Oktatóanyag: Riasztások beállítása Power BI-irányítópultokonTutorial: Set alerts on Power BI dashboards

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: A következőkre vonatkozik.a Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak A következőkre vonatkozik.a Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknekNem vonatkozik a következőre.Power BI Desktop Nem vonatkozik a következőre.Pro- vagy Prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Riasztásokat állíthat be a Power BI szolgáltatásban, amelyek figyelmeztetik, ha egy irányítópulton lévő adatok változásai a beállított korlátok alá vagy fölé esnek.Set alerts in the Power BI service to notify you when data on a dashboard changes above or below limits you set. Csak a jelentések vizualizációiról rögzített csempéken, és kizárólag mérőműszerekhez, KPI-khez és kártyákhoz állíthatók be riasztások.Alerts can only be set on tiles pinned from report visuals, and only on gauges, KPIs, and cards.

csempe, kártya, KPI

A riasztások a következő irányítópultokon hozhatók létre:Alerts can be created on dashboards:

 • amelyeket a Saját munkaterületen hozott létre és mentettthat you have created and saved in My workspace
 • amelyeket megosztottak Önnel egy Prémium kapacitásban.that have been shared with you in a Premium capacity.
 • bármely munkaterületen, amelyhez hozzáférhet, ha Power BI Pro-licenccel rendelkezik.in any workspace you can access, if you have a Power BI Pro license.

A riasztások kizárólag a frissített adatokon működnek.Alerts only work on data that is refreshed. Az egyes adatok frissítésekor a Power BI ellenőrzi, hogy az adott adathoz van-e beállítva riasztás.When data refreshes, Power BI looks to see if an alert is set for that data. Ha az adott adat elérte a riasztási küszöböt, a riasztás aktiválódik.If the data has reached an alert threshold, an alert is triggered.

Ezt a funkciót még fejlesztjük, ezért olvassa el az alábbi Tippek és hibaelhárítás szakaszt.This feature is still evolving, so refer to the Tips and troubleshooting section below.

Mindenki csak a saját riasztásait látja, még az irányítópult megosztása esetén is.Only you can see the alerts you set, even if you share your dashboard. A rendszer teljes mértékben szinkronizálja az adatriasztásokat a platformok között, így a Power BI mobilalkalmazásokban és a Power BI szolgáltatásban is beállíthatja és megtekintheti őket.Data alerts are fully synchronized across platforms; set and view data alerts in the Power BI mobile apps and in the Power BI service.

Figyelmeztetés

Ezek a riasztások az adatokkal kapcsolatos információval szolgálnak.These alerts provide information about your data. Ha Power BI-adatait egy mobileszközön követi, és az adott eszközt ellopják, javasoljuk, hogy a Power BI szolgáltatásban tiltsa le az összes riasztást.If you view your Power BI data on a mobile device and that device gets stolen, we recommend using the Power BI service to turn off all alerts.

Ez az oktatóanyag a következőket mutatja be.This tutorial covers the following.

 • Ki állíthat be riasztásokatWho can set alerts
 • Mely vizualizációk támogatják a riasztásokatWhich visuals support alerts
 • Kik láthatják a riasztásaimatWho can see my alerts
 • Működnek-e a riasztások a Power BI Desktopban és Mobile-banDo alerts work on Power BI Desktop and mobile
 • Riasztás létrehozásának módjaHow to create an alert
 • Hol fogom megkapni a riasztásaimatWhere will I receive my alerts

ElőfeltételekPrerequisites

Ha még nem regisztrált a Power BI-ra, a kezdés előtt hozzon létre egy ingyenes próbaverziós fiókot.If you're not signed up for Power BI, sign up for a free trial before you begin.

 1. Ebben a példában egy irányítópult kártyacsempéjét használjuk az Értékesítési és marketingmintából.This example uses a dashboard card tile from the Sales & Marketing sample. Nyissa meg a Power BI szolgáltatást (app.powerbi.com), jelentkezzen be, és nyissa meg a Saját munkaterületet.Open the Power BI service (app.powerbi.com), sign in, and open your My Workspace.
  Saját munkaterület megnyitásaOpen My Workspace

 2. A bal alsó sarokban válassza az Adatok lekérése lehetőséget.In the bottom-left corner, select Get data.

  Az Adatok beolvasása lehetőség kiválasztása

 3. Az ekkor megjelenő Adatbeolvasás lapon kattintson a Minták lehetőségre.On the Get data page that appears, select Samples.

 4. Válassza ki az Értékesítési és marketingmintát, majd válassza a Kapcsolódás lehetőséget.Select the Sales and Marketing Sample, then choose Connect.

  Az Értékesítési és marketingminta letöltése

 5. Miután Power BI csatlakozott a mintához, a megjelenő párbeszédpanelen válassza az Ugrás az irányítópultra lehetőséget.After Power BI has connected to the sample, select Go to dashboard from the dialog that appears.
  Az Értékesítési és marketingminta megnyitásaOpen the Sales and Marketing sample

Riasztás hozzáadása egy irányítópult-csempéhezAdd an alert to a dashboard tile

 1. Az irányítópult egyik mérőműszer-, KPI- vagy kártyacsempéjén kattintson a három pontra (…).From a dashboard gauge, KPI, or card tile, select the ellipsis.

  kártyacsempe

 2. A riasztás ikon Riasztás ikon vagy a Riasztások kezelése lehetőség kiválasztásával adhat hozzá egy vagy több riasztást a Market share (Piaci részesedés) kártyához.Select the alert icon Alert icon, or Manage alerts, to add one or more alerts for the Market share card.

  kártya csempéje kijelölt ellipszisekkel

 3. A Riasztások kezelése panelen válassza a + Riasztási szabály hozzáadása lehetőséget.On the Manage alerts pane, select + Add alert rule. Ügyeljen rá, hogy a csúszka Be állásba legyen kapcsolva, és adjon címet a riasztásnak.Ensure the slider is set to On, and give your alert a title. A címek segítségével könnyebben felismerheti a riasztásokat.Titles help you easily recognize your alerts.

  Riasztási szabály hozzáadása ablak

 4. Görgessen le, és adja meg a riasztás adatait.Scroll down and enter the alert details. Ebben a példában most egy olyan riasztást hozunk létre, amely naponta küld értesítést, ha a piaci részesedésünk eléri vagy meghaladja a 40 értéket.In this example we'll create an alert that notifies us once a day if our market share increases to 40 or higher. A riasztások az Értesítési központban jelennek meg.Alerts will appear in our Notification center. Azt is beállítjuk, hogy a Power BI egy e-mailt is küldjön.And we'll have Power BI send us an email as well.

  Riasztások kezelése ablak, küszöbérték beállítása

 5. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.Select Save and close.

Riasztások fogadásaReceiving alerts

Ha egy követett adat eléri valamelyik beállított küszöböt, több dolog történik.When the data being tracked reaches one of the thresholds you've set, several things happen. Először is a Power BI ellenőrzi, hogy eltelt-e legalább egy óra vagy 24 óra (a választott beállítástól függően) az utolsó riasztás óta.First, Power BI checks to see if it has been more than an hour, or more than 24 hours (depending on the option you selected), since the last alert was sent. Ha az adat meghaladja a küszöböt, a rendszer mindenképp riasztást küld.As long as the data is past the threshold, you'll get an alert.

Ezután a Power BI egy riasztást küld az Értesítési központba, valamint választhatóan az e-mail-fiókjába is.Next, Power BI sends an alert to your Notification center and, optionally, in email. Az egyes riasztásokban közvetlen hivatkozás mutat az adatokra.Each alert contains a direct link to your data. Kattintson a hivatkozásra a vonatkozó csempe megtekintéséhez.Select the link to see the relevant tile.

 1. Ha úgy konfigurálta a riasztást, hogy az e-mailben is értesítse, valami ilyesmit talál majd a bejövő levelei közt.If you've set the alert to send you an email, you'll find something like this in your Inbox. Ez egy olyan riasztás, amelyet a Hangulat kártyához állítottunk be.This is an alert we set for the Sentiment card.

  Riasztási e-mail

 2. A Power BI egy üzenetet is hozzáad az Értesítésítési központhoz.Power BI also adds a message to your Notification center.

  Értesítési ikon a Power BI szolgáltatásban

 3. A riasztás részleteinek megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési központot.Open your Notification center to see the alert details.

  riasztás olvasása

Riasztások kezeléseManaging alerts

A riasztások számos módon kezelhetők: magával az irányítópult-csempével, a Power BI-beállítások menüjében, illetve egy adott csempével az iPhone-on futtatott Power BI-mobilalkalmazásban vagy a Windows 10-hez készült Power BI-mobilalkalmazásban.There are many ways to manage your alerts: from the dashboard tile itself, from the Power BI Settings menu, on an individual tile in the Power BI mobile app on the iPhone, or in the Power BI mobile app for Windows 10.

Magáról a csempérőlFrom the tile itself

 1. Ha módosítani vagy törölni szeretné egy adott csempe valamelyik riasztását, nyissa meg újra a Riasztások kezelése ablakot a riasztás ikon Riasztás ikon kiválasztásával.If you need to change or remove an alert for a tile, re-open the Manage alerts window by selecting the alert icon Alert icon. Az adott csempéhez beállított összes riasztás megjelenik.All the alerts that you've set for that tile are displayed.

  Riasztások kezelése ablak..

 2. A riasztás módosításához válassza a neve mellett balra található nyilat.To modify an alert, select the arrow to the left of the alert name.

  Riasztás neve melletti nyíl..

 3. A riasztás módosításához válassza a neve mellett jobbra található kukát.To delete an alert, select the trashcan to the right of the alert name.

  Kuka ikon kiválasztva

A Power BI Beállítások menüjébőlFrom the Power BI settings menu

 1. Kattintson a fogaskerék ikonra a Power BI menüsorán.Select the gear icon from the Power BI menubar.

  fogaskerék ikon..

 2. A Beállítások alatt válassza a Riasztások elemet.Under Settings select Alerts.

  Riasztások fül a Beállítások ablakban

 3. Erről a felületről be- és kikapcsolhatja a riasztásokat, megnyithatja a Riasztások kezelése ablakot a riasztás módosításához, vagy akár törölheti is a riasztást.From here you can turn alerts on and off, open the Manage alerts window to make changes, or delete the alert.

Tippek és hibaelhárításTips and troubleshooting

 • Ha nem tud egy kijelzőre, KPI-re vagy kártyára vonatkozó riasztást beállítani, kérjen segítséget a Power BI-rendszergazdától vagy az IT-ügyfélszolgálattól.If you are unable to set an alert for a gauge, KPI, or card, contact your Power BI admin or IT help desk for help. Időnként a riasztások ki vannak kapcsolva, vagy nem érhetők el az irányítópulthoz vagy az irányítópult-csempék bizonyos típusaihoz.Sometimes alerts are turned off or unavailable for your dashboard or for specific types of dashboard tiles.
 • A riasztások kizárólag a frissített adatokon működnek.Alerts only work on data that is refreshed. Statikus adatokon nem.They do not work on static data. A Microsoft által megadott minták többsége statikus.Most of the samples supplied by Microsoft are static.
 • Megosztott tartalom fogadásához és megtekintéséhez Power BI Pro vagy Prémium licenc szükséges.The ability to receive and view shared content requires a Power BI Pro or Premium license. További információ: Milyen licencem van?.For more information, read Which license do I have?.
 • A riasztások olyan vizualizációkon állíthatók be, amelyeket egy jelentésből egy irányítópulton rögzített streamelési adathalmazokból hozott létre.Alerts can be set on visuals created from streaming datasets that are pinned from a report to a dashboard. Nem állíthatók be riasztások a közvetlenül az irányítópulton, a Csempe hozzáadása > Egyéni streamelési adatok funkcióval létrehozott csempéken.Alerts can't be set on streaming tiles created directly on the dashboard using Add tile > Custom streaming data.

Erőforrások felszabadításaClean up resources

A riasztások törlésére vonatkozó utasítások fent olvashatók.Instructions for deleting alerts are explained above. Röviden összefoglalva válassza a fogaskerék ikont a Power BI menüsorán.In brief, select the gear icon from the Power BI menubar. A Beállítások alatt válassza a Riasztások elemet, és törölje a riasztást.Under Settings select Alerts and delete the alert.