Power BI-jelentések tervezése az akadálymentesség szempontjábólDesign Power BI reports for accessibility

Meggyőző jelentéseket tervezhet és hozhat létre, és egyben gondoskodhat az akadálymentességükről is.You can design and create compelling reports while also designing for accessibility. Egy jelentés létrehozásakor a célközönségtől függetlenül mindig úgy kell eljárnia, hogy különleges tervezési megoldások nélkül is elérhető legyen a legtöbb felhasználó számára.Whenever building a report, no matter who your audience is, you should create your reports to be usable by as many people as possible, without the need to be adapted for a sort of special design.

A Windows kontrasztos beállítása

Ez a cikk az akadálymentes Power BI-jelentések létrehozásához felhasználható kisegítő lehetőségeket és eszközöket mutatja be.This article describes the accessibility features and tools for creating accessible reports in Power BI.

A Power BI képernyőolvasóval való használatakor általában javasolt bekapcsolni a vizsgálati módot, vagy kikapcsolni a tallózási módot.In general, when using Power BI with a screen reader, we recommend turning scan mode or browse mode off.

Emellett helyi menüt is igénybe vehet, amely megkönnyíti a jelentések képernyőolvasókkal történő létrehozását.To improve the process of creating reports with screen readers, a context menu is available. A menü lehetővé teszi, hogy a Mezők listában felfelé vagy lefelé mozgasson mezőket.The menu allows moving fields in the well up or down in the Fields list. Emellett más területre is áthelyezheti a mezőket, például a Jelmagyarázat vagy az Érték területre.The menu also allows moving the field to other wells, such as Legend or Value or others.

A Mezők területen lévő helyi menüvel a mezőket felfelé, lefelé vagy más területre mozgathatja

A kisegítő lehetőségek típusaiTypes of accessibility features

A Power BI lehetőséget ad az akadálymentes jelentések létrehozására, de ezeket a funkciókat a jelentés szerzőjének kell hozzáadni.Power BI provides capability to create accessible reports, but as the report author, it's up to you to incorporate them in your reports. Ez a cikk a kisegítő lehetőségek három típusát írja le:There are three categories of accessibility features described in this article:

 • Beépített kisegítő lehetőségek (nincs szükség konfigurációra)Built-in accessibility features (no configuration required)
 • Beépített kisegítő lehetőségek (konfigurációra van szükség)Built-in accessibility features (requiring configuration)
 • További tippek és szempontokOther tips and considerations

A következő részekben ezen kategóriák részletes leírása található.We discuss each of these categories in the following sections.

Beépített kisegítő lehetőségekBuilt-in accessibility features

A Power BI a terméken belül számos olyan kisegítő lehetőséget biztosít, amelyet a jelentés szerzőjének nem kell konfigurálnia.Power BI has accessibility features built into the product, which don't require any configuration from the report author. Ezek a lehetőségek a következők:These features are the following:

 • Navigálás billentyűzettelKeyboard navigation
 • Képernyőolvasó kompatibilitásScreen-reader compatibility
 • Kontrasztos színekHigh contrast colors view
 • Fókusz módFocus mode
 • Adatok megjelenítése táblaShow data table

Olyan lehetőségek is rendelkezésre állnak, amelyek a jelentés használatát segítik.There are also features that help with the report consumption experience. Ezeket a lehetőségeket a cikk végén, a Következő lépések szakaszban ismertetjük.Articles describing those features can be found in the Next steps section, at the end of this article.

Vessünk egy pillantást a beépített kisegítő lehetőségekre.Let's take a look at each of these built-in accessibility features, in turn.

Navigálás billentyűzettelKeyboard navigation

A jelentés szerzőjének nem kell aggódnia, hogy a felhasználók a billentyűzet használatával is navigálhatnak-e a jelentésben.As a report author, you don't have to worry whether your consumers can use their keyboard to navigate through a report. A Power BI összes vizualizációja navigálható billentyűzettel; a felhasználó végigjárhatja az adatpontokat, válthat a lapfülek között, és hozzáférhet az olyan interaktív lehetőségekhez, mint a keresztkiemelés, a keresztszűrés és a szeletelés.Power BI visuals are all keyboard navigable and your report consumer can walk through the data points in visuals, switch between page tabs, and have access to interactive capabilities including cross-highlighting, filtering, and slicing.

Ahogy a felhasználó a jelentés egyes részei között navigál, a fókusz mindig mutatja, hogy hol tart éppen.As a report consumer navigates around a report, focus shows up to indicate where the user is in the report. A használatban lévő böngészőtől függően a fókuszmód eltérően jelenhet meg.Depending on the browser being used, focus mode may appear differently.

Fókusz az akadálymentes navigációhoz

A leggyakrabban használt billentyűparancsok eléréséhez kattintson a ? elemre,To access the most frequently used keyboard shortcuts, you can press ? amely megjelenít egy billentyűparancs-párbeszédpanelt.to display a keyboard shortcut dialog. További információkért lásd az akadálymentes felhasználói élményről szóló cikkeket a jelen cikk végén, a Következő lépések szakaszban.To learn more, see these articles on accessible consumption experiences and keyboard shortcuts in the Next steps section at the end of this article.

Kompatibilitás a képernyőolvasóvalScreen reader compatibility

A Power BI-ban található, billentyűzettel navigálható objektumok általában a képernyőolvasókkal is kompatibilisek.In general, every object in Power BI that has keyboard navigation is also compatible for screen readers. Amikor a jelentés felhasználója megnyit egy vizualizációt, a képernyőolvasó felolvassa a címet, a vizualizáció típusát, és a helyettesítő szöveget, ha be lett állítva.When a report consumer navigates to a visual, the screen reader will read out the title, visual type, and any alt text if that has been set.

Kontrasztos színekHigh contrast color view

A Power BI támogatja a kontrasztos színmegjelenítést a jelentésekhez.Power BI has high contrast support for reports. Ha a Windowsban kontrasztos megjelenítésű módot használ, a Power BI Desktop automatikusan észleli, hogy milyen kontrasztos témát használ a Windowsban, és alkalmazza ezeket a beállításokat a jelentésekre.If you're using a high contrast mode in Windows, Power BI Desktop automatically detects which high contrast theme is being used in Windows and applies those settings to your reports. Ezek a kontrasztos színek megmaradnak a jelentésben a Power BI szolgáltatásban vagy máshol való közzétételkor.Those high contrast colors follow the report when published to the Power BI service or elsewhere.

Kontrasztos Windows-beállításokkal megjelenített jelentés képernyőképe.

A Power BI szolgáltatás megpróbálja a Windowshoz kiválasztott kontrasztos beállításokat is felderíteni, de ennek a felderítésnek a hatékonysága és pontossága a Power BI szolgáltatáshoz használt böngészőbeállításoktól függ.The Power BI service also attempts to detect the high contrast settings selected for Windows, but how effective and accurate that detection is depends on the browser being used for the Power BI service. Ha manuálisan szeretné beállítani a témát a Power BI szolgáltatásban, a jobb felső sarokban kiválaszthatja a Nézet > Kontrasztos színek beállítást, majd a jelentésre alkalmazandó témát.If you want to set the theme manually in the Power BI service, in the top-right corner you can select V > High contrast colors and then select the theme you would like to apply to the report.

Kontrasztos téma kiválasztását bemutató képernyőkép.

Fókusz módFocus mode

A jelentés felhasználója teljes képernyőre is kiterjesztheti az irányítópulton éppen megtekintett vizualizációt, ha megnyitja a vizualizáció helyi menüjét, és a Megnyitás fókusz módban lehetőséget választja.If a report consumer is looking at a visual in a dashboard, they can expand the visual to fill up more of their screen by navigating to the context menu of the visual and selecting Open in focus mode.

Fókusz mód

Adatok megjelenítése táblaShow data table

A jelentés felhasználója az Alt+Shift+F11 billentyűkombináció lenyomásával egy táblázatos formátumban megjelenő vizualizációban is megtekintheti az adatokat.Report consumers can also view the data in a visual in a tabular format by pressing Alt+Shift+F11. Ez hasonlít a vizualizáció helyi menüjében az Adat megjelenítése billentyű lenyomásakor megjelenő táblázathoz, de képernyőolvasó-barát.This table is similar to pressing Show Data in the visual context menu, but it shows a table that is screen reader friendly.

Adatok megjelenítése tábla

Konfigurációt igénylő beépített kisegítő lehetőségekBuilt-in accessibility features requiring configuration

A Power BI a terméken belül olyan kisegítő lehetőségeket is biztosít, amelyeket a jelentés szerzőjének kell konfigurálnia.Power BI has accessibility features that are built into the product and require configuration from the report author. Ezek a lehetőségek a következők:These features include:

 • Helyettesítő szövegAlt text
 • LapsorrendTab order
 • Címek és feliratokTitles & labels
 • JelölőkMarkers
 • JelentéstémákReport themes

Helyettesítő szövegAlt text

A helyettesítő szöveg (alternatív szövegleírás) a képernyőolvasót igénybe vevő felhasználók részére nyújt leírást a jelentésoldalon található vizualizációk és képek megjelenéséről és funkciójáról.Alt text (alternative text descriptions) are used to describe the appearance and function of visuals and images on the report page to screen reader users. A jelentés szerzőjének érdemes helyettesítő szöveget mellékelnie minden fontos információt hordozó objektumhoz.Report authors should add alt text to every object that conveys meaningful information on a report. A helyettesítő szöveg révén biztosíthatja, hogy a jelentés felhasználói akkor is értsék a vizualizáció kommunikációs célját, ha nem látják a vizualizációt, a képet, az alakzatot, vagy a szövegdobozt.Providing alt text ensures that consumers of your report understand what you are trying to communicate with a visual, even if they cannot see the visual, image, shape, or textbox. A Power BI Desktop-jelentés bármely objektumához megadhat helyettesítő szöveget, ha kijelöli az objektumot (például vizualizációt, alakzatot stb.), és a Vizualizációk panelen kiválasztja a Formázás szakaszt, kibontja az Általános elemet, majd legörget az aljára, és kitölti a Helyettesítő szöveg szövegdobozt.You can provide alt text for any object on a Power BI Desktop report by selecting the object (such as a visual, shape, and so on) and in the Visualizations pane, select the Format section, expand General, scroll to the bottom, and fill in the Alt Text textbox. A Helyettesítő szöveg mezőbe legfeljebb 250 karakter írható.The Alt Text textbox has a limit of 250 characters.

Helyettesítő szövegmező

A helyettesítő szöveg arra szolgál, hogy információt adjon a vizualizációból kiolvasható adatelemzési eredményről.Alt text should include information about the insight that you'd like the report consumer to take away from a visual. A képernyőolvasó felolvassa a vizualizáció címét és típusát, ezért csak a leírást kell kitölteni.Because a screen reader reads out the title and type of a visual, you only need to fill in a description. Az alábbi vizualizációhoz például ez a helyettesítő szöveg tartozhat: Nettó felhasználói elégedettség az értékesített termékek színe alapján, és további részletezés termékosztály szerint.An example of alt text for the following visual could be: Net user satisfaction by color of product sold, further broken down by product class.

Leíró helyettesítő szöveg használata

Az elemzési eredményeket és a konkrét adatpontokat nem szerencsés statikus helyettesítő szövegbe helyezni, mert a Power BI-ban kezelt adatok dinamikusak.Keep in mind that calling out an insight or specific data points may not be the best thing to put in static alt text, because data in Power BI is dynamic. Ha dinamikus helyettesítő szöveget szeretne használni, tekintse meg a feltételes formázás leírását a következő szakaszban.If you'd like to use dynamic alt text, see the next section that describes conditional formatting for alt text.

Helyettesítő szöveg feltételes formázásaConditional formatting for alt text

A Power BI hatékonyságát többek között a dinamikus adatok segítik.One feature that makes Power BI so compelling is that its data is dynamic. Dinamikus helyettesítő szövegek létrehozásához felhasználhatja a DAX-mértékeket és a feltételes formázást.You can use DAX measures and conditional formatting to create dynamic alt text. A képernyőolvasók ezután meghívhatják a jelentés felhasználója által megtekintett adatokhoz tartozó értékeket.Screen readers are then able to call out values specific to the data that a report consumer is viewing.

helyettesítő szöveg feltételes formázása

LapsorrendTab order

A lapsorrend beállítása révén a billentyűzetet igénybe vevő felhasználók a jelentésben található vizualizációk feldolgozási módjához illő sorrendben navigálhatnak a jelentésben.Setting the tab order helps keyboard users navigate your report in an order that matches the way users visually process the report visuals. A jelentésben szereplő dekoratív alakzatokat és képeket el kell távolítani a lapsorrendből.If you're including decorative shapes and images in your report, you should remove those from the tab order.

A lapsorrend beállításához válassza a menüszalagon található Nézet fület, majd kattintson a Kijelölés panel gombra a kijelölés panel megjelenítéséhez.To set the tab order, select the View tab in the ribbon and select the Selection Pane button to display the Selection pane.

A Kijelölés panel a nézet menüben

Ha a Kijelölés panelen kiválasztja a Lapsorrend lehetőséget, megjelenik a jelentéshez jelenleg tartozó lapsorrend.In the Selection pane, selecting Tab order displays the current tab order for your report. Kiválaszthat egy objektumot, majd a fel- és lefelé mutató nyíl használatával áthelyezheti a hierarchiában, vagy rákattinthat az egérrel, és a választott helyre húzhatja a listában.You can select an object, then use the up and down arrow buttons to move the object in the hierarchy, or you can select an object with your mouse and drag it into the position you'd like it the list. Az objektum melletti számra kattintva elrejtheti az objektumot a lapsorrendből.Clicking on the number next to an object hides the object from the tab order.

Lapsorrend a Kiválasztás panelen

Címek és feliratokTitles and labels

A vizualizációk és a jelentéslapok címe fontos eszköz a felhasználó tájékoztatására.Visual and report page titles are important accessibility features that orient the report consumer. Új felhasználók vagy cégen kívüli olvasók részére szánt jelentések címében ne használjon mozaikszavakat és zsargont, hiszen ők nem feltétlenül ismerik a jelentésüket.Avoid using acronyms or jargon in your report titles; if you share the report to a new user or someone who is external to your organization, they may not know what your terms or acronyms mean. Az alábbi képen egy olyan vizualizáció látható, amelynek a címébe mozaikszó került (balra), jobbra pedig egy jobban érthető cím.The following image shows a visual with an acronym in the title (on the left), and a clearer title for the visual on the right.

Zsargonhasználat mellőzése a címekben

A vizualizáción belül gondoskodjon a könnyen olvasható és érthető címekről, tengelyfeliratokról, jelmagyarázatokról és adatfeliratokról.Within a visual, make sure that any titles, axis labels, legend values, and data labels are easy to read and understand. Hasonlítsa össze az alábbi képeket: az elsőn csak néhány szám és felirat jelzi az adatokat, a másodikon jóval több.Compare the following images, where the first image has few numbers or descriptions of the data, and the second has many.

Bőséges leírások, jelmagyarázatok és adatfeliratok

Az adatfeliratokat tetszés szerint be- vagy kikapcsolhatja a vizualizációban látható egyes adatsorozatokhoz, és eldöntheti, hogy az adatsorozat fölé vagy alá kerüljenek.With data labels, you can even choose to turn on or off the labels for each series in your visual or position them above or below a series. A Power BI igyekszik pontosan a vonalak alá vagy fölé helyezni az adatfeliratokat, de néha nem láthatók tisztán.While Power BI does its best to place data labels above or below a line, sometimes it is not very clear. Az alábbi vizualizációban az adatfeliratok áttekinthetetlenek és nehezen olvashatók.In the following visual, the data labels are jumbled and not easy to read.

Felülre vagy alulra helyezett adatfeliratok

Sokat segíthet az adatfeliratok sorozat fölé vagy alá helyezése, főleg több vonalat tartalmazó vonaldiagram esetén.Positioning your data labels above or below your series can help, especially if you're using a line chart with multiple lines. Néhány apró igazítás is javíthat az adatfeliratok megjelenésén.With a few adjustments, the data labels now look much better.

Módosított és könnyebben olvasható adatfeliratok

JelölőkMarkers

Ajánlott elkerülni, hogy az információkat kizárólag színek közvetítsék (beleértve a funkciók feltételes formázását is).It's a best practice to avoid using color (including features conditional formatting) as the only way of conveying information. Ehelyett jelölőket használhat a sorozatok bemutatására.Instead, you can use markers to convey different series.

A jelölőket bekapcsolhatja a Vonal, Terület és Kombinált vizualizációkhoz, valamint a Pont és Buborék vizualizációkhoz, és minden vonalhoz eltérő Jelölőalakzatot használhat.For Line, Area, and Combo visuals, as well as for Scatter and Bubble visuals, you can turn markers on, and use a different Marker shape for each line.

Jelölők használata információ közvetítéséhez

A Jelölők bekapcsolásához válassza ki a Formátum szakaszt a Vizualizációk panelen, bontsa ki az Alakzatok szakaszt, majd görgessen lefelé a Jelölők mutatása kapcsolóig, és állítsa Be állapotba, az alábbi ábra szerint.To turn Markers on, select the Format section in the Visualizations pane, expand the Shapes section, then scroll down to find the Show Markers toggle and turn it to On, as shown in the following image.

Jelölők bekapcsolása

A Testreszabási sorozattal is kiválaszthatja az egyes vonalak nevét (vagy a területekét, ha Terület diagramot használ) a legördülő listából az Alakzatok szakaszban.You can also use Customize Series to select the name of each line (or area, if using an Area chart) from the drop-down box in that Shapes section. A legördülő lista alatt megadhatja az adott vonalhoz használt jelölő számos beállítását, például az alakját, a színét és a méretét.Below the drop-down, you can then adjust many aspects of the marker used for the selected line, including its shape, color, and size.

Az adatfeliratok és jelölők használatát azzal a kiegészítéssel javasoljuk a szerzőknek, hogy az összes adatfelirat és jelölő bekapcsolása az összes vizualizációhoz zavaró lehet, és nehezítheti a jelentés értelmezését.While we suggest report authors to turn on data labels and markers, turning them all on for every visual may be distracting and make your report less accessible. Az alábbi képen egy összes adatfeliratot és jelölőt tartalmazó vizualizáció látható, mellette pedig egy átláthatóbb verzió, amelyen ki vannak kapcsolva az adatfeliratok.In the following image, you can compare a visual that has data labels and markers both on, and then a more understandable version with data labels off.

Fontolja meg körültekintően az adatfeliratok alkalmazását

Ha nem tudja eldönteni, hogy a vizualizáció vagy jelentés túlzsúfolt-e, használja a kancsal tesztet.If you're not sure whether your visual or report is too busy, test that by doing a squint test. Ha jobban vonzzák a tekintetét az adatfeliratok, mint az adatpontok, kapcsolja ki az adatfeliratokat.If your eyes are drawn more to the data labels than the data points, turn off your data labels.

Témák, kontraszt, színvakbarát színekThemes, contrast and colorblind-friendly colors

Gondoskodjon róla, hogy elég kontraszt legyen a jelentéseiben a szöveg és a háttérszínek között.You should ensure that your reports have enough contrast between text and any background colors. A WCAG 2.1 szabvány 1.4.3 számú sikerességi feltétele előírja, hogy a szöveg és a háttér színe közti kontrasztarány nem lehet kisebb, mint 4.5:1.WCAG 2.1 success criterion 1.4.3 delineates that text and background color should have a contrast ratio of at least 4.5:1. A jelentés színeinek ellenőrzésére számos eszköz áll rendelkezésre, mint például a Color Contrast Analyser, a WebAIM, és az Accessible Colors.There are several tools such as Color Contrast Analyzer, WebAIM, and Accessible Colors you can use to check your report colors.

Érdemes figyelembe vennie, hogy a jelentés megtekintői között színtévesztők is lehetnek.You should also consider that some report viewers may have color vision deficiencies. Az olyan eszközök, mint a Coblis és a Vischeck, a színtévesztő felhasználók számára megjelenő látványt szimulálják.Tools like Coblis and Vischeck simulate what report viewers with different color deficiencies see. A kevesebb szín vagy a monokróm paletta használata csökkentheti annak kockázatát, hogy nem akadálymentesített jelentést hoz létre.Using fewer colors or a monochrome palette in your report can help mitigate creating reports that are inaccessible.

Bizonyos színkombinációk különösen nehezen dolgozhatók fel a színtévesztők számára.Certain color combinations are particularly difficult for users with color vision deficiencies to distinguish. Ezek többek között a következők:These include the following combinations:

 • zöld és pirosgreen and red
 • zöld és barnagreen and brown
 • kék és lilablue and purple
 • zöld és kékgreen and blue
 • világoszöld és sárgalight green and yellow
 • kék és szürkeblue and grey
 • zöld és szürkegreen and grey
 • zöld és feketegreen and black

Ne használja együtt ezeket a színeket ugyanabban a grafikonban vagy jelentésoldalon.Avoid using these colors together in a chart, or on the same report page. A Power BI beépített témákat is tartalmaz a jelentés akadálymentesítéséhez, de az ellenőrzéshez a jelen cikkben felsorolt további eszközök használatát is javasoljuk.Power BI has some built-in themes to help make your report more accessible, but it's best practice to check your report with some of the additional tools suggested in this article.

Beépített témák

Tippek és szempontokTips and considerations

Ez a szakasz útmutatást, tippeket és szempontokat nyújt az akadálymentes jelentések elkészítéséhez.This section provides some guidance, tips, and considerations to keep in mind when creating reports with accessibility in mind.

A célközönség igényeinek megismeréseUnderstand what your audience wants

A jelentéskészítés egy több ismétlésből álló folyamat.Creating a report is an iterative process. Mielőtt a vizualizációkat elhelyezné az oldalon, egyeztessen néhány felhasználóval annak felméréséhez, hogy milyen információkat szeretnének kapni a jelentésből, és milyen formában szeretnék azt látni.Before you begin placing visuals on the page, speak to some of your report consumers to have a better understanding of what information they want to get from your report and how they want to see it.

A folyamatnak ki kell térnie az akadálymentesség beépítésére is.Building in accessibility should be part of this process. Kiderülhet, hogy az elképzelése nem egyezik a jelentés felhasználóinak elvárásaival.You might find out that your vision is not what your report consumers have in mind. Miután elkészítette a jelentés előzetes vázlatát, mutassa meg egy felhasználónak, és kérjen tőle véleményt.Once you have prepared an initial draft of your report, show it to a report consumer and gather more feedback. A jelentés szerzőjeként az előzetes felméréssel megelőzheti, hogy később tömeges módosítási kérést kapjon az elégedetlen felhasználóktól.As a report author, gathering feedback can help mitigate a future deluge of requests for changes from unhappy report consumers.

Egyszerű és konzisztens jelentésKeep your report simple and consistent

Igyekezzen a lehető legegyszerűbb formában létrehozni a jelentést.Keep your report as simple as possible. A jelentéskészítők gyakran túl sok információt sűrítenek egyetlen vizualizációba.People often try to put too much into a single visual. Ha több vizualizációt hoz létre, megkönnyítheti az információ befogadását.Often breaking it out into multiple visuals makes it simpler and easy to understand. Többféle adat megjelenítése esetén fontolja meg több vizualizáció használatát, illetve használjon szűrőket és vizuális interakciókat a gazdagabb élmény érekében.Consider using multiple visuals if they show different facets of the data and use filters or visual interactions to create a rich experience. De arra is ügyeljen, hogy ugyanazon az oldalon a lehető legkevesebb vizualizációt használja.At the same time, keep the number of visuals on a page to a minimum. Kerülje a fölösleges redundanciát és a lapok zsúfoltságát.Try to avoid unnecessary redundancy and page clutter. Nincs szükség két vizualizációra ugyanazon információ bemutatásához.You don't need two visuals to show the same thing. Előfordulhat, hogy a jelentés felhasználói nem tudják befogadni a túl sok vizualizációból származó adatokat, vagy egy idő után már nem tudnak kellőképpen összpontosítani.Report consumers may get overwhelmed from all the information being given from too many visuals, or they may have a limited attention span and get distracted. Ha túl sok vizualizáció kerül egy oldalra, nehezebbé válik a jelentés feldolgozása, és maga a jelentés is veszít a hatékonyságából.Not only does this make your report easier to consume, but also having too many visuals on a page can slow down the performance of your report.

A jelentés konzisztenciájának megőrzése érdekében használja minden vizuális elemhez ugyanazt a betűtípust és színt.Keep your report consistent by using the same font color and style for the visual elements across your report. Használja ugyanazt a betűméretet minden vizualizációcímhez, adatfelirathoz és tengelyfelirathoz.Use the same font size for all visual titles, just as you should for data labels and axis titles. Ha a jelentés több oldalán is szeletelőt használ, helyezze őket ugyanoda az egyes oldalakon.If you're using slicers on multiple report pages, keep them in the same location on every page of your report.

Gyengénlátási tesztTest for low vision

A jelentés gyengénlátók számára megjelenő képét könnyen ellenőrizheti, ha lejjebb állítja a fényerőt a képernyőjén vagy a mobileszközén.A quick way to test what a report would look like for consumers with low vision would be to turn down the brightness of your screen or mobile device. Olyan böngésző-bővítmények is rendelkezésre állnak, amelyek a kancsalteszt elvégzését segítik.There are browser add-ons you can use that can help you perform a squint test.

Ellenőrzőlista a jelentés akadálymentesítéséhezReport accessibility checklist

A kisegítő eszközök és lehetőségek mellett a Power BI az alábbi ellenőrzőlistát is rendelkezésre bocsátja a jelentés elkészítéséhez.In addition to providing accessibility tools and functionality, Power BI provides the following checklist you can use when creating reports. Az ellenőrzőlista segítségével még a közzététel előtt akadálymentessé és a legszélesebb közönség számára is hozzáférhetővé teheti jelentéseit.This checklist helps ensure your reports are accessible, and available to the largest audience, before you publish it.

Minden vizualizációAll visuals

 • Legyen legalább 4.5:1 a színkontraszt a címek, a tengelyfeliratok és az adatfeliratok betűi, valamint a háttér között.Ensure color contrast between title, axis label, and data label text and the background are at least 4.5:1.
 • Ne a szín legyen az információközlés egyetlen eszköze.Avoid using color as the only means of conveying information. Használjon szöveget vagy ikonokat a színek kiegészítésére vagy helyettesítésére.Use text or icons to supplement or replace the color.
 • Cserélje le a szükségtelen zsargont és mozaikszavakat.Replace unnecessary jargon or acronyms.
 • Adjon helyettesítő szöveget az oldalon található összes nem dekoratív vizualizációhoz.Ensure alt text is added to all non-decorative visuals on the page.
 • Ellenőrizze, hogy a jelentésoldal a színtévesztők számára is kezelhető.Check that your report page works for users with color vision deficiency.

SzeletelőkSlicers

 • Ha a jelentésoldalakon többféle szeletelőt használ, a megjelenítésük legyen konzisztens minden oldalon.If you have a collection of several slicers on your report pages, ensure your design is consistent across pages. Lehetőség szerint használja ugyanazt a betűtípust, színt és térbeli pozíciót.Use the same font, colors, and spatial position as much as possible.

SzövegmezőTextbox

 • A betűk és a háttér színe között legalább 4.5:1 legyen a kontrasztarány.Ensure color contrast between font and background are at least 4.5:1.
 • Töltse ki a helyettesítő szöveg mezőket a képernyőolvasók számára.Make sure to put text contents in the alt text box so screen readers can read them.

Vizualizációk interakcióiVisual interactions

 • Csak interakció révén érhetők el a fontos információk?Is key information only accessible through an interaction? Ha így van, a vizualizációk újrarendezésével és előzetes szűrésével nyilvánvalóbbá teheti a fontos következtetést.If so, rearrange your visuals so they are pre-filtered to make the important conclusion more obvious.
 • Könyvjelzőket használ a navigáláshoz?Are you using bookmarks for navigation? Próbáljon billentyűzettel navigálni a jelentésben, és győződjön meg róla, hogy a folyamat kezelhető a csak billentyűzetet használó felhasználók számára is.Try navigating your report with a keyboard to ensure the experience is acceptable for keyboard-only users.

A rendezés irányaSort order

 • Beállította az oldalon lévő összes vizualizáció sorrendjét?Have you purposefully set the sort order of each visual on the page? Az akadálymentes Adatok megjelenítése táblázat a vizualizációhoz beállított sorrendben mutatja az adatokat.The accessible Show Data table shows the data in the sort order you have set on the visual.

ElemleírásokTooltips

 • Az elemleírásokat ne használja fontos információk közlésére.Don't use tooltips to convey important information. Nehezen férhetők hozzá a motoros problémákkal küzdő, vagy egeret nem használó felhasználók számára.Users with motor issues and users who do not use a mouse will have difficulties accessing them.
 • Az elemleírásokat kiegészítő információként adhatja hozzá a grafikonokhoz.Do add tooltips to charts as ancillary information. Ez megtalálható minden vizualizáció Adatok megjelenítése táblázatában.It is included in the accessible Show Data table for each visual.

VideóVideo

 • Ne használjon az oldal betöltésekor automatikusan elinduló videókat.Avoid video that automatically starts when the page is rendered.
 • Gondoskodjon róla, hogy a videó feliratozva legyen, vagy biztosítson hozzá átiratot.Ensure your video has captions or provide a transcript.

AudióAudio

 • Ne használjon az oldal betöltésekor automatikusan elinduló hanganyagokat.Avoid audio that automatically starts when the page is rendered.
 • Biztosítson átiratot a hanganyagokhoz.Provide a transcript for any audio.

AlakzatokShapes

 • A dekoratív alakzatokat rejtettként jelölje a lapsorrendben, így a képernyőolvasó nem olvassa fel őket.Make sure any decorative shapes are marked as hidden in tab order, so they aren't announced by a screen reader.
 • Ne használjon túl sok dekoratív alakzatot, mert elvonhatják a figyelmet.Avoid using too many decorative shapes to the point where they are distracting.
 • Adatpontok meghívására használt alakzatok esetén használja a helyettesítő szöveget a meghívott adat elmagyarázására.When using shapes to call out data points, use alt text to explain what is being called out.

KépekImages

 • Adatpontok meghívására használt képek esetén használja a helyettesítő szöveget a meghívott adat elmagyarázására.When using images to call out data points, use alt text to explain what is being called out.
 • A dekoratív képeket rejtettként jelölje a lapsorrendben, így a képernyőolvasó nem jelenti be őket.Make sure any decorative images are marked as hidden in tab order, so they aren't announced by a screen reader.
 • Ne használjon túl sok dekoratív képet, mert elvonhatják a figyelmet.Avoid using too many decorative images, to the point where they are distracting.

Power BI-vizualizációkPower BI visuals

 • A Power BI-vizualizációkat az akadálymentes Adatok megjelenítése táblázatban tekintheti meg.Check the accessible Show Data table for Power BI visuals. Ha a megjelenített információ nem elégséges, keressen másik vizualizációt.If the information shown is not enough, look for another visual.
 • Ha a Lejátszási tengely egyéni vizualizációt használja, gondoskodjon róla, hogy ne induljon automatikusan.If using the Play Axis custom visual, ensure it does not auto play. Tegye egyértelművé, hogy a felhasználónak a változó értékek indításához/leállításához le kell nyomnia a lejátszás/szüneteltetés gombot.Make it obvious that the user must press the play/pause button to start/stop the changing values.

Váltás az oldal vizualizációi közöttAcross visuals on the page

 • Állítsa be, és a dekoratív elemeknél kapcsolja ki a lapsorrendet (jelölje rejtettként az elemet).Set tab order and turn off tab order (mark the item as hidden) on any decorative items.

Megfontolandó szempontok és korlátozásokConsiderations and limitations

Az akadálymentességi funkciók rendelkeznek néhány ismert hibájával és korláttal.There are a few known issues and limitations with the accessibility features. Ezek leírását az alábbi lista ismerteti:Descriptions of those issues and limitations are in the following list:

 • Ha képernyőolvasót használ a Power BI Desktoppal, a legjobb élményben új lesz része, ha a képernyőolvasót még azelőtt megnyitja, mielőtt bármilyen fájlt megnyitott volna a Power BI Desktopban.When using screen readers with Power BI Desktop, you'll have the best experience if you open your screen reader before opening any files in Power BI Desktop.

Következő lépésekNext steps

A Power BI akadálymentességi lehetőségeit ismertető cikkek gyűjteménye:The collection of articles for Power BI accessibility are the following: