A Teljesítményelemző használata a jelentéselemek teljesítményének vizsgálatáhozUse Performance Analyzer to examine report element performance

A Power BI Desktopban megtudhatja, milyen teljesítményt nyújtanak az egyes jelentéselemek, például a vizualizációk és a DAX-képletek.In Power BI Desktop you can find out how each of your report elements, such as visuals and DAX formulas, are performing. A Teljesítményelemző segítségével megtekintheti és rögzítheti azokat a naplókat, amelyek felmérik az egyes jelentéselemek teljesítményét, amikor a felhasználók használják őket, valamint hogy a teljesítményük mely szempontból terheli a leginkább (vagy legkevésbé) az erőforrásokat.Using the Performance Analyzer, you can see and record logs that measure how each of your report elements performs when users interact with them, and which aspects of their performance are most (or least) resource intensive.

Teljesítményelemző

A Teljesítményelemző megvizsgálja és megjeleníti, hogy mennyi idő szükséges a felhasználói műveletek által kezdeményezett vizualizációfrissítésekhez, és bemutatja az adatokat megtekinthető, részletezhető és exportálható formában.Performance Analyzer inspects and displays the duration necessary for updating or refreshing all visuals that user interactions initiate, and presents the information so you can view, drill down, or export the results. A Teljesítményelemző segít azonosítani azokat a vizualizációkat, amelyek hatással vannak a jelentések teljesítményére, és segít meghatározni a hatás okát.Performance Analyzer can help you identify visuals that are impacting the performance of your reports, and identify the reason for the impact.

A Teljesítményelemző ablaktábla megjelenítéseDisplaying the Performance Analyzer pane

A Power BI Desktopban válassza ki a Nézet menüszalagot.In Power BI Desktop select the View ribbon. A Nézet menüszalag Megjelenítés területén jelölje be a Teljesítményelemző jelölőnégyzetét a Teljesítményelemző megjelenítéséhez.In the Show area of the View ribbon you can select the checkbox next to Performance Analyzer to display the Performance Analyzer pane.

A Teljesítményelemző kiválasztása a Nézet menüszalagon

A kiválasztás után a Teljesítményelemző egy külön ablaktáblán jelenik meg, a jelentésvászontól jobbra.Once selected, the Performance Analyzer is displayed in its own pane, to the right of the report canvas.

A Teljesítményelemző használataUsing Performance Analyzer

A Teljesítményelemző a jelentéselemek frissítésének feldolgozási idejét méri (beleértve a vizualizációk létrehozásához vagy frissítéséhez szükséges időt) az olyan felhasználói műveleteket követően, amelyek egy lekérdezés futtatásához vezetnek.Performance analyzer measures the processing time (including the time to create or update a visual) required to update report elements initiated as a result of any user interaction that results in running a query. Például egy szelet elhúzásakor módosítani kell a szelet vizualizációját, el kell küldeni egy lekérdezést az adatmodellbe, és az új beállítások miatt frissíteni kell az érintett vizualizációkat.For example, adjusting a slicer requires the slicer visual to be modified, a query to be sent to the data model, and affected visuals that must be updated as a result of the new settings.

Ahhoz, hogy a Teljesítményelemző megkezdje a rögzítést, egyszerűen válassza a Rögzítés indítása lehetőséget.To have Performance Analyzer begin recording, simply select Start recording

Rögzítés indítása

A jelentésben elvégzett összes művelet megjelenik és naplózva lesz a Teljesítményelemző ablaktáblán, abban a sorrendben, ahogy a Power BI betölti a vizualizációt.Any actions you take in the report are displayed and logged in the Performance Analyzer pane, in the order that the visual is loaded by Power BI. Például tegyük fel, hogy van egy jelentése, amelyről a felhasználók jelezték, hogy sokáig tart a frissítése.For example, perhaps you have a report that users have said takes a long time to refresh. Vagy egy jelentés bizonyos vizualizációs elemei lassan jelennek meg egy csúszka módosítását követően.Or certain visuals in a report take a long time to display when a slider is adjusted. A Teljesítményelemző képes megmondani, hogy ezért melyik vizualizáció a felelős, és megállapítja, hogy a vizualizáció melyik részének a feldolgozása tart a legtöbb ideig.Performance analyzer can tell you which visual is the culprit, and identifies which aspects of the visual is taking the longest duration to process.

Ha elindította a rögzítést, a Rögzítés indítása gomb szürkére vált (inaktív lesz, mivel a rögzítés már zajlik), és a Leállítás gomb lesz aktív.Once you start recording, the Start recording button is grayed out (inactive, since you've already begun recording) and the Stop button is active.

A Teljesítményelemző valós időben gyűjti és jeleníti meg a teljesítményre vonatkozó mérési adatokat.Performance analyzer collects and displays the performance measurement information in real time. Így minden alkalommal, amikor Ön egy vizualizációra kattint, elhúz egy szeletet, vagy elvégez bármilyen más műveletet, a Teljesítményelemző ablaktábláján azonnal megjelennek a teljesítményre vonatkozó eredmények.So each time you click on a visual, move a slicer, or interact in any other way, Performance Analyzer immediately displays the performance results in its pane.

Ha az ablaktábla több információt tartalmaz, mint amennyi egyszerre megjeleníthető, akkor megjelenik egy görgetősáv, amellyel elérhetők a további információk.If the pane has more information than can be displayed, a scroll bar appears to navigate to additional information.

Minden művelethez tartozik egy szakaszazonosító az ablaktáblán, amely leírja, hogy milyen művelet kezdeményezte az adott naplóbejegyzéseket.Each interaction has a section identifier in the pane, describing the action that initiated the log entries. A következő képen a művelet az volt, hogy a felhasználó elhúzott egy szeletet.In the following image, the interaction was that the users changed a slicer.

Szakaszok művelettípusok szerint

Minden vizualizáció naplóadatai között megtalálható, hogy mennyi idő kellett a következő típusú feladatok végrehajtásához:Each visual's log information includes the time spent (duration) to complete the following categories of tasks:

  • DAX-lekérdezés – Ha szükség volt egy DAX-lekérdezésre, akkor ez az időtartam jelzi, hogy miután a vizualizáció elküldte a lekérdezést, mennyi idő telt el, míg az Analysis Services vissza nem adta az eredményeket.DAX query - if a DAX query was required, this is the time between the visual sending the query, and for Analysis Services to return the results.
  • Vizualizáció megjelenítése – A vizualizáció képernyőn való megjelenítéséhez szükséges időtartam, beleértve a webes képek lekéréséhez vagy a geokódoláshoz szükséges időt is.Visual display - time required for the visual to draw on the screen, including time required to retrieve any web images or geocoding.
  • Egyéb – Ez az időtartam jelzi, hogy a vizualizáció mennyi időt töltött a lekérdezések előkészítésével, más vizualizációk teljesülésére való várakozással, vagy egyéb háttérbeli feldolgozási műveletek elvégzésével.Other - time required by the visual for preparing queries, waiting for other visuals to complete, or performing other background processing.

A Duration (ms) értékek az egyes műveletek kezdési és befejezési időbélyege közötti különbséget adja meg.The Duration (ms) values indicate the difference between a start and end timestamp for each operation. A vásznon és a vizualizációkon végzett műveletek sorosan, egyetlen Felhasználó felületi szálon vannak végrehajtva, amelyen több művelet osztozik.Most canvas and visual operations execute sequentially on a single User Interface thread, which is shared by multiple operations. A jelentett időtartam magában foglalja a többi művelet befejezésééig a várakozási sorban töltött időt is.The reported durations include time spent queued while other operations complete. A GitHubon megtalálható Teljesítményelemző minta és az ahhoz tartozó dokumentáció részletesen leírja a vizualizációk által végzett adatlekérdezés és a renderelés menetét.The Performance Analyzer sample on GitHub and its associated documentation provide details about how visuals query data, and how they render.

naplóadatok elemei

Miután elvégezte a jelentés elemein azokat a műveleteket, amelyeket a Teljesítményelemzővel mérni kívánt, kattintson a Leállítás gombra.After you've interacted with elements of the report you want to measure with Performance Analyzer, you can select the Stop button. A teljesítményadatok azután is megtekinthetők és elemezhetők maradnak az ablaktáblán, hogy Ön a Leállítás gombra nyomott.The performance information remains in the pane after you select Stop for you to analyze.

A Teljesítményelemző ablaktábla adatainak törléséhez kattintson a Törlés gombra.To clear out the information in the Performance Analyzer pane, select Clear. A Törlés paranccsal a rendszer minden adatot töröl, mentés nélkül.All information is erased and is not saved when you select Clear. A naplózott adatok mentésével kapcsolatban lásd a következő szakaszt.See the next section to learn how to save information in logs.

Vizualizációk frissítéseRefreshing visuals

A Teljesítményelemző ablaktáblán a Vizualizációk frissítése paranccsal frissítheti a jelentés aktuális oldalán található összes vizualizációt, amelyekről a Teljesítményelemző összegyűjti az adatokat.You can select Refresh visuals in the Performance Analyzer pane to refresh all visuals on the current page of the report, and thereby have Performance Analyzer gather information about all such visuals.

Emellett a vizualizációk külön-külön is frissíthetők.You can also refresh individual visuals. Amikor a Teljesítményelemző rögzítést végez, az egyes vizualizációk jobb felső sarkában található Vizualizáció frissítése paranccsal frissítheti az adott vizualizációt, és rögzítheti annak teljesítményadatait.When Performance Analyzer is recording, you can select Refresh this visual found in the top-right corner of each visual, to refresh that visual, and capture its performance information.

egyetlen vizualizáció frissítése

Teljesítményadatok mentéseSaving performance information

A Teljesítményelemző által a jelentésekről létrehozott adatokat az Exportálás gombbal mentheti.You can save the information that Performance Analyzer creates about a report by selecting the Export button. Az Exportálás egy .json-fájlba menti a Teljesítményelemző ablaktáblán található információkat.Selecting Export creates a .json file with information from the Performance Analyzer pane.

A teljesítményelemző naplófájljának mentése

További lépésekNext steps

Ha többet szeretne megtudni a Power BI Desktopról, illetve a szoftver használatának kezdeti lépéseiről, tekintse meg a következő cikkeket.For more information about Power BI Desktop, and how to get started, check out the following articles.

A Teljesítményelemző mintával kapcsolatban az alábbi források kínálnak információt.For information about the Performance Analyzer sample, check out the following resources.