Ütemezett frissítés beállításaConfigure scheduled refresh

Megjegyzés

Két havi inaktivitás után az adatkészlet ütemezett frissítése szünetel.After two months of inactivity, scheduled refresh on your dataset is paused. További információt a cikk egy későbbi részében, az Ütemezett frissítés című szakaszban talál.For more information, see Scheduled refresh later in this article.

Ez a cikk ismerteti mind a (privát) helyszíni adatátjáró, mind a helyszíni adatátjáró esetében az ütemezett frissítéshez rendelkezésre álló beállításokat.This article describes the options available for scheduled refresh for the On-premises data gateway (personal mode) and the On-premises data gateway. A frissítési opciókat a Power BI szolgáltatás következő területein határozhatja meg: Átjárókapcsolat, az Adatforrás hitelesítő adatai és a Frissítés ütemezése.You specify refresh options in the following areas of the Power BI service: Gateway connection, Data source credentials, and Scheduled refresh. Sorban mindegyiket meg fogjuk vizsgálni.We'll look at each in turn. Az adatfrissítésre, többek között a frissítések ütemezésére vonatkozó további információért olvassa le az Adatfrissítés szakaszt.For more information about data refresh, including limitations on refresh schedules, see Data refresh.

Az Ütemezett frissítés képernyőre való váltáshoz tegye a következőt:To get to the Scheduled refresh screen:

  1. Válassza a navigációs ablaktáblán az Adatkészletek szakaszban listázott adathalmaz melletti További beállítások (...) lehetőséget.In the navigation pane, under Datasets, select More options (...) next to a dataset listed .

  2. Válassza a Frissítés ütemezése lehetőséget.Select Schedule Refresh.

    Frissítés ütemezése

ÁtjárókapcsolatGateway connection

Itt eltérő beállításokkal találkozhat, attól függően, hogy az interneten személyes vagy vállalati átjáró érhető-e el.You see different options here depending on whether you have a personal, or enterprise, gateway online and available.

Ha nem érhető el átjáró, akkor az Átjárókapcsolat le van tiltva.If no gateway is available, you see Gateway connection disabled. A személyes átjáró telepítésének módját ismertető üzenet is látható.You also see a message indicating how to install the personal gateway.

Az átjáró nincs konfigurálva

Ha rendelkezik konfigurált személyes átjáróval, és az online állapotú, akkor kiválasztható.If you have a personal gateway configured and it's online, it's available to select. Ha nem áll rendelkezésre, akkor offline állapotúként jelenik meg.It shows offline if it's not available.

Átjárókapcsolat

A nagyvállalati átjárót is kiválaszthatja, ha az a rendelkezésére áll.You can also select the enterprise gateway if one is available for you. Csak akkor fog rendelkezésre álló nagyvállalati átjárót látni, ha a fiókja szerepel az adott átjáróhoz konfigurált adatforrás Felhasználók lapján.You only see an enterprise gateway available if your account is listed in the Users tab of the data source configured for a given gateway.

Adatforráshoz tartozó hitelesítő adatokData source credentials

Személyes Power BI-átjáróPower BI Gateway - Personal

Ha a személyes átjárót használja az adatok frissítésére, meg kell adnia a háttéradatforráshoz való kapcsolódásra használt hitelesítő adatokat.If you are using the personal gateway to refresh data, you must supply the credentials to connect to the back-end data source. Ha online szolgáltatásból kapcsolódott egy tartalomcsomaghoz, a kapcsolódáshoz megadott hitelesítő adatokat a rendszer az ütemezett frissítéshez is felhasználja.If you connected to a content pack from an online service, the credentials you entered to connect are carried over for scheduled refresh.

Adatforráshoz tartozó hitelesítő adatok

Az adatforrásokba csak az első alkalommal kell bejelentkeznie, amikor a frissítési funkciót használja az adatkészleten.You're only required to sign in to a data source the first time you use refresh on that dataset. Miután megadta a hitelesítő adatokat, azok megőrződnek az adatkészlettel.Once entered, those credentials are retained with the dataset.

Megjegyzés

Bizonyos hitelesítési módszereknél, ha az adatforrásba való bejelentkezésre használt jelszó lejár vagy megváltozik, akkor azt az adatforrásnál is meg kel változtatnia az Adatforrás hitelesítő adataiban.For some authentication methods, if the password you use to sign into a data source expires or is changed, you need to change it for the data source in Data source credentials too.

Ha nem jó mennek a dolgok, a problémát általában az okozza, hogy az átjáró offline állapotú, mert nem tud bejelentkezni a Windowsba és nem tudja elindítani a szolgáltatást, vagy a Power BI nem tud bejelentkezni az adatforrásokba a frissített adatok lekérdezéséhez.When things go wrong, the problem usually has something to do with either the gateway being offline because it couldn't sign in to Windows and start the service, or Power BI couldn't sign in to the data sources to query for updated data. Ha nem sikerül a frissítés, ellenőrizze az adatkészlet beállításait.If refresh fails, check the dataset settings. Ha az átjárószolgáltatás offline állapotú, a hibát az Állapot területen tekintheti meg.If the gateway service is offline, Status is where you see the error. Ha a Power BI nem tud bejelentkezni az adatforrásokba, akkor hiba jelenik meg az Adatforrás azonosító adatai területen.If Power BI can't sign into the data sources, you see an error in Data Source Credentials.

Helyszíni adatátjáróOn-premises data gateway

Ha a Helyszíni adatátjárót használja az adatok frissítésére, akkor nem kell hitelesítő adatokat megadnia, mert azokat az átjáró rendszergazdája határozta meg az adatforráshoz.If you are using the On-premises data gateway to refresh data, you do not need to supply credentials, as they are defined for the data source by the gateway administrator.

Frissítés ütemezése parancs

Megjegyzés

Ha helyszíni SharePointhoz csatlakozik adatfrissítéshez, a Power BI csak az Anonim, az Alapvető és a Windows (NTLM/Kerberos) hitelesítési módszereket támogatja.When connecting to on-premises SharePoint for data refresh, Power BI supports only Anonymous, Basic, and Windows (NTLM/Kerberos) authentication mechanisms. A Power BI nem támogatja sem az ADFS, sem az űrlapalapú hitelesítési módszereket a helyszíni SharePoint-adatforrások adatainak frissítéséhez.Power BI does not support ADFS or any Forms-Based Authentication mechanisms for data refresh of on-premises SharePoint data sources.

Ütemezett frissítésScheduled refresh

Az Ütemezett frissítés szakaszban határozhatja meg az adatkészlet frissítésének gyakoriságát és időszakait.The Scheduled refresh section is where you define the frequency and time slots to refresh the dataset. Egyes adatforrásokhoz nem szükséges frissítéshez konfigurálható átjáró, másokhoz azonban kötelező.Some data sources do not require a gateway to be configurable for refresh; other data sources require a gateway.

A beállítások megadásához a Tartsa adatait naprakészen csúszkát a bekapcsolt értékre kell beállítani.Set the Keep your data up to date slider to On to configure the settings.

Megjegyzés

A cél az, hogy a frissítés az ütemezett időponttól legfeljebb 15 perc eltéréssel elinduljon, de akár egyórás késés is előfordulhat, ha a szolgáltatás nem tudja korábban lefoglalni a szükséges erőforrásokat.The target is to initiate the refresh within 15 minutes of the scheduled time slot, but a delay of up to one hour can occur if the service can't allocate the required resources sooner.

Ütemezett frissítés párbeszédpanel

Megjegyzés

Két havi inaktivitás után az adatkészlet ütemezett frissítése szünetel.After two months of inactivity, scheduled refresh on your dataset is paused. Az adatkészlet akkor számít inaktívnak, ha egyetlen felhasználó sem látogatott meg az adatkészleten alapuló egyetlen irányítópultot és jelentést sem.A dataset is considered inactive when no user has visited any dashboard or report built on the dataset. Ekkor az adatkészlet tulajdonosa egy e-mailt kap az ütemezett frissítés szüneteltetéséről.At that time, the dataset owner is sent an email indicating the scheduled refresh is paused. Ekkor az adatkészlet ütemezett frissítése letiltott állapotúként jelenik meg.The refresh schedule for the dataset is then displayed as disabled. Az ütemezett frissítés folytatásához egyszerűen látogasson el bármelyik, az adatkészleten alapuló irányítópultra vagy jelentéshez.To resume scheduled refresh, simply revisit any dashboard or report built on the dataset.

Mik támogatottak?What's supported?

Megjegyzés

Az ütemezett frissítés négy egymást követő hiba után is automatikusan le lesz tiltva.Scheduled refresh will also get disabled automatically after four consecutive errors.

Bizonyos adatkészletek ütemezett frissítése eltérő átjárók esetében támogatott.Certain datasets are supported against different gateways for scheduled refresh. Az alábbi referencia alapján megértheti, milyen lehetőségek vannak.Here is a reference to understand what is available.

Személyes Power BI-átjáróPower BI Gateway - Personal

Power BI DesktopPower BI Desktop

  • A Power BI Desktop Adatok lekérése és Lekérdezésszerkesztő területein látható összes online adatforrás.All online data sources shown in Power BI Desktop's Get Data and Query Editor.
  • A Power BI Desktop Adatok lekérése és Lekérdezésszerkesztő területein látható összes helyszíni adatforrás a Hadoop-fájl (HDFS) és a Microsoft Exchange kivételével.All on-premises data sources shown in Power BI Desktop's Get Data and Query Editor except for Hadoop file (HDFS) and Microsoft Exchange.

ExcelExcel

  • Minden online adatforrás megjelenik az Excelhez készült Microsoft Power Queryben.All online data sources shown in Power Query.
  • Minden helyszíni adatforrás megjelenik a Power Queryben a Hadoop-fájlokat (HDFS) és a Microsoft Exchange-t kivéve.All on-premises data sources shown in Power Query except for Hadoop file (HDFS) and Microsoft Exchange.
  • Minden online adatforrás megjelenik a Power Pivotban.All online data sources shown in Power Pivot.
  • Minden helyszíni adatforrás megjelenik a Power Pivotban a Hadoop-fájlokat (HDFS) és a Microsoft Exchange-t kivéve.All on-premises data sources shown in Power Pivot except for Hadoop file (HDFS) and Microsoft Exchange.

Megjegyzés

Az Excel 2016-os vagy újabb verziójában a Power Query a menüszalag Adatok lapfülén található az Adatok beolvasása és átalakítása szakaszban.In Excel 2016 and later, Power Query is listed on the Data section of the ribbon, under Get & Transform Data.

Power BI-átjáróPower BI Gateway

A támogatott adatforrásokra vonatkozó információért tekintse meg a Power BI-adatforrások szakaszt.For information about supported data sources, see Power BI data sources.

HibaelhárításTroubleshooting

Néha az adatok frissítése nem a várt módon történik.Sometimes refreshing data may not go as expected. Ezt általában egy átjáróval kapcsolatos hiba okozza.Typically this will be an issue connected with a gateway. Az átjáró-hibaelhárítással kapcsolatos cikkekben találja az eszközöket és az ismert hibákat.Take a look at the gateway troubleshooting articles for tools and known issues.

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community