Jelentések a Power BI-banReports in Power BI

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: Power BI szolgáltatás üzleti felhasználók számára Power BI szolgáltatás tervezők és fejlesztők számára Power BI Desktop

A Power BI-jelentések az adathalmazok többszempontú nézetei, amelyek az adathalmazból származó különféle eredményeket és megállapításokat bemutató vizualizációkat tartalmaznak.A Power BI report is a multi-perspective view into a dataset, with visuals that represent different findings and insights from that dataset. A jelentések egyetlen vagy akár több oldalnyi vizualizációt is tartalmazhatnak.A report can have a single visual or pages full of visuals. Munkahelyi szerepkörétől függően lehet, hogy Ön jelentéseket tervez.Depending on your job role, you may be someone who designs reports. Előfordulhat az is, hogy Ön üzleti felhasználó, aki a jelentéseket elolvassa vagy felhasználja.You also may be a business user who consumes or uses reports. Ez a cikk az üzleti felhasználóknak szól.This article is for business users.

Egy jelentés részeiThe parts of a report

Képernyőkép egy jelentésoldalról.

A.A. Ez a jelentés hat oldallal (vagy lappal) rendelkezik, és jelenleg a Hangulat oldalt látja.This report has six pages (or tabs) and you're currently viewing the Sentiment page.
B.B. Ezen az oldalon öt különböző vizualizáció és egy oldalcím található.On this page are five different visuals and a page title.
C.C. A Szűrők panelen láthatjuk, hogy egy szűrő van alkalmazva minden jelentésoldalra.The Filters pane shows us one filter applied to all report pages. A Szűrők panel összecsukásához válassza a nyilat ( > ).To collapse the Filters pane, select the arrow (>).
D.D. A Power BI-címsávon a jelentés neve és az utolsó frissítés dátuma látható.The Power BI banner displays the name of the report and the last updated date. A nyíl választásával megnyithatja a menüt, amelyben a jelentés tulajdonosa is látható.Select the arrow to open a menu that also show the name of the report owner.
E.E. A műveletsáv az ezzel a jelentéssel végezhető műveleteket tartalmazza.The action bar contains actions you can take on this report. Például megjegyzést fűzhet a jelentéshez, megtekinthet egy könyvjelzőt vagy adatokat exportálhat.For example, you can add a comment, view a bookmark, or export data from the report. A További lehetőségek (…) elemet választva megnyílik a jelentés további funkcióinak listája.Select More options (...) to reveal a list of additional report functionality.

Ha csak most kezdte el használni a Power BI-t, az Alapfogalmak a Power BI szolgáltatás üzleti felhasználói számára című cikket elolvasva egyszerűen elsajátíthatja az alapokat.If you're new to Power BI, you can get a good foundation by reading Basic concepts for the Power BI service business users. A jelentések megtekinthetők és megoszthatók mobileszközön, illetve jegyzetek fűzhetők hozzájuk.Reports are available for viewing, sharing, and annotating on mobile devices. További információ: Jelentések vizsgálata a Power BI-mobilalkalmazásokban.For more info, see Explore reports in the Power BI mobile apps.

A jelentések előnyeiAdvantages of reports

A Power BI egyetlen adathalmazra alapozza a jelentéseket.Power BI bases a report on a single dataset. A jelentések egy-egy információmorzsát ábrázoló vizualizációit a tervezők hozzák létre.Report designers create the visuals in a report to represent nuggets of information. A vizualizációk nem statikusak.The visuals aren't static. Az alapul szolgáló adatok változásának megfelelően frissülnek.They update as the underlying data changes. A vizualizációkat és szűrőket használva részletesen áttekintheti az adatokat megállapítások kinyerése és válaszok keresése céljából.You can interact with the visuals and filters as you dig into the data to discover insights and look for answers. A jelentések az irányítópultokhoz hasonlóan – azoknál nagyobb mértékben – nagy mértékben interaktívak és személyre szabhatók.Like a dashboard, but more so, a report is highly interactive and highly customizable. Az határozza meg, hogy milyen műveleteket végezhet egy jelentéssel, hogy a jelentés tervezője milyen szerepkört és engedélyeket rendelt Önhöz.The extent of what you can do with a report will depend on the role and permissions assigned by the report designer.

A tartalom biztonságos kezeléseSafely interact with content

A tartalmak kezelése és használata (szűrés, szeletelés, feliratkozás és exportálás) során nem tudja tönkretenni a jelentéseket.As you explore and interact with your content: filtering, slicing, subscribing, and exporting, you can't break the reports. A munkája nincs hatással az alapul szolgáló adathalmazra vagy az eredeti megosztott tartalomra.Your work doesn't affect the underlying dataset or the original shared content. Ez egyaránt vonatkozik az irányítópultokra, jelentésekre és alkalmazásokra.This applies to dashboards, reports, and apps.

Megjegyzés

Ne feledje, nem tud kárt tenni az adatokban.Remember, you can't hurt your data. A Power BI szolgáltatás nagyszerű eszköz a felfedezésre és kísérletezésre, és közben nem kell amiatt aggódnia, hogy elront valamit.The Power BI service is a great place for you to explore and experiment without worrying that you'll break something.

Módosítások mentése vagy visszaállítás az alapértelmezett beállításokraSave your changes or revert to the default settings

Ez nem azt jelenti, hogy a módosításait nem mentheti.That doesn't mean you can't save your changes. Megteheti, a módosítások azonban egyedül azt befolyásolják, ahogyan Ön látja a tartalmakat.You can, but those changes only affect your view of the content. A jelentés eredeti alapértelmezett nézetének visszaállításához válassza a Visszaállítás alapértelmezettre elemet.To revert to the original default view of the report, select Reset to default.

A Visszaállítás alapértelmezettre ikon képernyőképe.

Az irányítópultok és a jelentések különbségeiDashboards versus reports

Az irányítópultokat gyakran összekeverik a jelentésekkel, mivel mindegyik egy vizualizációkkal teli vászon.Dashboards are often confused with reports since they're also canvases filled with visuals. Vannak azonban lényeges különbségek a két elem között.But there are some major differences.

KépességCapability IrányítópultokDashboards JelentésekReports
OldalakPages Egy oldalOne page Egy vagy több oldalOne or more pages
AdatforrásokData sources Egy vagy több jelentés és egy vagy több adatkészlet irányítópultonkéntOne or more reports and one or more datasets per dashboard Egyetlen adatkészlet jelentésenkéntA single dataset per report
SzűrésFiltering Nem lehet szűrni és szeletelniCan't filter or slice Számos szűrési, kiemelési és szeletelési móddal rendelkezikMany different ways to filter, highlight, and slice
Riasztások beállításaSet alerts Létrehozhat olyan riasztásokat, amelyek e-mailen keresztül értesítik, ha az irányítópult teljesít bizonyos feltételeketCan create alerts to email you when the dashboard meets certain conditions NemNo
FunkcióFeature Kiválaszthat és beállíthat egy kiemelt irányítópultotCan set one dashboard as your featured dashboard Nem hozhat létre kiemelt jelentéstCan't create a featured report
Láthatja az alapul szolgáló adatkészlet-táblázatokat és -mezőketCan see underlying dataset tables and fields Nem.No. Exportálhatja az adatokat, de magán az irányítópulton nem fogja látni az adathalmaz táblázatait és mezőitCan export data but can't see the dataset tables and fields in the dashboard itself Igen.Yes. Láthatja az adathalmaz-táblázatokat, -mezőket és -értékeket, amelyek megtekintésére engedélye vanCan see dataset tables and fields and values that you have permissions to see
TestreszabásCustomization NemNo Szűrhet, exportálhat, megtekinthet kapcsolódó tartalmakat, könyvjelzőket adhat hozzá, QR-kódokat hozhat létre, exceles elemzést hajthat végre stb.Can filter, export, view related content, add bookmarks, generate QR codes, analyze in Excel, and more

Jelentéstervezők és jelentésfelhasználókReport designers and report users

A szerepkörétől függően Ön lehet tervező, aki jelentéseket hoz létre saját használatra vagy a munkatársakkal való megosztáshoz.Depending on your role, you may be a designer, someone who creates reports for your own use or to share with colleagues. Ez esetben a jelentések létrehozásáról és megosztásáról kell ismereteket szereznie.You'll want to learn how to create and share reports.

Lehet üzleti felhasználó is, aki másoktól kap jelentéseket.Or you may be a business user, someone who receives reports from others. Ez esetben azt kell tudnia, hogyan értelmezheti és használhatja a jelentéseket.You'll want to learn how to understand and interact with the reports. Ha Ön üzleti felhasználó, ezeket a hivatkozásokat ajánljuk:If you're a report business user, these links are for you:

Tipp

Ha nem találta meg itt, amit keres, a bal oldali tartalomjegyzékben böngészhet a jelentésekhez kapcsolódó cikkek között.If you didn't find what you're looking for here, use the Table of Contents to the left to browse all Report articles.

További lépésekNext steps

Jelentés megnyitása és megtekintése Open and view a report
Irányítópultok a Power BI szolgáltatásbanDashboards in the Power BI service