Használati metrikák monitorozása klasszikus munkaterületekenMonitor usage metrics in classic workspaces

A használati metrikák segítenek megismerni az irányítópultok és jelentések hatásosságát.Usage metrics help you understand the impact of your dashboards and reports. Az irányítópultra vagy jelentésre vonatkozó használati metrikák futtatásával feltárhatja, hogyan használják a szervezetén belül az irányítópultokat és jelentéseket, ki használja azokat, és milyen célra.When you run either dashboard usage metrics or report usage metrics, you discover how those dashboards and reports are being used throughout your organization, who's using them, and for what purpose. Ez a cikk a használati metrikák jelentéseit ismerteti a klasszikus munkaterületekre vonatkozóan.This article outlines usage metrics reports for classic workspaces. Ha a jelentések az egyik új munkaterületen vannak, tekintse meg a használati metrikák új munkaterületen történő figyelésével foglalkozó cikket.If your reports are in on of the new workspaces, see the article Monitor usage metrics in the new workspace experience

A használati metrikai jelentések csak olvashatók.Usage metrics reports are read-only. A használati metrikai jelentésekről azonban másolatot készíthet.However, you can copy a usage metrics report. A másolással egy szabványos Power BI-jelentést hoz létre, amelyet szerkeszthet.Copying creates a standard Power BI report that you can edit. A Power BI Desktopban saját jelentéseket is készíthet a mögöttes adathalmaz alapján, amely a munkaterület összes irányítópultjának és jelentésének használati metrikáit tartalmazza.You can also build your own reports in Power BI Desktop based on the underlying dataset, which contains usage metrics for all dashboards or all reports in a workspace. A másolt jelentésben először csak a kijelölt irányítópult vagy jelentés metrikái jelennek meg.To begin with, the copied report shows metrics just for the selected dashboard or report. Az alapértelmezett szűrő eltávolításával hozzáférhet a mögöttes adathalmazhoz, a kiválasztott munkaterület összes használati metrikájával együtt.You can remove the default filter and have access to the underlying dataset, with all the usage metrics of the selected workspace. Még az adott felhasználók nevét is láthatja, ha a rendszergazda ezt engedélyezte.You may even see the names of specific users, if your admin has allowed that.

Használati metrikák jelentése

Megjegyzés

A használati metrikák mérik a SharePoint Online-ban beágyazott jelentések használatát.Usage metrics track usage of reports that are embedded in SharePoint Online. A használati metrikák azonban nem követik nyomon a „felhasználó a hitelesítő adatok tulajdonosa” és az „alkalmazás a hitelesítő adatok tulajdonosa” folyamaton keresztül beágyazott irányítópultokat és a jelentéseket.However, usage metrics don't track dashboards and reports embedded via the “user owns credentials” or “app owns credentials” flow. A használati metrikák a webes közzétételen keresztül beágyazott jelentések használatát sem követik nyomon.Usage metrics also don't track usage of reports embedded via publish to web.

A használati metrikák jelentőségeWhy usage metrics are important

A tartalom felhasználási módjának ismerete segít az eredményesség szemléltetésében és a feladatok fontossági sorrendjének felállításában.Knowing how your content is being used helps you demonstrate your impact and prioritize your efforts. Egy használati metrika megmutathatja, hogy az egyik jelentést naponta használja a szervezet egy jelentős része, vagy éppen azt, hogy egy létrehozott irányítópultot senki sem tekint meg.Your usage metrics may show that one of your reports is used daily by a huge segment of the organization and it may show that a dashboard you created isn't being viewed at all. Az ilyen visszajelzés felbecsülhetetlen értékű útmutatást nyújt a munkaszervezésben.This type of feedback is invaluable in guiding your work efforts.

Használati metrikai jelentéseket csak a Power BI szolgáltatásban futtathat.You can only run usage metrics reports in the Power BI service. A mentett, vagy irányítópulton rögzített használati metrikák azonban mobileszközökön is megnyithatók és kezelhetők.However, if you save a usage metrics report or pin it to a dashboard, you can open and interact with that report on mobile devices.

ElőfeltételekPrerequisites

 • A használati metrikai adatok futtatásához és eléréséhez Power BI Pro-licenc szükséges.You need a Power BI Pro license to run and access the usage metrics data. A használati metrika funkció azonban a hozzájuk rendelt licenc típusától függetlenül minden felhasználónál rögzíti a használattal kapcsolatos adatokat.However, the usage metrics feature captures usage information from all users, regardless of the license they're assigned.
 • Egy adott irányítópult vagy jelentés használati metrikai adataihoz akkor férhet hozzá, ha szerkesztési jogosultsággal éri el.To access usage metrics for a particular dashboard or report, you must have edit access to that dashboard or report.
 • A tartalomkészítők számára a Power BI-rendszergazda által engedélyezve kell lenniük a használati metrikáknak.Your Power BI admin has to have enabled usage metrics for content creators. A Power BI-rendszergazda a felhasználónkénti adatok használati metrikákban való gyűjtését is engedélyezheti.You Power BI admin may have also enabled collecting per-user data in usage metrics. Tovább tájékozódhat ezeknek a beállításoknak a felügyeleti portálon való engedélyezéséről.Read about how to enable these options in the admin portal.

Használati metrikai jelentés megtekintéseView a Usage Metrics report

 1. Kezdje a munkát az irányítópultot vagy jelentést tartalmazó munkaterületen.Start in the workspace that contains the dashboard or report.

 2. Akár a munkaterület tartalomlistájában, akár magán az irányítópulton vagy jelentésben válassza a Használati metrikák használati metrikák ikon ikonját.From either the workspace content list or from the dashboard or report itself, select the icon for Usage metrics usage metrics icon.

  Irányítópultok lap

  használati metrikák kiválasztása

 3. Amikor először teszi ezt, a Power BI létrehozza a használati metrikai jelentést, és értesíti önt, amikor elkészült.The first time you do this, Power BI creates the usage metrics report and lets you know when it's ready.

  a metrikák készen állnak

 4. Az eredmény megtekintéséhez válassza a Használati metrikák megtekintése lehetőséget.To see the results, select View usage metrics.

  A használati metrikák hasznos segítséget nyújtanak a Power BI-irányítópultok és -jelentések létrehozásához és fenntartásához.Usage metrics are a powerful ally as you work to deploy and maintain Power BI dashboards and reports. Szeretné tudni, hogy a jelentése mely oldalai a leghasznosabbak, és melyeket kellene kihagynia?Wondering which pages of your report are most useful, and which ones you should phase out? Megtudhatja, ha szűkíti a listát Jelentésoldalak szerint. Fontolgatja, hogy kialakítson-e mobil elrendezést az irányítópulthoz?Slice by Report page to find out. Wondering if you should build a mobile layout for your dashboard? A Platformok szerinti szűkítés révén megtudhatja, hogy hány felhasználó éri el a tartalmat mobilalkalmazáson, és hány a weben keresztül.Slice by Platforms to discover how many users are accessing your content via the mobile apps vs. via web browser.

 5. A vizualizáció irányítópultra történő felvételéhez vigye a kurzort az egyik vizualizáció fölé, és válassza a kitűzés ikont.Optionally, hover over a visualization and select the pin icon to add the visualization to a dashboard. Vagy a felső menüsávon válassza az Élő oldal rögzítése lehetőséget, amivel a teljes oldalt rögzítheti az irányítópulton.Or, from the top menu bar, select Pin Live Page to add the entire page to a dashboard. Az irányítópulton egyszerűbben követheti a használati metrikákat, és meg is oszthatja őket.From the dashboard, you can monitor the usage metrics more easily or share them with others.

  Megjegyzés

  Ha egy használati metrikai jelentésből származó csempét hozzáad egy irányítópulthoz, akkor az az irányítópult már nem adható hozzá alkalmazáshoz.If you pin a tile from a usage metrics report to a dashboard, you can't add that dashboard to an app.

Használati metrikai jelentés irányítópulthozDashboard Usage Metrics report

Használati metrikai jelentés irányítópulthoz

Használati metrikai jelentés jelentéshezReport Usage Metrics report

Használati metrikai jelentés jelentéshez

Tudnivalók a használati metrikai jelentésrőlAbout the Usage Metrics report

Ha a Használati metrikák lehetőséget vagy az egyik irányítópult vagy jelentés melletti használati metrikák ikon ikont választja, a Power BI egy előre elkészített, az utolsó 90 napra vonatkozó jelentést készít az adott tartalomról.When you select Usage metrics or the icon usage metrics icon next to a dashboard or report, Power BI generates a pre-built report with usage metrics for that content for the last 90 days. A jelentés azokhoz a már jól ismert Power BI-jelentésekhez hasonló.The report looks similar to the Power BI reports you're already familiar with. Szeletelhet az alapján, hogy a végfelhasználók hogyan kaptak hozzáférést, és hogy azt weben, mobilalkalmazáson vagy más lehetőségen keresztül érték-e el.You can slice based on how your end users received access, whether they accessed via the web or mobile app, and so on. Az irányítópultok és jelentések változásait az új adatokkal naponta frissülő használati metrikai jelentések is tükrözik.As your dashboards and reports evolve, so too will the usage metrics report, which updates every day with new data.

A használati metrikai jelentések nem jelennek meg a Legutóbbi, a Munkaterületek, a Kedvencek vagy más tartalomlistákon.Usage metrics reports don't show up in Recent, Workspaces, Favorites, or other content lists. Nem lehet őket hozzáadni egy alkalmazáshoz.They can't be added to an app. Ha egy használati metrikai jelentésből származó csempét hozzáad egy irányítópulthoz, akkor az az irányítópult már nem adható hozzá alkalmazáshoz.If you pin a tile from a usage metrics report to a dashboard, you can't add that dashboard to an app.

A jelentés adatainak részletes vizsgálatára vagy a mögöttes adathalmazra épülő saját jelentés készítésére két lehetősége van:To dig into the report data, or to build your own reports against the underlying dataset, you have two options:

Melyik metrikák szerepelnek a jelentésben?Which metrics are reported?

MetricMetric IrányítópultDashboard JelentésReport LeírásDescription
Hozzáférési mód szerintDistribution method slicer igenyes igenyes Hogyan érik el a felhasználók a tartalmat.How users got access to the content. Három mód lehetséges: a felhasználók elérhetik a jelentést vagy irányítópultot azáltal, hogy egy munkaterület tagjai, hogy a tartalom meg van osztva velük, vagy egy tartalomcsomag/alkalmazás telepítésével.There are 3 possible methods: users can access the dashboard or report by being members of a workspace, by having the content shared with them, or by installing a content pack/app. Megjegyzendő, hogy az alkalmazáson keresztül történő hozzáférés "tartalomcsomagként” számítódik be.Note that views through an app are counted as "content pack."
Platform szerintPlatforms slicer igenyes igenyes A Power BI szolgáltatáson (powerbi.com) keresztül, vagy mobileszközzel érték el az irányítópultot vagy jelentést?Was the dashboard or report accessed via the Power BI service (powerbi.com) or a mobile device? Mobileszköznek számít minden iOS-, Android- és Windows-alkalmazásunk is.Mobile includes all our iOS, Android, and Windows apps.
Jelentésoldalak szerintReport page slicer nemno igenyes Ha a jelentés terjedelme egy oldalnál nagyobb, akkor az a megtekintett oldal(ak) szerint vizsgálható.If the report has more than 1 page, slice the report by the page(s) that was viewed. Az „Üres” elem azt jelenti, hogy egy oldalt nemrégiben adtak hozzá (az új oldal szeletelőlistában való megjelenésétől számított 24 órán belül), vagy a jelentésből oldalakat töröltek."Blank" means a report page was recently added (within 24 hours the actual name of the new page appears in the slicer list) or report pages have been deleted. Az "Üres" elem ezeket az eseteket jelzi."Blank" captures these types of situations.
Naponkénti megtekintésViews per day igenyes igenyes A naponkénti megtekintések teljes száma – megtekintésnek számít, ha egy felhasználó betölt egy jelentésoldalt vagy egy irányítópultot.Total number of views per day - a view is defined as a user loading a report page or dashboard.
Egyedi megtekintők száma napontaUnique viewers per day igenyes igenyes Az irányítópultot vagy jelentést megtekintő különböző felhasználók száma (az AAD-felhasználói fiók alapján).Number of different users who viewed the dashboard or report (based on the AAD user account).
Megtekintés felhasználónkéntViews per user igenyes igenyes A megtekintések száma az utolsó 90 napban, egyedi felhasználókra lebontva.Number of views in the past 90 days, broken down by individual users.
Megosztások napontaShares per day igenyes nemno Ahányszor az irányítópultot megosztották másik felhasználóval vagy csoporttal.Number of times the dashboard was shared with another user or group.
Megtekintések összesenTotal views igenyes igenyes Megtekintések száma az utolsó 90 napban.Number of views in the past 90 days.
Megtekintők összesenTotal viewers igenyes igenyes Egyedi megtekintők száma az utolsó 90 napban.Number of unique viewers in the past 90 days.
Megosztások összesenTotal shares igenyes nemno Ahányszor az irányítópultot megosztották az utolsó 90 napban.Number of times the dashboard or report was shared in the past 90 days.
Szervezeten belüli mennyiségTotal in organization igenyes igenyes A teljes szervezeten belüli összes olyan irányítópult vagy jelentés száma, amelyet legalább egyszer megtekintettek az utolsó 90 napban.Count of all dashboards or reports in the entire organization that had at least one view in the past 90 days. Rangsorolás kiszámításához használható.Used to calculate rank.
Rang: Megtekintések összesenRank: Total views igenyes igenyes Hányadik ez az irányítópult vagy jelentés a szervezeten belüli irányítópultok vagy jelentések rangsorában az utolsó 90 napban történt megtekintések száma szerint.For total views of all dashboards or reports in the organization over the past 90 days, where does this dashboard or report rank.
Rang: Megosztások összesenRank: Total shares igenyes nemno Hányadik ez az irányítópult a szervezeten belüli irányítópultok rangsorában az utolsó 90 napban történt megosztások száma szerint.For total shares of all dashboards in the organization over the past 90 days, where does this dashboard or report rank.

A használati metrikai jelentés másolatának mentéseSave a copy of the Usage Metrics report

A Mentés másként lehetőséggel a használati metrikai jelentést szabványos Power BI-jelentéssé konvertálhatja, amelyet aztán az aktuális igényeinek megfelelően testre szabhat.Use Save as to convert the usage metrics report to a regular Power BI report that you can customize to meet your specific needs. A Power BI Desktop használatával egyéni használati metrikai jelentést is készíthet a mögöttes adathalmaz alapján.You can also use Power BI Desktop to build custom usage metrics reports based on the underlying dataset. A részleteket a Kapcsolat létrehozása közzétett adathalmazzal című szakaszban találja.See Establish a connection to a published dataset for details.

Az alapul szolgáló adatkészlet ráadásul magában foglalja a munkaterület összes irányítópultjának és jelentésének használati adatait.Better yet, the underlying dataset includes the usage details for all dashboards or reports in the workspace. Ezzel további lehetőségek válnak elérhetővé.This opens up more possibilities. Készíthet például olyan jelentést, amely használat alapján összehasonlítja a munkaterületén belüli irányítópultokat.You could, for example, create a report that compares the dashboards in your workspace, based on usage. Használati metrikai irányítópultot is készíthet Power BI-alkalmazásához az alkalmazásban megosztott valamennyi tartalom használati adatainak összegzésével.Or you could create a usage metrics dashboard for your Power BI app by aggregating usage across all the content distributed within that app. A szűrő eltávolítását és a munkaterületre vonatkozó összes használati metrika megjelenítését a cikk későbbi része ismerteti.See how to remove the filter and see all usage metrics for the workspace later in this article.

Használati jelentés másolatának létrehozásaCreate a copy of the usage report

Amikor másolatot készít a csak olvasható, előre elkészített használati jelentésről, a Power BI a jelentés szerkeszthető másolatát hozza létre.When you create a copy of the read-only, pre-built usage report, Power BI creates an editable copy of the report. Első látásra ugyanolyannak tűnhet.At first glance, it looks the same. Csakhogy a jelentés most már megnyitható Szerkesztő nézetben, hozzáadhat vizualizációkat, szűrőket és oldalakat, módosíthat vagy törölhet meglévő vizualizációkat, és további lehetőségek is megnyílnak.However, you can now open the report in Editing view, add new visualizations, filters, and pages, modify or delete existing visualizations, and so on. A Power BI az aktuális munkaterületre menti az új jelentést.Power BI saves the new report in the current workspace.

 1. Az előre elkészített használati metrikai jelentésben válassza a Fájl > Mentés másként lehetőséget.From the pre-built usage metrics report, select File > Save As. A Power BI szerkeszthető Power BI-jelentést hoz létre, amelyet az aktuális munkaterületre ment.Power BI creates an editable Power BI report, saved in the current workspace.

  Mentés másként

 2. Nyissa meg a jelentést Szerkesztő nézetben és dolgozzon vele ugyanúgy, mint bármely más Power BI-jelentéssel.Open the report in Editing view and interact with it as you would with any other Power BI report. Hozzáadhat például új oldalakat, készíthet új vizualizációkat, felvehet szűrőket, formázhatja a betűtípusokat és színeket, stb.For example, add new pages and build new visualizations, add filters, format the fonts and colors, and so on.

  Jelentés megnyitása Szerkesztési nézetben

 3. Az új jelentés az aktuális munkaterület Jelentések lapjára lesz mentve, és fel lesz véve a Legutóbbi tartalomlistára.The new report is saved to the Reports tab in the current workspace, and added to the Recent content list.

  Jelentések fül

Az összes munkaterület-használati metrika megjelenítéseSee all workspace usage metrics

Ahhoz, hogy a munkaterület valamennyi irányítópultjának vagy valamennyi jelentésének metrikái megjelenjenek, törölnie kell egy szűrőt.To see the metrics for all the dashboards or for all the reports in the workspace, you have to remove a filter. A jelentés alapértelmezés szerint úgy van szűrve, hogy csak a létrehozásához használt irányítópult vagy jelentés metrikáit jelenítse meg.By default, the report is filtered to display metrics for only the dashboard or report that you used to create it.

 1. Az új, szerkeszthető jelentés Szerkesztés módban való megnyitásához válassza a Jelentés szerkesztése lehetőséget.Select Edit report to open the new editable report in Editing view.

  jelentés szerkesztése kiválasztva

 2. A keresse meg a Jelentésszintű szűrők gyűjtőt a Szűrők panelen, és távolítsa el a szűrést a ReportGuid melletti radír választásával.In the Filters pane, locate the Report level filters bucket and remove the filter by selecting the eraser next to ReportGuid.

  A szűrő eltávolítása

  A jelentésben így már a teljes munkaterület metrikái megjelennek.Now your report displays metrics for the entire workspace.

Power BI-rendszergazdai vezérlőelemek használati metrikákhozPower BI admin controls for usage metrics

A használati metrikai jelentés olyan funkció, amelyet egy globális rendszergazda vagy a Power BI-rendszergazda kapcsolhat be vagy ki.Usage metrics reports are a feature that the global administrator or Power BI administrator can turn on or off. A rendszergazdák részletesen szabályozhatják, hogy mely felhasználók férnek hozzá a használati metrikákhoz. Ez alapértelmezés szerint a szervezet összes felhasználójánál engedélyezve van.Administrators have granular control over which users have access to usage metrics; they are On by default for all users in the organization.

Megjegyzés

Csak a Power BI-bérlő rendszergazdái látják a Felügyeleti portált és a szerkesztési beállításokat.Only admins for the Power BI tenant can see the Admin portal and edit settings.

Alapértelmezés szerint a felhasználónkénti adatok engedélyezve vannak a használati metrikákhoz, a tartalomfelhasználói fiókadatok pedig szerepelnek a metrikajelentésekben.By default, per-user data is enabled for usage metrics, and content consumer account information is included in the metrics report. Ha a rendszergazdák ezt az információt egyes felhasználók esetében nem szeretnék felfedni, letilthatják a funkciót megadott biztonsági csoportok, vagy a teljes szervezet számára.If admins don’t want to expose this information for some or all users, they can disable the feature for specified security groups or for an entire organization. A fiókadatok ekkor névtelenként jelennek meg a jelentésben.Account information then shows in the report as Unnamed.

Amikor a teljes szervezet számára letiltja a használati metrikákat, a rendszergazda a teljes meglévő használati metrikai tartalom törlése lehetőséggel törölni tud minden meglévő jelentést és irányítópult-csempét, amely a használati metrikai jelentések használatával készült.When disabling usage metrics for their entire organization, admins can use the delete all existing usage metrics content option to delete all existing reports and dashboard tiles that were built using the usage metrics reports. Ezzel a beállítással minden használati metrikai adat hozzáférhetetlenné válik a szervezet felhasználói számára, akik esetleg már használják is azokat.This option removes access to usage metrics data for users in the organization who may already be using it. A meglévő használati metrikai tartalom törlése nem vonható vissza.Deleting existing usage metrics content is irreversible.

Ezeket a beállításokat a Felügyeleti portálról szóló cikk Használati metrikák szabályozása című szakasza ismerteti részletesen.See Control usage metrics in the Admin portal article for details on these settings.

Használati metrikák az országos felhőkbenUsage metrics in national clouds

A Power BI elérhető különálló országos felhőkben.Power BI is available in separate national clouds. Ezek a felhők ugyanolyan szintű biztonságot, adatvédelmet, megfelelőséget és átláthatóságot kínálnak, mint a Power BI globális verziója, a szolgáltatásnyújtás, az adatok tárolási helye, a hozzáférés és a vezérlés terén a helyi jogszabályoknak megfelelő, egyedi modellel kombinálva.These clouds offer the same levels of security, privacy, compliance, and transparency as the global version of Power BI, combined with a unique model for local regulations on service delivery, data residency, access, and control. Ennek a helyi jogszabályok szerint kialakított, egyedi modellnek köszönhetően a használati metrikák az országos felhőkben nem érhetők el.Because of this unique model for local regulations, usage metrics aren't available in national clouds. További információért lásd az szuverén felhők weblapját.For more information, see national clouds.

Megfontolandó szempontok és korlátozásokConsiderations and limitations

Az auditnaplók és a használati metrikák közötti eltérésekDiscrepancies between audit logs and usage metrics

Fontos tisztában lenni a használati metrikák és az auditnaplók összehasonlításakor jelentkező különbségekkel és azok magyarázatával.It's important to understand that differences can occur when comparing usage metrics and audit logs, and why. Az auditnaplók a Power BI szolgáltatástól származó adatokból vannak gyűjtve, a használati metrikák viszont az ügyfélen.Audit logs are collected using data from the Power BI service, and usage metrics are collected on the client. A tevékenységek összesített száma az auditnaplókban és a használati metrikákban nem mindig egyezik a következő különbségek miatt:Aggregate counts of activities in audit logs may not always match usage metrics, because of the following differences:

 • A használati metrikák olykor kevesebb tevékenységet számlálnak az inkonzisztens hálózati kapcsolatok, reklámblokkolók vagy más olyan körülmények miatt, amelyek megzavarhatják az események elküldését az ügyfélről.Usage metrics may sometimes undercount activities because of inconsistent network connections, ad blockers, or other issues that can disrupt sending the events from the client.
 • A használati metrikák nem tartalmaznak bizonyos nézettípusokat. Erről már volt szó a cikk korábbi részében.Certain types of views aren't included in usage metrics, as described earlier in this article.
 • A használati metrikák olykor több tevékenységet számlálnak olyan helyzetekben, amikor az ügyfél úgy frissül, hogy nem kell kérelmet visszaküldenie a Power BI szolgáltatásnak.Usage metrics may sometimes overcount activities, in situations where the client refreshes without the need for a request being sent back to the Power BI service. Ha például a jelentés lapjainak váltása nem ad ki kérelmet a kiszolgálónak, mivel az oldal definíciója már szerepel a böngészőben.For example, switching report pages doesn't issue a request a report load to the server since the page definition is already in the browser.
 • A használatimetrika-jelentéshez megosztása le van tiltva.Sharing is disabled for the usage metrics report. Ha olvasási hozzáférést szeretne adni másoknak a jelentéshez, először hozzáférést kell biztosítania számukra a munkaterülethez.To give people read access to the report, you first need to give them access to the workspace.

A REST API-k és a használati metrikák közötti eltérésekDiscrepancies between REST APIs and usage metrics

A Power BI jelentési REST API-jai és az Admin REST API-k egyaránt a Power BI szolgáltatás adatait használják.The Power BI Reports REST APIs and Admin REST APIs also use Power BI service data. Az előző szakaszban bemutatott okok miatt az API-k általi jelentések száma eltérhet a használati metrikákban szereplő jelentésszámtól.For the reasons described in the previous section, report counts (the number of reports) from the APIs can differ from report counts in usage metrics. Az API-któl származó jelentéseket az ügyfélproblémák nem befolyásolják, így pontosnak tekinthetők.Report counts derived from the APIs are unaffected by client issues and should be considered accurate. Azt is vegye figyelembe, hogy a felügyeleti API-k "aktuális állapotot" biztosítanak a Power BI üzemelő példányon, és csak azt kell figyelembe venni, hogy mi van a kérés időpontjában.Also note that the admin APIs give you the "current state" of the Power BI deployment and only consider what exists at the time of the request. A klasszikus használati metrikák jelentésének 90 napos adata van, az "összesített szám" pedig a 90 nap alatt megtekintett egyedi jelentéseket jelképezi.The classic usage metrics report has 90 days of data, and the "total count" there represents unique reports viewed over 90 days. Ha a jelentéseket a rendszer a megtekintésük után törli, a felügyeleti API-k nem számítanak bele, hanem a használati jelentést tartalmazó korábbi adatokba is beleszámítanak.If reports are deleted after they are viewed, they are not counted by the admin APIs but will be counted in the historical data feeding the usage report.

Ha a szervezete privát kapcsolatokat használ, a klasszikus használati metrikai jelentések nem fognak adatokat tartalmazni.If your organization is using Private Links, classic usage metrics reports will contain no data. Jelenleg korlátozások vonatkoznak az ügyféladatok privát kapcsolatokon keresztüli átvitelére.There is currently a limitation when transferring client information over private links.

További szempontokOther considerations

A tartalmat legalább egyszer meg kell jelenítenie a saját munkaterületén, a munkaterületen belülről.You need to view the content in your workspace, from within that workspace, at least once. Ha a tartalom nincs legalább egyszer megjelenítve magáról a munkaterületről, akkor az adatok nincsenek egybevetve a Használati metrikák jelentésbeli alkalmazásnézetekkel.If there are no views of the content from the workspace itself at least once, data isn't correlated from the application views in the Usage Metrics Report. A jelentésbeli adatok feldolgozásának elakadása úgy szüntethető meg, hogy legalább egyszer megjeleníti a tartalmat a saját munkaterületéről.To unblock the processing of data for this report, just view the content from your workspace at least once.

Gyakori kérdésekFrequently asked questions

A használati metrikák és az auditnaplók esetleges eltérésein kívül a használati metrikákkal kapcsolatos alábbi kérdések és válaszok is hasznosak lehetnek felhasználók és rendszergazdák számára:In addition to potential differences between usage metrics and audit logs, the following questions and answers about usage metrics may be helpful for users and administrators:

KÉRDÉS: Nem tudok használati metrikát futtatni egy irányítópulton vagy jelentésenQ: I can't run usage metrics on a dashboard or report

VÁLASZ: Használati metrikát csak olyan tartalmon használhat, amelynek tulajdonosa, vagy amelyhez szerkesztési jogosultsága van.A: You can only see usage metrics for content you own or have permissions to edit.

KÉRDÉS: Rögzíti a használati metrika a beágyazott irányítópultokon és jelentéseken keresztül történő megtekintéseket?Q: Do usage metrics capture views from embedded dashboards and reports?

VÁLASZ: A használati metrikák jelenleg nem támogatják a használati adatok gyűjtését beágyazott irányítópultok, jelentések, valamint a webes közzétételi folyamat esetében.A: Usage metrics currently don't support capturing usage for embedded dashboards, reports, and the publish to web flow. Ezekben az esetekben a meglévő webes elemző platformok használatát ajánljuk az üzemeltető alkalmazás vagy portál használatának nyomon követéséhez.In those cases, we recommend using existing web analytics platforms to track usage for the hosting app or portal.

KÉRDÉS: Semmilyen tartalmon sem tudok használati metrikát futtatni.Q: I can't run usage metrics on any content at all.

1. VÁLASZ: Ezt a funkciót a rendszergazdák kikapcsolhatják a szervezeten belül.A1: Admins can turn off this feature for their organization. Kérdezze meg a rendszergazdától, hogy ez-e a helyzet.Contact your admin to see if this is the case.

2. VÁLASZ: A használati metrika a Power BI Pro funkciója.A2: Usage metrics is a Power BI Pro feature.

KÉRDÉS: Úgy látom, hogy az adatok nem naprakészek.Q: The data doesn't seem up to date. Nem jelennek meg például a terjesztési módok, oldalak hiányoznak egy jelentésből, stb.For example, distribution methods don't show up, report pages are missing, and so on.

VÁLASZ: Az adatok frissülése akár 24 órát is igénybe vehet.A: It can take up to 24 hours for data to update.

KÉRDÉS: A munkaterületen négy jelentés van, de a használati metrikai jelentésben csak három látszik.Q: There are four reports in the workspace but the usage metrics report only displays three.

VÁLASZ: A használati metrikai jelentésben csak azok a jelentések (vagy irányítópultok) jelennek meg, amelyekhez az utolsó 90 napban hozzáfértek.A: The usage metrics report only includes reports (or dashboards) that have been accessed in the past 90 days. Ha egy jelentés (vagy irányítópult) nem jelenik meg, akkor valószínűleg több mint 90 napja használták utoljára.If a report (or dashboard) doesn't show up, likely it hasn't been used in more than 90 days.

Következő lépésekNext steps

A Power BI felügyelete a felügyeleti portálonAdministering Power BI in the admin portal

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community