Telefonra optimalizált Power BI-jelentések megtekintéseView Power BI reports optimized for your phone

A következőkre vonatkozik:Applies to:

iPhone Android rendszerű telefon
iPhone-okiPhones Android rendszerű telefonokAndroid phones

Ha egy Power BI-jelentést a telefonon tekint meg, a Power BI ellenőrzi, hogy a jelentés optimalizálva lett-e telefonokra.When you view a Power BI report on your phone, Power BI checks to see if the report has been optimized for phones. Ha igen, a Power BI automatikusan álló nézetben nyitja meg az optimalizált jelentést.If it has, Power BI automatically opens the optimized report in portrait view.

Jelentés álló tájolásban

Ha a jelentésnek nem létezik telefonra optimalizált változata, a jelentés megnyílik, azonban a nem optimalizált fekvő tájolásban.If a phone-optimized report doesn't exist, the report still opens, but in the non-optimized landscape views. Még a telefonra optimalizált jelentések esetében is, ha a telefont oldalra fordítja, a jelentés a nem optimalizált nézetben jelenik meg az eredeti jelentéselrendezésben.Even in a phone-optimized report, if you turn your phone sideways, the report opens in the non-optimized view with the original report layout. Ha csak egyes oldalak vannak optimalizálva, álló tájolásban egy üzenet jelenik meg, amely értesíti, hogy a jelentés fekvő tájolásban tekinthető meg.If only some pages are optimized, you see a message in portrait view, indicating the report is available in landscape.

Nem optimalizált jelentésoldal

A Power BI jelentések többi funkciója továbbra is működik a telefonra optimalizált jelentésekben.All the other features of Power BI reports still work in phone-optimized reports. Ismerje meg részletesebben az alábbiak kínálta lehetőségeket:Read more about what you can do in:

Jelentésoldalak szűrése telefononFilter the report page on a phone

Ha egy telefonra optimalizált jelentéshez szűrők vannak definiálva, a jelentés telefonon való megtekintésekor alkalmazhatja ezeket a szűrőket.If a phone-optimized report has filters defined, when you view the report on a phone you can use those filters. A jelentés a weben beállított értékekre szűrve jelenik meg a telefonon.The report opens on your phone, filtered to the values being filtered in the report on the web. Egy üzenet tájékoztat arról, hogy az oldalon aktív szűrés van érvényben.You see a message that there are active filters on the page. A szűrők a telefonon módosíthatók.You can change the filters on your phone.

 1. Koppintson a Szűrő ikonraTap the filter icon Szűrő ikon a telefonon a lap alján.at the bottom of the page.

 2. Az alapszintű és a speciális szűrők használatával az Ön számára érdekes eredményeket jelenítheti meg.Use basic or advanced filtering to see the results you're interested in.

  Telefonos BI-jelentés speciális szűrője

Vizualizációk keresztkiemeléseCross-highlight visuals

A vizualizációk keresztkiemelése telefonos jelentésekben ugyanúgy működik, mint a Power BI szolgáltatásban, és telefonokon a fekvő tájolású jelentésekben: Ha egy vizualizáción ki van jelölve egy adat, akkor az ahhoz kapcsolódó adatok is ki lesznek emelve az oldal többi vizualizációjában.Cross highlighting visuals in portrait view works the way it does in the Power BI service, and on phones in landscape view: When you select data in one visual, it highlights related data in the other visuals on that page.

A Power BI szűrés és kiemelés funkcionalitásáról itt talál további információkat.Read more about filtering and highlighting in Power BI.

Vizualizációk kijelöléseSelect visuals

Amikor a telefonos jelentésekben kijelöl egy vizualizációt, a telefonos jelentés kiemeli és középre fókuszálja az adott vizualizációt, és kikapcsolja a vászonmozdulatokat.In phone reports when you select a visual, the phone report highlights that visual and focuses on it, neutralizing canvas gestures.

Ha egy vizualizáció van kijelölve, azon belül végezhet különféle mozdulatokat, például görgetést.With the visual selected, you can do things like scroll within the visual. A vizualizáció kijelölésének megszüntetéséhez csak érintse meg a képernyőt a vizualizáció területén kívül.To de-select a visual, just touch anywhere outside the visual area.

Vizualizáció megnyitása fókusz módbanOpen visuals in focus mode

A telefonos jelentések a fókusz módot is támogatják: Nagyobb áttekintést kaphat egy adott vizualizációról, és könnyebben megismerheti azt.Phone reports also offer a focus mode: You get a bigger view of a single visual and explore it more easily.

 • A telefonos jelentésben koppintson a vizualizáció jobb felső sarkában a három pontra ( ... ), majd a Kiterjesztés fókusz módra lehetőségre.In a phone report, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner of a visual > Expand to focus mode.

  Kiterjesztés fókusz módra

A fókusz módban végrehajtott módosítások megjelennek a jelentésvásznon és viszont.What you do in focus mode carries over to the report canvas and vice versa. Ha például kiemel egy értéket egy vizualizációban, majd visszavált a teljes jelentésre, a jelentés a vizualizációban kiemelt értékre szűrve jelenik meg.For example, if you highlight a value in a visual, then return to the whole report, the report is filtered to the value you highlighted in the visual.

Egyes műveletek a képernyőméret-korlátok miatt csak fókusz módban hajthatóak végre:Some actions are only possible in focus mode, due to screen size constraints:

 • A vizualizációban megjelenő információk részletes elemzése.Drill down into the information displayed in a visual. A telefonos jelentésekben a részletes elemzések kibontásáról és összecsukásáról az alábbiakban olvashat.Read more about drilling down and up in a phone report, below.

 • A vizualizációban lévő értékek rendezése.Sort the values in the visual.

 • Visszaállítás: A vizualizáció vizsgálata során végrehajtott lépések törlése, és a jelentés létrehozásakor megadott definíciók visszaállítása.Revert: Clear exploration steps you've taken on a visual and revert to the definition set when the report was created.

  Az összes vizsgálati lépés a vizualizációról való törléséhez koppintson a három pontra ( ... ), majd a Visszaállítás lehetőségre.To clear all exploration from a visual, tap the ellipsis (...) > Revert.

  Visszaállítás

  A visszaállítás a jelentés szintjén (az összes vizualizáció minden vizsgálati lépésének törlése) vagy az egyes vizualizációk szintjén (egy kiválasztott vizualizáció minden vizsgálati lépésének törlése) lehetséges.Revert is available at the report level, clearing exploration from all visuals, or at the visual level, clearing exploration from the selected visual.

Vizualizációk részletes elemzéseDrill down in a visual

Ha a vizualizációban vannak hierarchiaszintek definiálva, részletes elemzést végezhet a vizualizációban megjelenő részletes információk szintjén majd onnan vissza léphet.If hierarchy levels are defined in a visual, you can drill down into the detailed information displayed in a visual, then back up. A vizualizációk részletes elemzési funkcionalitását a Power BI szolgáltatásban vagy a Power BI Desktopban adhatja hozzá.You add drill-down to a visual either in the Power BI service or in Power BI Desktop.

A részletezésnek néhány típusa van:There are few types of drill-down:

Részletezés egy érték alapjánDrill down on a value

 1. Hosszú koppintás (koppintás és nyomva tartás) egy vizualizáció adatpontjára.Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Megjelenik az elemleírás, és ha definiálva van a hierarchia, akkor az elemleírás láblécében megjelenik a részletezés felfelé és lefelé mutató nyila.Tooltip will show up, and if hierarchy is defined, then the tooltip footer will show drill down and up arrow.

 3. Koppintson a lefelé mutató nyílra a részletezéshezTap on the down arrow for drill-down

  Koppintás a részletezésre

 4. Koppintson a felfelé mutató nyílra a felhatoláshoz.Tap on the up arrow for drill-up.

Részletezés a következő szintreDrill to next level

 1. A telefonos jelentésben koppintson a jobb felső sarokban a három pontra ( ... ), majd a Kiterjesztés fókusz módra lehetőségre.In a report on a phone, tap the ellipsis (...) in the upper-right corner > Expand to focus mode.

  Kiterjesztés fókusz módra

  Ebben a példában a sávok az államokra vonatkozó értékeket mutatják.In this example, the bars show the values for states.

 2. Koppintson a Vizsgálat ikonraTap the explore icon Vizsgálat ikon a bal alsó sarokban.in the lower left.

  Vizsgálat mód

 3. Koppintson A következő szint megjelenítése vagy a Kibontás a következő szintre lehetőségre.Tap Show next level or Expand to next level.

  Kibontás a következő szintre

  Most a sávok a városokra vonatkozó értékeket mutatják.Now the bars show the values for cities.

  Kibontott szintek

 4. Ha a bal felső sarokban lévő nyílra koppint, visszatérhet a telefonos jelentéshez, miközben az értékek még mindig az alsóbb szinten vannak kibontva.If you tap the arrow in the upper-left corner, you return to the phone report with the values still expanded to the lower level.

  Még mindig az alsóbb szinten kibontva

 5. Az eredeti szintre való visszalépéshez koppintson ismét a három pontra ( ... ), majd a Visszaállítás lehetőségre.To go back up to the original level, tap the ellipsis (...) again > Revert.

  Visszaállítás

Részletezés egy értékrőlDrill through from a value

Az áthatolásos részletezés az egyik jelentésoldal értékeit más jelentésoldalakkal kapcsolja össze.Drill through connects values in one report page, with other report pages. Ha egy adatpontról egy másik jelentéslapra végez részletezést, a rendszer az adatpontok értékeit használja az áthatolásos részletezésű oldal szűrésére, vagy a kijelölt adatok kontextusát használja majd.When you drill through from a data point to another report page, the data point values are used to filter the drilled through page, or it will be in the context of the selected data. A jelentés szerzője a jelentés létrehozásakor definiálhatja az áthatolásos részletezést.Report authors can define drill through when they create the report.

 1. Hosszú koppintás (koppintás és nyomva tartás) egy vizualizáció adatpontjára.Long tap (tap and hold) on a data point in a visual.

 2. Megjelenik az elemleírás, és ha definiálva van az áthatolás, akkor az elemleírás láblécében megjelenik az áthatolást jelző nyíl.Tooltip will show up, and if drill through is defined, then the tooltip footer will show drill through arrow.

 3. Koppintson az áthatolást jelző nyílraTap on the arrow for drill through

  Koppintás az áthatolásra

 4. Az áthatoláshoz használandó jelentésoldal kiválasztásaChoose which report page to drill through

  Jelentésoldal kiválasztása

 5. Az alkalmazás fejlécében található Vissza gombbal visszaléphet arra az oldalra, ahonnan indult.Use the back button, at the app header to go back to the page you started from.

Következő lépésekNext steps