Mik azok a könyvjelzők?What are bookmarks?

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: A következőre vonatkozik.Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak Nem vonatkozik a következőre.Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Nem vonatkozik a következőre.Power BI Desktop Licencfüggő.Pro- vagy prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Depends on license.Requires Pro or Premium license

A könyvjelzők rögzítik a jelentés oldalának aktuálisan konfigurált nézetét, beleértve a szűrőket, a szeletelőket és a vizualizációk állapotát.Bookmarks capture the currently configured view of a report page, including filters, slicers, and the state of visuals. Amikor kiválaszt egy könyvjelzőt, Power BI visszakerül abba a nézetbe.When you select a bookmark, Power BI takes you back to that view. Kétféle könyvjelző létezik – egyrészt azok, amelyeket Ön hoz létre, másrészt azok, amelyeket a jelentések tervezői hoztak létre.There are two types of bookmarks - those you create yourself and those created by report designers. Minden Power BI felhasználó létrehozhat személyes könyvjelzőket.Any Power BI user can create personal bookmarks. A mások által létrehozott könyvjelzők használatához azonban Power BI Pro- vagy prémium szintű licenc szükséges.However, the ability to use bookmarks created by others requires a Power BI Pro or Premium license. Milyen licenccel rendelkezem?Which license do I have?

Elemzések megosztása és történetek felépítése a Power BI könyvjelzőivelUse bookmarks to share insights and build stories in Power BI

A könyvjelzők sok különféle módon lehet használni.There are many uses for bookmarks. Tegyük fel, hogy talál egy érdekes információt, és szeretné megőrizni azt – létrehozhat egy könyvjelzőt, hogy később bármikor megnézhesse.Say you discover an interesting insight and want to preserve it -- create a bookmark so you can return later. Ha abba kell most hagynia a munkát, és csak később tudja folytatni, hozzon létre egy könyvjelzőt.Need to leave and want to preserve your current work, create a bookmark. A könyvjelzőt még alapértelmezett nézetként is beállíthatja a jelentéshez, így ha bármikor visszatér, ez a nézet fogadja majd Önt.You can even make a bookmark your default view of the report, so each time you return, that view of the report page opens first.

Egy tetszőleges sorrendbe rendezett teljes könyvjelzőgyűjteményt is létrehozhat, majd ezeket sorban megnyitva egy olyan bemutatót állíthat össze, amelyben lényegi összefüggések sorozatát mutathatja be, vagy amelyek egy történetet mondanak el.You can also create a collection of bookmarks, arrange them in the order you want, and subsequently step through each bookmark in a presentation to highlight a series of insights that tell a story.

A Könyvjelzők panel megjelenítéséhez válassza ki azt a menüszalagon.

Ossza meg a könyvjelzővel ellátott jelentést a munkatársaival, akik szintén olvasási engedéllyel rendelkeznek.Share your bookmarked report with colleagues who also have read access to the report. A jelentés könyvjelzővel ellátott nézete nem bírálja felül a készítő eredeti jelentését.The bookmarked view of the report does not override the designer's original report. Az olvasási engedéllyel nem rendelkező munkatársakkal való megosztáshoz újraosztási engedély szükséges.Sharing with colleagues who don't already have read access requires reshare permissions. Ha nem tudja megosztani a jelentés nézetét, vegye fel a kapcsolatot a jelentés tulajdonosával, és kérjen újraosztási engedélyt.If you are unable to share your view of the report, contact the report owner to request reshare permission.

Módosítások megosztásaShare changes

Ha olvasási és újramegosztási engedéllyel is rendelkezik, a jelentés megosztásakor dönthet úgy, hogy belefoglalja a módosításokat.If you have read and reshare permissions, when you share the report you can choose to include your changes.

Módosítások megosztása

Könyvjelzők megnyitásaOpen bookmarks

A Könyvjelzők panel megnyitásához válassza a menüsorban a Könyvjelzők > Több könyvjelző megjelenítése lehetőséget.To open the Bookmarks pane, select Bookmarks > Show more bookmarks from the menu bar.

képernyőkép a jelentésvászonról, megnyitott Könyvjelzők panellal.

A közzétett jelentés eredeti nézetének visszaállításához válassza a Visszaállítás ikont.To return to the original published view of the report, select the reset icon.

képernyőkép a kiválasztott visszaállítás ikonnal

Jelentés könyvjelzőiReport bookmarks

Ha a jelentés tervezője jelentéskönyvjelzőket is hozzáadott, azokat a Jelentés könyvjelzői cím alatt találja meg.If the report designer included report bookmarks, you'll find them under the Report bookmarks heading. Ezen a jelentésoldalon négy könyvjelző van: B1, B2, VanArsdel folyó évi és Összes folyó évi.This report page has four bookmarks: B1, B2, VanArsdel YTD, and All YTD. Az Összes folyó évi ki van választva.All YTD is currently selected.

Megjegyzés

A megosztott jelentések megtekintéséhez Power BI Pro vagy prémium szükséges.You will need Power BI Pro or Premium to view shared reports.

Jelentés könyvjelzőinek megjelenítése.

Válasszon ki egy könyvjelzőt a jelentésnézetre való váltáshoz.Select a bookmark to change to that report view.

A jelentés könyvjelzőinek kiválasztását bemutató videó.

Személyes könyvjelzőkPersonal bookmarks

Ha meg tud tekinteni egy jelentést, személyes könyvjelzőket is hozzáadhat.If you can view a report, then you can also add personal bookmarks. A létrehozott könyvjelzőkhöz a rendszer a következő elemeket menti:When you create a bookmark, the following elements are saved with the bookmark:

 • Az aktuális oldalThe current page
 • SzűrőkFilters
 • Szeletelők, szeletelőtípusok (például legördülő menü vagy lista), valamint szeletelőállapotSlicers, including slicer type (for example, dropdown or list) and slicer state
 • A vizualizáció kiválasztásának állapota (például szűrők keresztikemelése)Visual selection state (such as cross-highlight filters)
 • A rendezés irányaSort order
 • A részletezés helyeDrill location
 • Láthatóság (az egyes objektumoké, a Kiválasztás panel használatával)Visibility (of an object, using the Selection pane)
 • A látható objektumok fókusz vagy Reflektorfény módjaThe focus or Spotlight modes of any visible object

Állítson be egy jelentésoldalt úgy, amilyen állapotban a könyvjelzővel menteni szeretné.Configure a report page the way you want it to appear in the bookmark. Ebben a példában:In this example:

 1. Módosítottuk a meglévő Dátum szűrőt a Szűrők panelen,We've changed the existing Date filter on the Filters pane,
 2. módosítottuk a meglévő Régiók szűrőt a Szűrők panelen, éschanged the existing Regions filter on the Filters pane, and
 3. adatpontokat választottunk ki a perecdiagram vizualizációján a jelentésvászon keresztszűréséhez és keresztkiemeléséhez.and selected a data points on the doughnut chart visual to cross-filter and cross-highlight the report canvas.

Miután a jelentésoldalt és a vizualizációkat a kívánt módon elrendezte, a könyvjelző hozzáadásához válassza a Könyvjelzők panel Hozzáadás gombját.Once your report page and visuals are arranged how you want them, select Add from the Bookmarks pane to add a bookmark.

Személyes könyvjelző hozzáadása.

A Power BI létrehoz egy személyes könyvjelzőt, amelynek egy általános nevet ad, vagy az Ön által megadott nevet.Power BI creates a personal bookmark and gives it a generic name or a name you enter. A könyvjelzőket átnevezheti, törölheti vagy frissítheti, ha a könyvjelző neve melletti három pontra kattint, majd kiválasztja a megfelelő műveletet a megjelenő menüből.You can rename, delete, or update your bookmark by selecting the ellipses next to the bookmark's name, then selecting an action from the menu that appears.

Miután létrehozott egy könyvjelzőt, a megjelenítéséhez válassza ki azt a Könyvjelzők panelen.Once you have a bookmark, display it by selecting the bookmark in the Bookmarks pane.

Egy adott könyvjelző megjelenítése kiválasztással.

Diavetítés a könyvjelzőkkelBookmarks as a slide show

Ha a könyvjelzőket sorrendben szeretné megjeleníteni, válassza a Nézet lehetőséget a Könyvjelzők panelen, hogy elindítsa a diavetítést.To present or view bookmarks, in order, select View from the Bookmarks pane to begin a slideshow.

A Nézet módban érdemes odafigyelni a következőkre:When in View mode, there are a few features to notice:

 • A könyvjelző neve a könyvjelző címsorában látható a vászon alján.The name of the bookmark appears in the bookmark title bar, which appears at the bottom of the canvas.
 • A könyvjelző címsorában lévő nyilakkal léptethet előre és hátra a könyvjelzők között.The bookmark title bar has arrows that let you move to the next or previous bookmark.
 • A Nézet módból a Könyvjelzők panel Kilépés gombjával, vagy a könyvjelzők címsorán található X gombbal léphet ki.You can exit View mode by selecting Exit from the Bookmarks pane or by selecting the X found in the bookmark title bar.

Könyvjelző-diavetítés

A Nézet módban bezárhatja a Könyvjelzők panelt (a panel X gombjára kattintva), így több hely marad a bemutatónak.When you're in View mode, you can close the Bookmarks pane (by clicking the X on that pane) to provide more space for your presentation. A Nézet módban az összes vizualizáció interaktívan kezelhető, és keresztkiemelést is lehet alkalmazni, ahogy a normál használat során is.And, while in View mode, all visuals are interactive and available for cross-highlighting, just as they would otherwise be when interacting with them.

Egy jelentés összes módosításának visszaállításaReset all your changes to a report

A jelentésvászon jobb felső sarkában válassza a Visszaállítás alapértelmezettre elemet.From the upper-right corner of your report canvas, select Reset to default. Ezzel eltávolítja a jelentés módosításait, és visszaállítja a jelentést a szerzője által utoljára mentett állapotba.This removes all your changes in the report and sets it back to the author's last saved view of the report.

Az összes módosítás visszaállítása

Korlátozások és szempontokLimitations and considerations

A könyvjelzők aktuális kiadásában van néhány olyan korlátozás és egyéb szempont, amelyeket érdemes megjegyezni.In this release of bookmarks, there are a few limitations and considerations to keep in mind.

 • A legtöbb egyéni Power BI-vizualizáció zökkenőmentesen működik a könyvjelzőkkel.Most Power BI custom visuals should work well with bookmarking. Ha hibát tapasztal egy könyvjelző és egy egyéni Power BI-vizualizáció használatakor, lépjen kapcsolatba a vizualizáció létrehozójával, és kérje meg, hogy szolgáltasson támogatást a könyvjelzőkhöz.If you run into trouble with bookmarking and a Power BI custom visual, contact the creator of that visual and ask them to add support for bookmarks.
 • Ha egy vizualizációt a könyvjelző létrehozását követően ad hozzá a jelentésoldalhoz, a vizualizáció az alapértelmezett állapotában jelenik meg.If you add a visual on a report page after creating a bookmark, the visual will be displayed in its default state. Ez azt is jelenti, hogy ha egy olyan oldalra vesz fel szeletelőt, ahol már hozott létre könyvjelzőket, a szeletelő az alapértelmezett állapotának megfelelően viselkedik majd.This also means that if you introduce a slicer into a page where you previously created bookmarks, the slicer will behave in its default state.
 • A könyvjelzőkre általában az nincs hatással, ha a jelentés tervezője frissíti vagy újra közzéteszi a jelentést.Generally, your bookmarks will not be affected if the report designer updates or republishes the report. Ha azonban a tervező jelentős változtatásokat hajt végre a jelentésben, például eltávolítja a könyvjelzők által használt mezőket, akkor hibaüzenet jelenik meg, ha legközelebb megpróbálja megnyitni az adott könyvjelzőt.However, if the designer makes major changes to the report, such as removing fields used by a bookmark, then you will receive an error message the next time you attempt to open that bookmark.
 • Ezt a funkciót az iOS- és Android-táblagépekhez készült Power BI-mobilalkalmazások, valamint a Power BI Windows alkalmazás támogatják; a telefonos Power BI-mobilalkalmazások nem.This feature is supported in the Power BI mobile apps for iOS and Android tablets and in the Power BI Windows app; it is not supported in the Power BI mobile apps for phones. A Power BI szolgáltatás személyes könyvjelzőiben mentett vizualizációmódosítások azonban megmaradnak az összes Power BI-mobilalkalmazásban is.However, any change to a visual you save in a personal bookmark while in the Power BI service is respected in all the Power BI mobile apps.

Következő lépésekNext steps

Vizualizációk személyre szabása a jelentésekbenPersonalize visuals in a report