Webes közzététel a Power BI-bólPublish to web from Power BI

A Power BI Webes közzététel lehetőségével egyszerűen ágyazhat be interaktív Power BI-tartalmat blogbejegyzésekbe, webhelyekre, e-mailekbe vagy közösségi médiába.With the Power BI Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI content in blog posts, websites, emails, or social media. A közzétett vizualizációkat egyszerűen szerkesztheti, módosíthatja, frissítheti, vagy akár vissza is vonhatja a megosztásukat.You can also easily edit, update, refresh, or stop sharing your published visuals.

Figyelmeztetés

A Webes közzététel használatával közzétett jelentést vagy vizualizációt bárki megtekintheti az Interneten.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. A megtekintéshez nincs szükség hitelesítésre.Viewing requires no authentication. Ez vonatkozik a jelentésben összesített részletes adatok megtekintésére is.It includes viewing detail-level data that your reports aggregate. Jelentés közzététele előtt gondolja át, hogy megfelel-e Önnek az adatok és a vizualizációk nyilvános megosztása.Before publishing a report, make sure it's okay for you to share the data and visualizations publicly. Bizalmas vagy szellemi tulajdont képező információt ne tegyen közzé.Don't publish confidential or proprietary information. Ha bizonytalan, akkor a közzététel előtt ellenőrizze a cég szabályzatait.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Megjegyzés

A tartalmat belső portálon vagy webhelyen biztonságosan ágyazhatja be.You can embed your content securely in an internal portal or website. Használja a Beágyazás vagy a Beágyazás SharePoint Online-ba lehetőséget.Use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Ezek biztosítják, hogy minden engedély és adatbiztonság kényszerítve legyen, amikor a felhasználók megtekintik a belső adatokat.These options ensure that all permissions and data security are enforced when your users view your internal data.

Beágyazási kódok létrehozása a Webes közzététel lehetőséggelCreate embed codes with Publish to web

A Webes közzététel a személyes vagy csoport-munkaterületein Ön által szerkeszthető jelentésekhez érhető el.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. Nem érhető el Önnel megosztott, valamint az adatokat sorszintű biztonsággal védő jelentésekhez.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row-level security to secure data. A lenti Korlátozások szakasz tartalmazza azoknak az eseteknek a teljes listáját, amelyeknél a Webes közzététel nem támogatott.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. A Webes közzététel használata előtt olvassa el figyelmesen a Figyelmeztetést a cikk elején.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

A következő útmutató a Webes közzététel használatát ismerteti.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Nyisson meg egy Ön által szerkeszthető jelentést egy munkaterületen, majd válassza a További lehetőségek (...) > Beágyazás > Webes közzététel (nyilvános) lehetőséget.Open a report in a workspace that you can edit, and select More options (...) > Embed > Publish to web (public).

  Webes közzététel a További lehetőségek menüben

 2. Ha a Power BI-rendszergazda nem engedélyezte Önnek a beágyazási kódok létrehozását, hozzá kell fordulnia.If your Power BI admin hasn't allowed you to create embed codes, you may need to contact them.

  Kapcsolatfelvétel a Power BI-rendszergazdával

  Annak a személynek a megtalálásához, aki a vállalatnál engedélyezheti a Webes közzétételt, a cikk egy későbbi, A Power BI-rendszergazda megkeresése című szakaszában talál segítséget.For help finding the person who can enable Publish to web in your organization, see How to find your Power BI administrator later in this article.

 3. Olvassa el a párbeszédpanel tartalmát, majd válassza a Beágyazási kód létrehozása lehetőséget.Review the dialog content and select Create embed code.

  A nyilvános webhelyen történő beágyazás ellenőrzése

 4. Olvassa el az itt megjelenő figyelmeztetést, és ellenőrizze, hogy az adatok szabadon beágyazhatók-e egy nyilvános weboldalba.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Ha így van, válassza a Közzététel lehetőséget.If it is, select Publish.

  A figyelmeztetés áttekintése

 5. Megjelenik egy hivatkozást tartalmazó párbeszédpanel.A dialog appears with a link. E-mail küldéséhez válassza a hivatkozást, vagy másolja ki a HTML-kódot.Select the link to send it in email, or copy the HTML. Ezt kódba (például iFrame-be) ágyazhatja, vagy közvetlenül beillesztheti egy weboldalra vagy blogba.You can embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  Siker: hivatkozás és HTML

 6. Ha egy jelentéshez korábban már létrehozott beágyazási kódot, akkor a Webes közzététel választásakor nem jelennek meg a 2-4. lépésben ismertetett párbeszédpanelek.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. Helyettük a Beágyazási kód párbeszédpanel nyílik meg:Instead, the Embed code dialog appears:

  Beágyazási kód párbeszédpanel

  Jelentésenként csak egy beágyazási kód hozható létre.You can only create one embed code for each report.

Ha módosításokat hajt végre a párbeszédpanelen, mindenképpen másolja a frissített URL-címet vagy iFrame-et a lap frissített beállításainak használatához.If you make changes in the dialog, make sure to copy the updated URL or iFrame to use the updated settings in your page.

Tippek a megtekintési módokhozTips for view modes

Amikor egy blogbejegyzésbe ágyaz be tartalmat, akkor azt általában egy adott képernyőmérethez kell igazítania.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. A magasságot és a szélességet az iFrame-címkében igény szerint beállíthatja.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. Ugyanakkor arról is gondoskodnia kell, hogy a jelentés elférjen az adott iFrame területén, ezért a jelentés szerkesztésekor egy megfelelő Megtekintési módot kell beállítania.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so set an appropriate View Mode when you're editing the report.

A következő táblázat a Megtekintési módokat és azok beágyazott megjelenését ismerteti.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

Megtekintési módView Mode Beágyazott megjelenésHow it looks when embedded
PtW6b A Laphoz igazítás figyelembe veszi a jelentésoldal magasságát és szélességét.Fit to page respects your report's page height and width. Ha az oldalt Dinamikus, például 16:9 vagy 4:3 képarányúra állította be, akkor a tartalom úgy lesz átméretezve, hogy illeszkedjen az iFrame-keretbe.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3, your content scales to fit within the iFrame. iFrame-keretbe való beágyazáskor a Laphoz igazítás eredményeként üres sávok, szürke hátterű területek jelenhetnek meg az iFrame-ben a tartalom kerethez illeszkedő átméretezése után.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing: a gray background is shown in iFrame areas after the content scales to fit within the iFrame. Az üres sávok eltüntetéséhez állítsa át az iFrame-keret magasságát és szélességét a megfelelő értékre.To minimize letterboxing, set the height and width of the iFrame appropriately.
PtW6d A tényleges méret módban a jelentés megtartja a jelentésoldalon megadott méretét.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Emiatt az iFrame-keretben görgetősávok jelenhetnek meg.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Görgetősávok megjelenése az iFrame-keret magasságának és szélességének beállításával kerülhető el.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c A szélességhez igazítás beállítás biztosítja, hogy a tartalom vízszintesen kitöltse az iFrame-keretet.Fit to width ensures the content fills the horizontal area of the iFrame. A szegély látható marad, de a tartalom úgy lesz átméretezve, hogy vízszintesen kitöltse a rendelkezésre álló területet.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

Tippek az iFrame magassághoz és szélességhezTips for iFrame height and width

A webes közzétételi beágyazási kód az alábbi példához hasonló:A Publish to web embed code looks like the following example:

PtW7

A szélességét és magasságát manuálisan is módosíthatja, hogy pontosan a kívánt módon illeszkedjen az oldalba, ahol beágyazza.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Tökéletesebb illeszkedés érdekében megpróbálhatja 56 képponttal megnövelni az iFrame magasságát, hogy helyet adjon az aktuális méretű alsó sávnak.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the height of the iFrame to accommodate the current size of the bottom bar. Ha a jelentésoldala dinamikus méretezést használ, akkor az alábbi táblázatban talál néhány üres sávok nélküli illeszkedést biztosító méretet.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

KéparányRatio MéretSize Méret (szélesség × magasság)Dimension (width x height)
16:916:9 KicsiSmall 640 × 416 képpont640 x 416 px
16:916:9 KözepesMedium 800 × 506 képpont800 x 506 px
16:916:9 NagyLarge 960 × 596 képpont960 x 596 px
4:34:3 KicsiSmall 640 × 536 képpont640 x 536 px
4:34:3 KözepesMedium 800 × 656 képpont800 x 656 px
4:34:3 NagyLarge 960 × 776 képpont960 x 776 px

Beágyazási kódok kezeléseManage embed codes

Miután létrehozott egy webes közzétételi beágyazási kódot, a kódokat a Power BI szolgáltatás Beállítások menüjében tudja kezelni.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. A beágyazási kódok kezeléséhez tartozik a kód által hivatkozott vizualizáció vagy jelentés eltávolítása (ez használhatatlanná teszi a beágyazási kódot), vagy a beágyazási kód lekérése.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. A Webes közzétételi beágyazási kódok kezeléséhez nyissa meg a Beállítások fogaskerék-ikont, és válassza a Beágyazási kódok kezelése lehetőséget.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  Beágyazási kódok kezelése

 2. Megjelennek a beágyazási kódok.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. A beágyazási kódokat lekérheti vagy törölheti.You can either retrieve or delete an embed code. A törléssel a jelentésre vagy vizualizációra mutató összes hivatkozást használhatatlanná teszi.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Ha a Törlés műveletet választja, a rendszer megerősítést kér.If you select Delete, you're asked for a confirmation.

  PtW11

Jelentések és adatok frissítéseUpdates to reports, and data refresh

A Webes közzétételi beágyazási kód létrehozása és megosztása után a jelentésben minden Ön által végzett változtatás frissülni fog.After you create your Publish to web embed code and share it, the report updates with any changes you make. A beágyazási kód hivatkozása azonnal aktív.The embed code link is immediately active. Bárki megtekintheti, ha megnyitja a hivatkozást.Anyone who opens the link can view it. Az adatok a lekérés időpontjától számított egy óráig vannak gyorsítótárazva.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. A gyakran frissítendő adatokhoz nem ajánlott a webes közzétételi funkció használata.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently. További tudnivalókat ennek a cikknek a Hogyan működik? című szakaszában talál.To learn more, see the How it works section later in this article.

AdatfrissítésData refresh

Az adatfrissítések automatikusan megjelennek a beágyazott jelentésben vagy vizualizációban.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. Amikor frissítik egy importálási adatmodell adatait a Power BI szolgáltatásban, a szolgáltatás törli az adatgyorsítótárat, így az adatfrissítés gyorsan megtörténik.When data is refreshed for an import data model in the Power BI service, the service clears the data cache, making data update quickly. Az automatikus frissítés letiltásához válassza a ne frissüljön lehetőséget a jelentés által használt adathalmaz ütemezésénél.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

TúlterheltségHeavy usage

Akkor fordulhat elő a túlterheltség élménye, ha egy jelentéshez rövid időn belül túl sok lekérdezés érkezik.A heavy usage experience can occur when a report receives too many queries in a short amount of time. Túlterheltség esetén a felhasználók nem tudják megtekinteni vagy használni a jelentést, egészen addig, amíg a túlterheltség véget nem ér.When heavy usage occurs, users can't view or interact with the report until the period of heavy usage passes.

Javasolt helyőrző képet beállítani a jelentéshez.We recommend setting a placeholder image for your report. Túlterheltség esetén a felhasználók a helyőrző képet láthatják.If heavy usage occurs, users see the placeholder image.

A túlterheltség élményének elkerülése érdekében korlátozza a jelentés által generálható különböző lekérdezések számát, valamint az adatfrissítés gyakoriságát.To help avoid the heavy usage experience, limit the number of distinct queries your report can generate and the frequency of data refresh.

Power BI-vizualizációkPower BI visuals

A Webes közzététel a Power BI-vizualizációkat is támogatja.Power BI visuals are supported in Publish to web. A Webes közzététel használatakor azoknak a felhasználóknak, akik megosztják az Ön által közzétett vizualizációt, nem kell engedélyezniük a Power BI-vizualizációkat a jelentés megtekintéséhez.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual don't need to enable Power BI visuals to view the report.

A beágyazási kód állapota oszlop ismertetéseUnderstanding the embed code status column

Megjegyzés

Tekintse át a gyakran közzétett beágyazási kódokat.Review the embed codes you've published often. Távolítsa el azokat, amelyeknek már nem kell nyilvánosan elérhetőnek lenniük.Remove any that no longer need to be available publicly.

A Beágyazási kódok kezelése oldal tartalmaz egy állapotoszlopot.The Manage embed codes page includes a status column. A beágyazási kódok alapértelmezés szerint aktívak, de az alább felsorolt állapotok valamelyikében is lehetnek.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

ÁllapotStatus LeírásDescription
AktívActive A jelentés elérhető, megtekinthető és használható a felhasználók számára az Interneten.The report is available for Internet users to view and interact with.
BlokkolvaBlocked A jelentés tartalma sérti a Power BI szolgáltatási feltételeit.The report content violates the Power BI Terms of Service. A Microsoft blokkolta azt.Microsoft has blocked it. Ha úgy véli, hogy a tartalom blokkolása indokolatlan, akkor lépjen kapcsolatba a támogatási szolgálattal.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Nem támogatottNot supported A jelentés adathalmaza sorszintű biztonságot vagy más nem támogatott konfigurációt használ.The report's dataset is using row-level security, or another unsupported configuration. A teljes listát a Korlátozások című szakaszban találja.See the Limitations section for a complete list.
MegsértveInfringed Ez a beágyazási kód a bérlői házirend hatókörén kívül esik.The embed code is outside the defined tenant policy. Ez az állapot jellemzően akkor áll fenn, ha egy beágyazási kód létrehozása után a bérlőben úgy módosítják a Webes közzététel beállítást, hogy a beágyazási kód tulajdonosa ki legyen zárva.This status typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Ha a bérlői beállítás Letiltva, vagy ha a felhasználó már nem jogosult beágyazási kódok létrehozására, akkor a meglévő beágyazási kódok állapota Megsértve lesz.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status. Ennek részleteit a cikk A Power BI-rendszergazda megkeresése című szakasza ismerteti.See the Find your Power BI administrator section in this article for details.

Webes közzététel tartalmával kapcsolatos észrevétel jelentéseReport a concern with Publish to web content

Egy Webes közzététel útján egy weboldalba vagy blogba beágyazott tartalommal kapcsolatos észrevételét úgy jelentheti be, hogy a weben közzétett jelentés alsó sávjának zászló ikonját választja.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, select the Flag icon in the bottom bar of the Publish to web report.

PtW12

A rendszer felkéri, hogy küldjön az észrevételét leíró e-mailt a Microsoftnak.You're asked to send an email to Microsoft explaining your concern. A Microsoft a Power BI szolgáltatási feltételei alapján értékeli a tartalmat, és megteszi a megfelelő lépéseket.Microsoft evaluates the content based on the Power BI Terms of Service and takes appropriate action.

LicencelésLicensing

A Webes közzétételt csak Microsoft Power BI-felhasználók használhatják.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Jelentése megtekintőinek nem kell Power BI-felhasználóknak lenniük.Your report viewers don't need to be Power BI users.

Hogyan működik? (technikai részletek)How it works (technical details)

Amikor a Webes közzététel használatával beágyazott kódot állít elő, akkor a jelentés láthatóvá válik az internetes felhasználók számára.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Nyilvánosan elérhető, tehát számítani lehet rá, hogy a megtekintői egyszerűen meg tudják majd osztani a jelentést a közösségi médiában.It's publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. A felhasználók a közvetlen nyilvános URL-cím megnyitásával vagy egy weboldalba vagy blogba ágyazva tekinthetik meg a jelentést.Users view the report either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog. Ahogy ők is, a Power BI is gyorsítótárazza a jelentés definícióját és a jelentés megtekintéséhez szükséges lekérdezések eredményeit.As they do, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Ez a gyorsítótárazás biztosítja, hogy egyidejűleg felhasználók ezrei tekinthessék meg a jelentést a teljesítmény romlása nélkül.This caching ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

Az adatok a lekérés időpontjától számított egy óráig vannak gyorsítótárazva.The data is cached for one hour from the time it is retrieved. Ha módosítja a jelentés definícióját (ha például megváltoztatja a megtekintési módját), vagy frissíti a jelentés adatait, akkor igénybe vehet némi időt, amíg a módosítások láthatók lesznek a jelentés felhasználók által megtekintett verziójában.If you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take some time before changes are reflected in the version of the report that your users view. Ha adatfrissítés történik egy importálási adatmodellben, a szolgáltatás törli a gyorsítótárazott adatokat, és újakat kér le.When a data refresh occurs for an import data model, the service clears the cached data and retrieves new data. A legtöbb esetben az adatok csaknem az adatok importálásával egyidejűleg frissülnek.In most cases, the data is updated nearly simultaneous with the import of the data. A sok különböző lekérdezéssel rendelkező jelentések esetében azonban a frissítés igénybe vehet némi időt.However, for reports with many distinct queries, it may take some time to update. Mivel a rendszer minden egyes elemet és adatértéket egymástól függetlenül gyorsítótáraz, adatfrissítés során vegyesen is megjelenhetnek aktuális és korábbi értékek a felhasználónak.Since each element and data value is cached independently, when a data update occurs, a user may see a mix of current and previous values. Éppen ezért ajánlott előre elkészíteni a munkáját, és a Webes közzétételi beágyazási kódot csak akkor létrehozni, amikor már elégedett a beállításokkal.Therefore, we recommend staging your work ahead of time, and creating the Publish to web embed code only when you're satisfied with the settings. Ha az adatok frissülnek, csökkentse a frissítések számát, és munkaidőn kívül végezze el őket.If your data will refresh, minimize the number of refreshes and perform the refreshes at off hours. A gyakran frissítendő adatokhoz nem ajánlott a webes közzétételi funkció használata.We don’t recommend using Publish to web for data that needs to refresh frequently.

A Power BI-rendszergazda megkereséseFind your Power BI administrator

A Power BI felügyeleti portálján található egy beállítás, amely azt szabályozza, hogy ki tehet közzé a weben.The Power BI admin portal has settings that control who can publish to the web. Ha módosítani szeretné a felügyeleti portálon a webes közzététel bérlői beállításait, akkor a vállalat Power BI-rendszergazdájával kell felvennie a kapcsolatot.Work with your organization's Power BI administrator to change the Publish to web tenant settings in the admin portal.

A Power BI-ra regisztrált kisebb szervezetek vagy magánszemélyek esetében előfordulhat, hogy nem rendelkeznek Power BI-rendszergazdával.For smaller organizations or individuals who signed up for Power BI, you may not have a Power BI administrator yet. Kövesse a rendszergazdai átvétel folyamatát.Follow our process for admin takeover. Ha már rendelkezik Power BI-rendszergazdával, akkor ő engedélyezheti a beágyazási kódok létrehozását.Once you have a Power BI administrator, they can enable creating embed codes for you.

A nagyobb szervezeteknek általában már van Power BI-rendszergazdája.Established organizations usually already have a Power BI administrator. Power BI-rendszergazda lehet olyan személy, aki az alábbi szerepkörök valamelyikével rendelkezik:People in any of the following roles can act as a Power BI administrator:

 • Globális rendszergazdaGlobal administrators
 • A Power BI szolgáltatás rendszergazdai szerepkörével rendelkező felhasználó az Azure Active DirectorybenUsers with the Power BI service admin role in Azure Active Directory

Ezen személyek egyikét kell megtalálnia a vállalatnál, és megkérnie, hogy módosítsa a webes közzététel bérlői beállításait a felügyeleti portálon.You need to find one of these people in your organization and ask them to update the Publish to web tenant settings in the admin portal.

KorlátozásokLimitations

A Webes közzététel a Power BI szolgáltatásban az adatforrások és jelentések túlnyomó többségéhez támogatott.Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service. Az alábbi jelentésfajták azonban jelenleg nem támogatottak vagy nem érhetők el a Webes közzétételhez:However, the following kinds of reports aren't currently supported or available with Publish to web:

 • Sorszintű biztonságot használó jelentések.Reports using row-level security.
 • Az élő kapcsolatos adatforrásokat (például a helyszíni Analysis Services táblázatost, az Analysis Service Multidimensionalt és az Azure Analysis Servicest) használó jelentések.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • A jelentésétől eltérő munkaterületen tárolt megosztott adathalmazt használó jelentések.Reports using a shared dataset that is stored in a different workspace from the report.
 • Megosztott és minősített adathalmazok.Shared and certified datasets.
 • Közvetlenül Önnel vagy céges tartalomcsomagon keresztül megosztott jelentések.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Olyan munkaterülethez tartozó jelentések, amelynek Ön nem szerkesztési joggal bíró tagja.Reports in a workspace in which you aren't an edit member.
 • Az „R”- és Python-alapú vizualizációk webes közzétételű jelentésekben jelenleg nem támogatottak."R" and Python visuals aren't currently supported in Publish to web reports.
 • Adatok exportálása weben közzétett jelentésben szereplő vizualizációkból.Exporting data from visuals in a report that has been published to the web.
 • ArcGIS Maps for Power BI-vizualizációk.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Q&A Power BI-vizualizációkhoz.Q&A for Power BI visuals.
 • Jelentésszintű DAX-mértékeket tartalmazó jelentések.Reports containing report-level DAX measures.
 • Egyszeri bejelentkezési adatlekérdezési modellek.Single sign-on data query models.
 • Gondoskodjon a bizalmas vagy saját információk biztonságáról.Secure confidential or proprietary information.
 • A Beágyazás lehetőség automatikus hitelesítés funkciója nem működik a Power BI JavaScript API-jával.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. A Power BI JavaScript API-hoz a felhasználó az adatok tulajdonosa módszert kell használnia.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding.

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community