A OneDrive vagy a SharePoint Online szolgáltatásban tárolt adatkészletek frissítéseRefresh a dataset stored on OneDrive or SharePoint Online

A fájlok importálása a OneDrive vagy a SharePoint Online szolgáltatásból a Power BI szolgáltatásba nagyszerű mód annak biztosítására, hogy a Power BI Desktopban végzett munkája szinkronban maradjon a Power BI szolgáltatással.Importing files from OneDrive or SharePoint Online into the Power BI service is a great way to make sure your work in Power BI Desktop stays in sync with the Power BI service.

A Power BI Desktop-fájlok OneDrive vagy SharePoint Online szolgáltatásban való tárolásának előnyeiAdvantages of storing a Power BI Desktop file on OneDrive or SharePoint Online

Ha egy Power BI Desktop-fájlt a OneDrive vagy a SharePoint Online szolgáltatásban tárol, a rendszer a fájl modelljébe töltött összes adatot importálja az adatkészletbe.When you store a Power BI Desktop file on OneDrive or SharePoint Online, any data you’ve loaded into your file’s model is imported into the dataset. A fájlban létrehozott összes jelentés be lesz töltve a Power BI szolgáltatásba a Jelentések közé.Any reports you’ve created in the file are loaded into Reports in the Power BI service. Tegyük fel, hogy módosítja a OneDrive-on vagy a SharePoint Online-ban tárolt fájlt.Let's say you make changes to your file on OneDrive or SharePoint Online. A módosítások során új mértékeket ad hozzá, oszlopneveket változtat meg, vagy vizualizációkat szerkeszt.These changes can include adding new measures, changing column names, or editing visualizations. A fájl mentése után a Power BI szolgáltatás ezeket a módosításokat is szinkronizálja, általában körülbelül egy órán belül.Once you save the file, Power BI service syncs with those changes too, usually within about an hour.

Közvetlenül a Power BI Desktopban is végezhet egyszeri, manuális frissítést, ha a Kezdőlap szalagon a Frissítés lehetőséget választja.You can do a one-time, manual refresh right in Power BI Desktop by selecting Refresh on the Home ribbon. Amikor a Frissítés lehetőséget választja, a fájlbeli modell az eredeti adatforrásból származó adatokkal lesz frissítve.When you select Refresh, you refresh the file’s model with updated data from the original data source. Ez a fajta frissítés teljes egészében a Power BI Desktop alkalmazásból megy végbe.This kind of refresh happens entirely from within the Power BI Desktop application itself. Különbözik a Power BI-beli manuális vagy ütemezett frissítéstől, és fontos tisztában lenni az eltérésekkel.It's different from a manual or scheduled refresh in Power BI, and it’s important to understand the distinction.

A Power BI Desktop Kezdőlapjának képernyőképe, amelyen a Frissítés szakasz látható.

Amikor a Power BI Desktop-fájlt a OneDrive-ról vagy a SharePoint Online-ról importálja, az adatokat és a modellel kapcsolatos információkat egy Power BI-beli adathalmazba tölti.When you import your Power BI Desktop file from OneDrive or SharePoint Online, you load data and model information into a dataset in Power BI. Azért frissíti a Power BI szolgáltatásban lévő adathalmazt, mert a jelentései arra épülnek.You'll want to refresh the dataset in the Power BI service because that's what your reports are based on. Mivel az adatforrások külső adatforrások, manuálisan frissítheti az adatkészletet az Azonnali frissítéssel, vagy beállíthat egy frissítési ütemtervet a Frissítés ütemezésével.Because the data sources are external, you can manually refresh the dataset by using Refresh now or you can set up a refresh schedule by using Schedule Refresh.

Az adathalmaz képernyőképe a Power BI Desktopban, amelyen a Frissítés ütemezés lehetőség kiválasztása látható.

Az adathalmaz frissítésekor a Power BI nem csatlakozik a OneDrive vagy a SharePoint Online szolgáltatásban lévő fájlhoz a frissített adatok lekérdezéséhez.When you refresh the dataset, Power BI doesn't connect to the file on OneDrive or SharePoint Online to query for updated data. Az adathalmazban lévő információkkal közvetlenül az adatforrásokhoz csatlakozik a frissített adatok lekérdezése érdekében.It uses information in the dataset to connect directly to the data sources and query for updated data. Ezeket az adatokat aztán betölti az adathalmazba.Then, it loads that data into the dataset. Az adathalmaz frissített adatait a rendszer nem szinkronizálja vissza a OneDrive vagy a SharePoint Online szolgáltatásban lévő fájllal.This refreshed data in the dataset isn't synchronized back to the file on OneDrive or SharePoint Online.

Mi támogatott?What’s supported?

A Power BI-ban a Frissítés és a Frissítés ütemezése támogatott a helyi meghajtóról importált Power BI Desktop fájlokból létrehozott adathalmazok esetében, ahol a következő adatforrásokhoz való csatlakozás, illetve az azokról való adatbetöltés Adatok lekérése vagy a Lekérdezésszerkesztő használatával történik.Power BI supports Refresh and Schedule Refresh for datasets created from Power PI Desktop files imported from a local drive where you use Get Data or Query Editor to connect to and load data from the following data sources.

Megjegyzés

Támogatott az élő kapcsolattal rendelkező adatkészletek OneDrive-frissítése.Onedrive refresh for live connection datasets is supported. Az élő kapcsolatú adatkészlet módosítása egy már közzétett jelentésben azonban nem támogatott a OneDrive-frissítési forgatókönyvben.However, changing the live connection dataset, from one dataset to another in an already published report, is not supported in the OneDrive refresh scenario.

Személyes Power BI-átjáróPower BI Gateway - Personal

 • A Power BI Desktop Adatok lekérése és Lekérdezésszerkesztő területein látható összes online adatforrás.All online data sources shown in Power BI Desktop’s Get Data and Query Editor.
 • A Power BI Desktop Adatok lekérése és Lekérdezésszerkesztő területein látható összes helyszíni adatforrás a Hadoop-fájl (HDFS) és a Microsoft Exchange kivételével.All on-premises data sources shown in Power BI Desktop’s Get Data and Query Editor except for Hadoop File (HDFS) and Microsoft Exchange.

Helyszíni adatátjáróOn-premises data gateway

AdatforrásData source

 • Táblázatos Analysis ServicesAnalysis Services Tabular
 • Analysis Services – többdimenziósAnalysis Services Multidimensional
 • SQL ServerSQL Server
 • SAP HANASAP HANA
 • OracleOracle
 • TeradataTeradata
 • FájlFile
 • MappaFolder
 • SharePoint-lista (helyszíni)SharePoint list (on-premises)
 • WebesWeb
 • ODataOData
 • IBM DB2IBM DB2
 • MySQLMySQL
 • SybaseSybase
 • SAP BWSAP BW
 • IBM Informix-adatbázisIBM Informix Database
 • ODBCODBC

Megjegyzés

Egy telepített és futó átjáró szükséges ahhoz, hogy a Power BI csatlakozhasson a helyszíni adatforrásokhoz és frissíthesse az adatkészletet.A gateway must be installed and running in order for Power BI to connect to on-premises data sources and refresh the dataset.

OneDrive vagy OneDrive Vállalati verzió.OneDrive or OneDrive for Business. Mi közöttük a különbség?What’s the difference?

Ha rendelkezik személyes OneDrive-val és OneDrive vállalati verzióval is, a Power BI-ba importálni kívánt fájlokat érdemes a OneDrive vállalati verziójában tartani.If you have both a personal OneDrive and OneDrive for Business, you should keep any files you want to import into Power BI in OneDrive for Business. Ennek oka a következő: Ön minden bizonnyal két külön fiókot használ a két szolgáltatáshoz.Here’s why: You likely use two different accounts to sign into them.

A Power BI-ban egyszerűen csatlakozhat a OneDrive vállalati verziójához, mert a Power BI-fiók gyakran megegyezik a OneDrive vállalati verzióhoz használt fiókkal.When you connect to OneDrive for Business in Power BI, connection is easy because your Power BI account is often the same account as your OneDrive for Business account. Személyes OneDrive esetén valószínűleg másik Microsoft-fiókkal jelentkezik be.With personal OneDrive, you usually sign in with a different Microsoft account.

Amikor bejelentkezik a Microsoft-fiókjával, mindenképp jelölje be a Bejelentkezve szeretnék maradni lehetőséget.When you sign in with your Microsoft account, be sure to select Keep me signed in. A Power BI ezután szinkronizálni tudja a Power BI Desktopban végrehajtott fájlfrissítéseket a Power BI adatkészleteivel.Power BI can then synchronize any updates you make in the file in Power BI Desktop with datasets in Power BI.

A Bejelentkezés párbeszédpanel képernyőképe, amelyen a Maradjak bejelentkezve jelölőnégyzet bejelölve látható.

Ha módosította a microsoftos hitelesítő adatait, nem tudja szinkronizálni a módosításokat a OneDrive-on lévő fájl és a Power BI-beli adathalmaz között.If you've changed your Microsoft credentials, you can't synchronize changes between your file on OneDrive and the dataset in Power BI. Ismét csatlakoznia kell, hogy újra importálja a fájlt a OneDrive-ról.You need to connect to and import your file again from OneDrive.

Hogyan ütemezhetek frissítést?How do I schedule refresh?

Frissítési ütemezés beállításakor a Power BI közvetlenül az adatforrásokhoz csatlakozik.When you set up a refresh schedule, Power BI connects directly to the data sources. A Power BI az adathalmazbeli kapcsolódási információk és hitelesítő adatok használatával kérdezi le a módosított adatokat.Power BI uses connection information and credentials in the dataset to query for updated data. A Power BI az adathalmazba tölti a módosított adatokat.Then Power BI loads the updated data into the dataset. Ez után a Power BI szolgáltatásban erre az adathalmazra épülő összes jelentésvizualizációt és irányítópultot is frissíti.It then updates any report visualizations and dashboards based on that dataset in the Power BI service.

Az ütemezett frissítés beállításáról az Ütemezett frissítés konfigurálása című cikkben talál további részleteket.For details on how to set up schedule refresh, see Configure scheduled refresh.

Hiba eseténWhen things go wrong

Ha hiba lép fel, annak általában az az oka, hogy a Power BI nem tud bejelentkezni az adatforrásokba.When things go wrong, it’s usually because Power BI can’t sign into data sources. Az is hibát okozhat, ha az adathalmaz helyszíni adatforráshoz próbál csatlakozni, de az átjáró offline állapotban van.Things may also go wrong if the dataset tries to connect to an on-premises data source but the gateway is offline. Ezek a problémák elkerülhetők, ha gondoskodik róla, hogy a Power BI be tudjon jelentkezni az adatforrásokba.To avoid these issues, make sure Power BI can sign into data sources. Próbáljon meg bejelentkezni adatforrásaiba az Adatforráshoz tartozó hitelesítő adatok alatt.Try signing into your data sources in Data Source Credentials. Előfordulhat, hogy az adatforrásba való bejelentkezéshez használt jelszó megváltozik, vagy a rendszer kijelentkezteti a Power BI-t az adatforrásból.Sometimes the password you use to sign into a data source changes or Power BI gets signed out from a data source.

Ha menti egy OneDrive-on tárolt Power BI Desktop-fájl módosításait, majd ezek a módosítások nem jelennek meg a Power BI-ban nagyjából egy órán belül, ennek az lehet az oka, hogy a Power BI nem tud csatlakozni a OneDrive-hoz.When you save your changes to the Power BI Desktop file on OneDrive and you don't see those changes in Power BI within an hour or so, it could be because Power BI can't connect to your OneDrive. Próbáljon meg ismét csatlakozni a OneDrive-on tárolt fájlhoz.Try connecting to the file on OneDrive again. Ha a rendszer arra kéri, hogy jelentkezzen be, feltétlenül jelölje be a Bejelentkezve szeretnék maradni lehetőséget.If you’re prompted to sign in, make sure you select Keep me signed in. Mivel a Power BI nem tudott csatlakozni a OneDrive szolgáltatáshoz, és így nem tudta szinkronizálni a fájl adatait, újra importálnia kell az adott fájlt.Because Power BI wasn't able to connect to your OneDrive to synchronize with the file, you’ll need to import your file again.

Mindenképpen hagyja bejelölve az Értesítést kérek e-mailben, ha sikertelen a frissítés jelölőnégyzetet.Be sure to leave the Send refresh failure notification email to me checked. Azonnal tudnia kell, ha egy ütemezett frissítés meghiúsul.You’ll want to know right away if a scheduled refresh fails.

HibaelhárításTroubleshooting

Néha az adatok frissítése nem a várt módon történik.Sometimes refreshing data may not go as expected. Adatfrissítési problémák általában átjáróval való csatlakozáskor lépnek fel.You'll typically run into data refresh issues when you're connected with a gateway. Az átjáró-hibaelhárítással kapcsolatos cikkekben találja az eszközöket és az ismert hibákat.Take a look at the gateway troubleshooting articles for tools and known issues.

A Helyszíni adatátjáróval kapcsolatos hibák elhárításaTroubleshooting the On-premises data gateway

A személyes Power BI Gateway hibáinak elhárításaTroubleshooting the Power BI Gateway - Personal

További kérdései vannak?More questions? Forduljon a Power BI közösségéhez.Try asking the Power BI Community.