Adatforrások a Power BI szolgáltatásbanData sources for the Power BI service

A Power BI legfontosabb összetevői maguk az adatok.Data is at the heart of Power BI. Tegyük fel, hogy adatfeltárást végez.Let's say you're exploring data. Ezt megteheti diagramok és irányítópultok létrehozásával vagy Q&A-beli kérdésfeltevéssel.You may do that by creating charts and dashboards, or asking questions with Q&A. A látott vizualizációk és válaszok egy adatkészletből merítik az adatokat.The visualizations and answers you see are getting their underlying data from a dataset. De honnan származik ez az adatkészlet?But where does that dataset come from? Egy adatforrásból.Well, it comes from a data source.

Ez a cikk sorra veszi az adatforrástípusokat, amelyekhez a Power BI szolgáltatásból kapcsolódhat.In this article, we're going to cover the data source types you can connect to from the Power BI service. Ne feledje, hogy adatokhoz sok más típusú adatforrásból is hozzájuthat.Keep in mind that there are many other types of data sources you can get data from, too. Az ilyen adatforrásokhoz szükség lehet a Power BI Desktop vagy az Excel speciális adatlekérdezési és modellezési funkcióinak a használatára.If you choose these data sources, you may need to use Power BI Desktop or Excel's advanced data query and modeling features first. Ezeket később tárgyaljuk részletesebben.We'll go into more about those options later. Egyelőre tekintsük át azokat a különféle adatforrástípusokat, amelyek közvetlenül a Power BI szolgáltatás webhelyéről elérhetők.For now, let's look at the different types of data sources available right from your Power BI service site.

A Power BI bármelyik adatforrásából kérhet le adatokat. Ehhez a lap bal alsó sarkában található Adatok lekérése lehetőségre van szüksége.You can get data from any of the data sources in Power BI by selecting Get Data in the bottom-left corner of the page.

Az Adatok beolvasása panelt a Power BI szolgáltatás képernyőjének bal alsó részén ábrázoló képernyőkép.

Az Adatok lekérése elem kiválasztása után kiválaszthatja az elérni kívánt adatokatAfter you select Get Data, you can choose the data you want to access

Az Adatok beolvasása választási lehetőségeinek képernyőképe, amelyen az elérni kívánt adatok kiválasztási lehetőségei láthatók.

Tartalom felderítéseDiscover content

A Tartalom felfedezése szakasz képernyőképe, amelyen a partnerek emblémái láthatók.

A Tartalom felderítése szakasz előkészítve tartalmaz minden szükséges adatot és jelentést.The Discover content section contains all the data and reports you need already prepared for you. A Power BI kétféle tartalomcsomaggal rendelkezik: Szervezeti és szolgáltatásokkal kapcsolatos.In Power BI, there are two types of content packs: Organizational and Services.

Szervezeti: ha Ön és a szervezet más felhasználói Power bi Pro vagy prémium szintű felhasználói (PPU) fiókkal rendelkeznek, létrehozhat, megoszthat és használhat tartalmi csomagokat.Organizational: If you and other users in your organization have a Power BI Pro or Premium Per User (PPU) account, you can create, share, and use content packs. További információ: Céges tartalomcsomagok: bevezetés.To learn more, see Intro to organizational content packs.

Szolgáltatások: Több tucat, Power BI-tartalomcsomagokat kínáló szolgáltatás létezik, és a kör folyamatosan bővül.Services: There are literally dozens of services with content packs for Power BI, and more are being added all the time. A szolgáltatások többsége saját fiók használatát követeli meg.Most services require you to have an account. További információ: Kapcsolódás szolgáltatásokhoz a Power BI-jal.To learn more, see Connect to services you use with Power BI.

Új tartalom létrehozásaCreate new content

Az Új tartalom létrehozása szakaszban több opciót is találhat tartalom létrehozására és importálására.The Create new content section contains options for creating and importing content yourself. A Power BI kétféle módot kínál saját tartalom létrehozására vagy importálására: Fájlok és adatbázisok.In Power BI, there are two ways to create or import your own content: Files and Databases.

FájlokFiles

Excel, Power BI Desktop és CSV ikon

Excel ( .xlsx, .xlsm) – Az Excel munkafüzetei különböző adattípusokat tartalmazhatnak.Excel (.xlsx, .xlsm) - In Excel, a workbook may include different data types. Tartalmazhatnak például olyan adatokat, amelyeket Ön adott meg munkalapokon.For example, it can include data you've entered into worksheets yourself. Olyan adatokat is tartalmazhatnak, amelyeket külső adatforrásokból kérdezett le és töltött be a Power Query segítségével.It can also include data that you've queried and loaded from external data sources by using Power Query. A Power Query az Excel 2016-ban vagy a Power Pivotben az Adatok beolvasása és átalakítása művelettel használható.Power Query is available through Get & Transform in Excel 2016 or Power Pivot. Adatokat munkalapok táblázataiból vagy egy adatmodellből importálhat.You may import data from tables in worksheets, or import data from a data model. További információ: Adatok beolvasása a Power BI-ba fájlokból.To learn more, see Get data from files for Power BI.

Power BI Desktop ( .pbix) – A Power BI Desktop használatával lekérdezhet és beolvashat külső adatforrásban lévő adatokat, és jelentéseket hozhat létre.Power BI Desktop (.pbix) - You can use Power BI Desktop to query and load data from external data sources and create reports. Emellett mértékekkel és adatkapcsolatokkal bővítheti az adatmodellt, vagy importálhatja a Power BI Desktop-fájlt a Power BI-webhelyre.You can also extend your data model with measures and relationships, or import your Power BI Desktop file into your Power BI site. A Power BI Desktop a haladó felhasználók számára ideális.Power BI Desktop is best for more advanced users. Ezek a felhasználók általában jól ismerik az adatforrásaikat.Typically these users are ones who have a good understanding of their data sources. Emellett tisztában vannak az adatlekérdezéssel és -átalakítással, valamint az adatmodellezés fogalmaival.They also understand data query and transformation, and data modeling concepts. További információt a Kapcsolódás adatokhoz a Power BI Desktopban című cikkben talál.To learn more, see Connect to data in Power BI Desktop.

Vesszővel tagolt értékek ( .csv) – Ezek a fájlok adatsorokat tartalmazó, egyszerű szöveges fájlok.Comma-Separated Value (.csv) - Files are simple text files with rows of data. Minden sor egy vagy több értéket tartalmaz, vesszővel elválasztva.Each row may contain one or more values, each separated by a comma. Egy név- és címadatokat tartalmazó .csv fájl például számos sorral rendelkezhet.For example, a .csv containing name and address data might have many rows. Minden sor tartalmazhat keresztnévre, vezetéknévre, utcanévre, városra, államra és hasonlókra vonatkozó értékeket.Each row may have values for first name, last name, street address, city, state, and so on. .csv-fájlba nem importálhat adatokat, de sok alkalmazás, például az Excel képes egy különálló táblázat adatait .csv-fájlba menteni.You can't import data into a .csv file, but many applications, like Excel, can save simple table data as a .csv file.

Más fájltípusok, például XML-táblázatok ( .xml) vagy szöveges fájlok ( .txt) esetében az adatok először a Beolvasás és átalakítás funkcióval kérdezhetők le, alakíthatók át és olvashatók be egy Excel- vagy egy Power BI Desktop-fájlba.For other file types, like XML Table (.xml) or text (.txt) files, you can use Get & Transform to query, transform, and load that data into an Excel or Power BI Desktop file first. Ezután importálhatja az Excel- vagy Power BI Desktop-fájlt a Power BI-ba.You can then import the Excel or Power BI Desktop file into Power BI.

Az is sokat számít, hogy hol tárolja a fájlokat.Where you store your files makes a significant difference, too. A OneDrive Vállalati verzió biztosítja a legnagyobb rugalmasságot és az integrációt a Power BI-jal.OneDrive for Business provides the greatest amount of flexibility and integration with Power BI. A fájlokat a helyi meghajtón is tárolhatja.It's OK to keep your files on your local drive. Azonban ilyen esetben néhány további lépéssel jár az adatok frissítése.Though if you need to refresh your data, there are a few extra steps. További információkat az alábbi cikkekben találhat.For more information, see the article links below.

AdatbázisokDatabases

Az adatbázisok képernyőképe, amelyen a felhőbeli adatbázisok emblémái láthatók.

Felhőbeli adatbázisok – a Power BI szolgáltatásból élőben kapcsolódhat az alábbiakhoz:Databases in the Cloud - From the Power BI service, you can connect live to:

  • Azure SQL DatabaseAzure SQL Database
  • Azure SQL Data WarehouseAzure SQL Data Warehouse
  • Spark on Azure HDInsightSpark on Azure HDInsight

Ezen adatbázisokhoz élőben csatlakozhat a Power BI-ból.Connections from Power BI to these databases are live. Tegyük fel, hogy egy Azure SQL-adatbázishoz csatlakozik.Let's say you connect to an Azure SQL Database. Ezután megkezdi az adatok felfedezését jelentések létrehozásával.You then begin exploring its data by creating reports in Power BI. Az adatok szeletelésekor vagy új mező a vizualizációhoz való hozzáadásakor a Power BI közvetlenül az adatbázisban végez lekérdezést.Whenever you slice your data or add another field to a visualization, Power BI makes a query right to the database. További információ: Az Azure és a Power BI.To learn more, see Azure and Power BI.

A cége más típusú adatbázisaihoz a Power BI Desktop vagy az Excel használatával kell kapcsolódnia, hogy lekérdezze és beolvassa az adatokat egy adatmodellbe.For other database types in your organization, you'll need to use Power BI Desktop or Excel to connect to, query, and load data into a data model. Ezután importálhatja a fájlt a Power BI-ba, ahol létezik egy adatkészlet.You can then import your file into Power BI where a dataset exists. Ha konfigurálja az ütemezett frissítést, akkor a Power BI a fájlban lévő kapcsolódási információ és konfiguráció alapján közvetlenül az adatforráshoz kapcsolódva kérdezi le a frissítéseket.If you configure a scheduled refresh, Power BI will use that configuration and connection information from the file to connect directly to the datasource and query for updates. A Power BI ezután betölti ezeket a frissítéseket az adatkészletbe.Power BI then loads those updates into the dataset. További információt a Kapcsolódás adatokhoz a Power BI Desktopban című cikkben talál.To learn more, see Connect to data in Power BI Desktop.

Mi a helyzet, ha az adataim másféle forrásból származnak?What if my data comes from a different source?

A Power BI-jal több százféle adatforrás használható.There are hundreds of different data sources you can use with Power BI. Akárhonnan is tölti be az adatokat, azoknak a Power BI szolgáltatás által feldolgozható formátumban kell lenniük.Wherever you get your data from, that data has to be in a format consumable by the Power BI service. A feldolgozható adatokkal a Power BI szolgáltatás jelentéseket és irányítópultokat képes létrehozni, Q&A kérdéseket képes megválaszolni, és hasonló műveleteket hajthat végre.With consumable data, the Power BI service can create reports and dashboards, answer questions with Q&A, and so on.

Egyes adatforrások adatai már a Power BI szolgáltatáshoz vannak formázva.Some data sources already have data formatted for the Power BI service. Ilyen források például a Google Analytics és a Twilio szolgáltató tartalomcsomagjai.These sources are like content packs from service providers like Google Analytics and Twilio. Az SQL Server Analysis Services táblázatos modellű adatbázisai is felhasználásra készek.SQL Server Analysis Services Tabular model databases are ready for use, too. Az olyan felhőbeli adatbázisokkal, mint az Azure SQL Database és a Spark on HDInsight élő kapcsolat hozható létre.You can also connect live to databases in the cloud like Azure SQL Database and Spark on HDInsight.

Más esetekben szükséges lehet a kívánt adatokat egy fájlba lekérdezni és betölteni.In other cases, it might be necessary to query and load the data you want into a file. Tegyük fel, hogy logisztikai adatai vannak a cége egyik kiszolgálóján.For example, let's say you have logistics data in your organization. Ezeket az adatokat egy adattárházbeli adatbázisban tárolja.You store that data in a data warehouse database on a server. A Power BI szolgáltatásban nem kapcsolódhat az adatbázishoz, hogy megkezdje az adatok vizsgálatát (hacsak nem táblázatos modellű adatbázis).In the Power BI service, you can't connect to that database and begin exploring its data unless it's a tabular model database. A Power BI Desktop vagy az Excel használatával viszont egy adatmodellbe kérdezheti le és olvashatja be, majd fájlként mentheti a logisztikai adatokat.But, you can use Power BI Desktop or Excel to query and load that logistics data into a data model you then save as a file. Ezt a fájlt aztán importálhatja a Power BI-ba, ahol létezik egy adatkészlet.You can then import that file into Power BI where a dataset exists.

Most bizonyára arra gondol, hogy azok a logisztikai adatok naponta változnak az adatbázisban.You're probably thinking, "But the logistics data on that database changes every day. Hogyan frissíthető tehát a Power BI-adatkészlet?How do I refresh my Power BI dataset?" Amikor importálja az adatokat az adatkészletbe, a Power BI Desktop- vagy Excel-fájlból kapcsolódási információkat is importál.When you import the data into the dataset, you also import the connection information from either the Power BI Desktop or the Excel file.

Tegyük fel, hogy ütemezett frissítést konfigurál, vagy manuális frissítést végez az adatkészleten.Let's say you configure a scheduled refresh or do a manual refresh on the dataset. A Power BI az adatkészlet kapcsolati adatait, valamint néhány további beállítást használ az adatbázishoz való közvetlen kapcsolódáshoz.Power BI uses the connection information from the dataset, along with a couple of other settings, to connect directly to the database. Ezután lekérdezi a frissítéseket, majd betölti őket az adatkészletbe.It then queries for updates and loads those updates into the dataset. Megjegyzés: a helyszíni kiszolgáló és a Power BI közötti biztonságos adatátvitelhez valószínűleg Power BI-átjáró szükséges.As a side note, you likely will need a Power BI gateway to secure any data transfer between your on-premises server and Power BI. Az átvitel után a jelentések és az irányítópultok vizualizációi automatikusan frissülnek.When the transfer is complete, any visualizations in reports and dashboards refresh automatically.

Mint láthatja, annak ellenére, hogy az adatforráshoz nem lehet közvetlenül a Power BI-ból kapcsolódni, beolvashatja az adatokat a Power BI-ba.You see, even though you can't connect to your data source directly from the Power BI service you can still get that data into Power BI. Mindez csupán néhány további lépést és talán némi informatikai segítséget igényel.It just might take a few more steps and maybe some help from your IT department. További információ: Adatforrások a Power BI Desktopban.See Data sources in Power BI Desktop to learn more.

További részletekSome more details

A Power BI használata során gyakran találkozik az „adatkészlet” és az „adatforrás” kifejezéssel.You'll see the terms dataset and data source used a lot in Power BI. Ezeket gyakran azonos értelemben használják.They're often used synonymously. Valójában két különböző, bár összefüggő dolgot jelentenek.But they really are two different things, although they're related.

Akkor hoz létre adatkészletet automatikusan a Power BI-ban, amikor az Adatok lekérése lehetőséget használja.You create a dataset automatically in Power BI when you use Get Data. Az Adatok lekérése funkcióval egy tartalomcsomaghoz vagy fájlhoz kapcsolódhat, és adatokat importálhat, vagy egy élő adatforráshoz kapcsolódhat.With Get Data, you connect to and import data from a content pack, file, or you connect to a live data source. Az adathalmazok az adatforrást leíró információt és az adatforrásbeli hitelesítő adatokat tartalmazzák.A dataset contains information about the data source and data-source credentials. Sok esetben pedig az adatoknak egy, az adatforrásból másolt részhalmazát is tartalmazzák.In many cases, it also includes a subset of data copied from the data source. A jelentésekben és irányítópultokon létrehozott vizualizációk esetén az adatkészletben lévő adatok látszanak.When you create visualizations in reports and dashboards, you're often looking at data in the dataset.

Egy adatforrás az adatkészletbeli adatok származási helye.A data source is where the data in a dataset comes from. Az adatok például származhatnak a következő helyekről:For example, the data could come from:

  • Online szolgáltatásból, például a Google Analytics vagy a QuickBooks szolgáltatásbólAn online service like Google Analytics or QuickBooks
  • Egy felhőbeli adatbázisból, például az Azure SQL Database-bőlA database in the cloud like Azure SQL Database
  • Egy saját céges, helyi gépen vagy kiszolgálón található adatbázisból vagy fájlbólA database or file on a local computer or server in your own organization

AdatfrissítésData refresh

Előfordulhat, hogy a fájlokat a helyi meghajtón vagy egy céges meghajtón menti.Maybe you save your files on your local drive or a drive somewhere in your organization. Power BI-átjáróra lehet szüksége, hogy az adatkészletet frissíthesse a Power BI-ban.You may need a Power BI gateway so that you can refresh the dataset in Power BI. A fájlt tároló számítógépnek bekapcsolva kell lennie a frissítéskor.The computer that stores the file needs to be on when a refresh happens. A fájlt újra is importálhatja, vagy használhatja az Excel vagy a Power BI Desktop Közzététel lehetőségét, de ezek nem automatizált folyamatok.You can reimport your file or use Publish from Excel or Power BI Desktop, but those options aren't automated processes.

Ha a fájlokat a OneDrive Vállalati verziójára vagy a SharePoint-csapatwebhelyekre menti, ezekhez kapcsolódhat, vagy importálhatjaja őket a Power BI-ba.If you save your files on OneDrive for Business or SharePoint - Team Sites, you can then connect to or import them into Power BI. Az adathalmaza, a jelentései és az indítópultjai így mindig naprakészek lesznek.Then, your dataset, reports, and dashboard will always be up-to-date. Mivel a OneDrive és a Power BI is a felhőben van, a Power BI közvetlenül kapcsolódhat a mentett fájlhoz.Because both OneDrive and Power BI are in the cloud, Power BI can connect directly to your saved file. Ezt körülbelül óránként egyszer végzi el, majd frissítéseket keres.It connects about once every hour and checks for updates. Az adatkészlet és a vizualizációk automatikusan frissülnek, ha elérhetők frissítések.The dataset and any visualizations refresh automatically if there are any updates.

A szolgáltatásokból származó tartalomcsomagok automatikusan frissülnek.Content packs from services are automatically updated. Ez legtöbbször naponta egyszer történik meg.In most cases, they're updated once a day. Frissíthet manuálisan is, de hogy megjelennek-e a frissített adatok, az a szolgáltatótól függ.You can manually refresh, but if you see any updated data will depend on the service provider. A cége más tagjaitól származó tartalomcsomagok frissítései a felhasznált adatforrásoktól függnek.Updates to content packs from people in your organization will depend on the data sources used. Az is számít, hogy a tartalomcsomag létrehozója hogyan állította be a frissítést.They'll also depend on how the person who created the content pack configured the refresh.

Az Azure SQL Database, az Azure SQL Data Warehouse, és a Spark on Azure HDInsight mind felhőbeli adatforrások.Azure SQL Database, Azure SQL Data Warehouse, and Spark on Azure HDInsight are data sources in the Cloud. Mivel a Power BI szolgáltatás is a felhőben fut, a Power BI élőben kapcsolódhat hozzájuk a DirectQuery használatával.The Power BI service is also in the cloud so Power BI can connect to those data sources live, using DirectQuery. A Power BI-ban látható tartalom mindig szinkronizálva van, ezért nincs szükség ütemezett frissítés beállítására.What you see in Power BI is always in sync and there's no need to set up a scheduled refresh.

Amikor a Power BI-ból kapcsolódik az SQL Server Analysis Serviceshez, élő kapcsolat jön létre, egy felhőbeli Azure-adatbázishoz hasonlóan.When you connect to SQL Server Analysis Services from Power BI, it's a live connection just like an Azure database in the cloud. A különbség az, hogy az adatbázis egy saját céges kiszolgálón található.The difference is the database itself is on a server in your organization. Az ilyen típusú kapcsolathoz Power BI-átjáró szükséges, amelyet az informatikai részleg konfigurál.This type of connection requires a Power BI gateway, which an IT department configures.

Az adatfrissítés kiemelten fontos a Power BI-ban, és túlságosan mély témakör ahhoz, hogy itt kifejtsük.Data refresh is a super important part of Power BI, and much too deep to cover here. Ha szeretné alaposan körüljárni, akkor olvassa el az Adatfrissítés a Power BI-ban című cikket.If you want to get a thorough understanding, be sure to check out Data Refresh in Power BI.

Megfontolandó szempontok és korlátozásokConsiderations and limitations

A Power BI szolgáltatásban használt összes adatforrásra érvényesek az alábbi szempontok és korlátozások.For all data sources used in the Power BI service, consider the following limitations. Léteznek más, egyes funkciókra vonatkozó korlátozások is, de a következő felsorolás a Power BI szolgáltatás egészére érvényes:There are other limitations that apply to specific features, but the following list applies to the full Power BI service:

  • Adatkészletek méretkorlátja – A Power BI szolgáltatásban a megosztott kapacitásban tárolt egyes adatkészletek méretének felső határa 1 GB.Dataset size limit - There's a 1-GB limit for datasets stored in Shared capacities in the Power BI service. Ha nagyobb adatkészletekre van szüksége, használhatja a Power BI Premiumot.If you need larger datasets, you can use Power BI Premium.

  • Egyedi értékek egy oszlopban – Ha egy Power BI-adatkészletben (más néven „Importálási” módban) végez gyorsítótárazást, az oszlopokban tárolható egyedi értékek maximális száma 1.999.999.997.Distinct values in a column - When caching data in a Power BI dataset (sometimes called 'Import' mode), there is a 1,999,999,997 limit on the number of distinct values that can be stored in a column.

  • Sorokra vonatkozó korlát – A DirectQuery használata esetén a Power BI korlátozza az alapul szolgáló adatforrásnak elküldhető lekérdezési eredményeket.Row limit - When using DirectQuery, Power BI imposes a limit on the query results that are sent to your underlying data source. Ha az adatforrásnak elküldött lekérdezés több mint 1.000.000 sort ad vissza, hibaüzenet jelenik meg, és a lekérdezés meghiúsul.If the query sent to the data source returns more than one million rows, you see an error and the query fails. Az alapul szolgáló adat azonban tartalmazhat több mint 1 millió sort.Your underlying data can still contain more than one million rows. Nem valószínű, hogy ezt a korlátot eléri, mivel a legtöbb jelentés az adatokat kisebb eredménykészletekben összesíti.You're unlikely to run into this limit as most reports aggregate the data into smaller sets of results.

  • Oszlopkorlát – Az oszlopok legnagyobb megengedett száma egy adatkészletben, az adatkészlet összes táblájában összesen 16 000.Column limit - The maximum number of columns allowed in a dataset, across all tables in the dataset, is 16,000 columns. Ez a korlátozás Power BI szolgáltatásra és a Power BI Desktopban használt adatkészletekre is vonatkozik.This limit applies to the Power BI service and to datasets used in Power BI Desktop. Power BI így nyomon követi az adatkészlet oszlopainak és tábláinak számát, ami azt jelenti, hogy az oszlopok maximális száma 16.000 mínusz egy az adatkészlet minden táblájánál.Power BI tracks the number of columns and tables in the dataset in this way, which means the maximum number of columns is 16,000 minus one for each table in the dataset.