Közvetlen csatlakozás SAP HANA-adatforrásokhoz a DirectQueryvel a Power BI-banConnect to SAP HANA data sources by using DirectQuery in Power BI

Az SAP HANA-adatforrásokhoz közvetlenül kapcsolódhat a DirectQuery használatával.‎You can connect to SAP HANA data sources directly using DirectQuery. Az SAP HANA-hoz való kapcsolódás kétféle módszerrel is elvégezhető:There are two options when connecting to SAP HANA:

 • Az SAP HANA többdimenziós forrásként való kezelése (alapértelmezett): Ebben az esetben a rendszer hasonlóan viselkedik ahhoz, amikor a Power BI más többdimenziós forrásokhoz, például az SAP Business Warehouse-hoz vagy az Analysis Serviceshez kapcsolódik.Treat SAP HANA as a multi-dimensional source (default): In this case, the behavior will be similar to when Power BI connects to other multi-dimensional sources like SAP Business Warehouse, or Analysis Services. Ha az SAP HANA-hoz ezzel a beállítással kapcsolódik, egyetlen elemzési vagy számítási nézet lesz kiválasztva, és ennek a nézetnek a mértékei, hierarchiái és attribútumai lesznek elérhetők a mezőlistában.When connecting to SAP HANA using this setting, a single analytic or calculation view is selected and all the measures, hierarchies and attributes of that view will be available in the field list. A vizualizációk létrehozásakor az adatok összesítése mindig az SAP HANA-ból lesz lekérdezve.As visuals are created, the aggregate data will always be retrieved from SAP HANA. Ez az ajánlott módszer, és egyúttal az alapértelmezett beállítás is az SAP HANA-t használó új DirectQuery-jelentéseknél.This is the recommended approach, and is the default for new DirectQuery reports over SAP HANA.

 • Az SAP HANA relációs forrásként való kezelése: Ebben az esetben a Power BI relációs forrásként kezeli az SAP HANA-t.Treat SAP HANA as a relational source: In this case, Power BI treats SAP HANA as a relational source. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít.This offers greater flexibility. Ennél a módszernél ügyelni kell arra, hogy a mértékek az elvárt módon legyenek összesítve, és hogy ne merüljenek fel teljesítménybeli problémák.Care must be taken with this approach to ensure that measures are aggregated as expected, and to avoid performance issues.

A kapcsolódási módszert egy globális beállítással lehet meghatározni, amelyet a Fájl > Lehetőségek és beállítások, majd a Beállítások > DirectQuery kiválasztásával, azután Az SAP HANA relációs forrásként való kezelése választásával lehet beállítani, ahogy az alábbi képen látható.The connection approach is determined by a global tool option, which is set by selecting File > Options and settings and then Options > DirectQuery, then selecting the option Treat SAP HANA as a relational source, as shown in the following image.

A Beállítások párbeszédpanel képernyőképe, amelyen a DirectQuery-beállítások láthatók.

Ha a HANA relációs forrásként való kezelését választotta, az az SAP HANA-ra vonatkozó DirectQueryt használó minden létrehozott új kapcsolatot is befolyásol.The option to treat SAP HANA as a relational source controls the approach used for any new report using DirectQuery over SAP HANA. Az aktuális jelentésben már meglévő SAP HANA-kapcsolatokra azonban nincs hatással, ahogyan a többi megnyitott jelentés kapcsolatait sem befolyásolja.It has no effect on any existing SAP HANA connections in the current report, nor on connections in any other reports that are opened. Ezért ha ez a beállítás nincs engedélyezve, akkor ha az Adatok beolvasása lehetőséggel új SAP HANA-kapcsolatot ad hozzá, akkor ez a kapcsolat az SAP HANA-t többdimenziós forrásként kezeli majd.So if the option is currently unchecked, then upon adding a new connection to SAP HANA using Get Data, that connection will be made treating SAP HANA as a multi-dimensional source. Ha azonban megnyit egy másik jelentést, amely már kapcsolódik az SAP HANA-hoz, akkor az a jelentés továbbra is azt a beállítást alkalmazza, amelyet a jelentés létrehozásakor meghatározott. Ez azt is jelenti, hogy azok a 2018 februárja előtt létrehozott jelentések, amelyek már rendelkeznek SAP HANA-kapcsolattal, továbbra is relációs forrásként kezelik az SAP HANA-t.However, if a different report is opened that also connects to SAP HANA, then that report will continue to behave according to the option that was set at the time it was created, which means that any reports connecting to SAP HANA that were created prior to February 2018 will continue to treat SAP HANA as a relational source.

A két megközelítés eltérő működésmóddal jár, és egy már meglévő jelentést nem lehetséges egyikről a másikra módosítani.The two approaches constitute different behavior, and it's not possible to switch an existing report from one approach to the other.

Az alábbiakban részletesen is megvizsgáljuk a két megközelítést.Let's look at more detail about each of these two approaches, in turn.

Az SAP HANA többdimenziós forrásként való kezelése (alapértelmezett)Treat SAP HANA as a multi-dimensional source (default)

Alapértelmezés szerint minden új SAP HANA-kapcsolat ezt az új módszert alkalmazza, azaz többdimenziós forrásként kezeli az SAP HANA-t.All new connections to SAP HANA use this connection method by default, treating SAP HANA as a multi-dimensional source. Ha az SAP HANA-kapcsolatot relációs forrásként szeretné kezelni, a Fájl > Lehetőségek és beállítások > Beállítások területen jelölje be a Direct Query > Az SAP HANA relációs forrásként való kezelése jelölőnégyzetet.In order to treat a connection to SAP HANA as a relational source, you must select File > Options and settings > Options, then check the box under Direct Query > Treat SAP HANA as a relational source. Amíg ez a funkció előzetes verzióban van, a többdimenziós megközelítés használatával létrehozott jelentések nem tehetők közzé a Power BI szolgáltatásban, és közzétételük esetén hiba jelentkezik, ha a jelentést megnyitják a Power BI szolgáltatásban.While this feature is in Preview, reports created using the multi-dimensional approach cannot be published to the Power BI service, and doing so will result in errors when the report is opened within the Power BI service.

Ha az SAP HANA-hoz mint többdimenziós forráshoz kapcsolódik, az alábbi szempontok érvényesek:When connecting to SAP HANA as a multi-dimensional source, the following considerations apply:

 • Az Adatok beolvasása navigátorban egyetlen SAP HANA-nézet választható ki.In the Get Data Navigator, a single SAP HANA view can be selected. Egyedi mértékek vagy attribútumok nem választhatók ki.It is not possible to select individual measures or attributes. A kapcsolódás idején nincs definiálva lekérdezés, ellentétben az adatimportálással vagy a DirectQuery használatával, amikor az SAP HANA-t relációs forrásként kezeli a rendszer.There is no query defined at the time of connecting, which is different from importing data or when using DirectQuery while treating SAP HANA as a relational source. Ez azt is jelenti, hogy ezzel a kapcsolódási módszerrel nem lehet SAP HANA SQL-lekérdezést közvetlenül használni.This also means that it's not possible to directly use an SAP HANA SQL query when selecting this connection method.

 • A mezőlistában megjelenik a kiválasztott nézethez tartozó összes mérték, hierarchia és attribútum.All the measures, hierarchies, and attributes of the selected view will be displayed in the field list.

 • Mivel a mérték a vizualizációban használatos, a mérték értékét a vizualizációhoz szükséges összesítés szintjén kérdezi le a rendszer az SAP HANA-tól.As a measure is used in a visual, SAP HANA will be queried to retrieve the measure value at the level of aggregation necessary for the visual. Ezért a nem additív mértékek esetén (például számlálók, arányok stb.) minden összesítést az SAP HANA végez el, a Power BI-ban már nem történik további összesítés.So when dealing with non-additive measures (counters, ratios, and so on) all aggregations are performed by SAP HANA, and no further aggregation is performed by Power BI.

 • Ahhoz, hogy midig a helyes összesített értékeket lehessen lekérni az SAP HANA-tól, bizonyos korlátozásokat be kell tartani.To ensure the correct aggregate values can always be obtained from SAP HANA, certain restrictions must be imposed. Például nem lehetséges hozzáadni számított oszlopokat, vagy ugyanabban a jelentésben több SAP HANA-nézetből származó adatokat kombinálni.For example, it's not possible to add calculated columns, or to combine data from multiple SAP HANA views within the same report.

Az SAP HANA többdimenziós forrásként való kezelése nem biztosítja a relációs megközelítésnél tapasztalható nagyobb rugalmasságot, de egyszerűbb annál, és helyes összesített értékeket nyújt bonyolultabb SAP HANA-mértékek esetén is, és általában jobb teljesítményt eredményez.Treating SAP HANA as a multi-dimensional source does not offer the greater flexibility provided by the alternative relational approach, but it is simpler, and ensures correct aggregate values when dealing with more complex SAP HANA measures, and generally results in higher performance.

A mezők listája az SAP HANA-nézethez tartozó összes mértéket, attribútumot és hierarchiát tartalmazza.The Field list will include all measures, attributes, and hierarchies from the SAP HANA view. Ennek a módszernek a használatánál az alábbi viselkedés tapasztalható:Note the following behaviors that apply when using this connection method:

 • A legalább egy hierarchiában megtalálható attribútumok mindegyike alapértelmezés szerint el lesz rejtve.Any attribute that is included in at least one hierarchy will be hidden by default. Szükség esetén azonban meg is jeleníthetőek. Ehhez a mezőlista helyi menüjében válassza a Rejtettek megjelenítése lehetőséget.However, they can be seen if required by selecting View hidden from the context menu on the field list. Ugyanebben a helyi menüben szükség esetén meg is jeleníthetőek.From the same context menu they can be made visible, if required.

 • Az SAP HANA-ban meghatározható, hogy az attribútumok címkeként egy másik attribútumot használjanak.In SAP HANA, an attribute can be defined to use another attribute as its label. Az 1, 2, 3 stb. értékeket tartalmazó Product például címkeként használhatja a ProductName attribútumot, amely a Bicikli, Ing, Kesztyű stb. értékeket tartalmazza.For example, Product (with values 1,2,3, and so on) could use ProductName (with values Bike, Shirt, Gloves, and so on) as its label. Ebben az esetben a mezőlistában egyetlen mezőként a Product jelenik meg, amelynek az értékei Bicikli, Ing, Kesztyű stb., de amelynek rendezési alapja és az egyedisége az 1,2,3 kulcsértékek alapján lesz meghatározva.In this case, a single field Product will be shown in the field list, whose values will be the labels Bike, Shirt, Gloves, and so on, but which will be sorted by, and with uniqueness determined by, the key values 1,2,3. Emellett létre lesz hozva a rejtett Product.Key oszlop is, amely lehetővé teszi, hogy szükség esetén hozzá lehessen férni az alapul szolgáló értékekhez is.A hidden column Product.Key is also created, allowing access to the underlying key values if required.

Az alapul szolgáló SAP HANA-nézetben definiált minden változó megjelenik a kapcsolódáskor, és a szükséges értékek így megadhatók.Any variables defined in the underlying SAP HANA view will be displayed at the time of connecting, and the necessary values can be entered. Ezek az értékek később meg is változtathatók. Ehhez a menüszalagon válassza a Lekérdezések szerkesztése, majd a Paraméterek kezelése lehetőséget a legördülő listából.Those values can subsequently be changed by selecting Edit Queries from the ribbon, and then Manage Parameters from the drop-down menu displayed.

A megengedett modellezési műveletekre szigorúbb korlátozások vonatkoznak, mint általában a DirectQuery használatánál, mivel biztosítani szükséges, hogy az SAP HANA-ból mindig a megfelelő összesített adatok legyenek lekérdezve.The modeling operations allowed are more restrictive than in the general case when using DirectQuery, given the need to ensure that correct aggregate data can always be obtained from SAP HANA. Ezzel együtt azonban számos kiegészítés és módosítás is engedélyezett, többek között mértékek definiálása, mezők átnevezése és elrejtése vagy a megjelenítési formátum meghatározása.However, it's still possible to make many additions and changes, including defining measures, renaming and hiding fields, and defining display formats. Az ilyen változások mind megmaradnak frissítés után is, és az SAP HANA-n végzett nem ütköző módosítások is alkalmazva lesznek.All such changes will be preserved on refresh, and any non-conflicting changes made to the SAP HANA view will be applied.

További modellezési korlátozásokAdditional modeling restrictions

A DirectQuery SAP HANA-val való használatakor (azt többdimenziós forrásként kezelve) a legfőbb további modellezési korlátozások a következők:The primary additional modeling restrictions when connecting to SAP HANA using DirectQuery (treat as multi-dimensional source) are the following:

 • Nem támogatottak a számított oszlopok: A számított oszlopok létrehozásának lehetősége le van tiltva.No support for calculated columns: The ability to create calculated columns is disabled. Ez azt is jelenti, hogy a számított oszlopokat létrehozó Csoportosítás és Fürtözés művelet sem érhető el.This also means that Grouping and Clustering, which create calculated columns, are not available.
 • További mértékkorlátozások: További, az SAP HANA által nyújtott támogatás szintjét tükröző korlátozások vonatkoznak a mértékekben használható DAX-kifejezésekre.Additional limitations for measures: There are additional limitations imposed on the DAX expressions that can be used in measures, to reflect the level of support offered by SAP HANA.
 • Kapcsolatok definiálása nem támogatott: Egy jelentésen belül csak egyetlen nézetet lehet lekérdezni, és ezért nem lehetséges kapcsolatokat definiálni.No support for defining relationships: Only a single view can be queried within a report, and as such, there's no support for defining relationships.
 • Nincs adatnézet: Az Adatnézet alapértelmezés szerint megjeleníti a részletességiszint-adatokat a táblákban.No Data View: The Data View normally displays the detail level data in the tables. Az SAP HANA és a hasonló OLAP-források természetéből adódóan az SAP HANA-ban ez a nézet nem érhető el.Given the nature of OLAP sources such as SAP HANA, this view is not available over SAP HANA.
 • Az oszlopok és mértékek részletei rögzítettek: A mezőlistában látható oszlopok és mértékek listája a forrásuk miatt rögzített és nem módosítható.Column and measure details are fixed: The list of columns and measures seen in the field list are fixed by the underlying source, and cannot be modified. Például nem lehet oszlopokat törölni, sem módosítani az adattípusukat (ugyanakkor át lehet őket nevezni).For example, it's not possible to delete a column, nor change its datatype (it can, however, be renamed).
 • További korlátozások a DAX-ben: További, a forrás korlátozásait tükröző korlátozások vonatkoznak a mértékekben használható DAX-re.Additional limitations in DAX: There are additional limitations on the DAX that can be used in measure definitions, to reflect limitations in the source. Például nem lehet a táblákban összesítési függvényeket használni.For example, it's not possible to use an aggregate function over a table.

További vizualizációs korlátozásokAdditional visualization restrictions

A DirectQuery SAP HANA-val való használatakor (azt többdimenziós forrásként kezelve) a vizualizációkat érintik bizonyos korlátozások:There are restrictions in visuals when connecting to SAP HANA using DirectQuery (treat as multi-dimensional source):

 • Nincs oszlopösszesítés: Nem módosítható a vizualizációs oszlopok összesítése, a beállítás mindig Nincs összegzés.No aggregation of columns: It's not possible to change the aggregation for a column on a visual, and it is always Do Not Summarize.

Az SAP HANA relációs forrásként való kezeléseTreat SAP HANA as a relational source

Ha az SAP HANA-hoz mint relációs forráshoz kapcsolódik, elérhetővé válik néhány további lehetőség.When choosing to connect to SAP HANA as a relational source, some additional flexibility becomes available. Például létrehozhatók számított oszlopok, több SAP HANA-nézetből is felhasználhatók adatok, és az eredményül kapott táblák között kapcsolatok hozhatók létre.For example, you can create calculated columns, include data from multiple SAP HANA views, and create relationships between the resulting tables. Ha azonban ilyen módszerrel használja az SAP HANA-t, fontos tisztában lennie a kapcsolat kezelését érintő néhány szemponttal, amelyek az alábbiakat érintik:However, when using SAP HANA in this manner, it's important to understand certain aspects of how connections are treated, to ensure the following:

 • A várt eredmények akkor jelennek meg, ha az SAP HANA-nézet nem additív mértékeket tartalmaz (például különböző számadatokat, vagy átlagértékeket egyszerű összegek helyett).The results are as expected, when the SAP HANA view contains non-additive measures (for example, distinct counts, or averages, rather than simple sums).
 • A kapott lekérdezések hatékonyakThe resulting queries are efficient

Érdemes gondot fordítani a relációs forrás, például az SQL Server működésének tisztázására, amikor az Adatok lekérése utasításban vagy a Lekérdezésszerkesztőben meghatározott lekérdezés összesítést végez.It's useful to start by clarifying the behavior of a relational source such as SQL Server, when the query defined in Get Data or Query Editor performs an aggregation. A következő példában egy Lekérdezésszerkesztőben meghatározott lekérdezés ProductID (termékazonosító) szerint rendezve adja vissza az átlagárat.In the example that follows, a query defined in Query Editor returns the average price by ProductID.

A Lekérdezésszerkesztőben definiált, termékazonosítónkénti átlagos árat visszaadó lekérdezés diagramja.

Ha a Power BI-ba importálja az adatokat (a DirectQuery helyett), az az alábbiakat eredményezi:If the data is being imported into Power BI (versus using DirectQuery), the following would result:

 • Az adatok importálása a Lekérdezésszerkesztőben létrehozott lekérdezés által meghatározott összesítési szinten történik.The data is imported at the level of aggregation defined by the query created in Query Editor. Például átlagár termékek szerint rendezve.For example, average price by product. Ennek eredményeként egy ProductID (termékazonosító) és egy AveragePrice (átlagár) oszlopokat tartalmazó tábla jön létre, amely vizualizációkban használható.This results in a table with the two columns ProductID and AveragePrice that can be used in visuals.
 • Egy vizualizáción belül minden további összesítés (pl. Sum, Average, Min stb.) az importált adatok felhasználásával történik.In a visual, any subsequent aggregation (such as Sum, Average, Min, others) is performed over that imported data. Ha például belefoglalja az AveragePrice (átlagár) értéket egy vizualizációba, akkor a rendszer alapértelmezés szerint a Sum (összeg) összesítést fogja használni, és az AveragePrice összegét fogja visszaadni minden ProductID-hez (termékazonosítóhoz) – amely ebben a példában 13,67.For example, including AveragePrice on a visual will use the Sum aggregate by default, and would return the sum over the AveragePrice for each ProductID – which in this example case would be 13.67. Ugyanez vonatkozik a vizualizációban használt minden alternatív összegzési függvényre (pl. Min, Average stb.).The same applies to any alternative aggregate function (such as Min, Average, so on) used on the visual. Az Average (átlag) függvény például az AveragePrice esetében a 6,66, a 4 és a 3 átlagát fogja visszaadni, ami 4,56, nem pedig az alapul szolgáló tábla hat rekordjában szereplő Price (ár) értékek átlagát, ami 5,17.For example, Average of AveragePrice returns the average of 6.66, 4 and 3, which equates to 4.56, and not the average of Price on the six records in the underlying table, which is 5.17.

Ha importálás helyett a DirectQueryt használja (ugyanazzal a relációs forrással), akkor is ugyanaz a szemantika, és az eredmények is pontosan ugyanazok lesznek:If DirectQuery (over that same relational source) is being used instead of Import, the same semantics apply and the results would be exactly the same:

 • Ugyanazon lekérdezés esetén logikusan ugyanazok az adatok kerülnek a jelentéskészítési rétegbe, még ha az adatok nem is lettek importálva.Given the same query, logically exactly the same data is presented to the reporting layer – even though the data is not actually imported.

 • Egy vizualizáción belül minden további összesítés (Sum, Average, Min stb.) a lekérdezésből származó logikai tábla felhasználásával történik.In a visual, any subsequent aggregation (Sum, Average, Min, others) is again performed over that logical table from the query. Az Average függvény az AveragePrice esetében ekkor is ugyanazt az értéket (4,56) adja vissza.And again, a visual containing Average of AveragePrice returns the same 4.56.

Most vizsgáljuk meg az SAP HANA-t, amikor a kapcsolatot relációs forrásként kezeli.Now let's consider SAP HANA, when the connection is treated as a relational source. A Power BI az SAP HANA Analitikus nézetével és Számítási nézetével is működik, és mindkettő tartalmazhat mértékeket.Power BI can work with both Analytic Views and Calculation Views in SAP HANA, both of which can contain measures. Az SAP HANA jelenlegi módszere viszont szintén az előzőleg ebben a szakaszban bemutatott alapelveket használja: az Adatok lekérése utasításban vagy a Lekérdezésszerkesztőben meghatározott lekérdezés határozza meg az elérhető adatokat, és a vizualizáción belüli minden további összesítéshez azokat az adatokat használja fel. Ez az importálás és a DirectQuery használata esetén is igaz.Yet today the approach for SAP HANA follows the same principles as described previously in this section: the query defined in Get Data or Query Editor will determine the data available, and then any subsequent aggregation in a visual is over that data, and the same applies for both Import and DirectQuery.
Azonban az SAP HANA természetéből adódóan a kezdeti Adatok lekérése párbeszédablakban vagy a Lekérdezésszerkesztőben meghatározott lekérdezés mindig összesítő lekérdezés, és általában olyan mértékeket is tartalmaz, amelyekben a tényleges lekérdezést az SAP HANA-nézet határozza meg.However, given the nature of SAP HANA, the query defined in the initial Get Data dialog or Query Editor is always an aggregate query, and generally will include measures where the actual aggregation that will be used is defined by the SAP HANA view.

Az SQL Serverből vett fenti példa megfelelője, hogy adott egy ID (azonosító), ProductID (termékazonosító) és DepotID (raktár-azonosító) adatokból álló SAP HANA-nézet, amely többek között az AveragePrice (átlagérték) mértéket is tartalmazza (a nézetben Average of Price (ár átlaga) néven van meghatározva).The equivalent of the SQL Server example above is that there is a SAP HANA view containing ID, ProductID, DepotID, and measures including AveragePrice, defined in the view as Average of Price.

Ha az Adatok lekérése utasítás használatakor kiválasztotta a ProductID és az AveragePrice mértékeket, akkor az határozza meg a lekérdezést a nézetben, és ezeket az összesített adatokat kéri le (az előző példában az egyszerűség kedvéért egy ál-SQL szerepel, amely nem felel meg tökéletesen az SAP HANA SQL szintaxisának).If in the Get Data experience, the selections made were for ProductID and the AveragePrice measure, then that is defining a query over the view, requesting that aggregate data (in the earlier example, for simplicity pseudo-SQL is used that doesn’t match the exact syntax of SAP HANA SQL). Ekkor a vizualizáción belül meghatározott minden további összesítés tovább összesíti az ilyen lekérdezések eredményét.Then any further aggregations defined in a visual are further aggregating the results of such a query. Az SQL Server esetében fentebb leírtakhoz hasonlóan ez szintén érvényes az importálásra és a DirectQuery használatára is.Again, as described above for SQL Server, this applies both for the Import and DirectQuery case. A DirectQuery esetében a rendszer az Adatok lekérése utasításból vagy a Lekérdezésszerkesztőből származó lekérdezést az SAP HANA-hoz küldött egyetlen lekérdezés részkiválasztásaként használja, így valójában nem történik meg az összes adat beolvasása a további összesítés előtt.In the DirectQuery case, the query from Get Data or Query Editor will be used in a subselect within a single query sent to SAP HANA, and thus it is not actually the case that all the data would be read in, prior to aggregating further.

Mindezek a szempontok és viselkedésmódok az alábbi megfontolásokat teszik szükségessé a DirectQuery SAP HANA-val való használatánál:All of these considerations and behaviors necessitate the following important considerations when using DirectQuery over SAP HANA:

 • A vizualizációkban elvégzett minden további összesítésre oda kell figyelni, amikor az SAP HANA-beli mérték nem additív (például nem egyszerű Sum, Min vagy Max).Attention must be paid to any further aggregation performed in visuals, whenever the measure in SAP HANA is non-additive (for example, not a simple Sum, Min, or Max).

 • Az Adatok lekérése utasításban vagy a Lekérdezésszerkesztőben csak a szükséges oszlopokat kell kiválasztani a szükséges adatok lekéréséhez, hiszen az eredmény lekérdezés lesz, amelynek az SAP HANA-hoz továbbítható ésszerű lekérdezésnek kell lennie.In Get Data or Query Editor, only the required columns should be included to retrieve the necessary data, reflecting the fact that the result will be a query, that must be a reasonable query that can be sent to SAP HANA. Ha például több tucat oszlopot választott ki azzal az elgondolással, hogy későbbi vizualizációkban még szüksége lehet rájuk, akkor a részkiválasztásban használt összesítő lekérdezés még egy DirectQuery használatával indított egyszerű lekérdezés esetén is tartalmazni fogja azt a több tucat oszlopot, így az általános teljesítmény gyenge lesz.For example, if dozens of columns were selected, with the thought that they might be needed on subsequent visuals, then even for DirectQuery a simple visual will mean the aggregate query used in the subselect will contain those dozens of columns, which will generally perform poorly.

Lássunk erre egy példát.Let's look at an example. Az alábbi példában öt oszlop van kiválasztva (a CalendarQuarter, a Color, a LastName, a ProductLine és a SalesOrderNumber) az Adatok lekérése párbeszédablakban, illetve az OrderQuantity mérték, ez pedig azt jelenti, hogy később egy a Min OrderQuantity (Minimális rendelési mennyiség) mértéket tartalmazó egyszerű vizualizációt kiválasztva az eredmény a következő SQL-lekérdezést küldi az SAP HANA-hoz.In the following example, selecting five columns (CalendarQuarter, Color, LastName, ProductLine, SalesOrderNumber) in the Get Data dialog, along with the measure OrderQuantity, will mean that later creating a simple visual containing the Min OrderQuantity will result in the following SQL query to SAP HANA. Az árnyékolt szakasz a részkiválasztást jelöli, amely az Adatok lekérése / Lekérdezésszerkesztőből származó lekérdezést tartalmazza.The shaded is the subselect, containing the query from Get Data / Query Editor. Ha ez a részkiválasztás magas számosságú eredményt ad, az valószínűleg gyenge SAP HANA-teljesítményt is eredményez.If this subselect gives a high cardinality result, then the resulting SAP HANA performance will likely be poor.

SAP HANA-hoz írt SQL-lekérdezést bemutató lekérdezési példa képernyőképe.

Ennek következtében ajánlott az Adatok lekérése utasításban vagy a Lekérdezésszerkesztőben kiválasztott elemeket csak a szükséges elemekre korlátozni úgy, hogy közben továbbra is ésszerű SAP HANA-lekérdezést eredményezzenek.Because of this behavior, we recommend the items selected in Get Data or Query Editor be limited to those items that are needed, while still resulting in a reasonable query for SAP HANA.

Ajánlott eljárásokBest practices

Az SAP HANA-hoz való kapcsolódás mindkét módszerénél a DirectQueryvel kapcsolatos ajánlások az SAP HANA-ra is vonatkoznak, különösképpen a megfelelő teljesítményre vonatkozóak.For both approaches to connecting to SAP HANA, recommendations for using DirectQuery also apply to SAP HANA, particularly those related to ensuring good performance. Ezekről az ajánlásokról részletesen olvashat a DirectQuery használata a Power BI-ban című témakörben.These recommendations are described in detail in the article using DirectQuery in Power BI.

KorlátozásokLimitations

A következő listában található az SAP HANA összes olyan funkciója, amelyek nem teljesen támogatottak, vagy másképp viselkednek a Power BI használatakor.The following list describes all SAP HANA features that are not fully supported, or features that behave differently when using Power BI.

 • Szülő-gyermek hierarchiák – A szülő-gyermek hierarchiák nem lesznek láthatók a Power BI-ban.Parent Child Hierarchies - Parent child hierarchies will not be visible in Power BI. Ennek az az oka, hogy a Power BI az SQL-interfészen keresztül érti el az SAP HANA-t, SQL-en keresztül azonban nem érhetők el teljes mértékben a szülő-gyermek hierarchiák.This is because Power BI accesses SAP HANA using the SQL interface, and parent child hierarchies cannot be fully accessed via SQL.
 • Egyéb hierarchia-metaadatok – A Power BI megjeleníti a hierarchiák alapvető struktúráját, de egyes hierarchia-metaadatoknak (például hézagos hierarchiák viselkedésének felügyelete) nem lesz hatásuk.Other hierarchy metadata - The basic structure of hierarchies is displayed in Power BI, however some hierarchy metadata (such as controlling the behavior of ragged hierarchies) will have no effect. Ez ugyancsak az SQL-interfész használata okozta korlátozások miatt van így.Again, this is due to the limitations imposed by the SQL interface.
 • Kapcsolódás SSL használatával – Importálás módú és többdimenziós forrásokhoz kapcsolódhat SSL-lel, nem kapcsolódhat azonban SAP HANA példányokhoz, amelyek úgy vannak konfigurálva, hogy SSL-t használjanak a relációs összekötőhöz.Connection using SSL - You can connect using Import and multi-dimensional with SSL, buy cannot connect to SAP HANA instances configured to use SSL for the relational connector.
 • Attribútum-nézet támogatása – A Power BI kapcsolódni tud az Elemzési és a Számítási nézetekhez, de nem tud közvetlenül kapcsolódni az Attribútum nézethez.Support for Attribute views - Power BI can connect to Analytic and Calculation views, but cannot connect directly to Attribute views.
 • Katalógus objektumok támogatása – A Power BI nem tud kapcsolódni Katalógus objektumokhoz.Support for Catalog objects - Power BI cannot connect to Catalog objects.
 • Változók módosítása közzétételt követően – A jelentés közzététele után a Power BI szolgáltatásban közvetlenül nem lehetséges módosítani az SAP HANA-változók értékét.Change to Variables after publish - You cannot change the values for any SAP HANA variables directly in the Power BI service, after the report is published.

Ismert problémákKnown issues

Az alábbiakban minden olyan problémát felsorolunk, amely akkor merülhet fel, ha az SAP HANA-hoz a Power BI használatával (DirectQuery) kapcsolódik.The following list describes all known issues when connecting to SAP HANA (DirectQuery) using Power BI.

 • Az SAP HANA-val kapcsolatos probléma számlálók vagy más mértékek lekérdezésénél – Az SAP HANA helytelen értékeket ad vissza, ha Elemzési nézethez kapcsolódik, és ugyanabban a vizualizációban számláló vagy más, arányt tartalmazó mérték is szerepel.SAP HANA issue when query for Counters, and other measures - Incorrect data is returned from SAP HANA if connecting to an Analytical View, and a Counter measure and some other ratio measure, are included in the same visual. Ezt a viselkedést az SAP 2128928 számú megjegyzése ismerteti (Váratlan eredmények számított oszlop és számláló lekérdezésénél).This is covered by SAP Note 2128928 (Unexpected results when query a Calculated Column and a Counter). Az arány mérték ilyen esetben hibás lesz.The ratio measure will be incorrect in this case.

 • Több Power BI-oszlop egy SAP HANA-oszlopból – Egyes számítási nézeteknél, ahol az SAP HANA-oszlop több hierarchiában is használatos, az SAP HANA az egyetlen oszlopot két külön attribútumként jeleníti meg.Multiple Power BI columns from single SAP HANA column - For some calculation views, where a SAP HANA column is used in more than one hierarchy, SAP HANA exposes this as two separate attributes. Ez azt eredményezi, hogy a Power BI két oszlopot hoz létre.This results in two columns being created in Power BI. Ezek az oszlopok alapbeállítás szerint rejtve vannak, és a hierarchiát vagy az oszlopokat érintő minden lekérdezés helyesen működik majd.Those columns are hidden by default, however, and all queries involving the hierarchies, or the columns directly, behave correctly.

Következő lépésekNext steps

Ha többet szeretne megtudni a DirectQueryről, tekintse át a következő forrásanyagokat:For more information about DirectQuery, check out the following resources: