Adatok elérése Excel-munkafüzetfájlokbólGet data from Excel workbook files

Excel ikon

A Microsoft Excel az egyik leggyakrabban használt üzleti alkalmazás.Microsoft Excel is one of the most widely used business applications around. Az Excel emellett az adatok Power BI-ba való beolvasásának egyik leggyakoribb módját is szolgáltatja.It’s also one of the most common ways to get your data into Power BI.

Milyen munkafüzettípusokat támogat a Power BI?What types of workbooks does Power BI support?

A Power BI az Excel 2007 vagy újabb verziókban létrehozott munkafüzetek importálását és csatlakoztatását támogatja.Power BI supports importing or connecting to workbooks created in Excel 2007 and later. A munkafüzeteknek .xlsx vagy .xlsm fájltípusúnak kell lenniük, és nem lehetnek nagyobbak 1 GB-nál.Workbooks must be saved as .xlsx or .xlsm file type and be under 1 GB. A jelen cikkben ismertetett egyes funkciók csak az Excel későbbi verzióiban elérhetők.Some features described in this article are only available in later versions of Excel.

Adattartományokat vagy -táblákat tartalmazó munkafüzetekWorkbooks with ranges or tables of data

Ha a munkafüzet adattartományokat tartalmazó egyszerű munkalapokból áll, akkor ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki adataiból a Power BI-ban, formázza a tartományokat táblákként.If your workbook has simple worksheets with ranges of data, to get the most out of your data in Power BI, be sure to format those ranges as tables. Így ha jelentéseket készít a Power BI-ban, nevesített táblákat és oszlopokat lát majd a Mezők ablaktáblán, ami nagyban megkönnyíti az adatok megjelenítését.This way, when creating reports in Power BI, you’ll see named tables and columns in the Fields pane, making it much easier to visualize your data.

Adatmodelleket tartalmazó munkafüzetekWorkbooks with data models

A munkafüzetek adatmodelleket is tartalmazhatnak, amelyekbe egy vagy több adattábla is betölthető csatolt táblázatok, Power Query (Beolvasás és átalakítás az Excel 2016-ban) vagy Power Pivot használatával.Workbooks can contain a data model with one or more tables of data loaded into it by using linked tables, Power Query (Get & Transform in Excel 2016), or Power Pivot. A Power BI az összes adatmodell-tulajdonságot támogatja (pl.: kapcsolatokat, mértékeket, hierarchiákat és KPI-ket).Power BI supports all data model properties such as relationships, measures, hierarchies, and KPIs.

Megjegyzés

Az adatmodelleket tartalmazó munkafüzetek nem oszthatók meg a Power BI-bérlők között.Workbooks with data models cannot be shared across Power BI tenants. Például egy felhasználó, aki contoso.com fiókkal jelentkezik be a Power BI-ba, nem oszthat meg munkafüzetet egy olyan felhasználóval, aki a woodgrovebank.com tartományból származó fiókkal jelentkezik be.For example, a user who logs in to Power BI using a contoso.com account cannot share an Excel workbook with a user who logs in using a Power BI login account from woodgrovebank.com.

Külső adatforrásokhoz kapcsolódó munkafüzetekWorkbooks with connections to external data sources

Ha külső adatforráshoz csatlakozik az Excel használatával, akkor mihelyst bekerült a munkafüzet a Power BI-ba, jelentéseket és irányítópultokat készíthet a csatlakoztatott adatforrás adatai alapján.If you use Excel to connect to an external data source, once your workbook is in Power BI, you can create reports and dashboards based on data from that connected data source. Ütemezett frissítés beállításával automatikusan csatlakozhat közvetlenül az adatforráshoz, és beszerezheti a legfrissebb adatokat.You can also setup Scheduled Refresh to automatically connect right to the data source and get updates. Többé nem kell manuálisan frissítenie az adatokat az Excel Adatok menüszalagjáról.You’ll no longer need to refresh manually from the Data ribbon in Excel. Az adatforrás adatain alapuló jelentések vizualizációi és az irányítópultok csempéi automatikusan frissülnek.Any visualizations in reports and tiles in dashboards based on data from that data source are updated automatically. További tudnivalókért lásd a Power BI-ban történő adatfrissítést ismertető szakaszt.To learn more, see Data refresh in Power BI.

Power View-lapokat, kimutatásokat és diagramokat tartalmazó munkafüzetekWorkbooks with Power View sheets, PivotTables and charts

A PowerView-lapok és kimutatások megjelenítése vagy elrejtése a Power BI-ban attól függ, hogy hol van a munkafüzet mentve, és hogyan viszi azt át a Power BI-ba.How your PowerView sheets and PivotTables and charts appear, or not appear, in Power BI depends on where your workbook file is saved and how you choose to get it into Power BI. A részleteket az alábbiakban olvashatja.We'll go into this more below.

AdattípusokData types

A Power BI az alábbi adattípusokat támogatja: Egész szám, tizedes tört, pénznem, dátum, igaz/hamis, szöveg.Power BI supports the following data types: Whole Number, Decimal Number, Currency, Date, True/False, Text. Ha az adatokat konkrét adattípusokként adja meg az Excelben, azzal javíthatja a Power BI teljesítményét.Marking data as specific data types in Excel will improve the Power BI experience.

Munkafüzet előkészítése a Power BI-ban való használatraPrepare your workbook for Power BI

Az alábbi hasznos videóból megtudhatja, hogyan győződhet meg arról, hogy Excel-munkafüzetei készen állnak a Power BI-ban való használatra.Watch this helpful video to learn more about how to make sure your Excel workbooks are ready for Power BI.

A munkafüzet mentési helye sokat számítWhere your workbook file is saved makes a difference

Helyi – Ha a munkafüzetfájlt a számítógép egyik helyi meghajtójára vagy egy, a cégen belüli más helyre menti, akkor betöltheti azt a Power BI-ba.Local - If you save your workbook file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI you can load your file into Power BI. A fájl igazából a helyi meghajtón marad, tehát a teljes fájl nem lesz importálva a Power BI-ba.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. Valójában egy új adatkészlet jön létre a Power BI-ban, a rendszer pedig betölti a munkafüzet adatait és adatmodelljét (ha van) az adatkészletbe.What really happens is a new dataset is created in Power BI and data and the data model (if any) from the workbook are loaded into the dataset. Ha a munkafüzet rendelkezik Power View-lapokkal, ezek a Power BI-webhelyén, a Jelentések területen lesznek láthatók.If your workbook has any Power View sheets, those will appear in your Power BI site under Reports. Az Excel 2016 emellett a Közzététel funkcióval is rendelkezik (ez a Fájl menüben található).Excel 2016 also has the Publish feature (under the File menu). A Közzététel funkció a hatását tekintve megegyezik a Power BI Adatok lekérése > Fájlok > Helyi fájl lehetőségével, de gyakran egyszerűbb a Power BI-ban frissíteni az adatkészletet, ha rendszeresen módosítja a munkafüzetet.Using Publish is effectively the same as using Get Data > Files > Local File from Power BI, but is often easier to update your dataset in Power BI if you’re regularly making changes to the workbook.

OneDrive vállalati verzió – Ha rendelkezik a OneDrive vállalati verziójával, és bejelentkezik a Power BI-ban használt fiókkal, az messze a leghatékonyabb módja az Excelben végzett munka, valamint a Power BI-ban található adatkészlet, jelentések és irányítópultok szinkronban tartásának. Mivel a Power BI és a OneDrive is a felhőben található, a Power BI nagyjából óránként csatlakozik a OneDrive-on tárolt munkafüzethez.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your workbook file on OneDrive about every hour. Ha módosításokat talál, az adatkészlet, a jelentések és az irányítópultok automatikusan frissülnek a Power BI-ban.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI. Csakúgy, mint a helyi meghajtóra mentett munkafüzetek esetében, a Közzététel funkcióval azonnal is frissítheti a Power BI-adatkészletét és jelentéseit. Ellenkező esetben a Power BI automatikusan szinkronizálja az adatokat, általában egy órán belül.Just like if you saved your workbook to a local drive, you can also use Publish to update your dataset and reports in Power BI immediately; otherwise Power BI will automatically synchronize, usually within an hour.

Személyes OneDrive – Ha saját OneDrive-fiókjára menti a munkafüzetfájlokat, számos, a OneDrive vállalati verziója esetén is biztosított előnyt élvezhet.OneDrive - Personal – If you save your workbook files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. A legnagyobb különbség az, hogy amikor először csatlakozik a fájlhoz (az Adatok lekérése > Fájlok > OneDrive – személyes paranccsal), a Microsoft-fiókjával kell bejelentkeznie a OneDrive-ra, amely általában különbözik a Power BI-ba való bejelentkezéskor használt fióktól.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Amikor a Microsoft-fiókjával jelentkezik be a OneDrive-ba, mindenképp jelölje be a Bejelentkezve szeretnék maradni lehetőséget.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Így a Power BI képes lesz kb. óránként csatlakozni a munkafüzetfájlhoz, és a Power BI-adatkészlete és jelentései naprakészek lesznek.This way, Power BI will be able to connect to your workbook file about every hour and make sure your dataset and reports in Power BI are in-sync.

SharePoint – csoportwebhelyek – A Power BI Desktop-fájlok SharePoint – csoportwebhelyekre való mentése sokban hasonlít a OneDrive Vállalati verziójába való mentéshez.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. A legnagyobb különbség a fájlhoz a Power BI-ból való csatlakozás módja.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Megadhat egy URL-címet vagy csatlakozhat a gyökérmappához.You can specify a URL or connect to the root folder.

Egy Excel-munkafüzet – két használati módOne Excel workbook – two ways to use it

Ha a OneDrive-ra menti munkafüzetfájljait, több módon is böngészheti adatait a Power BI-banIf you save your workbook files to OneDrive, you'll have a couple of ways you can explore your data in Power BI

A OneDrive Vállalati verzió képernyőképe, amelyen Excel-adatok importálása vagy Csatlakozás Excel-adatokhoz lehetőség látható.

Excel-adatok importálása a Power BI-baImport Excel data into Power BI

Az Importálás funkció használatakor a rendszer az összes támogatott adattáblát és/vagy az adatmodellt is importálja egy új adatkészletbe a Power BI-ban.When you choose Import, any supported data in tables and/or a data model are imported into a new dataset in Power BI. Ha rendelkezik Power View-lapokkal, azok jelentésekként jelennek majd meg a Power BI-ban.If you have any Power View sheets, those will be re-created in Power BI as reports.

Tovább szerkesztheti a munkafüzetet.You can continue editing your workbook. A módosítások mentése után a rendszer szinkronizálja ezeket a Power BI-adatkészletével – mindezt általában egy órán belül.When your changes are saved, they’ll be synchronized with the dataset in Power BI, usually within about an hour. Ha biztosra szeretne menni, a Közzététel gombra kattintva azonnal exportálhatja a módosításokat.If you need more immediate gratification, you can just click Publish again, and your changes are exported right then and there. A jelentésekben és irányítópultokban található vizualizációk szintén frissítve lesznek.Any visualizations you have in reports and dashboards will be updated, too.

Használja ezt a megoldást, ha adatok beolvasásával és átalakításával vagy a Power Pivottal adatokat töltött be egy adatmodellbe, vagy ha a munkafüzet olyan vizualizációkkal rendelkező Power View-lapokat tartalmaz, amelyeket a Power BI-ban is látni szeretne.Choose this option if you’ve used Get & Transform data or Power Pivot to load data into a data model, or if your workbook has Power View sheets with visualizations you want to see in Power BI.

Az Excel 2016 esetében a Közzététel > Exportálás lehetőséget is használhatja.In Excel 2016, you can also use Publish > Export. Ez gyakorlatilag ugyanazt fogja eredményezni.It's pretty much the same thing. További tudnivalókért lásd a Power BI-ban Excel 2016-ból történő közzétételt ismertető szakaszt.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Excel-adatok elérése, kezelése és megtekintése a Power BI-banConnect, manage and view Excel in Power BI

A Csatlakozás lehetőség kiválasztásakor a munkafüzet ugyanúgy jelenik meg a Power BI-ban, mint az Excel Online-ban.When you choose Connect, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Az Excel Online-nal ellentétben azonban ebben az esetben néhány kiváló funkció segítségével rögzítheti a munkalapok egyes elemeit közvetlenül az irányítópulton.But, unlike Excel Online, you’ll have some great features to help you pin elements from your worksheets right to your dashboards.

A Power BI-ban nincs lehetőség a munkafüzet szerkesztésére.You can’t edit your workbook in Power BI. Ha azonban módosításokra van szüksége, a Szerkesztés elemre kattintva kiválaszthatja, hogy az Excel Online-ban szeretné szerkeszteni a munkafüzetet, vagy megnyitja azt a számítógépen, az Excelben.But if you need to make some changes, you can click Edit, and then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. A rendszer menti az összes módosítást a OneDrive-on található munkafüzetbe.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive.

Válassza ezt a lehetőséget, ha csak adatok vannak a munkalapokon, vagy ha tartományokat, kimutatásokat és diagramokat szeretne az irányítópulton rögzíteni.Choose this option if you only have data in worksheets, or you have ranges, PivotTables and charts you want to pin to dashboards.

Az Excel 2016 esetében a Közzététel > Feltöltés lehetőséget is használhatja.In Excel 2016, you can also use Publish > Upload. Ez gyakorlatilag ugyanazt fogja eredményezni.It's pretty much the same thing. További tudnivalókért lásd a Power BI-ban Excel 2016-ból történő közzétételt ismertető szakaszt.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Excel-munkafüzet importálása vagy csatlakoztatása a Power BI-banImport or connect to an Excel workbook from Power BI

  1. A Power BI navigációs ablaktábláján kattintson az Adatok lekérése elemre.In Power BI, in the nav pane, click Get Data.

    Az Adatok beolvasása gombot a navigációs panelen ábrázoló képernyőkép.

  2. A Fájlok területen kattintson a Lekérés lehetőségre.In Files, click Get.

    A Fájlok párbeszédpanel képernyőképe, amelyen a Beolvasás gomb látható.

  3. Keresse meg a fájlt.Find your file.

    A fájl megkereséséhez használható négy csempe (Helyi fájl, a OneDrive Vállalati verzió, a OneDrive személyes verzió és SharePoint) képernyőképe.

  4. Ha a munkafüzetfájl a OneDrive-on vagy SharePoint-csoportwebhelyeken található, válassza az Importálás vagy a Csatlakozás lehetőséget.If your workbook file is on OneDrive or SharePoint - Team Sites, choose Import or Connect.

Helyi Excel-munkafüzetekLocal Excel workbooks

Helyi Excel-fájlt is használhat, és feltöltheti azt a Power BI-ba.You can also use a local Excel file and upload it into Power BI. Egyszerűen válassza a Helyi fájl lehetőséget az előző menüben, majd keresse meg az Excel-munkafüzetek mentési helyét.Simply select Local File from the previous menu, then navigate to where you have your Excel workbooks saved.

A Helyi fájl csempe képernyőképe, amely az Excel-munkafüzetek kiválasztásához végzett navigálást mutatja be.

Ha kiválasztotta a fájlt, kattintson a Feltöltés elemre a fájl Power BI-ba történő feltöltéséhez.Once selected, choose to Upload your file into Power BI.

A Helyi fájl párbeszédpanel képernyőképe, amelyen az Excel-fájl feltöltése a Power BI-ba kiválasztása látható.

A munkafüzet sikeres feltöltése után kapni fog egy értesítést, hogy a munkafüzet használatra kész.Once your workbook is uploaded, you get a notification that the workbook is ready.

Az értesítés képernyőképe, amelyen az látható, hogy a munkafüzet használatra kész.

Ha a munkafüzet használatra kész, a Power BI Jelentések területén lesz látható.Once the workbook is ready, you can find it in the Reports section of Power BI.

A Jelentések szakasz képernyőképe. amelyen a kijelölt jelentés látható az Excel-adatokkal.

Közzététel a Power BI-webhelyen Excel 2016-bólPublish from Excel 2016 to your Power BI site

Az Excel 2016 Közzététel a Power BI-ban funkciója a fájlok importálását vagy csatlakoztatását illetően gyakorlatilag megegyezik a Power BI Adatok lekérése funkciójával.Using the Publish to Power BI feature in Excel 2016 is effectively the same as using Get Data in Power BI to import or connect to your file. Itt most nem megyünk bele a részletekbe, de a Power BI-ban Excel 2016-ból történő közzétételt ismertető cikkben további információkat olvashat.We won't go into the details here, but you can see Publish to Power BI from Excel 2016 to learn more.

HibaelhárításTroubleshooting

Túl nagy a munkafüzetfájl?Workbook file too big? Tekintse meg az Excel-munkafüzet a Power BI-ban történő megtekintéshez való méretcsökkentését ismertető szakaszt.Check out Reduce the size of an Excel workbook to view it in Power BI.

Az Importálás funkció kiválasztása esetén a Power BI jelenleg csak a nevesített táblákban vagy egy adatmodellben található adatokat importálja.Currently, when you choose Import, Power BI only imports data that is part of a named table or a data model. Ennek következtében, ha a munkafüzet nem tartalmaz nevesített táblákat, Power View-lapokat vagy Excel-adatmodelleket, az alábbi hibaüzenet jelenhet meg: „Nem található adat az Excel-munkafüzetben” .As a result, if the workbook contains no named tables, Power View sheets, or Excel data models, you might see this error: "We couldn't find any data in your Excel workbook". Ez a cikk ismerteti, hogyan javíthatja ki a munkafüzet hibáit, és importálhatja azt újra.This article explains how to fix your workbook and re-import it.

Következő lépésekNext steps

Az adatok áttekintése – Miután a fájlból a Power BI-ba helyezte az adatokat és jelentéseket, ideje áttekinteni azokat.Explore your data - Once you get data and reports from your file into Power BI, it's time to explore. Kattintson a jobb gombbal az új adatkészletre, majd kattintson a Tallózás elemre.Just right-click the new dataset and then click Explore. Ha a 4. lépésben egy OneDrive-on tárolt fájl csatlakoztatása mellett döntött, a munkafüzet a Jelentések területen fog megjelenni.If you chose to connect to a workbook file on OneDrive in step 4, your workbook will appear in Reports. Ha rákattint, a munkafüzet ugyanúgy megnyílik, mintha Excel Online-ban lenne.When you click on it, it will open in Power BI, just as it would if it were in Excel Online.

Frissítés ütemezése – Ha az Excel-munkafüzetfájl külső adatforrásokhoz csatlakozik, vagy helyi meghajtóról importálta azt, ütemezett frissítések beállításával biztosíthatja, hogy az adatkészlet vagy jelentések mindig naprakészek legyenek.Schedule refresh - If your Excel workbook file connects to external data sources, or you imported from a local drive, you can setup scheduled refresh to make sure your dataset or report is always up-to-date. Az ütemezett frissítés beállítása a legtöbb esetben elég egyszerű, de ebben a cikkben nem térünk ki a részletekre.In most cases, setting up scheduled refresh is quite easy to do, but going into the details is outside the scope of this article. További információkért lásd: Adatfrissítés a Power BI-ban.See Data refresh in Power BI to learn more.

Közzététel a Power BI-ban Excel 2016-bólPublish to Power BI from Excel 2016

Adatfrissítés a Power BI-banData refresh in Power BI