Új munkaterületek létrehozása a Power BI-banCreate the new workspaces in Power BI

Ez a cikk azt ismerteti, hogyan hozhat létre új munkaterületet klasszikus helyett.This article explains how to create one of the new workspaces instead of a classic workspace. Mindkét munkaterület-típus olyan hely, ahol munkatársakkal működhet együtt.Both kinds of workspaces are places to collaborate with colleagues. Ezekben irányítópultokból, jelentésekből és lapszámozott jelentésekből álló gyűjteményeket hozhat létre.In them, you create collections of dashboards, reports, and paginated reports. A gyűjteményt igény szerint egy alkalmazásba is csomagolhatja, majd terjesztheti szélesebb közönség számára.If you want, you can also bundle that collection into an app and distribute it to a broader audience. További háttér-információkat talál az új munkaterületekről szóló cikkben.For more background, see the new workspaces article.

Készen áll a klasszikus munkaterülete migrálására?Ready to migrate your classic workspace? A részletekért lásd a Power BI klasszikus munkaterületeinek új munkaterületekre frissítését bemutató cikket.See Upgrade classic workspaces to the new workspaces in Power BI for details.

Megjegyzés

Tartalomcsomagok létrehozásával kapcsolatos tartalmat keres?Looking for content about creating content packs? Ezek már elavultak.They're being deprecated. Ideje frissítenie az alkalmazásokhoz tartozó tartalomcsomagokat.Now is a good time to upgrade your content packs to apps. Az ütemtervet megtalálja a Bejelentés: A Power BI-rendszergazdák frissíthetik a klasszikus munkaterületeket című blogbejegyzés ütemterv szakaszában.See the workspace upgrade roadmap section of this blog post Announcing Power BI admins can upgrade classic workspaces for the timeline.

Új típusú munkaterület létrehozásaCreate one of the new workspaces

 1. Kezdjük a munkaterület létrehozásával.Start by creating the workspace. Válassza a Munkaterületek > Munkaterület létrehozása lehetőséget.Select Workspaces > Create workspace.

  Képernyőkép a Munkaterület létrehozásának lehetőségéről.

 2. Automatikusan egy továbbfejlesztett munkaterületet fog létrehozni, ha nem a Visszaállítás klasszikusra beállítást választotta.You're automatically creating an upgraded workspace, unless you opt to Revert to classic.

  A munkaterület új felhasználói felületének képernyőképe.

  Ha a Visszaállítás klasszikusra beállítást választja, egy Microsoft 365-csoport alapján hoz létre egy klasszikus munkaterületet.If you select Revert to classic, you create a classic workspace based on a Microsoft 365 group.

 3. Adjon egyedi nevet a munkaterületnek.Give the workspace a unique name. Ha a név nem használható, szerkesztéssel hozzon létre egy egyedi nevet.If the name isn't available, edit it to come up with a unique name.

  A munkaterületen létrehozott alkalmazás neve és ikonja ugyanaz lesz, mint a munkaterületé.The app you create from the workspace will have the same name and icon as the workspace.

 4. A munkaterülethez többek között az alábbi elemeket is beállíthatja:Here are some optional items you can set for your workspace:

 5. Kattintson a Mentés gombra.Select Save.

  A Power BI létrehozza és megnyitja a munkaterületet.Power BI creates the workspace and opens it. Megjelenik az olyan munkaterületek listájában, amelyeknek Ön a tagja.You see it in the list of workspaces you’re a member of.

Munkaterület-hozzáférés megadásaGive access to your workspace

A munkaterület rendszergazdai szerepkörrel rendelkező tagjai szerepkörök hozzárendelésével adhatnak másoknak hozzáférést a munkaterülethez.Anyone who has an admin role in a workspace can give others access to the workspace by adding them to the different roles. A munkaterület létrehozói automatikusan rendszergazdák.Workspace creators are automatically admins. A szerepkörök ismertetését Az új munkaterületek szerepkörei című szakaszban találhatja.See Roles in the new workspaces for an explanation of the roles.

Megjegyzés

Ha sorszintű biztonságot (RLS) szeretne érvényesíteni a munkaterület tartalmát tallózó Power BI Pro-felhasználók számára, rendelje hozzá a felhasználókhoz a Megtekintő szerepkört.To enforce row-level security (RLS) for Power BI Pro users browsing content in a workspace, assign the users the Viewer Role. A különböző szerepkörök ismertetését Az új munkaterületek szerepkörei című szakaszban találhatja.See Roles in the new workspaces for an explanation of the different roles.

 1. A munkaterület tartalomlistájában rendszergazdaként a Hozzáférés műveletet láthatja.Because you're an admin, on the workspace content list page, you see Access.

  Képernyőkép a Munkaterületek tartalomlistájáról.

 2. Hozzáadhat biztonsági csoportokat, terjesztési listákat, Microsoft 365-csoportokat vagy egyéni felhasználókat a munkaterületekhez rendszergazdaként, tagként, közreműködőként vagy megtekintőként.Add security groups, distribution lists, Microsoft 365 groups, or individuals to these workspaces as admins, members, contributors, or viewers.

  Képernyőkép a Munkaterületek – tagok, rendszergazdák és közreműködők hozzáadása lehetőségről.

 3. Válassza a Hozzáadás > Bezárás lehetőséget.Select Add > Close.

Munkaterületi OneDrive beállításaSet a workspace OneDrive

A munkaterületi OneDrive funkcióval olyan Microsoft 365-csoportot konfigurálhat, amelynek SharePoint-dokumnetumtárbeli fájltárolója elérhető a munkaterület felhasználói számára.The Workspace OneDrive feature allows you to configure a Microsoft 365 group whose SharePoint Document Library file storage is available to workspace users. A csoportot először a Power BI-on kívül kell létrehoznia.You create the group outside of Power BI first.

A Power BI nem szinkronizálja azon felhasználók és csoportok jogosultságait, akik számára Microsoft 365-csoporttagsággal van konfigurálva a munkaterülethez való hozzáférés.Power BI doesn't synchronize permissions of users or groups who are configured to have workspace access with the Microsoft 365 group membership. Annak a Microsoft 365-csoportnak, amelynek a fájltárolóját ebben a beállításban konfigurálja, ajánlott hozzáférést adni a munkaterülethez.The best practice is to give access to the workspace to the same Microsoft 365 group whose file storage you configure in this setting Microsoft 365 group. A munkaterület-hozzáférés ekkor a Microsoft 365-csoport tagságán keresztül kezelhető.Then manage workspace access by managing membership of the Microsoft 365 group.

 1. Az új Munkaterületi OneDrive beállítás két módon érhető el:Access the new Workspace OneDrive setting in one of two ways:

  A Munkaterület létrehozása panelen, amikor először létrehozza.In the Create a workspace pane when you first create it.

  A navigációs ablaktáblán válassza a Munkaterületek elem melletti nyilat, majd a munkaterület neve melletti További beállítások (...) lehetőséget, végül a Munkaterület beállításai menüpontot.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Megnyílik a Beállítások panel.The Settings pane opens.

  Képernyőkép a Munkaterület beállításairól.

 2. A Speciális > Munkaterületi OneDrive területen gépelje be a korábban létrehozott Microsoft 365-csoport nevét.Under Advanced > Workspace OneDrive, type the name of the Microsoft 365 group that you created earlier. Csak a nevet írja be, ne az URL-címet.Type just the name, not the URL. A Power BI automatikusan felveszi a csoporthoz tartozó OneDrive-ot.Power BI automatically picks up the OneDrive for the group.

  Képernyőkép a OneDrive-hely megadása lehetőségről.

 3. Kattintson a Mentés gombra.Select Save.

Hozzáférés a munkaterületi OneDrive-helyhezAccess the workspace OneDrive location

A OneDrive-hely konfigurálása után ahhoz ugyanúgy férhet hozzá, ahogyan más adatforrásokhoz a Power BI szolgáltatásban.After you've configured the OneDrive location, you get to it in the same way you get to other data sources in the Power BI service.

 1. A bal oldali navigációs ablaktáblán válassza az Adatok lekérése lehetőséget, majd a Fájlok terület Lekérés elemét.In the nav pane, select Get Data, then in the Files box select Get.

  Képernyőkép az adatok lekéréséről és a fájlok lekéréséről.

 2. A OneDrive – Vállalati elem az Ön saját, személyes Vállalati OneDrive-ja.The OneDrive – Business entry is your own personal OneDrive for Business. A második OneDrive az, amelyet most vett fel.The second OneDrive is the one you added.

  A Munkaterületi fájlok helye – adatok lekérése menü képernyőképe.

Címlista létrehozásaCreate a contact list

Meghatározhatja, hogy mely felhasználók kapjanak értesítést a munkaterületen felmerülő problémákról.You can specify which users receive notification about issues occurring in the workspace. Alapértelmezés szerint minden munkaterület-rendszergazdaként megadott felhasználó vagy csoport értesítést kap, de Ön másokat is hozzáadhat a címlistához.By default, any user or group specified as a workspace admin is notified, but you can add others to the contact list. A címlistában szereplő felhasználók vagy csoportok a felhasználói felületen is fel vannak sorolva, megkönnyítve a felhasználók számára a munkaterülettel kapcsolatos segítségkérést.Users or groups in the contact list are listed in the user interface (UI) to help users get help related to the workspace.

 1. Az új Címlista beállításai az alábbi módszerek egyikével érhetők el:Access the new Contact list setting in one of two ways:

  A Munkaterület létrehozása panelen, amikor először létrehozza.In the Create a workspace pane when you first create it.

  A navigációs ablaktáblán válassza a Munkaterületek elem melletti nyilat, majd a munkaterület neve melletti További beállítások (...) lehetőséget, végül a Munkaterület beállításai menüpontot.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Megnyílik a Beállítások panel.The Settings pane opens.

  Képernyőkép a Munkaterület beállításairól.

 2. A Speciális Címlista területen fogadja el az alapértelmezett Munkaterület-rendszergazdák beállítást, vagy vegye fel a Megadott felhasználók vagy csoportok saját listáját.Under Advanced, Contact list, accept the default, Workspace admins, or add your own list of Specific users or groups.

  Képernyőkép a Munkaterület címlista menüpontról.

 3. Válassza a Mentés lehetőséget.Select Save.

Az alkalmazás közreműködők általi frissítésének engedélyezéseAllow contributors to update the app

A munkaterület alkalmazásainak közreműködők általi frissítésének engedélyezése beállítás lehetővé teszi, hogy a munkaterületek rendszergazdái a közreműködői szerepkörbe tartozó felhasználók számára delegálják az alkalmazásfrissítés képességét a munkaterületen.The Allow contributors to update the app for this workspace setting allows workspace Admins to delegate to users in the Contributor role the ability to update the app for the workspace. Alapértelmezés szerint csak a munkaterület rendszergazdái és tagjai tehetik közzé és frissíthetik az alkalmazást a munkaterületen.By default, only workspace Admins and Members can publish and update the app for the workspace.

 1. A beállítás eléréséhez a navigációs ablaktáblán válassza a Munkaterületek elem melletti nyilat, majd a munkaterület neve melletti További beállítások (...) lehetőséget, végül a Munkaterület beállításai menüpontot.To access this setting, in the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Megnyílik a Beállítások panel.The Settings pane opens.

  Képernyőkép a Munkaterület beállításairól.

 2. A speciális területen bontsa ki a Biztonsági beállítások elemet.Under Advanced, expand Security settings. Válassza az A munkaterület alkalmazásainak közreműködők általi frissítésének engedélyezése lehetőséget.Select Allow contributors to update the app for this workspace.

Ha engedélyezve van, a közreműködők elvégezhetik a következő műveleteket:When enabled, contributors can:

 • Az alkalmazás metaadatainak frissítése (például a név, az ikon, a leírás, a támogatási webhely és a szín)Update app metadata like name, icon, description, support site, and color
 • Az alkalmazásban szereplő elemek hozzáadása vagy eltávolítása, például jelentések vagy adathalmazok hozzáadásaAdd or remove items included in the app, like adding reports or datasets
 • Az alkalmazás navigációja vagy az alapértelmezett elem módosítása, amelyen az alkalmazás megnyílikChange the app navigation or default item the app opens on

A következő műveleteket viszont nem végezhetik el a közreműködők:However, contributors can't:

 • Az alkalmazás közzététele az első alkalommalPublish the app for the first time
 • Az alkalmazáshoz engedéllyel rendelkező felhasználók módosításaChange who has permission to the app

Az új munkaterületek alkalmazásaiApps in the new workspaces

Az új munkaterületi felületeken tartalomcsomagok helyett alkalmazásokat hozhat létre és használhat.You can create and consume apps the new workspace experiences, instead of content packs. Az alkalmazások olyan irányítópultok, jelentések és adatkészletek gyűjteményei, amelyek külső szolgáltatásokhoz és szervezeti adatokhoz csatlakoznak.Apps are collections of dashboards, reports, and datasets that connect to third-party services and organizational data. Az alkalmazásokkal könnyen lekérhet adatokat olyan szolgáltatásoktól, mint a Microsoft Dynamics CRM, a Salesforce és a Google Analytics.Apps make it easy to get data from the services such as Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, and Google Analytics.

Az új munkaterületi felületen nem lehet céges tartalomcsomagokat létrehozni vagy telepíteni.In the new workspace experience, you can't create or consume organizational content packs. Kérje meg a belső csoportokat, hogy szolgáltassanak alkalmazásokat a jelenleg használt tartalomcsomagokhoz.Ask your internal teams to provide apps for any content packs you’re currently using.

Alkalmazások terjesztéseDistribute an app

Ha a szervezeten belül nagy közönség számára szeretne hivatalos tartalmat terjeszteni, közzétehet egy alkalmazást a munkaterületről.If you want to distribute official content to a large audience in your organization, you can publish an app from your workspace. Ha elkészült a tartalommal, kiválaszthatja, hogy mely irányítópultokat és jelentéseket kívánja közzétenni, majd alkalmazásként közzéteheti.When your content is ready, you choose which dashboards and reports you want to publish, and publish them as an app. Minden munkaterületről létrehozhat egy alkalmazást.You can create one app from each workspace.

További tudnivalók alkalmazás közzétételéről az új munkaterületeken.Read about how to publish an app from the new workspaces.

Következő lépésekNext steps