Elemzés az ExcelbenAnalyze in Excel

Az Elemzés az Excelben funkcióval Power BI-adatkészleteket nyithat meg az Excelben, majd megtekintheti és együtt használhatja őket kimutatásokkal, diagramokkal, szeletelőkkel és egyéb Excel-funkciókkal.With Analyze in Excel, you can bring Power BI datasets into Excel, and then view and interact with them using PivotTables, charts, slicers, and other Excel features. Az Elemzés az Excelben funkció használatához először le kell töltenie a funkciót a Power BI-ból, majd telepítenie kell, végül pedig ki kell jelölnie egy vagy több adatkészletet az Excelben való használatra.To use Analyze in Excel you must first download the feature from Power BI, install it, and then select one or more datasets to use in Excel.

Elemzés az Excelben

Ez a cikk bemutatja, hogyan telepítheti és használhatja az Elemzés az Excelben funkciót, ismerteti annak korlátozásait, és további lépéseket ajánl.This article shows you how to install and use Analyze in Excel, describes its limitations, then provides some next steps. Ismertetett témák:Here's what you'll learn:

Lássunk is neki, és kezdjük el a telepítési folyamatot.Let's jump in, and get the installation process started.

Az Elemzés az Excelben telepítéseInstall Analyze in Excel

A Power BI szolgáltatás által megadott linkekkel telepítse az Elemzés az Excelben funkciót.You must install Analyze in Excel from links provided in the Power BI service. A Power BI azonosítja a telepített Excel-verziót, és automatikusan letölti a megfelelő (32 vagy 64 bites) verziót.Power BI detects the version of Excel you have on your computer, and automatically downloads the appropriate version (32-bit or 64-bit). A következő hivatkozással Power BI szolgáltatás a következő hivatkozásra kattintva:You can sign in to the Power BI service using the following link:

Miután bejelentkezett, és a Power BI szolgáltatás fut a böngészőben, válassza a további lehetőségek (...) lehetőséget a jobb felső sarokban, majd válassza a Download > Analyze in Excel updates (Elemzés az Excelben) frissítés letöltése lehetőséget.Once you've signed in and the Power BI service is running in your browser, select More options (the ...) in the upper-right corner and then select Download > Analyze in Excel updates. Ez a menüelem az Elemzés az Excelben funkció új frissítéseire vonatkozik.This menu item applies to new installations of updates of Analyze in Excel.

Az Elemzés az Excelben funkció letöltése a Power BI kezdőlapjáról

Másik megoldásként a Power BI szolgáltatásban megnyithat egy elemezni kívánt adatkészletet, majd kiválaszthatja a További lehetőségek elemet egy adatkészlethez, jelentéshez vagy egyéb Power BI-elemhez.Alternatively, you can navigate in the Power BI service to a dataset you want to analyze, and select the More options item for a dataset, report, or other Power BI item. A megjelenő menüben válassza az Elemzés az Excelben lehetőséget, ahogy az az alábbi képen látható.From the menu that appears, select the Analyze in Excel option, as shown in the following image.

Elemzés az Excelben adatkészletből

A Power BI mindkét esetben észleli, hogy telepítve van-e az Elemzés az Excelben funkció, és ha nem, megkezdi a letöltési folyamatot.Either way, Power BI detects whether you have Analyze in Excel installed, and if not, you're prompted to download.

Frissítés szükséges

Ha a letöltés gombra kattint, Power BI azonosítja a telepített Excel-verziót, és letölti az Elemzés az Excelben telepítőjének megfelelő verzióját.When you select download, Power BI detects the version of Excel you have installed and downloads the appropriate version of the Analyze in Excel installer. A böngésző alján – vagy ahol a böngésző általában megjeleníti a letöltési állapotot – megjelenik a letöltési állapot.You see a download status in the bottom of your browser, or wherever your browser displays download progress.

Frissítések letöltése

Ha a letöltés befejeződött, futtassa a telepítőt (.msi) az Elemzés az Excelben telepítéséhez.When the download completes, run the installer (.msi) to install Analyze in Excel. A telepítési folyamat neve eltér az Elemzés az Excelben nevétől, ez ugyanis Microsoft Analysis Services OLE DB-szolgáltató vagy egy ehhez hasonló név lesz, ahogy az alábbi képen is látható.The name of the installation process is different from Analyze in Excel; the name will be Microsoft Analysis Services OLE DB Provider as shown in the following image, or something similar.

Analysis Services OLE DB-szolgáltató frissítések telepítése

A telepítést követően kiválaszthat egy jelentést a Power BI szolgáltatásban (vagy egy másik Power BI-adatelemben, például egy adatkészletben), majd elemezheti az Excelben.Once it completes, you're ready to select a report in the Power BI service (or other Power BI data element, like a dataset), and then analyze it in Excel.

Kapcsolódás Power BI-adatokhozConnect to Power BI data

A Power BI szolgáltatásban lépjen az Excelben elemezni kívánt adatkészletre vagy jelentésre, majd tegye a következőt:In the Power BI service, navigate to the dataset or report you want to analyze in Excel, and then:

 1. Válassza a További lehetőségek menüt.Select the More options menu.

 2. Válassza az Elemzés az Excelben lehetőséget a megjelenő menüelemek között.Select Analyze in Excel from the menu items that appear.

  Az alábbi képen egy jelentés kiválasztása látható.The following image shows selecting a report.

  Frissítések telepítése

  Megjegyzés

  Ha egy jelentésmenüből választja ki az Elemzés az Excelben funkciót, az Excel a jelentés mögöttes adatkészletét nyitja meg.Remember that if you select Analyze in Excel from a Report menu, it is the report's underlying dataset that is brought into Excel.

  A Power BI szolgáltatás ekkor létrehozza az Elemzés az Excelben funkcióval használni kívánt adatkészlet Excel-fájlját, majd megkezdi a letöltést a böngészőben.The Power BI service then creates an Excel file of the dataset that's designed (and structured) for use with Analyze in Excel, and begins a download process in your browser.

  Az Excel-fájl letöltése

  A fájlnév megegyezik azzal az adatkészlettel (vagy jelentéssel vagy egyéb adatforrással), amelyből származtatva van.The file name matches the dataset (or report, or other data source) from which it was derived. Tehát ha a jelentést Negyedéves jelentésnek hívták, akkor a letöltött fájl Negyedéves jelentés.xlsx lesz.So if the report was called Quarterly Report, then the downloaded file would be Quarterly Report.xlsx.

  Megjegyzés

  Az Elemzés az Excelben Excel-fájlt tölt le ODC-fájl helyett.Analyze in Excel now downloads an Excel file instead of an ODC file. Ez lehetővé teszi az adatvédelmet Power BI-ból exportált adatokon.This enables data protection on data exported from Power BI. A letöltött Excel-fájl örökli az Elemzés az Excelben funkcióhoz kiválasztott adatkészlet bizalmassági címkéjét.The downloaded Excel file inherits the sensitivity label of the dataset chosen for Analyze in Excel.

 3. Nyissa meg az Excel-fájlt.Launch the Excel file.

  Megjegyzés

  Amikor először nyitja meg a fájlt, előfordulhat, hogy engedélyeznie kell a szerkesztést, majd a tartalmat a védett nézetre és a megbízható dokumentumokra vonatkozó beállításoktól függően.The first time you open the file, you may have to Enable Editing and then Enable Content, depending on your Protected view and Trusted document settings.

  Képernyőkép a Védett nézet Szerkesztés engedélyezése értesítésszalagjáról

  Képernyőkép a megbízható dokumentum Tartalom engedélyezése értesítésszalagjáról

A Power BI az Excel és a PivotTable használatával történő elemzésekor a Power BI kiterjeszti a bizalmassági címke öröklését az Excelre.When using Excel to analyze Power BI using a PivotTable, Power BI extends sensitivity label inheritance to Excel. A Power BI-adathalmazra alkalmazott bizalmassági címkét a rendszer automatikusan alkalmazza az Excel-fájlra is, a PivotTable Excelben történő létrehozásakor.A sensitivity label applied on a Power BI dataset is automatically applied to the Excel file when you create a PivotTable in Excel.

Ha az adathalmaz címkéje a későbbiekben korlátozóbb lesz, a rendszer automatikusan frissíti az Excel-fájlra alkalmazott címkét is, amikor az adatok frissülnek az Excelben.If the label on the dataset subsequently changes to be more restrictive, the label applied to the Excel file is automatically updated upon data refresh in Excel. Ha az adathalmaz kevésbé korlátozó lesz, a címke nem öröklődik és frissülni sem fog.If the dataset changes to become less restrictive, no label inheritance or update occurs.

Az Excelben manuálisan beállított bizalmassági címkéket nem írja felül automatikusan az adathalmaz címkéje.Sensitivity labels in Excel that were manually set are not automatically overwritten by the dataset's label. Ha egy Excel-fájl manuálisan megadott bizalmassági címkével rendelkezik, akkor megjelenik a címke frissítésére vonatkozó javaslatot tartalmazó szabályzattipp.If an Excel file has a manually set sensitivity label, a policy tip will appear with a recommendation to upgrade the label.

További tudnivalókért tekintse meg a bizalmassági címkék Power BI-ban történő alkalmazását ismertető cikket.For more information, see how to apply sensitivity labels in Power BI.

Adatelemzés az ExcellelUse Excel to analyze the data

Miután engedélyezte a szerkesztést és a tartalmat, az Excel egy üres kimutatást és Mezőlistát nyit meg a Power BI-adatkészletből, elemzésre készen.Once you've enabled editing and content, Excel presents you with an empty PivotTable and Fields list from the Power BI dataset, ready to be analyzed.

Excel adatkapcsolattal

Az Excel-fájl egy MSOLAP kapcsolati sztringgel kapcsolódik a Power BI-adatkészlethez.The Excel file has an MSOLAP connection string that connects to your dataset in Power BI. Az adatok elemzésekor vagy használatakor az Excel lekérdezi ezt a Power BI-adatkészletet, majd az eredményeket az Excelbe adja vissza.When you analyze or work with the data, Excel queries that dataset in Power BI and returns the results to Excel. Ha az adatkészlet egy élő adatforráshoz kapcsolódik a DirectQueryvel, akkor a Power BI lekérdezi az adatforrást, és az eredményeket az Excelbe adja vissza.If that dataset connects to a live data source using DirectQuery, Power BI queries the data source and returns the result to Excel.

A Power BI-adatkapcsolat létrejöttével ugyanúgy hozhat létre kimutatásokat, diagramokat és elemezheti az adatkészletet, mintha egy helyi adatkészlettel dolgozna az Excelben.With that connection to the data in Power BI now established, you can create PivotTables, charts, and analyze that dataset just as you would work with a local dataset in Excel.

Az Elemzés az Excelben különösen hasznos olyan Power BI adatkészletek és jelentések készítésekor, amelyek a következő adatforráshoz csatlakoznak:Analyze in Excel is especially useful for Power BI datasets and reports that connect to the following data sources:

 • Az SQL Services Analysis Services (SSAS) táblázatos vagy többdimenziós adatmodelleket tartalmaz, beleértve az SSAS-hez élő kapcsolatokból létrehozott adatkészleteket is. SQL Services Analysis Services (SSAS) tabular or multidimensional data models, including datasets created from live connections to SSAS.

  Helyszíni adatokhoz helyszíni adatátjáró szükséges.For on-premises data, you'll need an on-premises data gateway.

 • Azure Analysis Services adatmodellek létrehozása, beleértve az élő kapcsolatokból a Azure Analysis Services.Azure Analysis Services tabular data models, including datasets created from live connections to Azure Analysis Services.

 • Olyan Power BI Desktop-fájlok vagy Excel-munkafüzetek, amelyek DAX segítségével létrehozott modellmértékekkel rendelkező adatmodelleket tartalmaznak.Power BI Desktop files or Excel workbooks with data models that have model measures created using Data Analysis Expressions (DAX).

Fontos

Az Elemzés az Excelben funkció minden részletszintű adatot elérhetővé tesz minden olyan felhasználó számára, akinek jogosultsága van az adatkészlethez hozzáférni.Using Analyze in Excel exposes all detail-level data to any users with permission to the dataset.

Az Elemzés az Excelben funkció használata előtt célszerű figyelembe venni néhány dolgot, amelyek feloldásához további lépésekre lehet szükség.There are a handful of things to consider when you begin using Analyze in Excel, which might require an extra step or two to reconcile. Ezeket a lehetőségeket a következő szakaszokban ismertetjük.These possibilities are described in the following sections.

Bejelentkezés a Power BI-baSign in to Power BI

Bár a böngészőjében bejelentkezett a Power BI-ba, azonban amikor először nyit meg az Excelben egy új Excel-fájlt, akkor a rendszer kérheti, hogy jelentkezzen be a Power BI-ba a Power BI-fiókjával.Although you’re signed in to Power BI in your browser, the first time you open a new Excel file in Excel you may be asked to sign in to Power BI with your Power BI account. Ez hitelesíti az Excel kapcsolódását a Power BI-hoz.This authenticates the connection from Excel to Power BI.

Több Power BI-fiókkal rendelkező felhasználókUsers with multiple Power BI accounts

Egyes felhasználók több Power BI-fiókkal rendelkeznek.Some users have multiple Power BI accounts. Ha Ön ilyen, előfordulhat, hogy bejelentkezett egyik Power BI-fiókjába, azonban a másik fiókjának van hozzáférése az Elemzés az Excelben funkcióval használt adatkészlethez.If that's you, you might be signed in to Power BI with one account, but your other account has access to the dataset being used in Analyze in Excel. Ilyen esetekben egy Tiltott hibaüzenet vagy sikertelen bejelentkezési hibaüzenet jelenhet meg, amikor a felhasználó megpróbál hozzáférni egy Elemzés az Excelben-munkafüzetben használt adatkészlethez.In that case, you might see a Forbidden error, or a sign-in failure when attempting to access a dataset that's being used in an Analyze in Excel workbook.

Ekkor lehetősége van újra bejelentkezni azzal a Power BI-fiókkal, amelynek hozzáférése van az Elemzés az Excelben által elért adatkészlethez.If that happens, you'll be provided an opportunity to sign in again, at which time you can sign in with the Power BI account that has access to the dataset being accessed by Analyze in Excel. Kiválaszthatja a nevét az Excel felső menüszalagján, így látni fogja, hogy melyik fiókkal van jelenleg bejelentkezve.You can also select your name in the top ribbon in Excel, which identifies which account is currently signed in. Jelentkezzen ki, majd jelentkezzen be újra a másik fiókkal.Sign out and sign back in with the other account.

Az új munkafüzet mentése és megosztásaSaving and sharing your new workbook

A Power BI-adatkészlettel létrehozott Excel-munkafüzeteket ugyanúgy mentheti, mint bármely más munkafüzetet.You can Save the Excel workbook you create with the Power BI dataset, just like any other workbook. Nem lehet azonban a munkafüzetet a Power BI-ban közzétenni vagy visszaimportálni, mivel a Power BI-ban csak olyan munkafüzetek tehetők közzé vagy importálhatók, amelyek az adatokat táblákban vagy egy adatmodellben tárolják.However, you cannot publish or import the workbook back into Power BI, because you can only publish or import workbooks into Power BI that have data in tables, or that have a data model. Mivel az új munkafüzetnek csupán egy kapcsolata van a Power BI-adatkészlethez, ezért a Power BI-ban való közzététel vagy importálás körkörös hivatkozást eredményezne.Since the new workbook simply has a connection to the dataset in Power BI, publishing or importing it into Power BI would be going in circles!

A munkafüzetet a mentés után megoszthatja más Power BI-felhasználókkal a cégen belül.Once your workbook is saved, you can share it with other Power BI users in your organization.

Ha egy felhasználó megnyitja a munkafüzetet, akivel Ön megosztotta azt, akkor úgy fogja látni a kimutatásokat és az adatokat, ahogyan azok a munkafüzet utolsó mentésekor voltak, ami nem feltétlenül egyezik meg az adatok legfrissebb verziójával.When a user with whom you’ve shared your workbook opens it, they’ll see your PivotTables and data as they appeared when the workbook was last saved, which may not be the latest version of the data. A legújabb adatok lekéréséhez a felhasználóknak a Frissítés gombot kell használniuk az Adatok menüszalagon.To get the latest data, users must use the Refresh button on the Data ribbon. Mivel a munkafüzet egy Power BI-adatkészlethez kapcsolódik, így a munkafüzetet frissíteni szándékozó felhasználónak be kell jelentkeznie a Power BI-ba és telepítenie kell az Excel-frissítéseket, amikor első alkalommal kísérli meg a munkafüzetet ily módon frissíteni.And since the workbook is connecting to a dataset in Power BI, users attempting to refresh the workbook must sign in to Power BI and install the Excel updates the first time they attempt to update using this method.

Mivel a felhasználóknak frissíteniük kell az adatkészletet, és az Excel Online nem támogatja a külső kapcsolatok frissítését, ezért javasoljuk, hogy a felhasználók a számítógépükön az Excel asztali verziójával nyissák meg a munkafüzetet.Since users need to refresh the dataset, and refresh for external connections is not supported in Excel Online, it’s recommended that users open the workbook in the desktop version of Excel on their computer.

Megjegyzés

A Power BI-bérlők rendszergazdái a Power BI felügyeleti portál használatával letilthatják az Elemzés az Excelben funkciót az Analysis Services-adatbázisokban tárolt helyszíni adatbázisok esetében.Administrators for Power BI tenants can use the Power BI Admin Portal to disable the use of Analyze in Excel with on-premises datasets housed in Analysis Services (AS) databases. Ha ez a lehetőség le van tiltva, akkor az Elemzés az Excelben nem érhető el az Analysis Services-adatbázisok esetében, de továbbra is elérhető más típusú adatkészletekhez.When that option is disabled, Analyze in Excel is disabled for AS databases, but continues to be available for use with other datasets.

A Power BI-adatkészletek Excelből való elérésének egyéb módjaiOther ways to access Power BI datasets from Excel

Bizonyos Office-termékváltozatokkal rendelkező felhasználók az Excel Adatok lekérése funkciójával csatlakozhatnak Power BI-adatkészletekhez.Users with specific Office SKUs can also connect to Power BI datasets from within Excel by using the Get Data feature in Excel. Ha a termékváltozat nem támogatja ezt a funkciót, az Adatok lekérése menüpont nem jelenik meg.If your SKU does not support this feature, the Get Data menu option does not appear.

Az Adatok menüszalagon válassza az Adatok lekérése > Power BI-adatkészlet lehetőséget, az alábbi ábrán látható módon.From the Data ribbon menu, select Get Data > From Power BI dataset as shown in the following image.

Az Adatok lekérése menü használata

Ekkor megjelenik egy panel, ahol válogathat az elérhető adatkészletek közül, megtekintheti, hogy azok minősítve vagy előléptetve vannak-e, és megállapíthatja, hogy rendelkeznek-e adatvédelmi címkékkel.A pane appears, in which you can browse datasets to which you have access, see if datasets are certified or promoted, and determine whether data protection labels have been applied to those datasets.

További információt az adatok az Excelbe ilyen formán való betöltéséről az Excel-dokumentáció Kimutatás létrehozása Power BI-adatkészletekből című cikkében találhat.For more information about getting data into Excel in this way, see Create a PivotTable from Power BI datasets in the Excel documentation.

Az Excelben kiemelt táblázatokat is elérhet az Adattípusok gyűjteményben.You can also access featured tables in Excel, in the Data Types gallery. További információ a kiemelt táblázatokról és azok eléréséről: Kiemelt Power BI-táblázatok elérése az Excelben (előzetes verzió).To learn more about featured tables, and how to access them, see Access Power BI featured tables in Excel (preview).

KövetelményekRequirements

Az Elemzés az Excelben használatának néhány követelménye:Here are some requirements for using Analyze in Excel:

 • Az Elemzés az Excelben funkciót a Microsoft Excel 2010 SP1 és újabb változatai támogatják.Analyze in Excel is supported for Microsoft Excel 2010 SP1 and later.
 • Az Excel-kimutatások nem támogatják a numerikus mezők áthúzással való összevonását.Excel PivotTables do not support drag-and-drop aggregation of numeric fields. A Power BI-adatkészletnek rendelkeznie kell előre meghatározott mértékekkel.Your dataset in Power BI must have pre-defined measures. Tájékozódjon a mértékek létrehozásáról.Read about creating measures.
 • Egyes cégeknél olyan csoportházirendek lehetnek érvényben, amelyek megakadályozzák az Elemzés az Excelben funkció használatához szükséges Excel-frissítések telepítését.Some organizations may have Group Policy rules that prevent installing the required Analyze in Excel updates to Excel. Ha nem tudja telepíteni ezeket a frissítéseket, forduljon a rendszergazdájához.If you’re unable to install the updates, check with your administrator.
 • Az Elemzés az Excelben funkcióhoz az szükséges, hogy az adatkészlet a Power BI Premiumban legyen, vagy hogy a felhasználó rendelkezzen Power BI Pro-licenccel.Analyze in Excel requires that the dataset be in Power BI Premium or that the user have a Power BI Pro license. A különböző licenctípusok eltérő funkcióiról a Power BI díjszabásában, a Power BI-funkciók összehasonlítása részben olvashat bővebben.To learn more about the differences in functionality between license types, take a look at the Power BI features comparison section of Power BI pricing.
 • A felhasználók akkor csatlakozhatnak adatkészlethez az Elemzés az Excelben használatával, ha az adott adatkészletre vonatkozó engedéllyel rendelkeznek.Users can connect to datasets through Analyze in Excel if they have permission for the underlying dataset. A felhasználó több módon is rendelkezik ezzel az engedéllyel, például tagi szerepkört kap az adatkészletet tartalmazó munkaterületen, vagy Összeállítási engedéllyel egy munkaterületen vagy egy olyan alkalmazásban, amely az adatkészletet tartalmazza.A user could have this permission in a few ways, such as having the Member role in the workspace containing the dataset, or having Build permission for a dataset in a workspace or in an app that contains the dataset. További információ az adathalmazokra vonatkozó Összeállítási engedélyről.Read more about Build permission for datasets.
 • A vendégfelhasználók nem használhatják az Elemzés az Excelben adatokat más bérlőktől származó adatkészletek esetén.Guest users can't use Analyze in Excel for datasets sent from (originating from) another tenant.
 • Az Elemzés az Excelben egy Power BI szolgáltatás funkció, amely nem érhető el a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló és Power BI Embedded.Analyze in Excel is a Power BI service feature, and isn't available in Power BI Report Server or Power BI Embedded.
 • Az Elemzés az Excelben lehetőség csak Microsoft Windows rendszerű számítógépeken támogatott.Analyze in Excel is only supported on computers running Microsoft Windows.

Ha el kell távolítania az Elemzés az Excelben funkciót, használja a Programok hozzáadása vagy eltávolítása rendszerbeállítást a számítógépen.If you need to uninstall the Analyze in Excel feature, use the Add or remove programs system setting on your computer.

Korlátozások és szempontokLimitations and considerations

 • A sorszintű biztonság (RLS) az Elemzés az Excelben támogatott.Row-level security (RLS) is supported for Analyze in Excel. Az RLS az adatmodell szintjén van kényszerítve, és mindig a jelentésben található adatokhoz hozzáférő összes felhasználóra érvényes.RLS is enforced at the data-model level, and is always applied to all users accessing data in the report. További információ a sorszintű biztonságról:.Read more about row-level security.
 • Előfordulhat az Elemzés az Excelben funkció használata során, hogy nem várt eredményt kap, vagy nem a kívánt módon működik.There may be times when using Analyze in Excel that you get an unexpected result, or the feature doesn't work as you expected. A gyakori problémák megoldásához tekintse meg az Elemzés az Excelben című témakört.See Troubleshoot Analyze in Excel for solutions to common issues.

Következő lépésekNext steps

Az alábbi cikkeket is érdekesnek találhatja:You might also be interested in the following articles: