Adatfrissítés a Power BI-banData refresh in Power BI

A Power BI segítségével gyorsan eljuthat az adatoktól az elemzési eredményeken át a cselekvésig, ugyanakkor gondoskodnia kell arról, hogy a Power BI-jelentések és irányítópultok adatai naprakészek legyenek.Power BI enables you to go from data to insight to action quickly, yet you must make sure the data in your Power BI reports and dashboards is recent. Az adatfrissítés módjának ismerete gyakran elengedhetetlen a pontos eredmények biztosításához.Knowing how to refresh the data is often critical in delivering accurate results.

Ez a cikk elméleti szinten ismerteti a Power BI adatfrissítési funkcióit és azok függőségeit.This article describes the data refresh features of Power BI and their dependencies at a conceptual level. Emellett ajánlott eljárásokat és tippeket is kínál a gyakori frissítési problémák elkerüléséhez.It also provides best practices and tips to avoid common refresh issues. A cikk tartalma megalapozza az adatfrissítés működésének megértését.The content lays a foundation to help you understand how data refresh works. Az adatfrissítés konfigurálásának célzott, lépésenkénti ismertetését a Következő lépések szakaszban, a cikk végén felsorolt oktatóanyagokban és útmutatókban találhatja meg.For targeted step-by-step instructions to configure data refresh, refer to the tutorials and how-to guides listed in the Next steps section at the end of this article.

Az adatfrissítés ismertetéseUnderstanding data refresh

Az adatok frissítésekor a Power BI-nak le kell kérdeznie a mögöttes adatforrásokat, esetleg be kell töltenie a forrást egy adathalmazba, hogy frissíthesse az éppen frissített adathalmazra épülő jelentések és irányítópultok vizualizációit.Whenever you refresh data, Power BI must query the underlying data sources, possibly load the source data into a dataset, and then update any visualizations in your reports or dashboards that rely on the updated dataset. A teljes folyamat az alábbi szakaszokban kifejtettek szerint az adathalmazok tárolási módjától függően több fázisból áll.The entire process consists of multiple phases, depending on the storage modes of your datasets, as explained in the following sections.

Az adathalmazok, jelentések és irányítópultok Power BI általi frissítésének megértéséhez tisztában kell lennie az alábbi fogalmakkal:To understand how Power BI refreshes your datasets, reports, and dashboards, you must be aware of the following concepts:

 • Tárolási módok és adathalmaz-típusok: A Power BI által támogatott tárolási módok és adathalmaz-típusok különböző frissítési követelményekkel járnak.Storage modes and dataset types: The storage modes and dataset types that Power BI supports have different refresh requirements. Dönthet úgy, hogy újra importálja az adatokat a Power BI-ba, hogy lássa az összes változást, vagy lekérdezheti az adatokat közvetlenül a forrásnál is.You can choose between re-importing data into Power BI to see any changes that occurred or querying the data directly at the source.
 • Frissítési típusok a Power BI-ban: A különböző frissítési típusok ismerete az adathalmaz sajátosságaitól függetlenül is segíthet megérteni, hogy mit végez el a Power BI a frissítési műveletek során.Power BI refresh types: Regardless of dataset specifics, knowing the various refresh types can help you understand where Power BI might spend its time during a refresh operation. Ezek a részletek a tárolási mód jellemzőivel együtt segítenek megérteni, hogy mit tesz pontosan a Power BI, amikor Ön az Azonnali frissítés lehetőséget választja egy adathalmazhoz.And combining these details with storage mode specifics helps to understand what exactly Power BI performs when you select Refresh Now for a dataset.

Tárolási módok és adathalmaz-típusokStorage modes and dataset types

A Power BI-adathalmazok az alábbi módszerekkel férhetnek hozzá különböző adatforrások adataihoz.A Power BI dataset can operate in one of the following modes to access data from a variety of data sources. További információt a Tárolási mód a Power BI Desktopban című cikkben talál.For more information, see Storage mode in Power BI Desktop.

 • Importálás módImport mode
 • DirectQuery módDirectQuery mode
 • LiveConnect módLiveConnect mode
 • Leküldés módPush mode

Az alábbi diagram a különböző adatfolyamokat szemlélteti a tárolási mód alapján.The following diagram illustrates the different data flows, based on storage mode. A leglényegesebb szempont, hogy csak az Importálás módú adathalmazok igénylik a forrásadatok frissítését.The most significant point is that only Import mode datasets require a source data refresh. Ez a frissítés azért szükséges, mert az ilyen típusú adathalmaz importálja az adatokat az adatforrásból, és az importált adatok rendszeresen vagy alkalmi jelleggel frissítve lehetnek.They require refresh because only this type of dataset imports data from its data sources, and the imported data might be updated on a regular or ad-hoc basis. A DirectQuery módú adathalmazok, és az Analysis Serviceshez LiveConnect módban kapcsolódó adathalmazok nem importálnak adatokat. Ezek minden felhasználói beavatkozáskor lekérdezik a mögöttes adatforrást.DirectQuery datasets and datasets in LiveConnect mode to Analysis Services don't import data; they query the underlying data source with every user interaction. A Leküldés módú adathalmazok egyetlen adatforráshoz sem férnek hozzá közvetlenül, hanem a Power BI-ba leküldött adatokra várnak.Datasets in push mode don't access any data sources directly but expect you to push the data into Power BI. Az adathalmaz-frissítés követelményei a tárolási módtól és az adathalmaz típusától függően változnak.Dataset refresh requirements vary depending on the storage mode/dataset type.

Tárolási módok és adathalmaz-típusok

Importálás módú adathalmazokDatasets in Import mode

A Power BI az eredeti adatforrásokból az adathalmazba importálja az adatokat.Power BI imports the data from the original data sources into the dataset. A Power BI-jelentések és irányítópultok adathalmazra irányuló lekérdezései az importált táblákból és oszlopokból adják vissza az eredményeket.Power BI report and dashboard queries submitted to the dataset return results from the imported tables and columns. Egy ilyen adathalmaz pillanatképszerű másolatként is felfogható.You might consider such a dataset a point-in-time copy. Mivel a Power BI másolatot készít az adatokról, az adathalmazt frissíteni kell, hogy beolvassa a változásokat a mögöttes adatforrásokból.Because Power BI copies the data, you must refresh the dataset to fetch changes from the underlying data sources.

Mivel a Power BI gyorsítótárazza az adatokat, az Importálás módú adathalmazok mérete jelentős lehet.Because Power BI caches the data, Import mode dataset sizes can be substantial. Az alábbi táblázat a maximális adathalmaz-méretet tartalmazza kapacitásonként.Refer to the following table for maximum dataset sizes per capacity. Érdemes jóval a maximális adathalmaz-méret alatt maradni az olyan frissítési problémák elkerülése érdekében, amelyek akkor lépnek fel, ha az adathalmaz a rendelkezésre álló erőforrásoknál többet igényelne a frissítési művelet során.Stay well below the maximum dataset sizes to avoid refresh issues that might occur if your datasets require more than the maximum available resources during a refresh operation.

KapacitástípusCapacity type Maximális adathalmaz-méretMaximum dataset size
Megosztott, A1, A2 vagy A3Shared, A1, A2, or A3 1 GB1 GB
A4 vagy P1A4 or P1 3 GB3 GB
A5 vagy P2A5 or P2 6 GB6 GB
A6 vagy P3A6 or P3 10 GB10 GB

DirectQuery/LiveConnect módú adathalmazokDatasets in DirectQuery/LiveConnect mode

DirectQuery/LiveConnect módban működő kapcsolatokban a Power BI nem importál adatokat.Power BI does not import data over connections that operate in DirectQuery/LiveConnect mode. Ehelyett az adathalmaz ad vissza eredményeket a mögöttes adatforrásból, amikor egy jelentés vagy irányítópult lekérdezi az adathalmazt.Instead, the dataset returns results from the underlying data source whenever a report or dashboard queries the dataset. A Power BI átalakítja és az adatforráshoz továbbítja a lekérdezéseket.Power BI transforms and forwards the queries to the data source.

Bár a DirectQuery mód és LiveConnect mód hasonlít abban, hogy a Power BI a forráshoz továbbítja a lekérdezéseket, fontos megjegyezni, hogy LiveConnect módban a Power BI-nak nem kell átalakítania a lekérdezéseket.Although DirectQuery mode and LiveConnect mode are similar in that Power BI forwards the queries to the source, it is important to note that Power BI does not have to transform queries in LiveConnect mode. A lekérdezéseket közvetlenül, a megosztott kapacitás vagy prémium szintű kapacitás erőforrásainak felhasználása nélkül megkapja az adatbázist üzemeltető Analysis Services-példány.The queries go directly to the Analysis Services instance hosting the database without consuming resources on shared capacity or a Premium capacity.

Mivel a Power BI nem importálja az adatokat, adatfrissítés futtatására nincs szükség.Because Power BI does not import the data, you don't need to run a data refresh. A Power BI azonban végez csempefrissítéseket és esetleg jelentésfrissítéseket is a frissítési típusokról szóló következő szakaszban leírtak szerint.However, Power BI still performs tile refreshes and possibly report refreshes, as the next section on refresh types explains. A csempék irányítópultra rögzített jelentésvizualizációk, és az irányítópultok csempéinek frissítése körülbelül óránként megtörténik, hogy a csempéken naprakész eredmények legyenek láthatók.A tile is a report visual pinned to a dashboard, and dashboard tile refreshes happen about every hour so that the tiles show recent results. Az ütemezés az adathalmaz beállításaiban, az alábbi képernyőképen látható módon módosítható, vagy manuálisan kikényszeríthető az irányítópult frissítése az Azonnali frissítés lehetőség használatával.You can change the schedule in the dataset settings, as in the screenshot below, or force a dashboard update manually by using the Refresh Now option.

Frissítési ütemezés

Megjegyzés

Az Adathalmazok lap Ütemezett gyorsítótár-frissítés szakasza Importálás módú adathalmazokhoz nem érhető el.The Scheduled cache refresh section of the Datasets tab is not available for datasets in import mode. Ezek az adathalmazok nem igényelnek külön csempefrissítést, mert a Power BI automatikusan frissíti a csempéket az ütemezett vagy igény szerinti adatfrissítések során.These datasets don't require a separate tile refresh because Power BI refreshes the tiles automatically during each scheduled or on-demand data refresh.

Leküldéses adathalmazokPush datasets

A Leküldés módú adathalmazok nem tartalmaznak adatforrás-definíciót, ezért nem igényelnek adatfrissítést a Power BI-ban.Push datasets don't contain a formal definition of a data source, so they don't require you to perform a data refresh in Power BI. A frissítésükhöz olyan külső szolgáltatáson vagy folyamaton keresztül kell leküldeni az adatokat az adathalmazba, mint az Azure Stream Analytics.You refresh them by pushing your data into the dataset through an external service or process, such as Azure Stream Analytics. Ezt a módszert gyakran alkalmazzák a Power BI-jal végzett valós idejű elemzésekhez.This is a common approach for real-time analytics with Power BI. A Power BI ilyenkor is végez gyorsítótár-frissítéseket a leküldéses adathalmazra épülő csempékhez.Power BI still performs cache refreshes for any tiles used on top of a push dataset. Részletes útmutatást az Oktatóanyag: A Stream Analytics és a Power BI: Valós idejű elemzési irányítópult streamelési adatokhoz.For a detailed walkthrough, see Tutorial: Stream Analytics and Power BI: A real-time analytics dashboard for streaming data.

Megjegyzés

A Leküldés módra vonatkozik néhány, A Power BI REST API korlátozásai című cikkben dokumentált korlátozása.Push Mode has several limitations as documented in Power BI REST API limitations.

Frissítési típusok a Power BI-banPower BI refresh types

A Power BI frissítési műveletei többféle frissítéstípusból állhatnak. Ilyen az adatfrissítés, a OneDrive-frissítés, a lekérdezési gyorsítótárak frissítése, a csempefrissítés és a jelentésbeli vizualizációk frissítése.A Power BI refresh operation can consist of multiple refresh types, including data refresh, OneDrive refresh, refresh of query caches, tile refresh, and refresh of report visuals. Bár a Power BI automatikusan határozza meg az egy adott adathalmazhoz szükséges frissítési lépéseket, érdemes tudni, hogy ezek hogyan járulnak hozzá a frissítési művelet összetettségéhez és időtartamához.While Power BI determines the required refresh steps for a given dataset automatically, you should know how they contribute to the complexity and duration of a refresh operation. Gyors áttekintést nyújt az alábbi táblázat.For a quick reference, refer to the following table.

Tárolási módStorage mode AdatfrissítésData refresh OneDrive-frissítésOneDrive refresh Lekérdezési gyorsítótárakQuery caches CsempefrissítésTile refresh JelentésvizualizációkReport visuals
ImportálásImport Ütemezett és igény szerintiScheduled and on-demand Igen, csatlakoztatott adathalmazokhozYes, for connected datasets Ha engedélyezve van prémium szintű kapacitásbanIf enabled on Premium capacity Automatikus és igény szerintiAutomatically and on-demand NemNo
DirectQueryDirectQuery Nem értelmezhetőNot applicable Igen, csatlakoztatott adathalmazokhozYes, for connected datasets Ha engedélyezve van prémium szintű kapacitásbanIf enabled on Premium capacity Automatikus és igény szerintiAutomatically and on-demand NemNo
LiveConnectLiveConnect Nem értelmezhetőNot applicable Igen, csatlakoztatott adathalmazokhozYes, for connected datasets Ha engedélyezve van prémium szintű kapacitásbanIf enabled on Premium capacity Automatikus és igény szerintiAutomatically and on-demand IgenYes
LeküldésPush Nem értelmezhetőNot applicable Nem értelmezhetőNot applicable Nem praktikusNot practical Automatikus és igény szerintiAutomatically and on-demand NemNo

AdatfrissítésData refresh

A Power BI-felhasználók szempontjából az adatfrissítés általában azzal jár, hogy ütemezetten vagy igény szerint adatokat importálnak az eredeti adatforrásokból egy adathalmazba.For Power BI users, refreshing data typically means importing data from the original data sources into a dataset, either based on a refresh schedule or on-demand. Naponta több adathalmaz-frissítés is végrehajtható, és szükséges is lehet, ha a mögöttes adatforrás gyakran módosul.You can perform multiple dataset refreshes daily, which might be necessary if the underlying source data changes frequently. A Power BI megosztott kapacitásban lévő adathalmazokon naponta legfeljebb nyolc frissítést engedélyez.Power BI limits datasets on shared capacity to eight daily refreshes. Ha az adathalmaz prémium szintű kapacitásban van, naponta legfeljebb 48 frissítést ütemezhet az adathalmaz beállításai között.If the dataset resides on a Premium capacity, you can schedule up to 48 refreshes per day in the dataset settings. További információt a cikk egy későbbi részében, az Ütemezett frissítés konfigurálása című szakaszban talál.For more information, see Configure scheduled refresh later in this article. Ha egy adathalmaz olyan Prémium szintű kapacitásban van, amelyen engedélyezve van az XMLA-végpont az olvasáshoz/íráshoz, korlátlan számú frissítési művelet támogat a TMSL vagy PowerShell használatával végzett programozott konfigurálás során.Datasets on a Premium capacity with the XMLA endpoint enabled for read-write support unlimited refresh operations when configured programmatically with TMSL or PowerShell.

Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a napi frissítések megosztott kapacitásokra vonatkozó korlátozása az ütemezett és az API-frissítések számának összegére vonatkozik.It is also important to call out that the shared-capacity limitation for daily refreshes applies to both scheduled refreshes and API refreshes combined. Igény szerinti frissítést az adathalmaz menüjének Azonnali frissítés elemét választva is indíthat az alábbi képernyőképen látható módon.You can also trigger an on-demand refresh by selecting Refresh Now in the dataset menu, as the following screenshot depicts. A frissítési korlátozás az igény szerinti frissítésekre nem vonatkozik.On-demand refreshes are not included in the refresh limitation. Azt is fontos megjegyezni, hogy a prémium szintű kapacitásban lévő adathalmazok esetében nincsenek az API-frissítésekre vonatkozó korlátozások.Also note that datasets on a Premium capacity don't impose limitations for API refreshes. Ha saját frissítési megoldást szeretne készíteni a Power BI REST API-jával, az Adathalmazok – Adathalmaz frissítése című cikkből tájékozódhat.If you are interested in building your own refresh solution by using the Power BI REST API, see Datasets - Refresh Dataset.

Azonnali frissítés

Megjegyzés

Az adatfrissítéseknek megosztott kapacitásban kevesebb, mint 2 óra alatt be kell fejeződniük.Data refreshes must complete in less than 2 hours on shared capacity. Ha adathalmaza ennél hosszabb frissítési műveleteket igényel, fontolja meg az adathalmaz áthelyezését prémium szintű kapacitásba.If your datasets require longer refresh operations, consider moving the dataset onto a Premium capacity. Prémium szinten a frissítés maximális időtartama 5 óra.On Premium, the maximum refresh duration is 5 hours.

OneDrive-frissítésOneDrive refresh

Ha a OneDrive-ban vagy a SharePoint Online-ban tárolt Power BI Desktop-fájl, Excel-munkafüzet vagy vesszővel tagolt (.csv) adatfájl alapján hozott létre adathalmazokat és jelentéseket, akkor a Power BI egy másik típusú frissítést, úgynevezett OneDrive-frissítést hajt végre.If you created your datasets and reports based on a Power BI Desktop file, Excel workbook, or comma separated value (.csv) file on OneDrive or SharePoint Online, Power BI performs another type of refresh, known as OneDrive refresh. További információ: Adatok beolvasása a Power BI-ba fájlokból.For more information, see Get data from files for Power BI.

Az olyan adathalmaz-frissítésekkel ellentétben, amikor a Power BI egy adatforrásól importál adatokat egy adathalmazba, a OneDrive-frissítés az adathalmazokat és jelentéseket szinkronizálja azok forrásfájljaival.Unlike a dataset refresh during which Power BI imports data from a data source into a dataset, OneDrive refresh synchronizes datasets and reports with their source files. A Power BI alapértelmezés szerint körülbelül óránként ellenőrzi, hogy egy OneDrive-ban vagy SharePoint Online-ban tárolt fájlhoz csatlakozó adathalmaz igényel-e szinkronizálást.By default, Power BI checks about every hour if a dataset connected to a file on OneDrive or SharePoint Online requires synchronization.

A Power BI egy OneDrive-elem azonosítója alapján végzi a frissítést, ezért jól gondolja át a frissítés vagy a csere előnyeit és hátrányait.Power BI performs refresh based on an item ID in OneDrive, so be thoughtful when considering updates versus replacement. Amikor adatforrásként állít be egy OneDrive-fájlt, a Power BI a fájl tételazonosítójára hivatkozik a frissítés végrehajtásakor.When you set a OneDrive file as the data source, Power BI references the item ID of the file when it performs the refresh. Példaként vegyünk egy olyan forgatókönyvet egy mesterfájllal (A), amely rendelkezik egy éles környezetbeli másolattal (B), és Ön beállítja, hogy a OneDrive frissítse a B fájlt. Ha ezután az A fájlt a B fájl fölé másolja, a másolási művelet törli a régi B fájlt, és létrehoz egy eltérő tételazonosítóval rendelkező új B fájlt, ami megszakítja a OneDrive általi frissítést.Consider the following scenario: you have a master file A and a production copy of that file B, and you configure OneDrive refresh for file B. If you then copy file A over file B, the copy operation deletes the old file B and creates a new file B with a different item ID, which breaks OneDrive refresh. Ha el szeretné kerülni ezt a helyzetet, feltöltheti és lecserélheti a B fájlt, amely megtartja az elemazonosítóját.To avoid that situation, you can instead upload and replace file B, which keeps its same item ID.

A fájlt áthelyezheti egy másik helyre (például áthúzással), ekkor a frissítés továbbra is működni fog, mivel a Power BI továbbra is felismeri a fájlazonosítót.You can move the file to another location (using drag and drop, for example) and refresh will continue to work because Power BI still knows the file ID. Ha azonban egy másik helyre másolja a fájlt, egy új fájlpéldány és egy új tételazonosító jön létre.However, if you copy that file to another location, a new instance of the file and a new fileID is created. Ezért a Power BI-fájlhivatkozás már nem lesz érvényes, és a frissítés nem sikerül.Therefore, your Power BI file reference is no longer valid and refresh will fail.

Megjegyzés

Az adathalmaz frissítése akár 60 percet is igénybe vehet, még akkor is, ha a szinkronizálást már elvégezte a helyi gépen, és már végrehajtotta az Azonnali frissítés műveletet a Power BI szolgáltatásban.It can take Power BI up to 60 minutes to refresh a dataset, even once the sync has completed on your local machine and after you've used Refresh now in the Power BI service.

A múltbeli szinkronizálási ciklusokat a frissítési előzmények OneDrive lapján tekintheti át.To review past synchronization cycles, check the OneDrive tab in the refresh history. Az alábbi képernyőképen egy mintaadathalmaz egy befejezett szinkronizálási ciklusa látható.The following screenshot shows a completed synchronization cycle for a sample dataset.

Frissítési előzmények

Ahogy a fenti képernyőképen látható, a Power BI Ütemezett frissítésként azonosította a OneDrive-frissítést, de a frissítési időköz nem konfigurálható.As the above screenshot shows, Power BI identified this OneDrive refresh as a Scheduled refresh, but it is not possible to configure the refresh interval. A OneDrive-frissítés csak az adathalmaz beállításaiban kapcsolható ki.You can only deactivate OneDrive refresh in the dataset's settings. A frissítést akkor hasznos kikapcsolni, ha nem szeretné, hogy a Power BI-beli adathalmazai és jelentései automatikusan átvegyék a forrásfájlokban történt módosításokat.Deactivating refresh is useful if you don't want your datasets and reports in Power BI to pick up any changes from the source files automatically.

Lényeges, hogy az adathalmaz beállításainak oldalán csak akkor jelenik meg a OneDrive-beli hitelesítő adatok és a OneDrive-frissítés szakasz, ha az adathalmaz egy OneDrive- vagy SharePoint Online-beli fájlhoz csatlakozik, ahogyan az alábbi képernyőképen látható.Note that the dataset settings page only shows the OneDrive Credentials and OneDrive refresh sections if the dataset is connected to a file in OneDrive or SharePoint Online, as in the following screenshot. Olyan adathalmazoknál, amelyek nem csatlakoznak a OneDrive-ban vagy a SharePoint Online-ban tárolt forrásfájlokhoz, ezek a szakaszok nem láthatók.Datasets that are not connected to sources file in OneDrive or SharePoint Online don't show these sections.

OneDrive-beli hitelesítő adatok és OneDrive-frissítés

Ha egy adathalmazhoz letiltja a OneDrive-frissítést, igény szerint továbbra is szinkronizálhatja az adathalmazt az adathalmaz Azonnali frissítés menüpontjával.If you disable OneDrive refresh for a dataset, you can still synchronize your dataset on-demand by selecting Refresh Now in the dataset menu. Az igény szerinti frissítés részeként a Power BI ellenőrzi, hogy a OneDrive-ban vagy a SharePoint Online-ban tárolt forrásfájl újabb-e a Power BI-beli adathalmaznál, és ha így van, szinkronizálja az adathalmazt.As part of the on-demand refresh, Power BI checks if the source file on OneDrive or SharePoint Online is newer than the dataset in Power BI and synchronizes the dataset if this is the case. A Frissítési előzmények között ezek a műveletek igény szerinti frissítésekként jelennek meg a OneDrive lapon.The Refresh history lists these activities as on-demand refreshes on the OneDrive tab.

Ne feledje, hogy a OneDrive-frissítés nem kér le adatokat az eredeti adatforrásokból.Keep in mind that OneDrive refresh does not pull data from the original data sources. A OneDrive-frissítés csak a .pbix-, .xlsx- vagy .csv-fájlokból származó metaadatokkal és adatokkal frissíti a Power BI-beli erőforrásokat, ahogyan az alábbi ábrán látható.OneDrive refresh simply updates the resources in Power BI with the metadata and data from the .pbix, .xlsx, or .csv file, as the following diagram illustrates. Annak érdekében, hogy az adathalmaz az adatforrások legfrissebb adataival rendelkezzen, a Power BI az igény szerinti frissítsek részeként adatfrissítést is indít.To ensure that the dataset has the most recent data from the data sources, Power BI also triggers a data refresh as part of an on-demand refresh. Erről meggyőződhet a Frissítési előzményekben, ha az Ütemezett lapra vált.You can verify this in the Refresh history if you switch to the Scheduled tab.

OneDrive-frissítés diagramja

Ha a OneDrive-frissítést engedélyezve hagyja egy OneDrive-hoz vagy SharePoint Online-hoz csatlakozó adathalmazhoz, és ütemezetten szeretne adatfrissítést végrehajtani, az ütemezést úgy konfigurálja, hogy a Power BI az adatfrissítést a OneDrive-frissítés után hajtsa végre.If you keep OneDrive refresh enabled for a OneDrive or SharePoint Online-connected dataset and you want to perform data refresh on a scheduled basis, make sure you configure the schedule so that Power BI performs the data refresh after the OneDrive refresh. Ha például saját szolgáltatást vagy folyamatot hozott létre, amely a OneDrive- vagy SharePoint Online-beli forrásfájlt minden éjszaka 1 órakor frissíti, akkor az ütemezett frissítést konfigurálhatja 02:30-ra, így elég időt adva a Power BI-nak, hogy befejezze a OneDrive-frissítést az adatfrissítés megkezdése előtt.For example, if you created your own service or process to update the source file in OneDrive or SharePoint Online every night at 1 am, you could configure scheduled refresh for 2:30 am to give Power BI enough time to complete the OneDrive refresh before starting the data refresh.

Lekérdezési gyorsítótárak frissítéseRefresh of query caches

Ha adathalmaza prémium szintű kapacitásban helyezkedik el, akkor esetleg javíthatja a hozzá társított jelentések és irányítópultok teljesítményét a lekérdezési gyorsítótár engedélyezésével, ahogyan az alábbi ábrán látható.If your dataset resides on a Premium capacity, you might be able to improve the performance of any associated reports and dashboards by enabling query caching, as in the following screenshot. A lekérdezések gyorsítótárazása arra utasítja a prémium szintű kapacitást, hogy a helyi gyorsítótárazási szolgáltatását használja a lekérdezések eredményeinek megtartására, így elkerülhető, hogy a mögöttes adatforrás végezze el az eredmények kiszámítását.Query caching instructs the Premium capacity to use its local caching service to maintain query results, avoiding having the underlying data source compute those results. További információ: Lekérdezések gyorsítótárazása a Power BI Premiumban.For more information, see Query caching in Power BI Premium.

Lekérdezések gyorsítótárazása

Egy adatfrissítés után azonban a korábban gyorsítótárazott lekérdezési eredmények már nem érvényesek.Following a data refresh, however, previously cached query results are no longer valid. A Power BI elveti ezeket a gyorsítótárazott eredményeket, és újra össze kell gyűjtenie azokat.Power BI discards these cached results and must rebuild them. Emiatt a lekérdezések gyorsítótárazása nem feltétlenül előnyös nagyon gyakran, például naponta 48 alkalommal frissített adathalmazokhoz társított jelentések és irányítópultok esetében.For this reason, query caching might not be as beneficial for reports and dashboards associated with datasets that you refresh very often, such as 48 times per day.

CsempefrissítésTile refresh

A Power BI az irányítópult minden csempevizualizációjához fenntart egy gyorsítótárat, és előre frissíti a csempék gyorsítótárait, ha az adatok módosulnak.Power BI maintains a cache for every tile visual on your dashboards and proactively updates the tile caches when data changes. Ez annyit jelent, hogy adatfrissítés után a csempék frissítése automatikusan megtörténik.In other words, tile refresh happens automatically following a data refresh. Ez az ütemezett és az igény szerinti frissítési műveletekre is igaz.This is true for both, scheduled and on-demand refresh operations. A csempefrissítést kényszerítheti is az irányítópult jobb felső sarkában található További lehetőségek (…) elemet, majd Az irányítópult csempéinek frissítése lehetőséget választva.You can also force a tile refresh by selecting More options (...) in the upper right of a dashboard and selecting Refresh dashboard tiles.

Az irányítópult csempéinek frissítése

Mivel automatikusan megtörténik, a csempefrissítés az adatfrissítés részének tekinthető.Because it happens automatically, you can consider tile refresh an intrinsic part of data refresh. Sok más mellett az is megfigyelhető, hogy a frissítések időtartama a csempék számával együtt növekszik.Among other things, you might notice that the refresh duration increases with the number of tiles. A csempefrissítés jelentős többletterheléssel is járhat.The tile refresh overhead can be significant.

A Power BI alapértelmezés szerint minden csempéhez egyetlen gyorsítótárat tart fenn, de ha az adatokhoz való hozzáférés dinamikus biztonsággal, felhasználói szerepkörök alapján van korlátozva, a Sorszintű biztonság (RLS) a Power BI-ban című cikkben ismertetett módon, akkor a Power BI-nak minden szerepkörhöz és csempéhez külön gyorsítótárat kell fenntartania.By default, Power BI maintains a single cache for every tile, but if you use dynamic security to restrict data access based on user roles, as covered in the article row-level security (RLS) with Power BI, then Power BI must maintain a cache for every role and every tile. A csempe-gyorsítótárak száma annyiszorosára nő, amennyi a szerepkörök száma.The number of tile caches multiplies by the number of roles.

A helyzet tovább bonyolódhat, ha az adathalmaz élő kapcsolatban van egy sorszintű biztonsággal rendelkező Analysis Services-adatmodellel, ahogyan erre a Dinamikus sorszintű biztonság Analysis Services-beli táblázatos modellel című oktatóanyag rávilágít.The situation can get even more involved if your dataset uses a live connection to an Analysis Services data model with RLS, as highlighted in the tutorial Dynamic row level security with Analysis services tabular model. Ilyen helyzetben a Power BI-nak gyorsítótárat kell fenntartania és frissítenie minden csempéhez és minden felhasználóhoz, aki valaha megtekintette az irányítópultot.In this situation, Power BI must maintain and refresh a cache for every tile and every user who ever viewed the dashboard. Nem ritka eset, hogy az ilyen adatfrissítési műveletek idejéből több kell a csempefrissítéshez, mint az adatoknak a forrásból való betöltéséhez.It is not uncommon that the tile refresh portion of such a data refresh operation far exceeds the time it takes to fetch the data from the source. További információ a csempefrissítésről: Csempékkel kapcsolatos hibák elhárítása.For more details around tile refresh, see Troubleshooting tile errors.

Jelentésvizualizációk frissítéseRefresh of report visuals

Ez a frissítési folyamat kevésbé fontos, mert csak az Analysis Services-zel való élő kapcsolat esetén játszik szerepet.This refresh process is less important because it is only relevant for live connections to Analysis Services. Ilyen kapcsolatoknál a Power BI gyorsítótárazza a jelentésvizualizációk utolsó állapotát, így a jelentés újabb megtekintésekor a Power BI-nak nem kell lekérdeznie az Analysis Services-beli táblázatos modellt.For these connections, Power BI caches the last state of the report visuals so that when you view the report again, Power BI does not have to query the Analysis Services tabular model. A jelentés kezelése során, például egy jelentésszűrő kicserélésekor a Power BI lekérdezi a táblázatos modellt, és automatikusan frissíti a jelentés vizualizációit.When you interact with the report, such as by changing a report filter, Power BI queries the tabular model and updates the report visuals automatically. Ha úgy véli, hogy a jelentés elavult adatokat mutat, a jelentés Frissítés gombját választva elindíthatja az összes jelentésvizualizáció frissítését az alábbi ábrán bemutatott módon.If you suspect that a report is showing stale data, you can also select the Refresh button of the report to trigger a refresh of all report visuals, as the following screenshot illustrates.

Jelentésvizualizációk frissítése

Az adatinfrastruktúra-függőségek áttekintéseReview data infrastructure dependencies

A tárolási módoktól függetlenül egyetlen adatfrissítés sem lehet sikeres, ha a mögöttes adatforrások nem elérhetők.Regardless of storage modes, no data refresh can succeed unless the underlying data sources are accessible. Az adatokhoz való hozzáférésnek három fő forgatókönyve van:There are three main data access scenarios:

 • Egy adathalmaz helyszíni adatforrásokat használA dataset uses data sources that reside on-premises
 • Egy adathalmaz felhőbeli adatforrásokat használA dataset uses data sources in the cloud
 • Egy adathalmaz helyszíni és felhőbeli adatforrásokat is használA dataset uses data from both, on-premises and cloud sources

Csatlakozás helyszíni adatforrásokhozConnecting to on-premises data sources

Ha az adathalmaz olyan adatforrást használ, amelyhez a Power BI nem fér hozzá közvetlen hálózati kapcsolaton keresztül, akkor csak úgy engedélyezhet frissítési ütemezést vagy hajthat végre igény szerinti adatfrissítést, ha átjárókapcsolatot konfigurál ehhez az adathalmazhoz.If your dataset uses a data source that Power BI can't access over a direct network connection, you must configure a gateway connection for this dataset before you can enable a refresh schedule or perform an on-demand data refresh. Az adatátjárókról és azok működéséről a Mik azok a helyszíni adatátjárók? című cikkből tájékozódhat.For more information about data gateways and how they work, see What are on-premises data gateways?

Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:You have the following options:

 • Kiválaszt egy vállalati adatátjárót a kívánt adatforrás-definícióvalChoose an enterprise data gateway with the required data source definition
 • Személyes adatátjárót helyez üzembeDeploy a personal data gateway

Megjegyzés

Az adatátjárót igénylő adatforrástípusok listáját Az adatforrás kezelése – Importálás/Ütemezett frissítés című cikkben találhatja meg.You can find a list of data source types that require a data gateway in the article Manage your data source - Import/Scheduled Refresh.

Vállalati adatátjáró használataUsing an enterprise data gateway

A Microsoft személyes átjáró helyett vállalati adatátjáró használatát javasolja az adathalmazok helyszíni adatforráshoz csatlakoztatására.Microsoft recommends using an enterprise data gateway instead of a personal gateway to connect a dataset to an on-premises data source. Ügyeljen arra, hogy az átjáró megfelelően legyen konfigurálva, tehát rendelkezzen a legújabb frissítésekkel és minden szükséges adatforrás-definícióval.Make sure the gateway is properly configured, which means the gateway must have the latest updates and all required data source definitions. Az adatforrás-definíciók adják meg a Power BI-nak egy adott forrás kapcsolati adatait, köztük a kapcsolati végpontokat, a hitelesítési módot és a hitelesítő adatokat.A data source definition provides Power BI with the connection information for a given source, including connection endpoints, authentication mode, and credentials. Az átjárón adatforrásainak kezeléséről Az adatforrás kezelése – Importálás/Ütemezett frissítés című cikkben talál további információt.For more information about managing data sources on a gateway, see Manage your data source - import/scheduled refresh.

Az adathalmazok vállalati átjáróhoz csatlakoztatása viszonylag magától értetődő művelet az átjáró rendszergazdái számára.Connecting a dataset to an enterprise gateway is relatively straightforward if you are a gateway administrator. Rendszergazdai jogosultságokkal gyorsan frissíthet egy átjárót, és szükséges esetén hozzáadhatja a hiányzó adatforrásokat.With admin permissions, you can promptly update the gateway and add missing data sources, if necessary. Ami azt illeti, egy hiányzó adatforrást közvetlenül az adathalmaz beállításainak oldalán hozzáadhat az átjáróhoz.In fact, you can add a missing data source to your gateway straight from the dataset settings page. A váltógomb kibontásával megtekintheti az adatforrásokat, és kiválaszthatja az Hozzáadás átjáróhoz hivatkozást, ahogyan az alábbi képernyőképen látható.Expand the toggle button to view the data sources and select the Add to gateway link, as in the following screenshot. Ha azonban Ön nem az átjáró rendszergazdája, forduljon az átjáró rendszergazdájához, és kérje meg, hogy adja hozzá a szükséges adatforrás-definíciót.If you are not a gateway administrator, on the other hand, you must contact a gateway admin to add the required data source definition.

Megjegyzés

Az átjáróhoz kizárólag az átjáró rendszergazdája adhat adatforrásokat.Only gateway admins can add data sources to a gateway. Ellenőrizze azt is, hogy az átjáró rendszergazdája hozzáadta-e az Ön felhasználói fiókját azoknak a felhasználóknak a listájához, akiknek engedélyezett az adatforrás használata.Also make sure your gateway admin adds your user account to the list of users with permissions to use the data source. Az Adathalmaz beállításai oldalon csak olyan vállalati átjárót választhat ki, amelynek adatforrásának használatára Ön engedélyt kapott.The dataset settings page only lets you select an enterprise gateway with a matching data source that you have permission to use.

Hozzáadás átjáróhoz

Ügyeljen rá, hogy a megfelelő adatforrás-definíciót kapcsolja össze az adatforrással.Make sure you map the correct data source definition to your data source. Ahogy a fenti képernyőképen látható, az átjáró rendszergazdái több definíciót is létrehozhatnak egyetlen átjárón, melyek mindegyike ugyanahhoz az adatforráshoz csatlakozik, és mindegyik definícióhoz más-más hitelesítő adatok tartoznak.As the above screenshot illustrates, gateway admins can create multiple definitions on a single gateway connecting to the same data source, each with different credentials. A fenti példában az Értékesítési osztály adattulajdonosa az AdventureWorksProducts-Sales adatforrás-definíciót választaná, míg a Támogatási osztály munkatársa az adatkészlethez az AdventureWorksProducts-Support adatforrás-definíciót rendelné.In the example shown, a dataset owner in the Sales department would choose the AdventureWorksProducts-Sales data source definition while a dataset owner in the Support department would map the dataset to the AdventureWorksProducts-Support data source definition. Ha az adatforrás-definíciók nevei nem érthetőek első látásra, kérdezze meg az átjáró rendszergazdáját, hogy melyiket kell választania.If the names of the data source definition aren't intuitive, contact your gateway admin to clarify which definition to pick.

Megjegyzés

Egy adathalmaz csak egyetlen átjárókapcsolatot használhat.A dataset can only use a single gateway connection. Másként fogalmazva helyszíni adatforrásokat nem lehet egynél több átjárókapcsolaton keresztül elérni.In other words, it is not possible to access on-premises data sources across multiple gateway connections. Ennek megfelelően minden szükséges adatforrás-definíciót ugyanahhoz az adatforráshoz kell hozzáadni.Accordingly, you must add all required data source definitions to the same gateway.

Személyes adatátjáró üzembe helyezéseDeploying a personal data gateway

Ha nincs hozzáférése vállalati adatátjáróhoz, és egyedül Ön kezel adatforrásokat, és ezért nem kell adatforrásokat másokkal megosztania, személyes üzemmódban is üzembe helyezhet adatátjárót.If you have no access to an enterprise data gateway and you're the only person who manages datasets so you don't need to share data sources with others, you can deploy a data gateway in personal mode. Az Átjárókapcsolat szakaszban a Nincs telepítve személyes adatátjáró alatt válassza a Telepítés most lehetőséget.In the Gateway connection section, under You have no personal gateways installed , select Install now. A személyes adatátjáróra vonatkozik néhány, a Helyszíni adatátjáró (személyes mód) című cikkben dokumentált korlátozás.The personal data gateway has several limitations as documented in On-premises data gateway (personal mode).

A vállalati adatátjárótól eltérően egy személyes adatátjáróhoz nem kell adatforrás-definíciókat hozzáadnia.Unlike for an enterprise data gateway, you don't need to add data source definitions to a personal gateway. Az adatforrások konfigurációját ehelyett az adathalmaz-beállítások Adatforrásbeli hitelesítő adatok szakaszában konfigurálhatja, ahogyan az alábbi képernyőképen látható.Instead, you manage the data source configuration by using the Data source credentials section in the dataset settings, as the following screenshot illustrates.

Adatforrás hitelesítő adatainak konfigurálása átjáróhoz

Felhőbeli adatforrások eléréseAccessing cloud data sources

Azok az adathalmazok, amelyek olyan felhőbeli adatforrásokat használnak, mint az Azure SQL DB, nem igényelnek adatátjárót, ha a Power BI közvetlen hálózati kapcsolatot tud létesíteni a forrással.Datasets that use cloud data sources, such as Azure SQL DB, don't require a data gateway if Power BI can establish a direct network connection to the source. Emiatt az ilyen adatforrások konfigurációját az adathalmaz-beállítások Adatforrásbeli hitelesítő adatok szakaszának használatával kezelheti.Accordingly, you can manage the configuration of these data sources by using the Data source credentials section in the dataset settings. Ahogyan az alábbi képernyőképen látható, átjárókapcsolatot nem kell konfigurálnia.As the following screenshot shows, you don't need to configure a gateway connection.

Adatforrásbeli hitelesítő adatok konfigurálása átjáró nélkül

Megjegyzés

Minden egyes felhasználónak csak egyetlen hitelesítőadat-készlete lehet adatforrásonként az összes saját adathalmazában, függetlenül attól, hogy az adatkészletek melyik munkaterületen találhatók.Each user can only have one set of credentials per data source, across all of the data sets they own, regardless of the workspaces where the datasets reside.

Helyszíni és felhőbeli források elérése egyetlen forráslekérdezésbenAccessing on-premises and cloud sources in the same source query

Egy adathalmaz több forrásból is nyerhet adatokat, ezek a források pedig helyszíniek és felhőbeliek is lehetnek.A dataset can get data from multiple sources, and these sources can reside on-premises or in the cloud. Egy adathalmaz azonban, ahogyan már említettük, csak egyetlen átjárókapcsolatot használhat.However, a dataset can only use a single gateway connection, as mentioned earlier. Bár a felhőbeli adatforrások nem feltétlenül igényelnek átjárót, az átjáróra szükség van akkor, ha egy adathalmaz egyetlen adategyesítési lekérdezésben helyszíni és felhőbeli forrásokhoz is kapcsolódik.While cloud data sources don't necessarily require a gateway, a gateway is required if a dataset connects to both on-premises and cloud sources in a single mashup query. Ilyen helyzetben a Power BI-nak a felhőbeli adatforrásokhoz is átjárót kell használnia.In this scenario, Power BI must use a gateway for the cloud data sources as well. Az alábbi ábra azt szemlélteti, ahogyan egy ilyen adathalmaz hozzáfér az adatforrásaihoz.The following diagram illustrates how such a dataset accesses its data sources.

Felhőbeli és helyszíni adatforrások

Megjegyzés

Ha egy adathalmaz külön adategyesítési lekérdezésekkel kapcsolódik a helyszíni és a felhőbeli forrásokhoz, akkor a Power BI átjárókapcsolatot használ a helyszíni források eléréséhez, és közvetlen hálózati kapcsolatot a felhőbeli forrásokhoz.If a dataset uses separate mashup queries to connect to on-premises and cloud sources, Power BI uses a gateway connection to reach the on-premises sources and a direct network connection to the cloud sources. Ha egy adategyesítési lekérdezés helyszíni és felhőbeli forrásokból származó adatokat egyesít vagy fűz össze, akkor a Power BI a felhőbeli forrásoknál is áttér az átjárókapcsolat használatára.If a mashup query merges or appends data from on-premises and cloud sources, Power BI switches to the gateway connection even for the cloud sources.

A Power BI-adathalmazok a Power Query segítségével érik el és kérik le a forrásbeli adatokat.Power BI datasets rely on Power Query to access and retrieve source data. Az alábbi adategyesítési lista egyszerű példa olyan lekérdezésre, amely helyszíni és felhőbeli forrásokból származó adatokat egyesít.The following mashup listing shows a basic example of a query that merges data from an on-premises source and a cloud source.

Let

  OnPremSource = Sql.Database("on-premises-db", "AdventureWorks"),

  CloudSource = Sql.Databases("cloudsql.database.windows.net", "AdventureWorks"),

  TableData1 = OnPremSource{[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  TableData2 = CloudSource {[Schema="Sales",Item="Customer"]}[Data],

  MergedData = Table.NestedJoin(TableData1, {"BusinessEntityID"}, TableData2, {"BusinessEntityID"}, "MergedData", JoinKind.Inner)

in

  MergedData

Egy adatátjáró kétféleképpen konfigurálható helyszíni és felhőbeli források adatainak egyesítéséhez vagy összefűzéséhez:There are two options to configure a data gateway to support merging or appending data from on-premises and cloud sources:

 • A helyszíni adatforrásoké mellett a felhőbeli forrás adatforrás-definícióját is hozzáadja az adatátjáróhoz.Add a data source definition for the cloud source to the data gateway in addition to the on-premises data sources.
 • Bejelöli Az ezen átjárófürtön keresztüli frissítés engedélyezése a felhasználó felhőbeli adatforrásai számára jelölőnégyzetet.Enable the checkbox Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster.

Frissítés átjárófürtön keresztül

Ha a fenti képernyőképen látható módon bejelöli Az ezen átjárófürtön keresztüli frissítés engedélyezése a felhasználó felhőbeli adatforrásai számára jelölőnégyzetet az átjáró konfigurációjában, akkor a Power BI használhatja azt a konfigurációt, amelyet a felhasználó adott meg a felhőbeli forráshoz az Adatforrásbeli hitelesítő adatok alatt az adathalmaz beállításaiban.If you enable the checkbox Allow user's cloud data sources to refresh through this gateway cluster in the gateway configuration, as in the screenshot above, Power BI can use the configuration that the user defined for the cloud source under Data source credentials in the dataset settings. Ez hozzájárulhat az átjáró konfigurálásával járó többletmunka csökkentéséhez.This can help to lower the gateway configuration overhead. Ha azonban jobban kézben szeretné tartani az átjáró által létesített kapcsolatokat, nem érdemes bejelölnie ezt a jelölőnégyzetet.On the other hand, if you want to have greater control over the connections that your gateway establishes, you should not enable this checkbox. Ilyen esetben minden felhőbeli forráshoz, amelyet támogatni szeretne explicit adatforrás-definíciót kell hozzáadnia az átjáróhoz.In this case, you must add an explicit data source definition for every cloud source that you want to support to your gateway. Azt is megteheti, hogy bejelöli a jelölőnégyzetet, és a felhőbeli forrásokhoz explicit adatforrás-definíciókat ad hozzá az átjáróhoz.It is also possible to enable the checkbox and add explicit data source definitions for your cloud sources to a gateway. Ebben az esetben az átjáró minden megfelelő forráshoz az adatforrás-definíciókat fogja használni.In this case, the gateway uses the data source definitions for all matching sources.

Lekérdezési paraméterek konfigurálásaConfiguring query parameters

A Power Queryvel létrehozott adategyesítési lekérdezések összetettsége az egyszerű lépésektől a paraméterezett szerkezetekig változhat.The mashup or M queries you create by using Power Query can vary in complexity from trivial steps to parameterized constructs. Az alábbi minta egy kis adategyesítési lekérdezésminta, amely egy SchemaName és egy TableName nevű paraméterrel fér hozzá egy AdventureWorks adatbázis megadott táblájához.The following listing shows a small sample mashup query that uses two parameters called SchemaName and TableName to access a given table in an AdventureWorks database.

let

  Source = Sql.Database("SqlServer01", "AdventureWorks"),

  TableData = Source{[Schema=SchemaName,Item=TableName]}[Data]

in

  TableData

Megjegyzés

A lekérdezési paraméterek csak Importálás módú adathalmazokhoz támogatottak.Query parameters are only supported for Import mode datasets. A DirectQuery/LiveConnect mód nem támogatja a lekérdezési paraméterek definiálását.DirectQuery/LiveConnect mode does not support query parameter definitions.

Ahhoz, hogy egy paraméteres adathalmaz a megfelelő adatokhoz férjen hozzá, konfigurálnia kell az adategyesítési lekérdezés paramétereit az adathalmaz beállításaiban.To ensure that a parameterized dataset accesses the correct data, you must configure the mashup query parameters in the dataset settings. A paramétereket programozottan is módosíthatja a Power BI REST API használatával.You can also update the parameters programmatically by using the Power BI REST API. Az alábbi képernyőképen látható felhasználói felületen a fenti adategyesítési lekérdezést használó adathalmaz lekérdezési paraméterei konfigurálhatók.The following screenshot shows the user interface to configure the query parameters for a dataset that uses the above mashup query.

Lekérdezési paraméterek konfigurálása

Frissítés és dinamikus adatforrásokRefresh and dynamic data sources

A dinamikus adatforrás olyan adatforrás, amelyben a csatlakozáshoz szükséges adatok vagy azok egy része nem határozható meg, amíg a Power Query nem futtatja a lekérdezését, mert az adatokat a rendszer kód formájában hozza létre, vagy egy másik adatforrásból adja vissza.A dynamic data source is a data source in which some or all of the information required to connect cannot be determined until Power Query runs its query, because the data is generated in code or returned from another data source. Ilyenek például a következők: egy SQL Server-adatbázis példányneve és adatbázisa; egy CSV-fájl elérési útja vagy egy webszolgáltatás URL-címe.Examples include: the instance name and database of a SQL Server database; the path of a CSV file; or the URL of a web service.

A legtöbb esetben a dinamikus adatforrásokat használó Power BI-adathalmazokat nem lehet frissíteni a Power BI szolgáltatásban.In most cases, Power BI datasets that use dynamic data sources cannot be refreshed in the Power BI service. Van néhány kivétel, amikor a dinamikus adatforrások frissíthetők a Power BI szolgáltatásban. Ilyen például, ha a Relatív útvonal és a Lekérdezés beállítást használja a Web.Contents M függvénnyel.There are a few exceptions in which dynamic data sources can be refreshed in the Power BI service, such as when using the RelativePath and Query options with the Web.Contents M function. A Power Query-paraméterekre hivatkozó lekérdezések szintén frissíthetők.Queries that reference Power Query parameters can also be refreshed.

Ha szeretné megállapítani, hogy a dinamikus adatforrás frissíthető-e, nyissa meg az Adatforrás beállításai párbeszédpanelt a Power Query-szerkesztőben, majd válassza az Adatforrások az aktuális fájlban lehetőséget.To determine whether your dynamic data source can be refreshed, open the Data Source Settings dialog in Power Query Editor, and then select Data Sources In Current File. A megjelenő ablakban keresse meg a következő figyelmeztető üzenetet, amely az alábbi képen látható:In the window that appears, look for the following warning message, as shown in the following image:

Megjegyzés

Egyes adatforrások esetleg nem jeleníthetők meg a listában, mert manuálisan lettek megírva.Some data sources may not be listed because of hand-authored queries.

Dinamikus adatforrás jelzője

Ha ez a figyelmeztetés látható a megjelenő Adatforrás beállításai párbeszédablakban, akkor egy olyan dinamikus adatforrás található, amely nem frissíthető a Power BI szolgáltatásban.If that warning is present in the Data Source Settings dialog that appears, then a dynamic data source that cannot be refreshed in the Power BI service is present.

Ütemezett frissítés beállításaConfigure scheduled refresh

A Power BI és az adatforrások közötti kapcsolat kialakítása az adatfrissítés konfigurálásának kiemelkedően legnagyobb részfeladata.Establishing connectivity between Power BI and your data sources is by far the most challenging task in configuring a data refresh. A további lépések viszonylag egyértelműek. Ezek közé tartozik a frissítési ütemezés beállítása és a sikertelen frissítésekről szóló értesítések engedélyezése.The remaining steps are relatively straightforward and include setting the refresh schedule and enabling refresh failure notifications. Ehhez az Ütemezett frissítés konfigurálása című cikk nyújt lépésenkénti útmutatást.For step-by-step instructions, see the how-to guide Configuring scheduled refresh.

Frissítési ütemezés beállításaSetting a refresh schedule

Az Ütemezett frissítés szakaszban határozhatja meg az adatkészletek frissítésének gyakoriságát és időszakait.The Scheduled refresh section is where you define the frequency and time slots to refresh a dataset. Bizonyára emlékszik, hogy naponta legfeljebb nyolc időpontot konfigurálhat, ha az adathalmaz megosztott kapacitásban van, és 48 időpontot a Power BI Premiumban.As mentioned earlier, you can configure up to eight daily time slots if your dataset is on shared capacity, or 48 time slots on Power BI Premium. Az alábbi képernyőkép egy tizenkét óránként ütemezett frissítés látható.The following screenshot shows a refresh schedule on a twelve-hour interval.

Ütemezett frissítés beállítása

Frissítési ütemezés konfigurálása után az adathalmaz beállításainak oldala a fenti képernyőképen látható módon tájékoztatja a következő frissítés időpontjáról.Having configured a refresh schedule, the dataset settings page informs you about the next refresh time, as in the screenshot above. Ha ennél hamarabb szeretné frissíteni az adatokat, például az átjáró és az adatforrás konfigurációjának teszteléséhez, igény szerinti frissítést hajthat végre a navigációs panel Adatkészlet menüjében található Azonnali frissítés lehetőséggel.If you want to refresh the data sooner, such as to test your gateway and data source configuration, perform an on-demand refresh by using the Refresh Now option in the dataset menu in the nav pane. Az igény szerinti frissítések nem érintik a következő ütemezett frissítés időpontját.On-demand refreshes don't affect the next scheduled refresh time.

Azt is vegye figyelembe, hogy a frissítés konfigurált időpontja nem feltétlenül az a pontos időpont, amikor a Power BI elindítja a következő ütemezett folyamatot.Note also that the configured refresh time might not be the exact time when Power BI starts the next scheduled process. A Power BI törekszik a frissítési ütemezés minél pontosabb betartására.Power BI starts scheduled refreshes on a best effort basis. A cél az, hogy a frissítés az ütemezett időponttól legfeljebb 15 perc eltéréssel elinduljon, de akár egyórás késés is előfordulhat, ha a szolgáltatás nem tudja korábban lefoglalni a szükséges erőforrásokat.The target is to initiate the refresh within 15 minutes of the scheduled time slot, but a delay of up to one hour can occur if the service can't allocate the required resources sooner.

Megjegyzés

A Power BI inaktiválja a frissítési ütemezést, ha négy egymás utáni alkalommal sikertelen marad, vagy ha a szolgáltatás olyan konfigurációmódosítást igénylő, helyrehozhatatlan hibát észlel, mint az érvénytelen vagy lejárt hitelesítő adatok.Power BI deactivates your refresh schedule after four consecutive failures or when the service detects an unrecoverable error that requires a configuration update, such as invalid or expired credentials. Az egymást követő sikertelen próbálkozások számának küszöbértéke nem módosítható.It is not possible to change the consecutive failures threshold.

Értesítés a sikertelen frissítésekrőlGetting refresh failure notifications

A Power BI alapértelmezés szerint e-mail-értesítést küld az adathalmaz tulajdonosának a sikertelen frissítésekről, hogy a tulajdonos időben közbe tudjon lépni frissítési problémák esetén.By default, Power BI sends refresh failure notifications through email to the dataset owner so that the owner can act in a timely manner should refresh issues occur. A Power BI akkor is értesítést küld, ha a szolgáltatás a sorozatos sikertelenség miatt letiltja az ütemezést.Power BI also sends you a notification when the service disables your schedule due to consecutive failures. A Microsoft az Értesítést kérek e-mailben, ha sikertelen a frissítés jelölőnégyzet bejelölve hagyását javasolja.Microsoft recommends that you leave the checkbox Send refresh failure notification emails to me enabled.

Érdemes lehet további címzetteket is megadni. Ehhez használja A felhasználók e-mailben való értesítése sikertelen frissítés esetén szövegmezőt.It is also a good idea to specify additional recipients by using the Email these users when the refresh fails textbox. Ebben az esetben a rendszer az adathalmaz tulajdonosán kívül a megadott címzetteknek is elküldi a sikertelen frissítésekre vonatkozó értesítéseket.The specified recipients receive refresh failure notifications in addition to the dataset owner. Megadhatja például egy munkatársát, aki vállalta, hogy foglalkozik az adathalmazokkal, amíg Ön szabadságon van.This might be a colleague taking care of your datasets while you are on vacation. De megadhatja akár az osztály vagy a szervezet frissítési problémáiért felelős támogatási csapat e-mail-aliasát is.It could also be the email alias of your support team taking care of refresh issues for your department or organization. Azzal, hogy az adathalmaz tulajdonosán kívül másoknak is elküldi a sikertelen frissítésekre vonatkozó értesítéseket, hozzájárulhat ahhoz, hogy a problémákat időben észrevegyék és megoldják.Sending refresh failure notifications to others in addition to the dataset owner is helpful to ensure issues get noticed and addressed in a timely manner.

Fontos, hogy a Power BI nem csak a sikertelen frissítésekről küld értesítést, hanem akkor is, ha a szolgáltatás inaktivitás miatt szüneteltet egy ütemezett frissítést.Note that Power BI not only sends notifications on refresh failures but also when the service pauses a scheduled refresh due to inactivity. Ha két hónapon át egyetlen felhasználó sem látogatott meg az adathalmazon alapuló egyetlen irányítópultot és jelentést sem, a Power BI inaktívnak minősíti az adathalmazt.After two months, when no user has visited any dashboard or report built on the dataset, Power BI considers the dataset inactive. Ilyen esetben a Power BI e-mailt küld az adathalmaz tulajdonososának, amelyben jelzi, hogy a szolgáltatás szüneteltette az adathalmaz frissítési ütemezését.In this situation, Power BI sends an email message to the dataset owner indicating that the service paused the refresh schedule for the dataset. Az alábbi képernyőkép az ilyen értesítésekre mutat egy példát.See the following screenshot for an example of such a notification.

Szüneteltetett frissítésről tájékoztató e-mail

Az ütemezett frissítés folytatásához nyisson meg egy jelentést vagy irányítópultot, amely ennek az adathalmaznak a használatával készült, vagy frissítse manuálisan az adathalmazt az Azonnali frissítés lehetőséggel.To resume scheduled refresh, visit a report or dashboard built using this dataset or manually refresh the dataset using the Refresh Now option.

A frissítési állapot és az előzmények ellenőrzéseChecking refresh status and history

A sikertelenségről szóló értesítések mellett időnként érdemes ellenőrizni az adathalmazokat, hogy nem történtek-e frissítési hibák.In addition to failure notifications, it is a good idea to check your datasets periodically for refresh errors. Ennek egy gyors módja az adathalmazok listájának megtekintése a munkaterületen.A quick way is to view the list of datasets in a workspace. A hibát tartalmazó adathalmazok mellett kis figyelmeztető ikon látható.Datasets with errors show a small warning icon. A figyelmeztető ikon kijelölésével további információkhoz juthat, ahogyan az alábbi képernyőképen látható.Select the warning icon to obtain additional information, as in the following screenshot. Az egyes frissítési hibák elhárításáról a Frissítési forgatókönyvekkel kapcsolatos hibák elhárítása című cikk nyújt további információkat.For more information about troubleshooting specific refresh errors, see Troubleshooting refresh scenarios.

Frissítési állapot – figyelmeztetés

A figyelmeztetés ikon segít az adathalmazzal kapcsolatos aktuális problémák felismerésében, de emellett érdemes időnként a frissítési előzményeket is megvizsgálni.The warning icon helps to indicate current dataset issues, but it is also a good idea to check the refresh history occasionally. Ahogyan a nevéből kikövetkeztető, a frissítési előzményekben áttekinthető a múltbéli szinkronizálási ciklusok sikeres vagy sikertelen állapota.As the name implies, the refresh history enables you to review the success or failure status of past synchronization cycles. Előfordulhat például, hogy egy átjáró rendszergazdája lejárt adatbázisbeli hitelesítő adatokat frissített.For example, a gateway administrator might have updated an expired set of database credentials. Az alábbi képernyőképen a frissítési előzményekből jól látható, hogy mikor kezdett ismét működni az érintett frissítés.As you can see in the following screenshot, the refresh history shows when an affected refresh started working again.

Frissítési előzmények – üzenetek

Megjegyzés

A frissítési előzmények megjelenítéséhez az adathalmaz beállításai között található hivatkozás.You can find a link to display the refresh history in the dataset settings. A frissítési előzményeket programozottan is lekérheti a Power BI REST API használatával.You can also retrieve the refresh history programmatically by using the Power BI REST API. Egyéni megoldás használatával több adathalmaz frissítési előzményeit is központosítottan figyelheti.By using a custom solution, you can monitor the refresh history of multiple datasets in a centralized way.

Automatikus oldalfrissítésAutomatic page refresh

Az automatikus oldalfrissítés a jelentésoldal szintjén működik, és lehetővé teszi, hogy a jelentés szerzője beállítson egy frissítési időközt az oldal vizualizációjához, amely csak akkor aktív, amikor a lap használatban van.Automatic page refresh works at a report page level, and allows report authors to set a refresh interval for visuals in a page that is only active when the page is being consumed. Az automatikus oldalfrissítés csak DirectQuery-adatforrások esetén érhető el.Automatic page refresh is only available for DirectQuery data sources. A minimális frissítési időköz attól függ, hogy a jelentés milyen típusú munkaterületen van közzétéve, valamint hogy a Prémium munkaterületekre és beágyazott munkaterületekre vonatkozóan milyen kapacitásbeállításokat alkalmazott a rendszergazda.The minimum refresh interval depends on which type of workspace the report is published in, and the capacity admin settings for Premium workspaces and embedded workspaces.

Az automatikus oldalfrissítésről az automatikus oldalfrissítés című cikkben olvashat bővebben.Learn more about automatic page refresh in the automatic page refresh article.

Ajánlott eljárásokBest practices

Az adathalmazok frissítési előzményeinek rendszeres ellenőrzése az egyik legfontosabb ajánlott eljárás, amellyel biztosítható, hogy jelentései és irányítópultjai aktuális adatokat használjanak.Checking the refresh history of your datasets regularly is one of the most important best practices you can adopt to ensure that your reports and dashboards use current data. Ha problémákat tapasztal, azonnal kezelje azokat, szükség esetén az adatforrás-tulajdonosok és az átjáró-rendszergazdák bevonásával.If you discover issues, address them promptly and follow up with data source owners and gateway administrators if necessary.

Emellett az alábbi javaslatok szem előtt tartásával alakíthat ki és tarthat fenn megbízható adatfrissítési folyamatokat az adathalmazokhoz:In addition, consider the following recommendations to establish and maintain reliable data refresh processes for your datasets:

 • Ütemezze a frissítéseket a kevésbé forgalmas időszakokra, főleg akkor, ha adathalmazai a Power BI Premiumban vannak.Schedule your refreshes for less busy times, especially if your datasets are on Power BI Premium. Ha tágabb időtartományra osztja szét a frissítési ciklusokat, elkerülheti a kiugró terheléseket, amelyek egyébként túlterhelhetnék a rendelkezésre álló erőforrásokat.If you distribute the refresh cycles for your datasets across a broader time window, you can help to avoid peaks that might otherwise overtax available resources. A frissítési ciklusok késése a rendszer túlterhelésére utalhat.Delays starting a refresh cycle are an indicator of resource overload. Ha egy prémium szintű kapacitás teljesen túl van terhelve, a Power BI akár ki is hagyhat egy frissítési ciklust.If a Premium capacity is completely exhausted, Power BI might even skip a refresh cycle.
 • Tartsa szem előtt a frissítésre vonatkozó korlátozásokat.Keep refresh limits in mind. Gyorsan változó forrásadatok vagy nagy adattömeg esetén az Importálás mód helyett érdemesebb lehet DirectQuery/LiveConnect módot használni, ha annak a forrásra háruló többletterhelése és a lekérdezési teljesítményben megmutatkozó következménye elfogadható.If the source data changes frequently or the data volume is substantial, consider using DirectQuery/LiveConnect mode instead of Import mode if the increased load at the source and the impact on query performance are acceptable. Kerülje az Importálás módú adathalmazok folyamatos frissítését.Avoid constantly refreshing an Import mode dataset. A DirectQuery/LiveConnect mód ugyanakkor több korlátozással is jár, ilyen például a visszaadott adatokra vonatkozó egymillió soros korlátozás és a futó lekérdezések 225 másodperces válaszidő-korlátja, A DirectQuery használata a Power BI Desktopban című dokumentációnak megfelelően.However, DirectQuery/LiveConnect mode has several limitations, such as a one-million-row limit for returning data and a 225 seconds response time limit for running queries, as documented in Use DirectQuery in Power BI Desktop. Ezen korlátozások miatt rákényszerülhet, hogy mindenképpen Importálás módot használjon.These limitations might require you to use Import mode nonetheless. Nagyon nagy adattömeg esetén fontolja meg a Power BI-beli összesítések használatát.For very large data volumes, consider the use of aggregations in Power BI.
 • Ügyeljen rá, hogy az adathalmaz frissítéséhez szükséges idő ne lépje túl a frissítési időtartam maximumát.Verify that your dataset refresh time does not exceed the maximum refresh duration. A frissítés időtartamát a Power BI Desktoppal ellenőrizheti.Use Power BI Desktop to check the refresh duration. Ha 2 óránál többet vesz igénybe, fontolja meg az adathalmaz áthelyezését a Power BI Premiumba.If it takes more than 2 hours, consider moving your dataset to Power BI Premium. Előfordulhat, hogy az adathalmaz megosztott kapacitáson nem frissíthető.Your dataset might not be refreshable on shared capacity. Olyan adathalmazokhoz, amelyek 1 GB-nál nagyobbak vagy a frissítésük több órát vesz igénybe, érdemes lehet a Power BI Premiumban növekményes frissítést használni.Also consider using incremental refresh in Power BI Premium for datasets that are larger than 1GB or take several hours to refresh.
 • Optimalizálhatja adathalmazait, hogy csak a jelentések és irányítópultok által használt táblákat és oszlopokat tartalmazzák.Optimize your datasets to include only those tables and columns that your reports and dashboards use. Optimalizálja az adategyesítési lekérdezéseket, és ha csak lehetséges, kerülje a dinamikus adatforrás-definíciók és költséges DAX-számítások használatát.Optimize your mashup queries and, if possible, avoid dynamic data source definitions and expensive DAX calculations. Nagy memóriaigényük és a számítási többletterhelés miatt különösen kerülendők azok a DAX-függvények, amelyek egy tábla összes sorát megvizsgálják.Specifically avoid DAX functions that test every row in a table because of the high memory consumption and processing overhead.
 • A Power BI Desktopban használtakkal azonos adatvédelmi beállítások alkalmazásával biztosíthatja, hogy a Power BI hatékony forráslekérdezéseket generálhasson.Apply the same privacy settings as in Power BI Desktop to ensure that Power BI can generate efficient source queries. Ne feledje, hogy a Power BI Desktop nem tesz közzé adatvédelmi beállításokat.Keep in mind that Power BI Desktop does not publish privacy settings. Ezeket a beállításokat manuálisan kell újra alkalmaznia az adatforrás-definíciókban az adathalmaz közzététele után.You must manually reapply the settings in the data source definitions after publishing your dataset.
 • Ne használjon túl sok vizualizációt az irányítópultokon, főleg ha sorszintű biztonságot (RLS) használ.Limit the number of visuals on your dashboards, especially if you use row-level security (RLS). A cikkben korábban kifejtettek alapján az irányítópult-csempék túl magas száma jelentősen növelheti a frissítés időtartamát.As explained earlier in this article, an excessive number of dashboard tiles can significantly increase the refresh duration.
 • Adathalmazait megbízható nagyvállalati adatátjáró-példány használatával csatlakoztassa a helyszíni adatforrásokhoz.Use a reliable enterprise data gateway deployment to connect your datasets to on-premises data sources. Ha az átjáró által okozott frissítési hibákat tapasztal például az átjáró elérhetetlensége vagy túlterheltsége miatt, akkor forduljon az átjáró rendszergazdáihoz, hogy további átjárókat adjanak egy meglévő fürthöz, vagy új fürtöt helyezzenek üzembe (vertikális vagy horizontális felméretezés).If you notice gateway-related refresh failures, such as gateway unavailable or overloaded, follow up with gateway administrators to either add additional gateways to an existing cluster or deploy a new cluster (scale up versus scale out).
 • Használjon külön adatátjárókat az Importálás és a DirectQuery/LiveConnect adathalmazokhoz, hogy az ütemezett frissítésekkel járó adatimportálás ne befolyásolja a DirectQuery/LiveConnect-adathalmazokra épülő jelentések és irányítópultok teljesítményét, amelyek minden felhasználói tevékenység esetén lekérdezik az adatforrásokat.Use separate data gateways for Import datasets and DirectQuery/LiveConnect datasets so that the data imports during scheduled refresh don't impact the performance of reports and dashboards on top of DirectQuery/LiveConnect datasets, which query the data sources with each user interaction.
 • Gondoskodjon róla, hogy a Power BI értesítést küldhessen Önnek a sikertelen frissítésekről.Ensure that Power BI can send refresh failure notifications to your mailbox. A levélszemét-szűrők blokkolhatják ezeket az üzeneteket, és más mappába helyezhetik át azokat, ahol nem tűnnek fel azonnal.Spam filters might block the email messages or move them into a separate folder where you might not notice them immediately.

Következő lépésekNext steps

Ütemezett frissítés beállításaConfiguring scheduled refresh
Frissítéssel kapcsolatos hibák hibaelhárítási eszközeiTools for troubleshooting refresh issues
Frissítési forgatókönyvekkel kapcsolatos hibák elhárításaTroubleshooting refresh scenarios

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community