A Power BI szolgáltatás alapfogalmai felhasználók számáraBasic concepts for the Power BI service consumers

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: A következőre vonatkozik.Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak Nem vonatkozik a következőre.Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Nem vonatkozik a következőre.Power BI Desktop Licencfüggő.Pro- vagy prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Depends on license.Requires Pro or Premium license

Megjegyzés

A Power BI új nézetre vált, és előfordulhat, hogy a dokumentáció egyes képei nem egyeznek meg a szolgáltatásban láthatókkal.Power BI is moving to a new look, and some images in the documentation may not match what you see in the service. Olvasson további információt az új megjelenésről, és próbálja ki a gyakorlatban is.Learn more about the new look and try it for yourself.

Ez a cikk feltételezi, hogy már elolvasta a Power BI áttekintését, és azonosította magát a Power BI üzleti felhasználójaként.This article assumes that you've already read the Power BI overview and have identified yourself as a Power BI business user. Az üzleti felhasználók Power BI-tartalmakat, például irányítópultokat, jelentéseket és alkalmazásokat fogadnak a munkatársaktól.Business users receive Power BI content, like dashboards, reports, and apps, from colleagues. Az üzleti felhasználók a Power BI szolgáltatást (az app.powerbi.com webhelyet) használják, amely a Power BI webhelyalapú verziója.Business users work with the Power BI service (app.powerbi.com), which is the website-based version of Power BI.

Tartalmak másoktól való fogadásához a következők egyike szükséges:Receiving content from others requires one of the following:

Minden bizonnyal találkozni fog a „Power BI Desktop”, vagy egyszerűen „Desktop” megnevezéssel.You'll undoubtedly hear the term "Power BI Desktop" or just "Desktop." Ezt a különálló eszközt azok a tervezők használják, akik irányítópultokat és jelentéseket készítenek és osztanak meg Önnel.It is the stand-alone tool used by designers who build and share dashboards and reports with you. Fontos tudni, hogy más Power BI-eszközök is léteznek.It's important to know that there are other Power BI tools out there. Üzleti felhasználóként** Ön csak a Power BI szolgáltatást fogja használni.As long as you're a business user**, you'll only work with the Power BI service. Ennek a cikknek a tartalma kizárólag a Power BI szolgáltatásra vonatkozik.This article applies only to the Power BI service.

Terminológia és fogalmakTerminology and concepts

Ez a cikk nem a Power BI vizuális bemutatója, se nem gyakorlati oktatóanyag.This article isn't a visual tour of Power BI, nor is it a hands-on tutorial. Sokkal inkább egy áttekintő cikk, amely a Power BI szolgáltatással kapcsolatos terminológiát és fogalmakat ismerteti.Instead, it's an overview article that will get you comfortable with Power BI terminology and concepts. A nyelvezetet és a környezetet ismerteti meg Önnel.It will teach you the lingo and the lay of the land. A Power BI szolgáltatást és az azon belüli navigációt a Gyorsútmutató – Eligazodás a Power BI szolgáltatásban című cikk mutatja be.For a tour of the Power BI service and its navigation, go to Quickstart - Getting around in the Power BI service.

A Power BI szolgáltatás megnyitása első alkalommalOpen the Power BI service for the first time

A Power BI legtöbb üzleti felhasználója úgy fér hozzá a Power BI szolgáltatáshoz, hogy 1) a vállalat licenceket vásárol, és 2) egy rendszergazda hozzárendeli a licenceket az alkalmazottakhoz.Most Power BI business users get the Power BI service because 1) their company buys licenses and 2) an admin assigns the licenses to employees.

Első lépésként nyisson meg egy böngészőt, és írja be az app.powerbi.com címet.To get started, open a browser and enter app.powerbi.com. A Power BI szolgáltatás első megnyitásakor az alábbihoz hasonló oldal fogadja:The first time you open the Power BI service, you'll see something like the following:

A Power BI szolgáltatás üdvözlőképernyőjének képernyőképe.

A Power BI szolgáltatás használata során személyre szabhatja, hogy mi jelenjen meg a webhely megnyitásakor.As you use the Power BI service, you'll personalize what you see when you open the website each time. Például vannak, akik azt szeretik, ha a Power BI a Kezdőlapot nyitja meg, mások pedig a kedvenc irányítópultjukat látják szívesen bejelentkezéskor.For example, some people like Power BI to open to Home, while others have a favorite dashboard they want to see first. Ne aggódjon, ebből a két cikkből megtudhatja, hogyan szabhatja testre a felületet.Don't worry, these two article will teach you how to personalize your experience.

A Kezdőlap nézetet és az irányítópult nézetet bemutató képernyőkép.

Mielőtt azonban belemennénk a részletekbe, nézzük meg, milyen elemekből épül fel a Power BI szolgáltatás.But before we get much further, let's back up and talk about the building blocks that make up the Power BI service.


Power BI-tartalomPower BI content

A szolgáltatás elemeinek bemutatásaIntroduction to building blocks

A Power BI üzleti felhasználóinak szempontjából a Power BI-nak öt építőeleme van: a vizualizációk, az irányítópultok, a jelentések, az alkalmazások és az adathalmazok .For a Power BI business user, the five building blocks are: visualizations, dashboards, reports, apps, and datasets. Ezeket más néven Power BI -tartalmaknak nevezzük.These are sometimes referred to as Power BI content. A tartalmak a munkaterületeken találhatók.Content exists in workspaces. Egy tipikus munkafolyamat az összes elemet magában foglalja: Egy Power BI-tervező (az alábbi ábrán sárgával jelölve) adatokat gyűjt bizonyos adathalmazokból, azokat elemzés céljából beviszi a Power BI-ba, vizualizációkkal teli jelentéseket készít, amelyek érdekes tényeket és megállapításokat tárnak fel, továbbá jelentésekből származó vizualizációkat rögzít irányítópultokon, illetve jelentéseket és irányítópultokat oszt meg az Önhöz hasonló üzleti felhasználókkal (az alábbi ábrán feketével jelölve).A typical workflow involves all of the building blocks: A Power BI designer (yellow in diagram below) collects data from datasets, brings it into Power BI for analysis, creates reports full of visualizations that highlight interesting facts and insights, pins visualizations from reports to dashboards, and shares the reports and dashboards with business users like you (black in diagram below). A tervező irányítópultok, jelentések vagy alkalmazások formájában osztja meg ezeket.The designer shares them in the form of dashboards, reports, or apps.

A Power BI-munkafolyamat egyszerű diagramja.

Az alapok:At its most basic:

 • A vizualizáció-ikon képernyőképe.A screenshot of the visualization icon. Egy vizualizáció egyfajta diagram, amelyet Power BI-tervezők készítenek.a visualization (or visual), is a type of chart built by Power BI designers. A vizualizációk a jelentések és adathalmazok adatait jelenítik meg.The visuals display the data from reports and datasets. A tervezők általában a Power BI Desktopban készítik el a vizualizációkat.Typically, designers build the visuals in Power BI Desktop.

  További információ: Interakció vizualizációkkal jelentésekben, irányítópultokon és alkalmazásokban.For more info, see Interact with Visuals in reports, dashboards, and apps.

 • Az adatbázis-ikon képernyőképe.A screenshot of the database icon. Egy adathalmaz adatok tárolására szolgál.A dataset is a container of data. Ez lehet például egy az Egészségügyi Világszervezettől származó Excel-fájl.For example, it might be an Excel file from the World Health Organization. Ugyanígy lehet vállalati tulajdonban lévő ügyféladatbázis, vagy Salesforce-fájl is.It could also be a company-owned database of customers or it might be a Salesforce file. Az adathalmazokat a tervezők kezelik.Datasets are managed by designers.

 • Az irányítópult-ikon képernyőképe.A screenshot of the dashboard icon. Egy irányítópult interaktív vizualizációkat, szöveget és grafikai elemeket tartalmazó egyetlen képernyő.A dashboard is a single screen with interactive visuals, text, and graphics. Az irányítópultok egy képernyőn gyűjtik össze a legfontosabb mérőszámokat, amellyel egy történetet mesélnek el, vagy választ adnak egy kérdésre.A dashboard collects your most important metrics, on one screen, to tell a story or answer a question. Az irányítópult tartalma egy vagy több jelentésből, és egy vagy több adatkészletből származik.The dashboard content comes from one or more reports and one or more datasets.

  További információ: Irányítópultok a Power BI szolgáltatás üzleti felhasználói számára.For more info, see Dashboards for the Power BI service business users.

 • A jelentés-ikon képernyőképe.A screenshot of the report icon. Egy jelentés egy vagy több oldalnyi interaktív vizualizációkból, szövegekből és grafikai elemekből áll, amelyek együtt egy jelentést alkotnak.A report is one or more pages of interactive visuals, text, and graphics that together make up a single report. A Power BI egyetlen adathalmazra alapozza a jelentéseket.Power BI bases a report on a single dataset. A tervező gyakran úgy rendezi el a jelentésoldalakat, hogy azok egyetlen központi témakört fedjenek le, vagy egy kérdésre adjanak választ.Often, the designer organizes report pages to address a central area of interest or answer a single question.

  További információ: Jelentések a Power BI-ban.For more info, see Reports in Power BI.

 • Az alkalmazás-ikon képernyőképe.A screenshot of the app icon. Alkalmazásnak nevezzük az egymáshoz kapcsolódó irányítópultok és jelentések csomagját, amelyet a tervezők állítanak össze és osztanak meg.An app is a way for designers to bundle and share related dashboards and reports together. Az üzleti felhasználók bizonyos alkalmazásokat automatikusan megkapnak, emellett azonban a munkatársak vagy a közösség által létrehozott egyéb alkalmazásokat is kereshetnek.Business users receive some apps automatically but can go search for other apps created by colleagues or by the community. Lehetséges például, hogy beépített alkalmazások érhetők el az esetleg már eddig is használt olyan külső szolgáltatásokhoz, mint a Google Analytics és a Microsoft Dynamics CRM.For example,out-of-the-box apps are available for external services you may already use, like Google Analytics and Microsoft Dynamics CRM.

Tisztázzuk, hogy amennyiben Ön új felhasználó, és első alkalommal jelentkezett be a Power BI szolgáltatásba, akkor valószínűleg semmilyen megosztott irányítópult, alkalmazás vagy jelentés nem fog megjelenni egyelőre.To be clear, if you're a new user and you've logged in to the Power BI service for the first time, probably won't see any shared dashboards, apps, or reports yet.


AdathalmazokDatasets

Az adatkészlet olyan adatok gyűjteménye, amelyeket a tervezők importálnak, vagy amelyekhez csatlakoznak, majd azok alapján hoznak létre jelentéseket és irányítópultokat.A dataset is a collection of data that designers import or connect to and then use to build reports and dashboards. Üzleti felhasználóként nem fog közvetlenül adathalmazokkal dolgozni, mégis hasznos ha tudja, hogy milyen szerepet töltenek be a rendszerben.As a business user, you won't interact directly with datasets, but it's still nice to learn how they fit into the bigger picture.

Minden adathalmaz ez adatok egyetlen forrásának felel meg.Each dataset represents a single source of data. Ez a forrás lehet például egy OneDrive-on tárolt Excel-munkafüzet, egy helyszíni SQL Server Analysis Services táblázatos adathalmaza, vagy egy Salesforce-adathalmaz.For example, the source could be an Excel workbook on OneDrive, an on-premises SQL Server Analysis Services tabular dataset, or a Salesforce dataset. A Power BI sokféle adatforrást támogat.Power BI supports many different data sources.

Amikor egy tervező megoszt Önnel egy alkalmazást, a Kapcsolódó tartalom megnyitásával megkeresheti, hogy mely adathalmaz van használatban.When a designer shares an app with you, you can look up which datasets are being used, by opening Related content. Az adathalmazban semmit nem fog tudni hozzáadni vagy módosítani.You won't be able to add or change anything in the dataset. Ha azonban a tervező megadja az engedélyeket, letöltheti a jelentést, megállapításokat kereshet az adatokban, vagy akár saját jelentést is létrehozhat az adathalmaz alapján.But, if the designer gives you permissions, you'll be able to download the the report, look for insights in the data, or even create your own report based on the dataset.

A Power BI felhasználói felületének képernyőképe a vászon Adathalmazok szakaszára mutató nyíllal.

Egy adatkészlet...One dataset...

 • Újra és újra felhasználható egy jelentéstervező által irányítópultok és jelentések létrehozásáhozCan be used over and over by a report designer to create dashboards and reports

 • Sok különböző jelentés létrehozására felhasználhatóCan be used to create many different reports

 • Az erre az egy adathalmazra alapozott vizualizációk sok különböző irányítópulton is megjelenhetnekVisuals from that one dataset can appear on many different dashboards

  Adathalmazt több-az-egyhez kapcsolatokkal ábrázoló kép

A következő építőelem a vizualizáció.On to the next building block -- visualizations.


VizualizációkVisualizations

A vizualizációk olyan megállapításokat jelenítenek meg, amelyeket a Power BI tárt fel az adatokban.Visualizations (also known as visuals) display insights that Power BI discovers in the data. A vizualizációk megkönnyítik a megállapítások értelmezését, mivel az agy gyorsabban feldolgoz egy képet, mint egy számokból álló táblázatot.Visualizations make it easier to interpret the insight, because your brain can comprehend a picture quicker than a spreadsheet of numbers.

A Power BI-ban többet között az alábbi vizualizációkkal találkozhat: vízesésdiagram, szalagdiagram, fatérkép, tortadiagram, tölcsérdiagram, kártyák, pontdiagram és mérőműszer-diagram.Just some of the visualizations you'll come across in Power BI are: waterfall, ribbon, treemap, pie, funnel, card, scatter, and gauge.

Nyolc vizualizációmintát ábrázoló képernyőkép.

Részletes információkért tekintse meg a Power BI-ban használt vizualizációk teljes listáját.See the full list of visualizations included with Power BI.

A közösségtől beszerezhetők egyéni vizualizációknak nevezett speciális vizualizációk.Special visualizations called custom visuals are available from the community. Ha olyan vizualizációt tartalmazó jelentést kap, amelyet nem ismer fel, akkor valószínűleg egyéni vizualizációról van szó.If you receive a report with a visual you don't recognize, likely it's a custom visual. Ha az egyéni vizualizáció értelmezéséhez segítségre van szüksége, keresse meg a jelentés vagy az irányítópult tervezőjének nevét, és lépjen kapcsolatba vele.If you need help with interpreting the custom visual, look up the name of the report or dashboard designer and contact them. A kapcsolattartási adatok a felső menüsávon érhetők el, a cím kiválasztásával.Contact information is available by selecting the title from the top menu bar.

Egy jelentés egy vizualizációja...One visualization in a report...

 • Többször is megjelenhet ugyanabban a jelentésbenCan appear multiple times in the same report

 • Több különböző irányítópulton is jelen lehetCan appear on many different dashboards


JelentésekReports

A Power BI-jelentések egy vagy több oldalnyi vizualizációból, szövegből és grafikai elemekből állnak.A Power BI report is one or more pages of visualizations, graphics, and text. Egyetlen jelentés vizualizációi csak egy adatkészleten alapulhatnak.All of the visualizations in a report come from a single dataset. A tervezők jelentéseket hoznak létre, és egyénileg vagy egy alkalmazás részeként megosztják azokat másokkal.Designers build reports and share them with others; either individually or as part of an app. Az üzleti felhasználók általában az olvasó nézetben használják a jelentéseket.Typically, Business users interact with reports in Reading view.

Lapfülekkel rendelkező jelentés képernyőképe.

Egy jelentés...One report...

 • Több irányítópulthoz is társítható (az adott jelentésről rögzített csempék több irányítópulton is megjelenhetnek).Can be associated with multiple dashboards (tiles pinned from that one report can appear on multiple dashboards).

 • Csak egyetlen adatkészletből származó adatokból készíthető el.Can be created using data from only one dataset.

 • Több alkalmazásban is szerepelhet.Can be part of multiple apps.

  Jelentés kapcsolatait szemléltető ábra.


IrányítópultokDashboards

Az irányítópult az alapjául szolgáló adathalmaz(ok) valamely részhalmazának egyedi grafikus nézetét jeleníti meg.A dashboard represents a customized graphical view of some subset of the underlying dataset(s). A tervezők irányítópultokat hoznak létre, és egyénileg vagy egy alkalmazás részeként megosztják azokat az üzleti felhasználókkal.Designers build dashboards and share them with business users; either individually or as part of an app. Egy irányítópult egyetlen vászonból áll, amely csempéket, grafikai elemeket és szöveget tartalmazhat.A dashboard is a single canvas that has tiles, graphics, and text.

Minta-irányítópult képernyőképe

A csempe egy vizualizáció olyan leképezése, amelyet egy tervező rögzít például egy jelentésből egy irányítópultra.A tile is a rendering of a visual that a designer pins, for example, from a report to a dashboard. Minden rögzített csempe egy, az irányítópultra rögzített vizualizációt jelenít meg, amelyet a tervező hozott létre egy adathalmazból.Each pinned tile shows a visualization that a designer created from a dataset and pinned to that dashboard. A csempe egy teljes jelentésoldalt is tartalmazhat, és élő streamadatokat vagy videót is tartalmazhat.A tile can also contain an entire report page and can contain live streaming data or a video. A tervezők sokféleképpen adhatnak csempét az irányítópulthoz, de ebben az áttekintő cikkben mindezek bemutatására nincs lehetőség.There are many ways that designers add tiles to dashboards, too many to cover in this overview article. További információkért tekintse meg Az irányítópult csempéi a Power BI szolgáltatásban című oldalt.To learn more, see Dashboard tiles in Power BI.

Az üzleti felhasználók nem szerkeszthetik az irányítópultokat.Business users can't edit dashboards. Azonban hozzáadhatnak megjegyzéseket, megtekinthetik a kapcsolódó adatokat, beállíthatnak kedvenceket, feliratkozhatnak stb.You can however add comments, view related data, set it as favorite, subscribe, and more.

Mire használhatók az irányítópultok?What are some purposes for dashboards? Lássunk néhány példát az irányítópultok felhasználására:Here are just a few:

 • Azért, hogy egy pillantással átláthassák a döntéshozatalhoz szükséges összes információt.to see, in one glance, all the information needed to make decisions

 • Azért, hogy figyelhessék a munkájukkal kapcsolatos leglényegesebb információkat.to monitor the most-important information about your business

 • Azért, hogy minden munkatárs naprakész információkkal rendelkezzen, és ugyanazokat az adatokat lássa és használjato ensure all colleagues are on the same page; viewing and using the same information

 • egy üzleti folyamat, termék, vállalati egység, marketingkampány stb. állapotának figyeléséreto monitor the health of a business or product or business unit or marketing campaign, and so on

 • Azért, hogy egy nagyobb irányítópult személyre szabott nézetét hozzák létre – a számukra fontos összes metrikával.to create a personalized view of a larger dashboard -- all the metrics that matter to you

EGY irányítópult:ONE dashboard...

 • Több adatkészletből jeleníthet meg vizualizációkat.can display visualizations from many different datasets

 • Több jelentésből jeleníthet meg vizualizációkat.can display visualizations from many different reports

 • Más eszközökből (például. Excelből) rögzített vizualizációkat is megjeleníthet.can display visualizations pinned from other tools (for example, Excel)

  Egy irányítópult kapcsolatait szemléltető ábra.


AlkalmazásokApps

Az irányítópultok és jelentések alkalmazásnak nevezett gyűjteményei egy csomagba rendezik a kapcsolódó tartalmakat.These collections of dashboards and reports organize related content together into a single package. Az alkalmazásokat a Power BI-tervezők munkaterületeken hozzák létre, és osztják meg egyénekkel, csoportokkal, az egész vállalattal vagy a nyilvánossággal.Power BI designers build them in workspaces and share apps with individuals, groups, entire organizations, or the public. Üzleti felhasználóként biztos lehet abban, hogy Ön és a munkatársai ugyanazokkal az adatokkal, a valóság egyazon megbízható verziójával dolgoznak.As a business user, you can be confident that you and your colleagues are working with the same information; a single trusted version of the truth.

Előfordulhat, hogy maga az alkalmazás munkaterülete is meg van osztva, és egyszerre sokan is együttműködhetnek a munkaterületen és az alkalmazáson, és frissíthetik azt.Sometimes, the app's workspace itself is shared, and there can be many people collaborating and updating both the workspace and the app. Az határozza meg, hogy milyen műveleteket végezhet egy alkalmazással, hogy milyen engedélyeket és hozzáférést kap.The extent of what you can do with an app will be determined by the permissions and access you are given.

Képernyőkép az Alkalmazások engedélyei képernyőről.

Megjegyzés

Az alkalmazások használatához Power BI Pro-licenc, vagy az szükséges, hogy az alkalmazás munkaterülete Prémium szintű kapacitásban legyen tárolva.The use of apps requires a Power BI Pro license, or for the app workspace to be stored in Premium capacity. Tudnivalók a licencekről.Learn about licenses.

Az alkalmazásokat a Power BI szolgáltatásban és mobileszközén is könnyen megtalálhatja és telepítheti.Apps are easy to find and install in the Power BI service and on your mobile device. Egy alkalmazás telepítése után nem kell fejben tartania a rengeteg különböző irányítópult és jelentés nevét.After you install an app, you don't have to remember the names of a lot of different dashboards and reports. Mindet egy helyen találja egy alkalmazásban, a böngészőben vagy a mobileszközén.They're all together in one app, in your browser, or on your mobile device.

Ez az alkalmazás két irányítópultot és két jelentést tartalmaz, amelyek egy alkalmazást alkotnak.This app has two dashboards and two reports that make up a single app. Ha a jelentés nevétől jobbra lévő nyílra kattint, megjelenik a jelentést alkotó lapok listája.If you were to select the arrow to the right of a report name, you'd see a list of pages that make up that report.

Képernyőkép a kijelölt alkalmazáshoz kapcsolódó tartalomról.

Amikor az alkalmazás frissül, automatikusan megjelennek a módosítások.Whenever the app is updated, you automatically see the changes. Emellett a tervező határozza meg azt is, hogy milyen gyakran frissíti a Power BI az adatokat.Also, the designer controls the schedule for how often Power BI refreshes the data. Önnek nem kell azok naprakészen tartásával törődnie.You don't need to worry about keeping it up-to-date.

Alkalmazásokat sokféleképpen be lehet szerezni:You can get apps in a few different ways:

 • Az alkalmazás tervezője automatikusan telepítheti az alkalmazást az Ön Power BI-fiókjában.The app designer can install the app automatically in your Power BI account.

 • Az alkalmazás tervezője küldhet önnek egy, az alkalmazásra mutató közvetlen hivatkozást.The app designer can send you a direct link to an app.

 • A Power BI szolgáltatásban megkeresheti a szervezet vagy a közösség Ön számára elérhető alkalmazásait.You can search from within the Power BI service for apps available to you from your organization or from the community. Emellett megnyithatja a Microsoft AppSource-ot, ahol minden Ön által használható alkalmazás megjelenik.You can also visit Microsoft AppSource, where you will see all the apps that you can use.

A mobileszközén a Power BI-ban csak közvetlen hivatkozásról telepíthet alkalmazásokat, az AppSource-ból nem.In Power BI on your mobile device, you can only install apps from a direct link, and not from AppSource. Ha a tervező automatikusan telepíti az alkalmazást, akkor az megjelenik az Ön alkalmazásainak listájában.If the app designer installs the app automatically, you'll see it in your list of apps.

Az alkalmazás telepítését követően kattintson rá az alkalmazások listájában, majd válassza ki, hogy melyik irányítópultot vagy jelentést szeretné elsőként megnyitni és tanulmányozni.Once you've installed the app, just select it from your Apps list and select which dashboard or report to open and explore first.

Képernyőkép a Power BI bal oldali paneljének kijelölt Alkalmazások elemével.

Remélhetőleg ez cikk segített annak megértésében, hogy milyen elemekből épül fel az üzleti felhasználóknak szánt Power BI szolgáltatás.I hope this article gave you an understanding of the building blocks that make up the Power BI service for business users.

További lépésekNext steps