1] Változhat.[1] Subject to change.

Regionális támogatásRegional support

Új kapacitás létrehozásakor a globális rendszergazdái vagy a Power BI-szolgáltatásgazdák megadhatnak egy régiót, ahol a kapacitáshoz rendelt munkaterületek el lesznek helyezve.When creating a new capacity, global administrators and Power BI service administrators can specify a region where workspaces assigned to the capacity will reside. Ez az úgynevezett Multi-Geo.This is known as Multi-Geo. Multi-Geo használatával a vállalatok úgy tehetnek eleget az adatelhelyezési követelményeknek, hogy egy megadott régióban lévő adatközpontokban helyezik el a tartalmat még akkor is, ha az eltér az Microsoft 365-előfizetés régiójától.With Multi-Geo, organizations can meet data residency requirements by deploying content to datacenters in a specific region, even if it's different than the region where the Microsoft 365 subscription resides. További információk: Multi-Geo-támogatás a Power BI Premiumhoz.To learn more, see Multi-Geo support for Power BI Premium.

KapacitáskezelésCapacity management

A prémium szintű kapacitások kezeléséhez tartozik a kapacitások létrehozása vagy törlése, a rendszergazdák kijelölése, a munkaterületek hozzárendelése, a számítási feladatok konfigurálása és figyelése, valamint a kapacitás teljesítményét optimalizáló beállítások.Managing Premium capacities involves creating or deleting capacities, assigning admins, assigning workspaces, configuring workloads, monitoring, and making adjustments to optimize capacity performance.

A globális rendszergazdák és a Power BI-szolgáltatásgazdák Premium-kapacitásokat hozhatnak létre a rendelkezésre álló virtuális magokból, vagy módosíthatják a meglévő Premium-kapacitásokat.Global administrators and Power BI service administrators can create Premium capacities from available v-cores, or modify existing Premium capacities. Kapacitás létrehozásakor annak mérete és földrajzi helye is meg van adva, és legalább egy kapacitás-rendszergazda hozzá van rendelve.When a capacity is created, capacity size and geographic region are specified, and at least one capacity admin is assigned.

Kapacitások létrehozásakor a felügyeleti feladatok többsége a Felügyeleti portálon végezhető el.When capacities are created, most administrative tasks are completed in the Admin portal.

Képernyőkép, amelyen a Power BI felügyeleti portál látható, a Saját munkaterület kijelölésével.

A kapacitás-rendszergazdák munkaterületeket rendelhetnek a kapacitáshoz, kezelhetik a felhasználói jogosultságokat, és más rendszergazdákat jelölhetnek ki.Capacity admins can assign workspaces to the capacity, manage user permissions, and assign other admins. A kapacitás-rendszergazdák ezen kívül konfigurálhatják a számítási feladatokat, beállíthatják a memóriafoglalásokat, és szükség esetén újraindíthatják a kapacitásokat, alaphelyzetbe állítva a műveleteket egy kapacitás túlterhelése esetén.Capacity admins can also configure workloads, adjust memory allocations, and if necessary, restart a capacity, resetting operations if a capacity becomes overloaded.

Képernyőfelvétel, amelyen a kapacitáskezelés látható a Power BI felügyeleti portálon.

A kapacitás-rendszergazdák a kapacitás zökkenőmentes működéséről is gondoskodhatnak.Capacity admins can also make sure a capacity is running smoothly. A kapacitás állapotát a Felügyeleti portálon, vagy a Premium kapacitásmetrikák alkalmazás használatával figyelhetik.They can monitor capacity health right in the Admin portal or by using the Premium capacity metrics app.

A kapacitások létrehozásáról, a rendszergazdák kijelöléséről és a munkaterületek hozzárendeléséről a Prémium szintű kapacitások kezelése című cikkből tájékozódhat bővebben.To learn more about creating capacities, assigning admins, and assigning workspaces, see Managing Premium capacities. A szerepkörökről A Power BI-jal kapcsolatos rendszergazdai szerepkörök című cikk kínál további információt.To learn more about roles, see Administrator roles related to Power BI.

FigyelésMonitoring

A prémium szintű kapacitások figyelésével a rendszergazdák képet kaphatnak a kapacitások teljesítményéről.Monitoring Premium capacities provides administrators with an understanding of how capacities are performing. Kapacitások a Felügyeleti portál és a Power BI Premium kapacitásmetrikák alkalmazás használatával figyelhetők.Capacities can be monitored by using the Admin portal and the Power BI Premium Capacity Metrics app.

A portálon végezhető figyeléssel gyorsan áttekinthetők a kapacitás által elhelyezett terheléseket és a felhasznált erőforrásokat jelző magas szintű metrikák az utolsó hét napra átlagolva.Monitoring in the portal provides a quick view with high-level metrics indicating loads placed and the resources utilized by your capacity, averaged, over the past seven days.

Képernyőkép, amelyen a kapacitásállapot látható a Power BI felügyeleti portálon.

Megjegyzés

Frissítések a Premium Gen2-höz (előzetes verzió) – A Premium Gen2-höz egyetlen jellemző monitorozása szükséges: mennyi processzoridőt igényel a kapacitás ahhoz, hogy minden pillanatban kiszolgálja a feladatot.Updates for Premium Gen2 (Preview) - Premium Gen2 only requires monitoring a single aspect: how much CPU time your capacity requires to serve the load at any moment. Ha túllépi a megvásárolt termékváltozatonkénti processzoridőt, akkor a kapacitás a konfigurációs beállítások alapján vagy automatikusan fel lesz skálázva az igényeknek megfelelően, vagy szabályozza az interaktív műveleteket.If you exceed your CPU time per the SKU size you purchased, your capacity either autoscales to accommodate the need, or throttles your interactive operations, based on your configuration settings.

A kapacitások teljesítményéről a Power BI Premium kapacitásmetrikák alkalmazás nyújtja a legrészletesebb információkat.The Power BI Premium Capacity Metrics app provides the most in-depth information into how your capacities are performing. Az alkalmazás egy magas szintű irányítópultot és részletesebb jelentéseket nyújt.The app provides a high-level dashboard and more detailed reports.

A Metrics alkalmazás irányítópultja

Az alkalmazás irányítópultján egy metrika cellájába kattintva nyitható meg a részletes jelentés.From the app's dashboard, you can click a metric cell to open an in-depth report. A jelentések részletes metrikákat és szűrési képességeket kínálnak, hogy részletesen elemezhesse a kapacitások zökkenőmentes működtetése szempontjából fontos információkat.Reports provide in-depth metrics and filtering capability to drill down on the most important information you need to keep your capacities running smoothly.

A lekérdezések várakozási idejének ismétlődő csúcsai CPU-túlterhelést jelezhetnek

A kapacitások figyeléséről a Figyelés a Power BI Felügyeleti portálon és a Figyelés a Power BI Premium kapacitásmetrika alkalmazással című cikkekből tájékozódhat.To learn more about monitoring capacities, see Monitoring in the Power BI Admin portal and Monitoring with the Power BI Premium Capacity Metrics app.

Frissítések a Premium Gen2-höz (előzetes verzió)Updates for Premium Gen2 (Preview)

A Premium Gen2-kapacitások nem a Metrikák, hanem a Kapacitáshasználat alkalmazást használják, amely az előzetes verzió időszakában elérhetővé lesz téve.Premium Gen2 capacities don't use the Metrics app, they use the Capacity Utilization App, which will be made available during the preview. A kihasználtságot áttekinteni kívánó ügyfelek másolatot kérhetnek az ügyfélszolgálattól az elmúlt 7 napot felölelő kihasználtsági jelentésről.Customers wanting to review their utilization can receive a copy of their utilization report for the past 7 days by requesting one from customer support. A kérést követően 72 órán belül megkapják a jelentést.The report will be supplied within 72 hours of the request. A Kapacitáshasználat alkalmazás mindegyik kapacitáshoz az Adminisztrációs portál Kapacitáskezelés oldaláról indítható, és 30 vagy több nap adatainak elemzését teszi lehetővé.The Capacity Utilization App will be launched from your capacity management page in the Admin portal for each capacity, and will allow anlayis of 30 days of data and more.

Kapacitások optimalizálásaOptimizing capacities

A kapacitások lehető legjobb kihasználása elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a felhasználók a megfelelő teljesítményt tapasztalják, az Ön Premium-befektetése pedig minél jobban megtérüljön.Making the best use of your capacities is critical to assuring users get the performance and you're getting the most value for your Premium investment. A rendszergazdák az alapvető metrikák figyelésével megállapíthatják, hogyan érdemes kiküszöbölni a szűk keresztmetszeteket és megtenni a kellő lépéseket.By monitoring key metrics, administrators can determine how best to troubleshoot bottlenecks and take necessary action. További információt a Prémium szintű kapacitások optimalizálása és a Prémium szintű kapacitások felhasználási helyzetei című cikkekben talál.To learn more, see Optimizing Premium capacities and Premium capacity scenarios.

Kapacitás REST API-kCapacities REST APIs

A Power BI REST API-k között kapacitás REST API-k gyűjteménye is megtalálható.The Power BI REST APIs include a collection of Capacities APIs. Az API-kkal a rendszergazdák programozottan kezelhetik a prémium szintű kapacitások számos jellemzőjét, sok más mellett például engedélyezhetnek és letilthatnak számítási feladatokat, munkaterületeket rendelhetnek egy kapacitáshoz.With the APIs, admins can programmatically manage many aspects of your Premium capacities, including enabling and disabling workloads, assigning workspaces to a capacity, and more.

Nagy adathalmazokLarge datasets

A termékváltozattól függően a Power BI Premium támogatja a legfeljebb 10 GB méretű Power BI Desktop (.pbix) modellfájlok feltöltését.Depending on the SKU, Power BI Premium supports uploading Power BI Desktop (.pbix) model files up to a maximum of 10 GB in size. A feltöltött modell aztán közzétehető egy prémium szintű kapacitáshoz rendelt munkaterületen.When loaded, the model can then be published to a workspace assigned to a Premium capacity. Az adathalmaz ez után legfeljebb 12 GB méretig frissíthető.The dataset can then be refreshed to up to 12 GB in size.

Mérettel kapcsolatos szempontokSize considerations

A nagy méretű adathalmazoknak az erőforrásigénye is nagy lehet.Large datasets can be resource-intensive. Érdemes legalább a P1 vagy A4 termékváltozatot alkalmazni minden 1 GB-nál nagyobb adathalmaz esetén.You should have at least a P1 or an A4 SKU for any datasets larger than 1 GB. Bár a nagy adathalmazok közzététele egy A kategóriájú, legfeljebb A3-as termékváltozatokra épülő munkaterületen sikeres lehet, az adathalmazok frissítése biztosan nem.Although publishing large datasets to workspaces backed by A SKUs up to A3 could work, refreshing them will not.

A következő táblázat azt ismerteti, hogy milyen termékváltozatok használata ajánlott a .pbix-fájlok feltöltéséhez és közzétételéhez a Power BI szolgáltatásban:The following table shows the recommended SKUs for .pbix file upload or publish to the Power BI service:

TermékváltozatSKU A .pbix-fájl méreteSize of .pbix
P1P1 < 3 GB< 3 GB
P2P2 < 6 GB< 6 GB
P3, P4, P5P3, P4, P5 legfeljebb 10 GBup to 10 GB

A Power BI Embedded A4 termékváltozata a P1 SKU-val, az A5 a P2-vel, az A6 pedig a P3-mal egyezik meg.The Power BI Embedded A4 SKU is equal to the P1 SKU, A5 = P2 and A6 = P3.

Nagyméretű adatkészlet tárformátumaLarge dataset storage format

Ha engedélyezi a Nagyméretű adatkészlet tárformátuma beállítást egy adathalmazban, attól még továbbra is érvényesek a .pbix-fájlok méretére vonatkozó korlátozások a fájlok feltöltésekor vagy közzétételekor.If you enable the Large dataset storage format setting for a dataset, the .pbix file size limitations still apply to file upload or publish. A nagyméretű adatkészlet tárformátuma nincs hatással a feltöltési méretkorlátra.The upload size limit is unaffected by the large dataset storage format. Azonban egy növekményes frissítéssel és nagyméretű adatkészlet-tárformátummal rendelkező szolgáltatásban való közzététel esetén az adatkészletek jelentősen meghaladhatják ezeket a korlátokat.However, when published to the service, with incremental refresh and large dataset storage format enabled, datasets can grow much larger than these limits. A nagyméretű adatkészlet-tárformátumú modellek esetén az adathalmazok méretét csak a Power BI Premium kapacitásmérete korlátozza.With large dataset storage format, the dataset size is limited only by the Power BI Premium capacity size.

A Power BI-adathalmazokban az adatok nagy mértékben tömörített és a memóriában gyorsítótárazott állapotban tárolhatók a lekérdezések optimális teljesítménye érdekében, így a felhasználók gyorsabban dolgozhatnak a nagy méretű adathalmazokon.Power BI datasets can store data in a highly compressed, in-memory cache for optimized query performance enabling fast user interactivity over large datasets. Korábban a Power BI Premium adathalmazai 10 GB-os tömörítés utáni méretre voltak korlátozva.Previously, datasets in Power BI Premium have been limited to 10 GB after compression. Nagy méretű modellek esetén megszűnik a korlátozás, és az adathalmazok méretét csak a kapacitás mérete vagy a rendszergazda által beállított maximális méret korlátozza.With large models, the limitation is removed and dataset sizes are limited only by the capacity size, or a maximum size set by the administrator. Az ilyen nagy adathalmazméretek engedélyezése révén a Power BI-adathalmazok mérete jobban igazodhat az Azure Analysis Services-modellek méreteihez.Enabling such large dataset sizes enables Power BI dataset sizes to align better to Azure Analysis Services model sizes.

A .pbix-fájlok nagy mértékben tömörített állapotban tartalmazzák az adatokat.Your .pbix files represent data in a highly compressed state. Az adatok mérete valószínűleg nőni fog a memóriába való betöltéskor, és ehhez képest is a többszörösére nőhet az adatok frissítése során.The data will likely expand when loaded in memory, and from there it may expand several more times during data refresh.

A nagyméretű adathalmazok ütemezett frissítése hosszú időt vehet igénybe, és erőforrás-igényes lehet.Scheduled refresh of large datasets can take a long time and be resource-intensive. Lényeges, hogy ne ütemezzen túl sok egymással átfedő frissítést.It's important to not schedule too many overlapping refreshes. Ajánlott növekményes frissítést konfigurálni, mert gyorsabb, megbízhatóbb, és kevesebb erőforrást használ fel.It's recommended incremental refresh is configured, because it's faster, more reliable, and consumes fewer resources.

A jelentés kezdeti betöltése a nagyméretű adathalmazok esetében hosszú időt vehet igénybe, ha már eltelt némi idő az adathalmaz utolsó használata óta.The initial report load of large datasets can take a long time if it has been a while since the last time the dataset was used. A hosszabb ideig töltődő jelentések esetében egy betöltési folyamatjelző mutatja a betöltés előrehaladását.A loading bar for longer-loading reports displays the load progress.

Bár a lekérdezésenkénti memória- és időkorlátozások a prémium szintű kapacitás esetében jóval magasabbak, ajánlott a látványelemeket szűrőkkel és szeletelőkkel kizárólag a szükséges elemek megjelenítésére korlátozni.While the per-query memory and time constraints are much higher in Premium capacity, it's recommended you use filters and slicers to limit visuals to display only what is necessary.

Növekményes frissítésIncremental refresh

A növekményes frissítés kulcsszerepet játszik a nagy adathalmazok Power BI Premium- és Power BI Probeli tárolásában és karbantartásában.Incremental refresh provides an integral part of having and maintaining large datasets in Power BI Premium and Power BI Pro. A növekményes frissítés számos előnnyel jár, például azzal, hogy a frissítések gyorsabbak lesznek, mert csak a módosított adatokat kell frissíteni.Incremental refresh has many benefits, for example, Refreshes are faster because only data that has changed needs to be refreshed. A frissítések megbízhatóbbak, mert nem szükséges hosszú futású kapcsolatokat fenntartani alacsony megbízhatóságú adatforrásokkal.Refreshes are more reliable because it's unnecessary to maintain long-running connections to volatile data sources. Csökken az erőforrás-felhasználás, mert kevesebb frissítendő adat csökkenti a frissítési művelet által igényelt memóriamennyiséget és más erőforrásokat.Resource consumption is reduced because less data to refresh reduces overall consumption of memory and other resources. A növekményes frissítési szabályzatok a Power BI Desktopban definiálhatók, majd az alkalmazásukhoz közzé kell tenni azokat egy prémium szintű kapacitásban.Incremental refresh policies are defined in Power BI Desktop, and applied when published to a workspace in a Premium capacity.

Frissítés részletei

További információ: Növekményes frissítés a Power BI Premium szolgáltatásban.To learn more, see Incremental refresh in Power BI Premium.

Oldalakra osztott jelentésekPaginated reports

A P1-P3 és A4-A6 termékváltozatokban támogatott többoldalas jelentések a Report Definition Language (RDL) technológián alapulnak az SQL Server Reporting Servicesben.Paginated reports, supported on P1-P3 and A4_A6 SKUs, are based on Report Definition Language (RDL) technology in SQL Server Reporting Services. Bár ennek alapja az RDL, nem azonos a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóval, amely egy letölthető és helyszínen telepíthető jelentéskészítő platform, amelyet szintén tartalmaz a Power BI Premium.While based on RDL technology, it's not the same as Power BI Report Server, which is a downloadable reporting platform you can install on-premises, also included with Power BI Premium. A többoldalas jelentések úgy vannak formázva, hogy jól elférjenek a kinyomtatható vagy megosztható oldalakon.Paginated reports are formatted to fit well on a page that can be printed or shared. Az adatok egy táblázatban jelennek meg még akkor is, ha a táblázat több oldalra terjed ki.Data is displayed in a table, even if the table spans multiple pages. Az ingyenes Power BI Jelentéskészítő Windows-asztali alkalmazással a felhasználók többoldalas jelentéseket készíthetnek és tehenek közzé a szolgáltatásban.By using the free Power BI Report Builder Windows Desktop application, users author paginated reports and publish them to the service.

A Power BI Premiumban a többoldalas jelentés számítási feladat, amelyet a Felügyeleti portál használatával kell engedélyezni a kapacitáson.In Power BI Premium, Paginated reports are a workload that must be enabled for a capacity by using the Admin portal. A kapacitás-rendszergazdák engedélyezhetik, és megadhatják a felhasználható memória mennyiségét a kapacitás összes memória-erőforrásának százalékában.Capacity admins can enable and then specify the amount of memory as a percentage of the capacity's overall memory resources. Más számításifeladat-típusoktól eltérően a Premium a többoldalas jelentéseket egy zárt területen futtatja a kapacitáson belül.Unlike other types of workloads, Premium runs paginated reports in a contained space within the capacity. Ehhez a területhez a megadott maximális memóriát használja, akár aktív a számítási feladat, akár nem.The maximum memory specified for this space is used whether or not the workload is active. Az alapértelmezett érték 20%.The default is 20%.

Megjegyzés

A prémium szintű Gen2 (előzetes verzió) és a beágyazott Gen2esetében nincs memória-kezelés a többoldalas jelentésekhez.In Premium Gen2 (preview) and Embedded Gen2, there is no memory management for Paginated reports. A prémium szintű Gen2 és beágyazott Gen2 a többoldalas jelentések a EM1-EM3 és az a1-a3 SKU-ban támogatottak.With Premium Gen2 and Embedded Gen2, Paginated reports are supported on the EM1-EM3 and A1-A3 SKUs.

Többoldalas jelentések és a Premium Gen2Paginated reports and Premium Gen2

A Premium Gen2 használatakor a többoldalas jelentések a Power BI-ban kihasználják a Premium Gen2-ben megjelenő architekturális és mérnöki fejlesztéseket.When using Premium Gen2, Paginated reports in Power BI benefit from the architectural and engineering improvements reflected in Premium Gen2. Az alábbi szakaszok a többoldalas jelentések szempontjából ismertetik a Premium Gen2 előnyeit.The following sections describe the benefits of Premium Gen2 for Paginated reports.

Rendelkezésre állás többféle termékváltozatban – A Premium Gen2-ben futó többoldalas jelentések minden rendelkezésre álló beágyazott vagy prémium szintű termékváltozaton futtathatnak jelentéseket.Broader SKU availability - Paginated reports running on Premium Gen2 can run reports across all available embedded and Premium SKUs. A díj processzor-óránként van felszámítva, egy 24 órás időszakra.Billing is calculated per CPU hour, across a 24-hour period. Ez nagy mértékben bővíti a többoldalas jelentéseket támogató termékváltozatok körét.This greatly expands the SKUs that support Paginated reports.

Dinamikus skálázás – A Premium Gen2-vel a hirtelen megnövekedő tevékenységgel vagy erőforrásigénnyel járó nehézségek az igény jelentkezésekor, dinamikusan kezelhetők.Dynamic scaling - With Premium Gen2, challenges associated with spikes in activity, or need for resources, can be handled dynamically as need arises.

Jobb gyorsítótárazás – A Premium Gen2 előtt a többoldalas jelentéseknek számos műveletet kellett végrehajtaniuk a kapacitáshoz vagy a számítási feladathoz lefoglalt memóriában.Improved caching - Prior to Premium Gen2, Paginated reports were required to perform many operations in the context of memory allocated on the capacity for the workload. Most, a Premium Gen2 használatával a sokféle művelet memóriaigényének csökkentése miatt az ügyfelek úgy végezhetnek el hosszan futó műveleteket, hogy nem befolyásolják a többi felhasználó munkamenetét.Now, using Premium Gen2, reductions in the required memory for many operations enhance customers' ability to perform long-running operations without impacting other user sessions.

Jobb biztonság és kódelkülönítés – A Premium Gen2-vel a kódelkülönítés felhasználónkénti szinten történhet, nem pedig kapacitásonként, ahogyan az eredeti Premium ajánlat esetében.Enhanced security and code isolation - With Premium Gen2, code isolation can occur at a per-user level rather than at per-capacity, as was the case in the original Premium offering.

További információ: Többoldalas jelentések a Power BI Premium szolgáltatásban.To learn more, see Paginated reports in Power BI Premium. A többoldalas jelentések számítási feladat engedélyezéséről a Számítási feladatok konfigurálása című cikkből tájékozódhat bővebben.To learn more about enabling the Paginated reports workload, see Configure workloads.

Power BI jelentéskészítő kiszolgálóPower BI Report Server

A Power BI Premium által tartalmazott Power BI jelentéskészítő kiszolgáló egy webportállal rendelkező helyszíni jelentéskészítő kiszolgáló.Included with Power BI Premium, Power BI Report Server is an on-premises report server with a web portal. A helyszínen építheti ki BI-környezetét, és vállalata tűzfala mögött terjesztheti jelentéseit.You can build your BI environment on-premises and distribute reports behind your organization's firewall. A jelentéskészítő kiszolgáló az SQL Server Reporting Services részletgazdag, interaktív, nagyvállalati szintű jelentéskészítési képességeit nyújtja a felhasználóknak.Report Server gives users access to rich, interactive, and enterprise reporting capabilities of SQL Server Reporting Services. A felhasználók a vizuálisan megjelenített adatok vizsgálatával gyorsan fedezhetnek fel mintázatokat, és jobb, gyorsabb döntéseket hozhatnak.Users can explore visual data and quickly discover patterns to make better, faster decisions. A jelentéskészítő kiszolgáló saját igényeinek megfelelő irányítást biztosít.Report Server provides governance on your own terms. Amennyiben arra kerül sor, a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló egyszerűbbé teszi a felhőbe migrálást, ahol vállalata teljes mértékben kihasználhatja a Power BI Premium funkcióit.If and when the time comes, Power BI Report Server makes it easy to migrate to the cloud, where your organization can take full advantage of all Power BI Premium functionality.

További információ: Power BI jelentéskészítő kiszolgáló.To learn more, see Power BI Report Server.

Korlátlan tartalommegosztásUnlimited content sharing

A Premium használata esetén munkahelyén belül és kívül is bárki saját licenc vásárlása nélkül megtekintheti az összes Power BI-tartalmat, többek között a lapszámozott és az interaktív jelentéseket.With Premium, anyone, whether they're inside or outside your organization can view your Power BI content including paginated and interactive reports without purchasing individual licenses.

Tartalommegosztás

A Premium lehetővé teszi, hogy a Pro-felhasználók széles körben megoszthassák a tartalmakat anélkül, hogy a tartalmak címzettjei Pro-licencekkel rendelkeznének.Premium enables widespread distribution of content by Pro users without requiring Pro licenses for recipients who view the content. A tartalomkészítőknek Pro-licencekkel kell rendelkezniük.Pro licenses are required for content creators. A készítők adatforrásokhoz csatlakozhatnak, adatokat modellezhetnek, és munkaterületi alkalmazásokként csomagolt jelentéseket és irányítópultokat készíthetnek.Creators connect to data sources, model data, and create reports and dashboards that are packaged as workspace apps. A Pro-licenccel nem rendelkező felhasználók is hozzáférhetnek a Power BI Premium kapacitású munkaterületéhez, amennyiben rendelkeznek Megtekintői szerepkörrel.User without a Pro license can still access a workspace that's in Power BI Premium capacity, as long as they have a Viewer role.

További információ: Power BI-licencelés.To learn more, see Power BI licensing.

Power BI Prémium Analysis ServicesAnalysis Services in Power BI Premium

A motorháztető alatt a vállalat bizonyította, hogy a Microsoft Analysis Services VertiPaq motorja Power bi Premium munkaterületeket és adatkészleteket.Under the hood, the enterprise proven Microsoft Analysis Services VertiPaq engine powers Power BI Premium workspaces and datasets. Az Analysis Services ügyfélkódtárakkal és a nyílt szabványú XMLA protokollt támogató API-kkal biztosítja a programozhatóságot és az ügyfélalkalmazások és -eszközök támogatását.Analysis Services provides programmability and client application and tool support through client libraries and APIs that support the open-standard XMLA protocol. A Power BI Premium-kapacitások adathalmazainak számítási feladatai XMLA-végponton keresztül alapértelmezés szerint csak olvasási műveleteket támogatnak microsoftos és külső ügyfélalkalmazásoktól és eszközöktől.By default, Power BI Premium capacity dataset workloads support read-only operations from Microsoft and third-party client applications and tools through an XMLA endpoint. A kapacitás-rendszergazdák azt is eldönthetik, hogy letiltják vagy engedélyezik a végponton keresztüli olvasási/írási műveleteket.Capacity admins can also choose to disable or allow read/write operations through the endpoint.

Csak olvasási hozzáféréssel az olyan Microsoft-eszközök, mint az SQL Server Management Studio (SSMS) és az SQL Server Profiler, valamint az olyan külső eszközök, mint a DAX Studio és az adatvizualizációs alkalmazások XMLA, DAX, MDX, DMV-k és TraceEventek használatával csatlakozhatnak a Premium-adathalmazokhoz és kérdezhetik le azokat.With read-only access, Microsoft tools like SQL Server Management Studio (SSMS) and SQL Server Profiler, and third-party apps such as DAX Studio and data visualization applications, can connect to and query Premium datasets by using XMLA, DAX, MDX, DMVs, and Trace events. Olvasási/írási hozzáféréssel az olyan vállalati adatmodellezési eszközök, mint az Analysis Services-projektbővítménnyel használt Visual Studio vagy a nyílt forráskódú Tabular Editor, adathalmazként helyezhetnek üzembe táblázatos modelleket egy prémium szintű munkaterületen.With read/write access, enterprise data modeling tools like Visual Studio with Analysis Services projects extension or the open source Tabular Editor can deploy tabular models as a dataset to a Premium workspace. Az olyan eszközökkel pedig, mint az SSMS, a rendszergazdák a Táblázatos modell parancsnyelve (TMSL) használatával írhatnak szkripteket a metaadatok módosításához és a speciális adatfrissítési forgatókönyvekhez.And with tools like SSMS, admins can use Tabular Model Scripting Language (TMSL) to script metadata changes and advanced data refresh scenarios.

További információ: Adathalmaz-kapcsolat az XMLA-végponttal.To learn more, see Dataset connectivity with the XMLA endpoint.

SSMS

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community