Jelentések létrehozása a Power BI-ban akadálymentességi eszközök használatávalCreating reports in Power BI using accessibility tools

A Power BI számos beépített képessége nyújt segítséget azoknak a jelentéskészítőknek, akik akadálymentességi eszközöket használnak a jelentések létrehozásához.For report creators who use accessibility tools to create reports, Power BI has many built-in capabilities that can help in the process.

Az Alt billentyű lenyomása a gyorsbillentyű-tippek megjelenítéséhez

Ez a cikk a Power BI Desktopban a jelentéskészítők rendelkezésére álló akadálymentességi eszközök sokféle típusát ismerteti.This article describes the many types of accessibility tools available for report creators in Power BI Desktop.

Alkalmazásszintű navigációApp-level navigation

A Power BI Desktopban való navigálás során a Ctrl + F6 billentyűkombinációval viheti át a fókuszt az alkalmazás fő területeire.When navigating in Power BI Desktop, you can move focus to the main areas of the app by pressing Ctrl + F6. A Power BI Desktop fő területei közötti fókuszváltás az alábbi sorrendet követi:Shifting focus in the main area of Power BI Desktop progresses in the following order:

 1. Objektumok a vásznonObjects on canvas
 2. OldalfülekPage tabs
 3. Panelek (egyesével, balról jobbra a megnyitottak között)Panes (each one separately, left to right for whatever ones are open)
 4. NézetnavigátorView navigator
 5. LáblécFooter
 6. BejelentkezésSign in
 7. Sárga figyelmeztetés / hiba / frissítés sávYellow warning / error / updates bar

A legtöbb esetben, a Power BI-ban megszokott módon az Enter billentyűvel lehet egy területet kiválasztani illetve arra belépni, és az Esc billentyűvel kilépni.In most cases, using Enter to select, or enter an area, and then using Esc to exit are common procedures in Power BI.

Navigálás a menüszalagonRibbon navigation

Az Alt lenyomásával kis mezők, úgynevezett gyorsbillentyű-tippek jelennek meg a szalag aktuális nézetében elérhető parancsok felett.Press Alt to see the little boxes called KeyTips over each command available in the current view of the ribbon. Ekkor lenyomhatja a használni kívánt parancs felett megjelent gyorsbillentyű-tipp által mutatott billentyűt.Then you can press the letter shown in the KeyTip that hovers over the command you want to use.

Az alábbi ábrán például az Alt billentyűvel megjelenített gyorsbillentyű-tippek láthatók, amelyek a rendelkezésre álló elérhető parancsokhoz tartozó betűket mutatják.For example, in the following image the Alt key has been pressed to display KeyTips, which contain the letters for available accessible commands. Az M billentyű lenyomása a menüszalag Modellezés lapját nyitná meg.Then pressing M would open the Modeling tab on the ribbon.

Az Alt billentyű lenyomása a gyorsbillentyű-tippek megjelenítéséhez

A lenyomott billentyűtől függően újabb gyorsbillentyű-tippek jelenhetnek meg.Depending on which letter you press, you might see additional KeyTips. Ha például a Kezdőlap aktív és lenyomja a W billentyűt, a Nézet lap jelenik meg azokkal a gyorsbillentyű-tippekkel, amelyek a Nézet menüszalag-lap csoportjaihoz tartoznak. A tippekként megjelenő további billentyűk lenyomásával eljuthat a használni kívánt parancsig.For example, if the Home tab is active and you press W, the View tab is displayed along with the KeyTips for the groups in that View ribbon tab. You can continue pressing letters displayed in KeyTips until you press the letter of the specific command you want to use. Az előző gyorsbillentyű-tippeket az Esc billentyűvel jelenítheti meg. A végrehajtott művelet megszakításához és a gyorsbillentyű-tippek elrejtéséhez nyomja le az Alt billentyűt.To move to the previous set of KeyTips, press Esc. To cancel the action you’re taking and hide the KeyTips, press the Alt key.

Navigálás a Vizualizáció panelenVisual pane navigation

A Vizualizáció panelen végzett navigáláshoz először helyezze fókuszba ezt a panelt úgy, hogy a Ctrl + F6 billentyűkombinációt használja a panel eléréséig.To navigate the Visualizations pane, you first must make sure your focus is on the pane, by pressing Ctrl + F6 until you reach that pane. Amikor a felhasználó a vizualizációk paneljén navigál, először a fejlécre kerül a fókusz.When a user navigates through the visualizations pane, the focus first lands on the header. A lapozás felülről lefelé halad a következő sorrendben, az ábrának megfelelően:Starting from the top, the tab order is the following, and is shown in the following image:

 1. A fejlécbeli címThe header title
 2. A kibontás / összecsukás jelThe expand / collapse carat
 3. Az első vizualizációikonThe first visual icon

Lapozási sorrend paneleken

Amikor eljut a vizualizációkig, a nyílbillentyűkkel navigálhat egy adott vizualizációhoz, majd az Enter billentyűvel választhatja ki azt.When you get to the visuals, you can use arrow keys to navigate to a particular visual, and press Enter to select it. Ha képernyőolvasót használ, az közli, hogy új diagramot hozott létre, és megmondja annak típusát, vagy azt közli, hogy egy adott típusú diagramot egy másik típusra módosított.If you’re using a screen reader, it calls out if you’ve created a new chart and tell you what type it is, or it tells you that you’ve changed a chart of a particular type to another type of chart.

A panel vizualizációkat tartalmazó szakasza után a fókuszsorrend az ábrán látható panelkimutatásokra vált.After the visuals section of the pane, the focus order then shifts to the pane pivots, as shown in the following image.

Panelkimutatások

Amíg a fókusz a panelkimutatásokon van, a lapozás csak a kiválasztott panel ikonjára vált.When focus is on the pane pivots, tabbing lands only on the icon for the pane that is selected. Más panelekre a nyílbillentyűkkel léphet át.To switch to other panes, use arrow keys.

MezőterületField well

Az előző bekezdésnek megfelelően, amíg a panelkimutatások vannak fókuszban, a Tab ismételt lenyomása a Mezőterületre lépteti tovább a fókuszt.When focus is on the pane pivots, as described in the previous section, pressing tab again advances focus to the Field Well.

A Mezőterület fókuszsorrendje a következő:In the Field well, focus order moves to:

 • az egyes területek címe (először)each well's title (first)
 • az egyes területeken belüli adott mező (ez után)followed by a given field in each well (next)
 • a mező menüjét megnyitó legördítő gomb (ez után)the dropdown button to open the field menu (after that)
 • végül az eltávolítás gomb (utoljára)then the removal button (last)

Az alábbi ábra a fókusz léptetési sorrendjét mutatja be.The following image shows this focus progression ordering.

Mezőterület fókuszsorrendje

Egy képernyőolvasó a terület nevét és a hozzá tartozó elemleírást olvassa fel.A screen reader will read out the well’s name and its tooltip. Egy területen belül minden mezőnél a mező nevét és elemleírását olvassa fel.For each field in a well, a screen reader reads the field name and its tooltip. Ha a terület üres, a fókusznak a teljes üres területre kell ugrania.If a well is empty, the focus should move to the entire empty well. A képernyőolvasónak ekkor a terület nevét, elemleírását, valamint azt kell közölnie, hogy a terület üres.The screen reader should read the well name, tooltip, and that it is empty.

Ha a mező menüje meg van nyitva, akkor a Tab vagy Shift + Tab, illetve a fel / le nyílbillentyűkkel mozoghat benne.When the field menu is open, you can move through it by using Tab or Shift + Tab or Up / Down arrow keys. Egy képernyőolvasó felolvassa a lehetőségeket.A screen reader will call out the option names.

Ha egy mezőt egy gyűjtőből egy másikba szeretne áthelyezni a területen, erre használhatja a billentyűzetet és a mezőterület Áthelyezés lehetőségét, ahogyan az alábbi ábrán látható.If you’d like to move a field from one bucket in the field well to another bucket, you can use your keyboard, and use the Move to option in the field well menu, as shown in the following image.

Mező áthelyezése a menü használatával

Formázás ablaktáblaFormatting pane

A Formázás panel fókuszsorrendje felülről lefelé halad, a kártyák sorrendjében.The focus order for the Formatting pane moves from the top, then down, in card order. A fókusz először a kártya nevére kerül, majd annak Be / Ki kapcsolójára, ha van ilyen.The focus goes around the card name, followed by its On / Off toggle button, if it exists. Amíg a kártya neve van fókuszban, a képernyőolvasó felolvassa a kártya nevét, és hogy a kártya ki van bontva, vagy össze van csukva.When the focus is on the card name, a screen reader reads out the name of the card, and whether the card is expanded or collapsed. A kártyát az Enter billentyűvel bonthatja ki és csukhatja össze.You can press Enter to expand or collapse the card. Az Enter billentyűvel a Be és Ki váltógomb is működtethető.The Enter key also works to switch On or Off the toggle button.

Fókuszsorrend a Formázás panelen

Ha egy kártya meg van nyitva, a Tab végiglépked a kártya vezérlőin, mielőtt továbblép a következő kártyára.If a card is open, Tab moves through the controls in the card before going on to the next card. A kártya vezérlőinél a képernyőolvasó kimondja azok címét, aktuális értékét és a vezérlő típusát.For the controls in a card, a screen reader calls out the title, the current value, and the control type.

Fókuszsorrend megnyitott kártyán

Navigálás a mezőlistábanFields list navigation

A Mezők listában a Tab billentyűvel navigálhat.You can press Tab to navigate around the Fields list. A Formázás panelhez hasonlóan, összecsukott táblák esetén a fókuszsorrend a következő:Similar to the formatting pane, if tables are collapsed the focus order cycles through in the following order:

 1. A Mező lista fejléceThe Fields list header
 2. A keresősávThe search bar
 3. Az egyes táblák neveEach table name

Fókuszsorrend a Mezők listában

A Mezők terület összes táblájának kibontásához nyomja le az Alt + Shift + 9 billentyűkombinációt.To expand all the tables in the Fields well, press Alt + Shift + 9. Az összes tábla összecsukásához használja az Alt + Shift + 1 kombinációt.To collapse all the tables press Alt + Shift + 1. Egyetlen tábla a Jobb nyíl billentyűvel bontható ki.To expand a single table, press the Right arrow key. Egyetlen tábla a Bal nyíl billentyűvel csukható össze.To collapse a single table, press the Left arrow key. A Formázás panelhez hasonlóan, kibontott tábla esetén a mezőlistán való lapozás és navigálás a megjelenített mezőket is érinti.Similar to the formatting pane, if a table is expanded, then tabbing and navigating through the fields list includes the fields that are being shown. A képernyőolvasó közli, ha kibont vagy összecsuk egy táblát.A screen reader calls out whether you have expanded or collapsed a table.

Fókuszsorrend a Mezők listában kibontott táblákkal

Egy mezőt úgy jelölhet ki, hogy a kívánt mezőre navigál, és lenyomja az Enter billentyűt.You can checkmark a field by navigating to the desired field and pressing Enter. A képernyőolvasó kimondja a fókuszban lévő mező nevét, és hogy az be van jelölve, vagy nincs.A screen reader calls out the field the focus is on, and whether the field is checked or unchecked.

Aki egérrel dolgozik, az általában áthúzza a mezőket a vászonra, vagy a kívánt mezőgyűjtőbe.Mouse users typically drag-and-drop fields to the canvas, or to the relevant filter buckets they desire. Ha a billentyűzetet szeretné használni, úgy adhat egy mezőt egy mezőgyűjtőhöz, hogy a Shift + F10 kombinációval megnyitja a mező helyi menüjét, a nyílbillentyűkkel a Szűrőkhöz adás lehetőségre navigál, majd lenyomja az Enter billentyűt annál a szűrőtípusnál, amelyet a mezőhöz szeretne adni.If you’d like to use your keyboard, you can add a field to a filter bucket by entering a field’s context menu by pressing Shift + F10, using arrow keys to navigate to Add to filters, and then pressing Enter on the type of filter to which you’d like to add the field.

Mező felvétele mezőgyűjtőbe

Navigálás a Kijelölés panelenSelection pane navigation

A Kijelölés panel fókuszsorrendje a következő:The Selection pane has the following focus order progression:

 1. Fejlécbeli címHeader title
 2. Kilépés gombExit button
 3. Réteg- / lapsorrend váltóLayer / tab order switcher
 4. Egy réteggel feljebb gombMove up in layer button
 5. Egy réteggel lejjebb gombMove down in layer button
 6. Megjelenítés gombShow button
 7. Elrejtés gombHide button
 8. ObjektumokObjects

A Kijelölés panel fókuszsorrendje

A Tab billentyűvel végighaladhat a fókuszsorrenden, és az Enter billentyűvel kiválaszthatja azt az elemet, amely érdekli.You can tab through the focus order and press Enter to select the element you're interested in.

Ha a réteg- / lapsorrend váltóhoz ér, a bal és jobb nyílbillentyűvel válthat a rétegsorrend és a lapsorrend között.When you get to the layer / tab order switcher, use the left and right arrow keys to switch between the layer order and tab order.

Ha a Kijelölés panelen az objektumokra lép, az F6 billentyűvel aktiválhatja a Kijelölés panelt.When you get to the objects in the Selection pane, press F6 to activate the Selection pane. A Kijelölés panel aktiválása után a fel / le nyílbillentyűkel navigálhat a Kijelölés panel különböző objektumai között.After activating the Selection pane, you can use the up / down arrow keys to navigate to the different objects in the Selection pane. Ha a kívánt objektumra navigált, többféle műveletet is végrehajthat:Once you’ve navigated to an object of interest, there are a few different actions you can take:

 • A Ctrl + Shift + S kombinációval elrejthet / megjeleníthet egy objektumotPress Ctrl + Shift + S to hide / show an object
 • A Ctrl + Shift + F kombinációval feljebb léptethet egy objektumot a rétegek sorrendjébenPress Ctrl + Shift + F to move an object up in the layer order
 • A Ctrl + Shift + B kombinációval lejjebb léptethet egy objektumot a rétegek sorrendjébenPress Ctrl + Shift + B to move an object down in the layer order
 • A Ctrl + szóköz kombinációval többszörös kijelölést végezhetPress Ctrl + Space to multi-select objects

A Power BI Desktop párbeszédpaneljeiPower BI Desktop dialogs

A Power BI Desktop összes párbeszédpanelje elérhető billentyűzettel, és működik képernyőolvasókkal.All dialogs in Power BI Desktop are accessible through keyboard navigation and work with screen readers.

A Power BI Desktop párbeszédpaneljei közé tartoznak a következők:Dialogs in Power BI Desktop include the following:

 • Gyorsmérők párbeszédpanelQuick Measures dialog
 • Feltételes formázás és adatsávok párbeszédpanelConditional Formatting & data bars dialog
 • Q & A Explorer párbeszédpanelQ&A Explorer dialog
 • Első lépések párbeszédpanelGetting Started dialog
 • Fájl menü és Névjegy párbeszédpanelFile menu and About dialog
 • Figyelmeztetés sávWarning bar
 • Fájlvisszaállítás párbeszédpanelFile Restore dialog
 • Rosszallások párbeszédpanelFrowns dialog

Kontrasztos színek támogatásaHigh contrast support

Ha kontrasztos üzemmódot használ a Windowsban, akkor a rendszer a kiválasztott beállításokat és palettát a Power BI Desktop jelentéseire is alkalmazza.When you use high contrast modes in Windows, those settings and the palette you select are also applied to reports in Power BI Desktop.

Kontrasztos színek beállításai a Windowsban

A Power BI Desktop automatikusan észleli, milyen kontrasztos témát használ a Windowsban, és alkalmazza ezeket a beállításokat a jelentésekre.Power BI Desktop automatically detects which high contrast theme Windows is using and applies those settings to your reports. Ezek a kontrasztos színek megmaradnak a jelentésben a Power BI szolgáltatásban vagy máshol való közzétételkor.Those high contrast colors follow the report when published to the Power BI service, or elsewhere.

A Windows kontrasztos beállítása

Következő lépésekNext steps

A Power BI akadálymentességi lehetőségeit ismertető cikkek gyűjteménye:The collection of articles for Power BI accessibility are the following: