A diagramok rendezésének módosítása egy Power BI-jelentésbenChange how a chart is sorted in a Power BI report

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: A következőre vonatkozik.Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak Nem vonatkozik a következőre.Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Nem vonatkozik a következőre.Power BI Desktop Nem vonatkozik a következőre.Pro- vagy prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Does not apply to.Power BI service for designers & developers Does not apply to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Fontos

Ez a cikk olyan Power BI-felhasználók számára készült, akik nem rendelkeznek szerkesztési engedéllyel a jelentéshez vagy adathalmazhoz, és akik csak az Power BI online verziójában (a Power BI szolgáltatásban) dolgoznak. Ha Ön a jelentések tervezője vagy rendszergazdája vagy tulajdonosa, lehet, hogy ez a cikk nem tartalmazza az összes információt, amire szüksége van. Ehelyett olvassa el a Rendezés oszlop szerint a Power BI Desktopban bekezdést.This article is intended for Power BI users who do not have edit permissions to the report or dataset and who only work in the online version of Power BI (the Power BI service). If you are a report designer or administrator or owner, this article may not have all the information you need. Instead, please read Sort by column in Power BI Desktop.

A Power BI szolgáltatásban módosíthatja egy vizualizáció kinézetét, ha különböző adatmezők szerint rendezi.In the Power BI service, you can change how a visual looks by sorting it by different data fields. A vizualizáció rendezésének módosításával kiemelheti a közvetíteni kívánt információt.By changing how you sort a visual, you can highlight the information you want to convey. Akár numerikus adatokat használ (például értékesítési adatokat), akár szöveges adatokat (például államneveket), tetszése szerint rendezheti a vizualizációkat.Whether you're using numeric data (such as sales figures) or text data (such as state names), you can sort your visuals as desired. A Power BI nagyon rugalmas rendezhetőséget és egyszerűen használható menüket biztosít.Power BI provides lots of flexibility for sorting, and quick menus for you to use.

Az irányítópulton lévő vizualizációk nem rendezhetők.Visuals on a dashboard cannot be sorted. A Power BI-jelentésekben azonban a legtöbb vizualizáció rendezhető egyszerre egy, néhány esetben két mező alapján.But in a Power BI report, you can sort most visuals by one, and sometimes two, fields at a time. Bizonyos típusú vizualizációk esetében a rendezés nem érhető el. Ezek például a fatérképek, mérőműszerek és a térképek.For certain types of visuals, sorting is not available at all: tree maps, gauges, maps, etc.

Első lépésekGet started

Elsőként nyisson meg egy Ön által létrehozott vagy Önnel megosztott jelentést.To get started, open any report that you have created or that has been shared with you. Válasszon ki egy rendezhető vizualizációt, majd válassza a További műveletek (...) lehetőséget. Itt három rendezési beállítás található: Csökkenő sorrend, Növekvő sorrend és Rendezési szempont.Select a visual (that can be sorted) and choose More actions (...). There are three options for sorting: Sort descending, Sort ascending, and Sort by.

sávdiagram ábécé szerint rendezett Y-tengellyel

Rendezés betűrendben vagy számsorrend szerintSort alphabetically or numerically

A vizualizációk rendezhetők betűrendben a kategóriáinak neve alapján vagy az egyes kategóriák számértéke szerint is.Visuals can be sorted alphabetically by the names of the categories in the visual, or by the numeric values of each category. Ez a diagram például a store Name (üzlet neve) kategória szerint van ábécésorrendbe rendezve.For example, this chart is sorted alphabetically by the X-axis category store Name.

sávdiagram ábécé szerint rendezett X-tengellyel

Ha a rendezést módosítani szeretné egy kategóriáról (store name – üzlet neve) egy értékre (sales per square feet – értékesítés négyzetlábanként), válassza a További műveletek (...), majd a Rendezési szempont lehetőséget.To change the sort from a category (store name) to a value (sales per square feet), select More actions (...) and choose Sort by. Válassza ki a vizualizációban használt számértéket.Select a numeric value used in the visual. Ebben a példában a Sales Per Sq Ft (Értékesítés négyzetláb szerint) lehetőséget választotta.In this example, we've selected Sales Per Sq Ft.

Képernyőkép a rendezési szempont, majd az érték kiválasztásáról

Ha szükséges, módosítsa a rendezési sorrendet, amely lehet növekvő vagy csökkenő.If necessary, change the sort order between ascending and descending. Válassza újból a További műveletek (...), majd a Csökkenő rendezés vagy a Növekvő rendezés lehetőséget.Select More actions (...) again and choose Sort descending or Sort ascending. A rendezéshez használt mező félkövérrel szedve és egy sárga sávval jelenik meg.The field that is being used to sort is in bold and has a yellow bar.

videó emelkedő, majd csökkenő sorrendű rendezés kiválasztásáról

Megjegyzés

Nem minden vizualizáció rendezhető.Not all visuals can be sorted. A következő vizualizációkat például nem lehet rendezni: fatérkép, térkép, kartogram, pontdiagram, mérőműszer, kártya, vízesés.For example, the following visuals cannot be sorted: treemap, map, filled map, scatter, gauge, card, waterfall.

Rendezés több oszlop alapjánSorting by multiple columns

A táblázat adatai Az ügyfelek száma szerint vannak rendezve.The data in this table is sorted by Number of customers. Ez onnan tudható, hogy a Szám szó alatt egy kis nyíl látható.We know this because of the small arrow beneath the word Number. A nyíl lefelé mutat, ami azt jelenti, hogy az oszlopban csökkenő sorrendben szerepelnek az elemek.The arrow is pointing down which means the column is being sorted in descending order.

képernyőkép, amely azt mutatja be, hogy az első oszlop van használatban a rendezéshez

Ha további oszlopokat szeretne hozzáadni a rendezési sorrendhez, tartsa lenyomva Shift billentyűt és kattintson annak az oszlopnak a fejlécére, amelyet következőként szeretne hozzáadni a rendezés sorrendjéhez.To add more columns to the sort order, Shift + click the column header you would like to add next in the sort order. Ha például az Ügyfelek száma elemre kattint, majd a Shift billentyűt lenyomva a Teljes bevétel elemre kattint, a táblázatot először a felhasználók, majd a bevétel szerint rendezi a rendszer.For example, if you click Number of customers and then Shift + click Total revenue, then the table is sorted first by customers, then by revenue. A piros körvonal azt a területet jelzi, ahol megváltozott a rendezés sorrendje.The red outline show areas where sort order changed.

képernyőkép, amely azt mutatja be, hogy a második oszlop van használatban a rendezéshez

Ha másodszor is ugyanarra az oszlopra kattint a Shift billentyűt lenyomva tartva, az módosítja az oszlop rendezési irányát (növekvő, csökkenő).If you Shift + click a second time on the same column, this will change the sort direction (ascending, descending) for that column. Emellett ha a Shift billentyűt lenyomva tartva rákattint egy olyan oszlopra, amelyet már hozzáadott a rendezési sorrendhez, a rendszer áthelyezi az oszlopot a rendezési sorrend végére.Furthermore, if you Shift + click a column you have previously added to the sort order, this will move that column to the back of the sort order.

A rendezési sorrend módosításainak mentéseSaving changes you make to sort order

A Power BI-jelentések megőrzik a szűrőket, a szeletelőket, a rendezést és az adatnézetek egyéb módosításait – akkor is, ha Olvasó nézetet használ.Power BI reports retain the filters, slicers, sorting, and other data view changes that you make -- even if you're working in Reading view. Így ha kilép egy jelentésből, majd később visszatér, a rendezési módosításokat a rendszer menti.So, if you navigate away from a report, and return later, your sorting changes are saved. Ha szeretné visszaállítani a módosításokat a jelentés tervezőjének beállításaira, válassza a Visszaállítás alapértelmezettre lehetőséget a felső menüsávon.If you want to revert your changes back to the report designer's settings, select Reset to default from the upper menu bar.

megőrzött rendezés

Ha azonban a Visszaállítás alapértelmezettre gomb szürke színnel jelenik meg, az azt jelenti, hogy a jelentés tervezője letiltotta a módosítások mentésének (megőrzésének) lehetőségét.If however, the Reset to default button is greyed out, that means the report designer has disabled the ability to save (persist) your changes.

Megfontolandó szempontok és hibaelhárításConsiderations and troubleshooting

Rendezés más feltételek alapjánSorting using other criteria

Néha más (a vizualizációban nem szereplő) mező vagy más feltételek használatával szükséges rendezni a vizualizációt.Sometimes, you want to sort your visual using a different field (that isn't included in the visual) or other criteria. Rendezhet például hónapok alapján egymást követő sorrendben (és nem betűrend) alapján, vagy a teljes számok és nem az egyes számjegyek alapján is (például 0, 1, 9, 20, nem pedig 0, 1, 20, 9).For example, you might want to sort by month in sequential order (and not in alphabetical order) or you might want to sort by entire numbers instead of by digit (example, 0, 1, 9, 20 and not 0, 1, 20, 9).

Ezeket a módosításokat csak a jelentés tervezője végezheti el Önnek.Only the person who designed the report can make these changes for you. A tervező kapcsolattartási adatai a fejléc sávban a jelentés nevét választva találhatók meg.Contact information for the designer can be found by selecting the report name from the header bar.

A kapcsolattartási adatokat megjelenítő legördülő lista

Ha Ön tervező, és szerkesztési engedéllyel rendelkezik a tartalomhoz, olvassa el a Rendezés oszlop szerint a Power BI Desktopban fejezetet, hogy megtudja, hogyan frissítheti az adatkészletet, és engedélyezheti az ilyen típusú rendezést.If you are a designer and have edit permissions to the content, read Sort by column in Power BI Desktop to learn how to update the dataset and enable this type of sorting.

Következő lépésekNext steps

További információk a Power BI-jelentésekben lévő vizualizációkról.More about Visualizations in Power BI reports.

Power BI – AlapfogalmakPower BI - Basic Concepts