Oktatóanyag: Dimenziós modelltől egy lenyűgöző jelentésig a Power BI DesktopbanTutorial: From dimensional model to stunning report in Power BI Desktop

Ebben az oktatóanyagban dimenziós modellből készíthet el egy gyönyörű jelentést mindössze 45 perc alatt.In this tutorial, you start with a dimensional model and build a beautiful report from start to finish in 45 minutes.

Az AdventureWorksnél dolgozik, felettese pedig szeretne egy jelentést kapni a legújabb értékesítési számokról.You work at AdventureWorks and your manager wants to see a report on your latest sales figures. A következőkről kért egy vezetői összefoglalót:They have requested an executive summary of:

 • Melyik nap rendelkezett a legtöbb értékesítéssel 2019 februárjában?Which day had the most sales in February 2019?
 • Melyik országban tapasztalható a legnagyobb siker?Which country is the company seeing the most success in?
 • Mely termékkategóriába és viszonteladói üzlettípusba érdemes befektetnie a cégnek a továbbiakban?Which product category and reseller business types should the company continue to invest in?

Az AdventureWorks értékesítési mintáit tartalmazó Excel-munkafüzettel gyorsan elkészíthetjük a jelentést.Using our AdventureWorks Sales sample Excel workbook, we can build this report in no time. A végleges jelentés így fog kinézni.Here’s what the final report will look like.

Elkészült AdventureWorks-jelentés.

Szeretné megtekinteni a kész terméket?Want to see the finished product? Az elkészült Power BI .pbix-fájlt le is töltheti.You can also download the completed Power BI .pbix file.

Kezdjünk hozzá.Let’s get started!

Az útmutatóban a következőkről szerezhet ismereteket:In this tutorial, you'll learn to:

 • Az adatok előkészítése néhány átalakítássalPrepare your data with a few transformations
 • Jelentés készítése címmel, három vizualizációval és egy szeletelővelBuild a report with a title, three visuals, and a slicer
 • A jelentés közzététele a Power BI szolgáltatásban, hogy megosztható legyen a munkatársakkalPublish your report to the Power BI service so you can share it with your colleagues

ElőfeltételekPrerequisites

Adatok lekérése: A minta letöltéseGet data: Download the sample

 1. Töltse le az AdventureWorks értékesítési mintáit tartalmazó Excel-munkafüzetet.Download the AdventureWorks Sales sample Excel workbook.

 2. Nyissa meg a Power BI Desktopot.Open Power BI Desktop.

 3. A Kezdőlap Adat szakaszában válassza az Excel elemet.In the Data section of the Home ribbon, select Excel.

 4. Lépjen a mentett mintamunkafüzet helyére, majd válassza a Megnyitás lehetőséget.Navigate to where you saved the sample workbook, and select Open.

Adatok előkészítésePrepare your data

A kezelő paneljén  átalakíthatja vagy betöltheti az adatokat.In the Navigator pane, you have the option to transform or load the data. A Kezelővel megtekintheti az adatok előnézetét, így meggyőződhet arról, hogy a megfelelő adattartománnyal dolgozik.The Navigator provides a preview of your data so you can verify that you have the correct range of data. A numerikus adattípusok dőlten szedve jelennek meg.Numeric data types are italicized. Ebben az oktatóanyagban átalakítjuk az adatokat a betöltés előtt.In this tutorial, we're going to transform the data before loading.

Válassza ki az összes táblázatot, majd válassza az  Adatok átalakítása lehetőséget.Select all tables, and choose Transform Data. A táblázatokat ne válassza ki (ezek _data címkével vannak ellátva).Make sure not to select the sheets (labeled _data).

Töltse be a táblákat a Kezelőben.

Ellenőrizze, hogy az oszlopok adattípusai megfelelnek-e a következő tábláénak.Check that the data types of the columns match those in the following table. Ha Power BI szeretné felderíteni az adattípusokat, jelöljön ki egy lekérdezést, majd válasszon ki egy vagy több oszlopot.To let Power BI detect data types for you, select a query, then select one or more columns. Az átalakítás lapon válassza az adattípus észlelése lehetőséget.On the Transform tab, select Detect Data Type. Ha módosítani szeretné az észlelt adattípust, a Kezdőlap lapon válassza az adattípus lehetőséget, majd válassza ki a megfelelő adattípust a táblából.To make any changes to the detected data type, on the Home tab, select Data Type, then select the appropriate data type from the table.

Ellenőrizze az oszlopok adattípusait.

LekérdezésQuery OszlopColumn AdattípusData type
ÜgyfélCustomer CustomerKeyCustomerKey Egész számWhole Number
DátumDate DateKeyDateKey Egész számWhole Number
DátumDate DátumDate
MonthKeyMonthKey Egész számWhole Number
TermékProduct ProductKeyProductKey Egész számWhole Number
Normál árStandard Cost Tizedes törtDecimal Number
ListaárList Price Tizedes törtDecimal Number
ResellerReseller ResellerKeyResellerKey Egész számWhole Number
SalesSales SalesOrderLineKeySalesOrderLineKey Egész számWhole Number
ResellerKeyResellerKey Egész számWhole Number
CustomerKeyCustomerKey Egész számWhole Number
ProductKeyProductKey Egész számWhole Number
OrderDateKeyOrderDateKey Egész számWhole Number
DueDateKeyDueDateKey Egész számWhole Number
ShipDateKeyShipDateKey Egész számWhole Number
SalesTerritoryKeySalesTerritoryKey Egész számWhole Number
Megrendelés mennyiségeOrder Quantity Egész számWhole Number
EgységárUnit Price Tizedes törtDecimal Number
Kiterjesztett mennyiségExtended Amount Tizedes törtDecimal Number
Egységár kedvezménye (%)Unit Price Discount Pct SzázalékPercentage
Termék normál díjaProduct Standard Cost Tizedes törtDecimal Number
Teljes termékköltségTotal Product Cost Tizedes törtDecimal Number
Értékesítési összegSales Amount Tizedes törtDecimal Number
SalesTerritorySalesTerritory SalesTerritoryKeySalesTerritoryKey Egész számWhole Number
SalesOrderSalesOrder SalesOrderLineKeySalesOrderLineKey Egész számWhole Number

A  Kezdőlapon  válassza a Bezárás és alkalmazás lehetőséget.Back on the Home tab, select Close & Apply.

A Power Query Bezárás és alkalmazás gombja.

Adatok modellezéseModel your data

A betöltött adatok majdnem készen állnak a jelentéskészítésre.The data you loaded is almost ready for reporting. Vizsgáljuk meg az adatmodellt, és végezzünk el néhány módosítást.Let’s inspect the data model and make some changes.

A bal oldalon válassza a Modellnézet lehetőséget.Select Model View on the left.

A Power BI Desktop Modellnézet elemének kiválasztása.

Az adatmodellnek a következő képhez kell hasonlítania, ahol minden táblázat egy mezőben szerepel.Your data model should look like the following image, with each table in a box.

A kezdeti adatmodell.

Kapcsolatok létrehozásaCreate relationships

A modell egy tipikus csillagséma, amely adattárházakból is látható: Egy csillagra hasonlít.This model is a typical star schema that you might see from data warehouses: It resembles a star. A csillag közepe egy ténytábla.The center of the star is a Fact table. Az ezt körülvevő táblák a dimenziótáblák, amelyek a ténytáblához kapcsolódnak.The surrounding tables are called Dimension tables, which are related to the Fact table with relationships. A ténytábla az értékesítési tranzakciók numerikus adatait tartalmazza, például az Értékesítési összeget és a Termékek normál árát.The Fact table contains numerical information about sales transactions, such as Sales Amount and Product Standard Cost. A dimenziók ehhez nyújtanak kontextust, így az alábbiak elemezhetők többek között:The Dimensions provide context so you can, among other things, analyze:

 • Mely termékek lettek árusítva...What Product was sold...
 • mely ügyfélnek...to which Customer..
 • mely viszonteladó által...by which Reseller...
 • mely értékesítési területen.in which Sales Territory.

Közelebbről megvizsgálva láthatja, hogy minden dimenziótábla egy kapcsolattal kapcsolódik a ténytáblához, a Date (Dátum) táblát leszámítva.If you look closely, you notice that all Dimension tables are related to the Fact with a Relationship, except for the Date table. Adjuk meg a Date tábla kapcsolatait.Let’s add some relationships to Date now. Húzza a DateKey elemet a Date táblából a Sales (Értékesítés) tábla OrderDateKey területére.Drag the DateKey from the Date table to OrderDateKey on the Sales table. Létrehozott egy úgynevezett „egy-a-többhöz“ típusú kapcsolatot a Date és a Sales tábla között, amelyet az 1 szám és a sor két végén található csillag jelez.You've created a so-called "one-to-many" relationship from Date to Sales, as indicated by the 1 and the asterisk * (many) at the two ends of the line.

A kapcsolat egy-a-többhöz típusú, mert egy adott dátumhoz egy vagy több értékesítési megrendelés tartozik.The relationship is "one-to-many" because we have one or more Sales orders for a given Date. Ha minden dátumhoz csak egy értékesítési megrendelés tartozna, a kapcsolat egy-az-egyhez típusú lenne.If each date had only one Sales order, the relationship would be "one-to-one". A sor közepén látható nyíl jelöli a keresztszűrés irányát.The little arrow in the middle of the line indicates the "cross-filtering direction." Azt jelzi, hogy a Date tábla értékeivel szűrheti a Sales táblát, a kapcsolattal így kielemezheti, mikor adták le az értékesítési megrendelést.It indicates that you can use values from the Date table to filter the Sales table, so the relationship allows you to analyze when a Sales order was placed.

A Sales és a Date tábla közötti kapcsolat.

A Sales tábla további információt tartalmaz az értékesítési megrendelésekhez kapcsolódó dátumokról, például a határidőt és a szállítási dátumot.The Sales table contains more information about dates related to Sales orders, such as Due Date and Ship Date. Bővítsük a Date táblát két további kapcsolattal. Ehhez tegye a következőt:Let’s add two more relationships to the Date table by dragging:

 • Húzza a DateKey elemet a DueDateKey területreDateKey to DueDateKey
 • Húzza a DateKey elemet a ShipDateKey területreDateKey to ShipDateKey

Három kapcsolat a Sales és a Date tábla között.

Az OrderDateKey első kapcsolata aktív, amit a folytonos vonal jelez.You notice that the first relationship, on OrderDateKey, is active, shown by the continuous line. A másik kettő inaktív, amit a szaggatott vonal jelez.The other two are inactive, shown by the dashed lines. A Power BI alapértelmezés szerint az aktív kapcsolattal köti össze a Sales és a Date táblát.Power BI uses the active relationship by default to relate Sales and Date. A SalesAmount összegét így a határidő vagy a szállítási dátum helyett a megrendelés dátuma alapján számítja ki.Hence, a sum of SalesAmount is calculated by Order Date, not Due Date or Ship Date. Ezt a viselkedést befolyásolhatja.You can influence this behavior. Ehhez lásd az oktatóanyag Extra kredit: Mérték írása a DAX-ban című szakaszát.See Extra credit: Write a measure in DAX later in this tutorial.

Kulcsoszlopok elrejtéseHide key columns

Egy tipikus csillagséma több kulcsot is tartalmaz, amely a tény- és dimenziótáblák közötti kapcsolatokat tartalmazzák.The typical star schema contains several keys that hold the relationships between Facts and Dimensions. Általában nem használunk kulcsoszlopokat a jelentésekben.Normally we don't want to use any key columns in our reports. Rejtsük el a kulcsoszlopokat, hogy a mezőlistán kevesebb mező jelenjen meg, és könnyebben használható legyen az adatmodell.Let’s hide the key columns from view, so the Fields List shows fewer fields, and the data model is easier to use.

Haladjon végig a táblákon, és rejtse el a Key végződésű oszlopokat:Go over all tables and hide any column whose name ends with Key:

Válassza az oszlop melletti szem ikont, majd az Elrejtés Jelentés nézetben lehetőséget.Select the Eye icon next to the column and choose Hide in report view.

Látható oszlop szem ikonnal.

Másik megoldásként a Tulajdonságok panelen is kiválaszthatja a szem ikont az oszlop mellett.You can also select the Eye icon next to the column in the Properties pane.

A rejtett mezők ezzel az ikonnal vannak ellátva: egy vonallal áthúzott szem.Hidden fields have this icon, an eye with a line through it.

Elrejtett szem ikonnal rendelkező mező.

Rejtse el ezeket a mezőket.Hide these fields.

TáblaTable OszlopColumn
ÜgyfélCustomer CustomerKeyCustomerKey
DátumDate DateKeyDateKey
MonthKeyMonthKey
TermékProduct ProductKeyProductKey
ResellerReseller ResellerKeyResellerKey
SalesSales CustomerKeyCustomerKey
DueDateKeyDueDateKey
OrderDateKeyOrderDateKey
ProductKeyProductKey
ResellerKeyResellerKey
SalesOrderLineKeySalesOrderLineKey
SalesTerritoryKeySalesTerritoryKey
ShipDateKeyShipDateKey
SalesOrderSalesOrder SalesOrderLineKeySalesOrderLineKey
SalesTerritorySalesTerritory SalesTerritoryKeySalesTerritoryKey

Az adatmodellnek mostanra ehhez hasonlónak kell lennie, rendelkeznie kell kapcsolatokkal a Sales és a többi tábla között, valamint rejtve jeleníti meg a kulcsmezőket:Your data model should now look like this data model, with relationships between Sales and all the other tables, and all the key fields hidden:

Az adatmodell rejtett kulcsoszlopokkal.

Hierarchiák létrehozásaCreate hierarchies

Most, hogy az adatmodellt könnyebben használhatóvá tettük a rejtett oszlopoknak köszönhetően, hozzáadhatunk hierarchiákat is, hogy még egyszerűbbé tegyük őket.Now that our data model is easier to consume because of the hidden columns, we can add a few hierarchies to make the model even easier to use. A hierarchiákkal könnyebben navigálhatunk a csoportosítások között.Hierarchies enable easier navigation of groupings. A városok például állam (State) vagy tartomány (Province) alapján vannak felosztva, amelyek pedig országok (Country) és régiók (Region) szerint csoportosulnak.For example, cities are in a State or Province, which is in a Country or Region.

Hozza létre az alábbi hierarchiákat.Create the following hierarchies.

 1. Kattintson a jobb gombbal a legfelső, azaz legkevésbé részletes szintű mezőre a hierarchiában, majd válassza a Hierarchia létrehozása ehetőséget.Right-click the highest level, or the least granular, field in the hierarchy and choose Create hierarchy.

 2. A Tulajdonságok panelen adja meg a hierarchia nevét, és állítsa be a szinteket.In the Properties pane, set the Name of the hierarchy and set the levels.

 3. Ezután alkalmazza a szint módosításait.Then Apply Level Changes.

  A hierarchia Tulajdonságok panelje.

A hierarchia szintjeit a Tulajdonságok panelen is átnevezheti a hozzáadás után.You can also rename levels in a hierarchy in the Properties pane after you add them. Nevezze át a Date tábla Fiscal (pénzügyi) hierarchiájának Year (Év) és Quarter (Negyedév) szintjét.You'll need to rename the Year and Quarter level of the Fiscal hierarchy in the Date table.

Az alábbi hierarchiákat kell létrehoznia.Here are the hierarchies you need to create.

TáblaTable Hierarchia neveHierarchy name SzintekLevels
ÜgyfélCustomer Földrajzi helyGeography Ország, régióCountry-Region
State-ProvinceState-Province
CityCity
Row4Row4 IrányítószámPostal Code
Row5Row5 ÜgyfélCustomer
DátumDate PénzügyiFiscal Év (pénzügyi év)Year (Fiscal Year)
Negyedév (pénzügyi negyedév)Quarter (Fiscal Quarter)
Month (hónap)Month
DateDate
ProductProduct TermékekProducts KategóriaCategory
AlkategóriaSubcategory
ModellezésModel
ProductProduct
ResellerReseller Földrajzi helyGeography Ország, régióCountry-Region
State-ProvinceState-Province
CityCity
IrányítószámPostal Code
ResellerReseller
SalesOrderSalesOrder Értékesítési megrendelésSales Orders Sales OrderSales Order
Sales Order Line (Értékesítési megrendelés sora)Sales Order Line
SalesTerritorySalesTerritory Értékesítési területekSales Territories GroupGroup
CountryCountry
RégióRegion

Az adatmodellnek mostanra az alábbihoz hasonlóan kell kinéznie.Your data model should now look like the following data model. Ugyanazokkal a táblákkal rendelkezik, de minden dimenziótábla tartalmaz egy hierarchiát:It has the same tables, but each dimension table contains a hierarchy:

Adatmodell hierarchiákkal rendelkező dimenziótáblákkal.

Táblák átnevezéseRename tables

A modellezés befejezéséhez nevezze át a Tulajdonságok panel következő tábláit:To finish modeling, let's rename the following tables in the Properties pane:

Régi táblanévOld table name Új táblanévNew table name
SalesTerritorySalesTerritory Sales TerritorySales Territory
SalesOrderSalesOrder Sales OrderSales Order

Erre a lépésre azért van szükség, mert az Excel-táblázatok nevei nem tartalmazhatnak szóközt.This step is necessary because Excel table names can't contain spaces.

Most már készen áll a végső adatmodell.Now your final data model is ready.

Befejezett adatmodell átnevezett táblázatokkal.

Extra kredit: Mérték írása a DAX-banExtra credit: Write a measure in DAX

A DAX képletes nyelven történő mértékírás rendkívül hasznos az adatmodellezéshez.Writing measures in the DAX formula language is super powerful for data modeling. A Power BI dokumentációjában rengeteget megtudhat a DAX-ról.There's lots to learn about DAX in the Power BI documentation. Egyelőre egy olyan alapszintű mértéket írunk, amely kiszámítja az értékesítési megrendelés határidejéhez (és nem az alapértelmezett megrendelési dátumhoz) tartozó összes értékesítési mennyiséget.For now, let's write a basic measure that calculates the total sales amount by due date on the sales order instead of the default order date. Ez a mérték a USERELATIONSHIP függvénnyel aktiválja a Sales és a Date tábla közötti kapcsolatot a mérték DueDate eleméhez.This measure uses the USERELATIONSHIP function to activate the relationship between Sales and Date on DueDate for the context of the measure. Ezután a CALCULATE függvénnyel összegzi az értékesítési mennyiséget.It then uses CALCULATE to sum the Sales Amount in that context.

 1. Válassza ki a bal oldali Adatnézet elemet.Select Data View on the left.

  A bal oldali Adatnézet elem kiválasztása.

 2. A Mezők listában válassza ki a Sales táblát.Select the Sales table in the Fields list.

  A Sales tábla kiválasztása a Mezők listában.

 3. A Kezdőlap menüszalagján válassza az Új mérték lehetőséget.On the Home ribbon, select New Measure.

 4. Válassza ki vagy írja be a mértéket, amely kiszámítja az értékesítési megrendelés határidejéhez (és nem az alapértelmezett megrendelési dátumhoz) tartozó összes értékesítési mennyiséget:Select or type this measure to calculate the total sales amount by due date on the sales order instead of the default order date:

  Sales Amount by Due Date = CALCULATE(SUM(Sales[Sales Amount]), USERELATIONSHIP(Sales[DueDateKey],'Date'[DateKey]))
  
 5. A véglegesítéshez kattintson a pipára.Select the check mark to commit.

  A DAX-mérték véglegesítéséhez kattintson a pipára.

Jelentés készítéseBuild your report

Most, hogy modellezte az adatokat, ideje elkészíteni a jelentést.Now that you’ve modeled your data, it's time to create your report. Nyissa meg a Jelentés nézetet.Go to Report View. A jobb oldali Mezők panelen láthatja a létrehozott adatmodell mezőit.In the Fields pane on the right, you see the fields in the data model you created.

Vizualizációnként készítsük el a végleges jelentést.Let’s build the final report, one visual at a time.

Befejezett jelentés, amelyben számok jelölik a vizualizációkat

1. vizualizáció: Cím hozzáadásaVisual 1: Add a title

 1. A Beszúrás szalagon válassza a Szövegmező lehetőséget.On the Insert ribbon, select Text Box. Írja be az „Executive Summary – Sales report” kifejezést.Type "Executive Summary – Sales Report".

 2. Válassza ki a beírt szöveget.Select the text you typed. Állítsa a betűméretet 20-ra és félkövérre.Set the font size to 20 and Bold.

  Az Executive Summary szöveg formázása.

 3. A Vizualizációk panelen kapcsolja ki a Háttér beállítást.In the Visualizations pane, toggle the Background to Off.

 4. Méretezze át a mezőt úgy, hogy az egy sorban elférjen.Resize the box to fit on one line.

2. vizualizáció: Értékesítési összeg dátum szerintVisual 2: Sales Amount by Date

A következőkben létrehoz egy vonaldiagramot, amelyből láthatja, hogy melyik hónaphoz és évhez tartozott a legnagyobb értékesítési mennyiség.Next you create a line chart to see which month and year had the highest sales amount.

 1. A Mezők panelről húzza a Sales tábla Sales Amount mezőjét a jelentésvászon egy üres területére.From the Fields pane, drag the Sales Amount field from the Sales table to a blank area on the report canvas. Alapértelmezés szerint a Power BI egy egyetlen oszlopból (Sales Amount) álló oszlopdiagramot jelenít meg.By default, Power BI displays a column chart with one column, Sales Amount.

 2. Húzza a Month (Hónap) mezőt a Date tábla Fiscal hierarchiájából az oszlopdiagramra.Drag the Month field from the Fiscal hierarchy in the Date table and drop it on the column chart.

  Hozzon létre egy oszlopdiagramot, amely minden évhez egy oszloppal rendelkezik.

 3. A Vizualizációk panel Mezők szakaszában távolítsa el a Year és a Quarter mezőt:In the Fields section of the Visualizations pane, remove the Year and Quarter fields:

  A Vizualizációk panel Mezők szakaszában távolítsa el a Year és a Quarter mezőt.

 4. A Vizualizációk panelen módosítsa a vizualizáció típusát területdiagramra.In the Visualizations pane, change the visualization type to Area Chart.

  Területdiagram készítése az oszlopdiagramból.

 5. Ha hozzáadta az extra kredites lépések DAX-mértékét, adja hozzá itt is az értékekhez.If you added the DAX measure in the extra credit above, add it to Values as well.

 6. Nyissa meg a Formátum panelt, majd az Adatszínek elemet, és módosítsa a Sales Amount by Due Date értékét egy kontrasztosabb színre, például pirosra.Open the Format pane, open Data colors and change the color of Sales Amount by Due Date to a more contrasting color, such as red.

  Sales Amount by Due Date területdiagramként.

  Amint láthatja, a Sales Amount by Due Date valamivel le van maradva a Sales Amount mögött.As you can see, Sales Amount by Due Date trails slightly behind Sales Amount. Ez igazolja, hogy a Sales és Date tábla közötti, a DueDateKey elemet használó kapcsolatot használja.This proves that it uses the relationship between the Sales and Date tables that uses DueDateKey.

3. vizualizáció: Megrendelési mennyiség viszonteladói ország szerintVisual 3: Order Quantity by Reseller Country

A következőkben létrehozunk egy térképet, amelyen megtekinthetjük, mely országokban rendelkeznek a legnagyobb megrendelési mennyiséggel a viszonteladók.Now we'll create a map to see in which Country the Resellers have the highest Order Quantity Amount.

 1. A Mezők panelen húzza a Country-Region (Ország–Régió) mezőt a Reseller (Viszonteladó) táblából a jelentésvászon egy üres területére.From the Fields pane, drag the Country-Region field from the Reseller table to a blank area on your report canvas. A Power BI létrehoz egy térképet.Power BI creates a map.

 2. Húzza az Order Quantity mezőt a Sales táblából a térképre.Drag the Order Quantity field from the Sales table and drop it on the map. Győződjön meg arról, hogy a Country-Region a Location (Hely) gyűjtőben található, az Order Quantity pedig a Size (Méret) gyűjtőben.Make sure Country-Region is in the Location well and Order Quantity in the Size well.

  Megrendelési mennyiség térképe ország/régió szerint.

4. vizualizáció: Megrendelési mennyiség termékkategória és viszonteladói üzlettípus szerintVisual 4: Sales Amount by Product Category and Reseller Business type

A következőkben létrehozunk egy oszlopdiagramot, amellyel kivizsgálhatjuk, mely termékeket milyen típusú viszonteladói üzletek értékesítenek.Next we create a column chart to investigate which products are sold by what type of reseller business.

 1. Húzza a két létrehozott diagramot egymás mellé a vászon felső részén.Drag the two charts you've created to be side by side in the top half of the canvas. Hagyjon helyet a vászon bal oldalán.Save some room on the left side of the canvas.

 2. Válasszon egy üres területet a jelentésvászon alsó felén.Select a blank area in the lower half of your report canvas.

 3. A Mezők panelen válassza ki a Sales Sales Amount elemét, a Product (Termék) Product Category (Termékkategória) elemét, valamint a Reseller (Viszonteladó) Business Type (Üzlettípus) elemét.In the Fields pane, select Sales Amount from Sales, Product Category from Product, and Business Type from Reseller. Győződjön meg arról, hogy a kategória és az üzlet típusa sorokban van, és az értékesítés összege értékként van kiválasztva.

  A Power BI automatikusan létrehoz egy fürtözött oszlopdiagramot.Power BI automatically creates a clustered column chart. Módosítsa a vizualizációt mátrix típusúra:Change the visualization to a Matrix:

  A fürtözött oszlopdiagram mátrixra módosítása.

 4. Jelölje ki a mátrixot, majd a Szűrők panel Business Type területén válassza ki az összes lehetőséget, majd törölje a jelölést a [Nem alkalmazható] mezőből.With the matrix still selected, in the Filters pane, under Business Type, Select all, then clear the [Not Applicable] box.

  A Nem alkalmazható üzlettípus kiszűrése.

 5. A mátrixot húzással szélesítse ki annyira, hogy kitöltse a két felső diagram alatti területet.Drag the matrix so it's wide enough to fill the space under the two upper charts.

  A jelentés kitöltése a mátrixszal.

 6. A mátrix Formázás paneljén nyissa meg a Feltételes formázás szakaszt, és kapcsolja be az adatsávokat.In the Formatting pane for the matrix, open the Conditional formatting section and turn on Data bars. Válassza a Speciális vezérlők lehetőséget, majd állítson be világosabb színt a pozitív sávnak.Select Advanced controls and set a lighter color for the positive bar. Válassza az OK lehetőséget.Select OK.

 7. Növelje az értékesítési összeg oszlop szélességét úgy, hogy az egész területet lefedi a mátrix húzásával.Increase the width of the Sales Amount column so it covers the whole area by dragging the matrix.

  A Sales Amount adatsávos mátrixja.

Úgy tűnik, hogy a kerékpárok (Bikes) magasabb értékesítési mennyiséggel rendelkeznek, a legtöbbet pedig az értéknövelő viszonteladók adják el, akiket a raktárak követnek.It looks like Bikes have a higher Sales Amount overall and the Value Added Resellers sell the most, closely followed by Warehouses. Összetevőkből a raktárak értékesítenek többet.For Components, the Warehouses sell more than the Value Added Resellers.

5. vizualizáció: Pénzügyi év szeletelőjeVisual 5: Fiscal calendar slicer

A szeletelőkkel hasznosan szűrhetők egy jelentésoldal vizualizációi egy adott kijelölés szerint.Slicers are a valuable tool for filtering the visuals on a report page to a specific selection. Jelen esetben létrehozhatunk egy szeletelőt, amely minden hónap, negyedév és év teljesítményét jeleníti meg.In this case, we can create a slicer to narrow in on performance for each month, quarter, and year.

 1. A Mezők panelen válassza ki a Date tábla Fiscal hierarchiáját, és húzza a vászon bal oldalán található üres területre.In the Fields pane, select the Fiscal hierarchy from the Date table and drag it to the blank area on the left of the canvas.

 2. A Vizualizációk panelen válassza a Szeletelő lehetőséget.In the Visualizations pane, choose Slicer.

  Értékesítési naptár típusú szeletelő hozzáadása.

 3. A Vizualizációk panel Mezők szakaszában távolítsa el a Quarter és a Date elemet, hogy csak a Year és a Month maradjon.In the Fields section of the Visualizations pane, remove Quarter and Date so only Year and Month are left.

  A Quarter és a Date eltávolítása a Fiscal szeletelőből.

Mostantól amikor a felettese csak egy adott hónap adatait szeretné megtekinteni, a szeletelővel évek vagy adott hónapok között válthat.Now if your manager asks to see data only for a specific month, you can use the slicer to switch between years or specific months in each year.

Extra kredit: A jelentés formázásaExtra credit: Format the report

Ha formázná és tetszetősebbé tenné a jelentést, az alábbi könnyű lépésekkel megteheti.If you want to do some light formatting on this report to add more polish, here are a few easy steps.

TémaTheme

 • A  Nézet menüszalagon válassza a Témák lehetőséget, majd módosítsa a témát  Vezető értékre.On the  View ribbon, select Themes, and change the theme to Executive.

  Válassza ki a Vezető témát.

Elevenítse meg vizualizációitSpruce up the visuals

Hajtsa végre a következő módosításokat a Vizualizációk panel  Formátum  lapján.Make the following changes on the Format tab in the Visualizations pane.

Képernyőkép a Vizualizációk panel Formátum lapjáról.

2. vizualizáció, értékesítési mennyiség dátum szerintVisual 2, Sales Amount by Date

 1. Válassza ki a 2. vizualizációt, amely az értékesítési mennyiség dátum szerint.Select Visual 2, Sales Amount by Date.

 2. Ha nem adta hozzá a DAX-mértéket, a  Cím szakaszban módosítsa a  Cím szövegét Sales Amount by Order Date kifejezésre.In the Title section, if you didn't add the DAX measure, change Title text to "Sales Amount by Order Date".

  Ha hozzáadta a DAX-mértéket adta hozzá, módosítsa a cím szövegét Sales Amount by Order Date/Due Date kifejezésre.If you did add the DAX measure, change Title text to "Sales Amount by Order Date / Due Date".

 3. Állítsa be szövegméretet16 pontosra.Set Text size to 16 pt.

 4. Kapcsolja  be az  árnyékot .Toggle Shadow to On.

3. vizualizáció, megrendelési mennyiség viszonteladói ország szerintVisual 3, Order Quantity by Reseller Country

 1. Válassza ki a 3. vizualizációt, amely a megrendelési mennyiség viszonteladói ország szerint.Select Visual 3, Order Quantity by Reseller Country.
 2. A Térképstílusok  szakaszban módosítsa a témát  szürkeárnyalatosra.In the Map styles section, change Theme to Grayscale.
 3. A  Cím szakaszban módosítsa a cím szövegét Order Quantity by Reseller Country kifejezésre.In the  Title section, change Title text to "Order Quantity by Reseller Country".
 4. Állítsa be szövegméretet   16 pontosra.Set Text size to 16 pt.
 5. Kapcsolja  be az  árnyékot .Toggle Shadow to On.

4. vizualizáció, megrendelési mennyiség termékkategória és viszonteladói üzlettípus szerintVisual 4, Sales Amount by Product Category and Reseller Business Type

 1. Válassza ki a 4. vizualizációt, amely a megrendelési mennyiség termékkategória és viszonteladói üzlettípus szerint.Select Visual 4, Sales Amount by Product Category and Reseller Business Type.
 2. A  Cím szakaszban módosítsa a cím szövegét Sales Amount by Product Category and Reseller Business Type kifejezésre.In the  Title section, change Title text to "Sales Amount by Product Category and Reseller Business Type".
 3. Állítsa be szövegméretet   16 pontosra.Set Text size to 16 pt.
 4. Kapcsolja  be az  árnyékot .Toggle Shadow to On.

5. vizualizáció, pénzügyi év szeletelőjeVisual 5, Fiscal calendar slicer

 1. Válassza ki az 5. vizualizációt, amely a pénzügyi év szeletelője.Select Visual 5, Fiscal calendar slicer.
 2. A  Kijelölési vezérlők  szakaszban kapcsolja  beAz „Összes kijelölése” beállítás megjelenítése lehetőséget.In the Selection controls section, toggle Show "Select all" option to On.
 3. A  Szeletelő fejléce szakaszban állítsa a betűméretet  16 pontosra.In the  Slicer header section, set Text size to 16 pt.

Háttérbeli alakzat hozzáadása a címhezAdd a background shape for the title

 1. A  Beszúrás szalagon válassza az  Alakzatok > Téglalap lehetőséget.On the Insert ribbon, select Shapes > Rectangle.
 2. Helyezze el az oldal tetején, és nyújtsa ki úgy, hogy a szélessége megegyezzen az oldaléval, a magassága pedig a címével.Place it at the top of the page, and stretch it to be the width of the page and height of the title.
 3. Az Alakzat formázása panel  Sor szakaszában állítsa az átlátszóságot  100%-ra.In the Format shape pane, in the Line section, change Transparency to 100%.
 4. A Kitöltés szakaszban állítsa a  kitöltési színt  5. témaszín #6B91C9 (kék) értékre.In the Fill section, change Fill color to Theme color 5 #6B91C9 (blue).
 5. A  Formátum  lapon válassza a Hátrébb küldés > Hátraküldés lehetőséget.On the Format tab, select Send backward > Send to back.
 6. Jelölje ki az 1. vizualizáció szövegét és címét, majd módosítsa a betűszíntfehérre.Select the text in Visual 1, the title, and change Font color to White.

Kész jelentésFinished report

Válassza ki az FY2019 elemet a szeletelőben.Select FY2019 in the slicer.

Az elkészült elentés.

Összefoglalva, ez a jelentés a felettes legfontosabb kérdéseire válaszol:In summary, this report answers your manager’s top questions:

 • Melyik nap rendelkezett a legtöbb értékesítéssel 2019 februárjában?Which day had the most sales in February 2019? Február 25., 253 915,47 USD értékkel.February 25, with a sales amount of $253,915.47.

 • Melyik országban tapasztalható a legnagyobb siker?Which country is the company seeing the most success in? Az Egyesült Államok, ahol a megrendelés mennyisége 132 748.In the United States, with an order quantity of 132,748.

 • Mely termékkategóriába és viszonteladói üzlettípusba érdemes befektetnie a cégnek a továbbiakban?Which product category and reseller business types should the company continue to invest in? A vállalatnak továbbra is célszerű a Bikes (kerékpárok) kategóriába, valamint az értéknövelő viszonteladó és raktár típusú üzletekbe fektetnie.The company should continue to invest in the Bikes category and the Value Added Reseller and Warehouse reseller businesses.

Jelentés mentéseSave your report

 • A Fájl menüben válassza a Mentés elemet.On the File menu, select Save.

Közzététel a Power BI szolgáltatásban megosztáshozPublish to the Power BI service to share

Ha meg szeretné osztani a jelentést a felettesével és munkatársaival, tegye közzé a Power BI szolgáltatásban.To share your report with your manager and colleagues, publish it to the Power BI service. A Power BI-fiókkal rendelkező munkatársai használhatják a jelentést, de nem menthetik a módosításokat.When you share with colleagues that have a Power BI account, they can interact with your report, but can’t save changes.

 1. A Power BI Desktop  Kezdőlap menüszalagján válassza a  Közzététel elemet.In Power BI Desktop, on the Home ribbon select Publish.

 2. Előfordulhat, hogy be kell jelentkeznie a Power BI szolgáltatásba.You may need to sign in to the Power BI service. Ha nincs fiókja,  regisztráljon egy ingyenes próbaverzióra.If you don't have an account yet, sign up for a free trial.

 3. Válasszon egy célhelyet, például a saját munkaterületet a Power BI szolgáltatás >  Kiválasztás lehetőségével.Select a destination such as My workspace in the Power BI service > Select.

 4. Válassza  „Saját fájl” megnyitása a Power BI-ban lehetőséget.Select Open 'your-file-name' in Power BI. A kész jelentés megnyílik a böngészőben.Your completed report opens in the browser.

 5. A jelentés megosztásához válassza a Megosztás lehetőséget a jelentés tetején.Select Share at the top of the report to share your report with others.

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community