Jelentéstémák használata a Power BI DesktopbanUse report themes in Power BI Desktop

A Power BI Desktop jelentéstémáinak használatával olyan tervezési módosításokat hajthat végre az egész jelentésen, mint a vállalati színek, a változó ikonkészletek, vagy egy új alapértelmezett vizualizációs formázás.With Power BI Desktop report themes, you can apply design changes to your entire report, such as using corporate colors, changing icon sets, or applying new default visual formatting. Jelentéstéma alkalmazásakor a jelentésben szereplő összes vizualizáció a kiválasztott téma színeit és formázását fogja alapértelmezettként használni.When you apply a report theme, all visuals in your report use the colors and formatting from your selected theme as their defaults. Ez alól van néhány kivétel, amelyeket a cikk későbbi részében mutatunk be.A few exceptions apply, which are described later in this article.

Jelentéstéma kiválasztásához a Nézet menüszalagon válassza a Témák listanyilat, majd a kívánt témát.Report themes can be selected by navigating to the View ribbon, then selecting the drop-down arrow button in the Themes section of the ribbon, then selecting the theme you want. A rendelkezésre álló témák hasonlók a más Microsoft-termékekben, például a Microsoft PowerPointban látható témákhoz.Available themes are similar to themes seen in other Microsoft products, such as Microsoft PowerPoint.

Jelentéstémák

Kétféle jelentéstéma létezik: beépített jelentéstémák és egyéni jelentéstémafájlok.There are two types of report themes: built-in report themes and custom report theme files.

 • A beépített jelentéstémák különböző előre meghatározott színsémákat nyújtanak, amelyeket a Power BI Desktoppal együtt telepített.Built-in report themes provide different kinds of predefined color schemes that are installed with Power BI Desktop. A beépített jelentéstémákat közvetlenül a Power BI Desktop menüjéből választhatja ki.You select built-in report themes directly from the Power BI Desktop menu.

 • Az egyéni jelentéstémák létrehozhatók adott téma módosításával és egyéni témaként való mentésével, vagy saját testreszabott téma létrehozásával JSON-fájlformátumban.Custom report themes are created by adjusting a current theme then saving it as a custom theme, or creating your own customize theme using a JSON file. A JSON-fájl részletesen szabályozza a jelentés témájának számos aspektusát, a cikk későbbi részében leírtak szerint.The JSON file provides granular control over many aspects of a report theme, as described later in this article.

Először a jelentéstémák működéséről lesz szó, majd rögtön áttekintjük a testreszabott jelentéstémák létrehozását.Let's discuss how report themes work, then jump into how to create customized report themes.

A jelentéstémák működéseHow report themes work

Ha jelentéstémát szeretne alkalmazni egy Power BI Desktop-jelentésre, a következő lehetőségek közül választhat:To apply a report theme to a Power BI Desktop report, you can select from the following options:

Ezeket a lehetőségeket egyenként áttekintjük.We'll take a look at each of these options in turn.

Megjegyzés

Témák csak a Power BI Desktopban alkalmazhatók.Themes can only be applied when using Power BI Desktop. Témákat meglévő jelentésekre a Power BI szolgáltatásban alkalmazhat.You cannot apply themes to existing reports within the Power BI service.

Beépített jelentéstémákBuilt-in report themes

Választás a rendelkezésre álló beépített jelentéstémák közül:To select from the available built-in report themes:

 1. Válassza ki a Nézet menüszalagon a Témák listanyíllal a Téma váltása lehetőséget.Select the Themes drop-down arrow button Switch Theme from the View ribbon.

  A több témát kínáló, kiválasztott Nézet menüszalagot ábrázoló képernyőkép.

 2. Válassza ki a megjelenő legördülő menüből a témák egyikét.Select from among the included themes from the drop-down menu that appears.

  A Power BI-témák kibontott választékát ábrázoló képernyőkép.

  A jelentéstémát ezzel alkalmazza a jelentésre.Your report theme is now applied to the report.

  A következő táblázat a rendelkezésre álló beépített jelentéstémákat mutatja be.The following table shows the available built-in report themes.

  Beépített jelentéstémaBuilt-in report theme Alapértelmezett színsorrendDefault color sequence
  AlapértelmezettDefault Alapértelmezett
  ToronyházHighrise Toronyház
  VezetőExecutive Vezető
  HatárFrontier Határ
  ÚjításInnovate Újítás
  VirágzásBloom Virágzás
  HullámzásTidal Hullámzás
  HőmérsékletTemperature Hőmérséklet
  NapSolar Nap
  SzéttartóDivergent Széttartó
  ViharStorm Vihar
  KlasszikusClassic Klasszikus
  Városi parkCity park Városi park
  OsztályteremClassroom Osztályterem
  Színvak biztonságColor blind safe Színvak biztonság
  ElektromosElectric Elektromos
  KontrasztosHigh contrast Kontrasztos
  NaplementeSunset Naplemente
  AlkonyatTwilight Alkonyat
 3. A Power BI-közösség tagjai által létrehozott témák gyűjteményét is megtekintheti, ha a Témák legördülő menüből a Témakatalógus elemet választja.You can also browse the collection of themes created by members of the Power BI Community, by selecting Theme gallery from the Themes drop-down.

  Témakatalógus

  A katalógusból választhatja ki a kívánt témát, és letöltheti a hozzá tartozó JSON-fájlt.From the gallery, you can select a theme you like and download its associated JSON file.

  A letöltött fájl telepítéséhez válassza a Témák tallózása lehetőséget a Témák legördülő menüből, keresse meg azt a helyet, ahová a JSON-fájlt mentette, majd válassza ki és importálja azt új témaként a Power BI Desktopba.To install the downloaded file, select Browse for themes from the Themes drop-down, navigate to the location where you downloaded the JSON file, and select it to import the theme into Power BI Desktop as a new theme.

  Ha a művelet sikeres volt, a Power BI egy párbeszédpanelen jelzi, hogy az importálás sikerült.When successful, Power BI shows a dialog that the import was successful.

  A téma importálása sikerült

Jelentéstémák testreszabásaCustomize report themes

A Vizualizációk panel Formázás szakaszában látható elemek szinte mindegyikét testreszabhatja és egységesítheti közvetlenül a Power BI Desktopban elvégezve a testreszabásokat, vagy a jelentéstéma JSON-fájljával.You can customize and standardize nearly all the elements that are listed in the Format section of the Visualizations pane, either through customizations made directly in Power BI Desktop, or through a report theme JSON file. A cél az, hogy teljes körűen, egészen a legapróbb részletekig megszabhassa a jelentések alapértelmezett megjelenését és működését.The goal is to give you full control over your report's default look and feel, on a granular level.

A jelentéstémák testreszabásának két módja a következő:The two ways to customize report themes are the following:

Vessünk egy pillantást egyenként ezekre a megközelítési módokra a következő szakaszokban.Let's take a look at each of these approaches, in turn, in the following sections.

Téma létrehozása és testreszabása a Power BI DesktopbanCreate and customize a theme in Power BI Desktop

Ha közvetlenül a Power BI Desktopban szeretné testre szabni a témákat, kiválaszthat egy olyan témát, amely közel áll a kívánthoz, és elvégezhet néhány módosítást.To customize a theme directly in Power BI Desktop, you can select a theme that's close to what you like, and make a few adjustments. Először válassza ki a kívánthoz közelálló témát (vagy kezdjen bele egy tetszőleges téma testreszabásába), majd kövesse a következő lépéseket:First select the theme that's close (or just begin with any theme, and customize away from there), and take the following steps:

 1. A Nézet menüszalagon válassza a Témák legördülő listát, majd az Aktuális téma testreszabása lehetőséget.From the View ribbon, select the Themes drop down button and select Customize current theme.

  A téma testreszabása

 2. Megjelenik egy párbeszédpanel, ahol különféle módosításokat végezhet az aktuális témán, majd új témaként mentheti a beállításokat.A dialog appears, where you can make all sorts of changes to the current theme, and then, can save your settings as a new theme.

  Az aktuális téma testreszabása

A testreszabható témabeállítások a következő kategóriákba vannak sorolva, amelyek a Téma testreszabása ablakban is megjelennek:Customizable theme settings are found in the following categories, reflected in the Customize theme window:

 • Név és színek: A téma név- és színbeállításai tartalmazzák a témaszíneket, a hangulatszíneket, az eltérő színeket és a szerkezeti színeket (Speciális) is.Name and colors: Theme name and color settings include theme colors, sentiment colors, divergent colors, and structural colors (Advanced).
 • Szöveg: A szövegbeállítások tartalmazzák a betűkészletet, a méretet és a színt, amelyek meghatározzák az elsődleges szövegosztály alapértelmezéseit a címkékhez, címekhez, kártyákhoz és KPI-khez, valamint a lapok fejléceihez.Text: Text settings include font family, size, and color, which sets the primary text class defaults for labels, titles, cards and KPIs, and tab headers.
 • Vizualizációk: A vizualizációk beállításai között szerepel a háttér, a szegélyek, a fejléc és az elemleírások.Visuals: Visual settings include background, border, header, and tooltips.
 • Oldal: A lap elembeállításai közé tartozik a háttérkép és a háttér.Page: Page element settings include wallpaper and background.
 • Szűrőpanel: A Szűrő panel beállításai, beleértve a háttérszínt, az átlátszóságot, a betűtípust és az ikon színét, a méretet, és a szűrőkártyákat.Filter pane: Filter pane settings include background color, transparency, font and icon color, size, filter cards.

A módosítások elvégzése után a téma mentéséhez válassza az Alkalmazás és mentés lehetőséget.After you make your changes, select Apply and save to save your theme. A téma mostantól a jelenlegi jelentésben is használható, valamint exportálható.Your theme can now be used in the current report, and exported.

Az aktuális téma ilyen testreszabásával gyorsan és egyszerűen szabhat testre témákat.Customizing the current theme in this way makes it quick and easy to customize themes. Azonban finomabb módosításokat is végezhet a témákban, amelyhez a téma JSON-fájljának módosítása szükséges.However, you can make finer adjustments to themes, which require modifying the theme's JSON file.

Tipp

A leggyakrabban használt jelentéstéma-beállításokat testreszabhatja a Téma testreszabása párbeszédpanel vezérlőivel.You can customize the most common report theme options by using the controls in the Customize theme dialog. Ennél részletesebb beállításhoz exportálhatja a téma JSON-fájlját, és részletes módosításokat végezhet manuálisan a fájlban megadott beállítások módosításával.For even more control, you can optionally export a theme's JSON file and make fine-tuned adjustments by manually modifying the settings in that file. Átnevezheti a részletesen beállított JSON-fájlt, és később importálhatja.You can rename that fine-tuned JSON file and later import it.

Egyéni jelentéstémafájlok importálásaImport custom report theme files

Egyéni jelentéstéma-fájlt is importálhat a következő lépések követésével:You can also import a custom report theme file, by taking the following steps:

 1. A Nézet menüszalagon válassza a Témák legördülő listát, majd a Témák tallózása lehetőséget.Select the View ribbon, then from the Themes drop down button, select Browse for themes.

  Téma importálása

  Ekkor megjelenik egy ablak, amelyben megkeresheti a JSON-témafájl helyét.A window appears that lets you browse to the location of the JSON theme file.

 2. Az alábbi képen néhány ünnepi témafájl szerepel.In the following image, a handful of holiday theme files are available. Példánkban egy márciushoz illő ünnepi témát, a St Patricks Day.json fájlt fogjuk kiválasztani.We'll choose a holiday theme for March, St Patricks Day.json.

  Ünnepi téma

  A Power BI Desktop jelzi, ha a téma sikeresen betöltődött.When the theme file has loaded successfully, Power BI Desktop displays a success message.

  A téma importálása sikerült

A jelentéstéma JSON-fájljai – bevezetésIntroduction to report theme JSON files

Amikor megnyitja az előző szakaszban említett alapszintű JSON-fájlt (St Patricks Day.json), az a következőképpen jelenik meg:When you open the basic JSON file mentioned in the previous section (St Patricks Day.json), it appears as follows:

  {
    "name": "St Patrick's Day",
    "dataColors": ["#568410", "#3A6108", "#70A322", "#915203", "#D79A12", "#bb7711", "#114400", "#aacc66"],
    "background":"#FFFFFF",
    "foreground": "#3A6108",
    "tableAccent": "#568410"
  }

A jelentéstéma JSON-fájlja a következő sorokat tartalmazza:This report theme JSON file has the following lines:

 • name (név): A jelentéstéma neve.name: The report theme name. Ez az egyetlen kötelező mező.This field is the only required field.
 • dataColors (adatszínek): A Power BI Desktop vizualizációiban szereplő adatokhoz használható hexadecimális színkódok listája.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use for data in Power BI Desktop visuals. A lista annyi színt tartalmazhat, amennyit csak szeretne.This list can have as many or as few colors as you want.
 • háttér, előtér és tableAccent (stb.): színosztályok.background, foreground, and tableAccent (etc.): Color classes. A színosztályokkal egyszerre több szerkezeti színt állíthat be a jelentésben.Color classes enable you to set many structural colors in your report at once.

A JSON-fájlt alapul használva saját importálandó jelentéstémafájlt hozhat létre.You can use this JSON file as a basis to create your own custom report theme file to import. Ha a csak a jelentés alapvető színeit szeretné módosítani, módosítsa a fájl nevét és hexadecimális kódjait.If you want to adjust only the basic colors of your report, change the name and hex codes in the file.

A jelentéstémák JSON-fájljaiban Önnek csak a módosítani kívánt formázást kell meghatároznia.In a report theme JSON file, you define only the formatting that you want to change. Amit nem szab meg a JSON-fájlban, az visszaáll a Power BI Desktop alapértelmezett beállításaira.Whatever you don't specify in the JSON file reverts to the Power BI Desktop default settings.

A JSON-fájlok létrehozásának számos előnye van.The advantages of creating a JSON file are many. Megadhatja például, hogy minden diagram 12-es betűméretet használjon, vagy hogy egyes vizualizációk egy adott betűtípuscsaládot használjanak, esetleg kikapcsolhatja az adatcímkéket bizonyos diagramtípusoknál.For example, you can specify that all charts use a font size of 12, that certain visuals use a particular font family, or that data labels are turned off for specific chart types. JSON-fájlok használatával olyan jelentéstémafájlt hozhat létre, amely szabványosítja a diagramokat és a jelentéseket, így megkönnyíti az egységes vállalati jelentések létrehozását.By using a JSON file, you can create a report theme file that standardizes your charts and reports, making it easy for your organization's reports to be consistent.

A JSON-fájl formátumával kapcsolatos további információ: Jelentéstémát tartalmazó JSON-fájlok formátuma.For more information about the format of the JSON file, see Report theme JSON file format.

Megjegyzés

Egy egyéni JSON-jelentéstémát biztonságosan módosíthat a Téma testreszabása párbeszédpanelen.Modifying a custom JSON report theme with the Customize theme dialog box is safe. A párbeszédpanel nem módosítja azokat a témabeállításokat, amelyeket nem tud szabályozni, és helyben frissíti a jelentéstéma módosításait.The dialog will not modify theme settings that it cannot control, and will update the changes made to the report theme in-place.

Hogyan társulnak a jelentéshez a jelentéstéma színei?How report theme colors stick with your reports

Ha a jelentést közzéteszi a Power BI szolgáltatásban, a Jelentéstéma színei társítva maradnak.When you publish your report to the Power BI service, your report theme colors stay with it. A Formátum panel Adatszínek szakaszában megjelenik a választott jelentéstéma.The Data colors section of the Format panel reflects your report theme.

A jelentéstémában elérhető színek megtekintése:To view the available colors in a report theme:

 1. Válasszon ki egy vizualizációt.Select a visual.

 2. Az Vizualizáció panel Formátum szakaszában válassza az Adatszínek elemet.From the Format section of the Visualization pane, select Data colors.

 3. A jelentéstéma témaszínadatainak megtekintéséhez válassza ki az egyik elem legördülő menüjét.Select the drop-down of an item to view the Theme colors information of the report theme.

  Téma színei

A példánkban St. Patrick’s Day jelentéstémában szereplő sokféle zöld és barna szín alkalmazása után tekintse meg a témaszíneket.In our example, after you apply the multitude of green and brown colors from the St. Patrick's Day report theme, view the theme colors. Látja ezt a sok zöld árnyalatot?See all that green? Ez azért jelenik meg így, mert ezek a színek az előzőleg importált és alkalmazott jelentéstéma részei.That's because those colors were part of the report theme that we imported and applied.

A színpaletta színei az éppen használatban lévő témához is kapcsolódnak.The colors in the color palette are relative to the current theme. Tegyük fel például, hogy a felső sor harmadik színét választja ki egy adatponthoz.For example, suppose you select the third color of the top row for a data point. Ha később egy másik témára vált, az adatpont színe automatikusan frissül az új téma felső sorának harmadik színére, ahogyan az a Microsoft Office-ban is történne.Later, if you change to a different theme, that data point's color updates automatically to the third color of the top row in the new theme, just as you'd see when changing themes in Microsoft Office.

A jelentéstémák beállításával módosítja a jelentés vizualizációiban használt alapértelmezett színeket.Setting a report themes changes the default colors used in visuals throughout the report. A Power BI több száz színből álló listával rendelkezik, a vizualizációk így számos egyéni színben jeleníthetők meg.Power BI maintains a list consisting of hundreds of colors, to ensure visuals have plenty of unique colors to display in a report. Amikor a Power BI színeket rendel egy vizualizáció sorozatához, a program „érkezési sorrendben” választja ki a színeket.When Power BI assigns colors to a visual's series, colors are selected on a first-come, first-served basis as series colors are assigned. Téma importálásakor a színek adatsorozatokra való leképezése visszaáll az alaphelyzetbe.When you import a theme, the mapping of colors for data series is reset.

A Power BI nyomon követi a dinamikus sorozatok színeit, és ugyanazt a színt használja más vizualizációk értékéhez is.Power BI tracks the color for a dynamic series, and uses the same color for the value in other visuals. Dinamikus sorozatban a vizualizációkban megjelenő sorozatok száma mértékek, értékek és egyéb tényezők szerint módosulhat.In a dynamic series, the number of series presented in visuals may change based on measures, values, or other aspects. Ha például a Nyereség régió szerint elemet jeleníti meg egy jelentésben, az értékesítési régiók száma lehet öt vagy akár kilenc is.For example, if you show Profit by Region in a report, the number of sales regions you have might be five, or it might be nine. A régiók száma dinamikus, ezért ez dinamikus adatsorozatnak számít.The number of regions is dynamic, so it's considered a dynamic series.

Ezzel szemben a statikus adatsorozatokban a sorozatok száma ismert.Conversely, for static series, the number of series is known. Például a Nyereség és a Bevétel statikus adatsorozatok.For example, Profit and Revenue revenue are static series. A statikus sorozatokban a Power BI a témapaletták indexei szerint rendeli hozzá a színeket.In static series, Power BI assigns colors by index within the theme palettes. Az alapértelmezett színhozzárendelést felülbírálhatja, ha kiválaszt egy színt a formázási panel Adatszínek területén.You can override the default color assignment by selecting a color from the formatting pane under Data colors. Előfordulhat, hogy módosítania kell a szeletelőkijelöléseket, hogy minden potenciális sorozatértéket láthasson, és aszok színeit is beállíthassa.You may have to change your slicer selections to see all potential series values, and set their colors as well. Ha explicit módon ad meg egy színt egy vizualizációhoz a Tulajdonságok panelen, az importált téma nem vonatkozik egyik explicit módon definiált színre sem.If you explicitly set a color explicitly a single visual using the Properties pane, the imported theme does not apply to any of those explicitly defined colors.

Ha azt szeretné, hogy a téma az explicit módon kijelölt színekre is vonatkozzon, használja a Visszaállítás alapértelmezettre beállítást a vizualizáció Adatszínek szakaszában, így visszavonhatja az explicit színalkalmazást, és alkalmazhatja a témát.To allow the theme to apply to those explicitly selected colors, use Revert to default in the Data Colors section the visual to which the color has been explicitly set, to undo the explicit color application and allow the theme to apply.

Milyen helyzetekben nem társulnak a jelentéshez a jelentéstéma színei?Situations when report theme colors won't stick to your reports

Tegyük fel, hogy egyéni színkészletet (vagy egyedi színt) alkalmaz egy vizualizáció valamelyik adatpontjára a színválasztó Egyéni szín lehetőségének segítségével.Suppose you apply a custom color set (or individual color) to a particular data point in a visual by using the Custom color option in the color picker. Ha ezután egy jelentéstémát alkalmaz, azzal nem fogja felülírni az imént testre szabott adatpontot.When you apply a report theme, it does not override that customized data point color.

Vagy tegyük fel, hogy manuálisan állítja be egy adatpont színét a Téma színei szakaszban.Or, suppose you want to manually set the color of a data point color by using the Theme colors section. Új jelentéstéma alkalmazásakor ezek a színek nem fognak frissülni.When you apply a new report theme, those colors are not updated. Az alapértelmezett színek visszaállításához (ha azt szeretné, hogy azok frissüljenek egy új jelentéstéma alkalmazásakor) válassza a Visszaállítás alapértelmezettre lehetőséget, vagy egy színt a színválasztóban a Téma színei palettán.To get your default colors back, so they'll update when you apply a new report theme, select Revert to default, or select a color from the Theme colors palette in the color picker.

Visszaállítás alapértelmezettre

Számos Power BI-vizualizáció nem alkalmazza a jelentéstémákat.Many Power BI visuals won't apply to report themes.

Azonnal használható egyéni jelentéstémákCustom report theme files you can use right now

Meg szeretne ismerkedni a jelentéstémákkal?Want to get started with report themes? Tekintse meg az egyéni jelentéstémákat a témakatalógusban, vagy próbálja ki az alábbi, előre elkészített egyéni jelentéstémák JSON-fájljait, amelyeket letöltés után a Power BI Desktop-jelentésbe importálhat:Check out the custom report themes in the themes gallery or try the following ready-made custom report theme JSON files, which you can download and import into your Power BI Desktop report:

Íme néhány további jelentéstéma, amelyet kiindulási pontként használhat:Here are a few more report themes you can use as starting points:

A jelentéstémák színek segítségével tükrözhetik az Ön személyiségét, vagy a vállalat arculatát, esetleg az aktuális évszak, vagy ünnep hangulatát.Report themes can make your Power BI Desktop reports a colorful reflection of you, your organization, or even the current season or holiday.

Jelentéstémák exportálásaExport report themes

Az aktuálisan alkalmazott jelentéstémát exportálhatja közvetlenül a Power BI Desktopból egy JSON-fájlba.You can export the currently applied report theme directly from Power BI Desktop to a JSON file. Jelentéstéma exportálása után újra felhasználhatja azt más jelentésekben.After you export a report theme, you can then re-use it in other reports. Ezen a módon a legtöbb beépített téma JSON-fájlját is exportálhatja.This option lets you export the JSON file for most of the built-in themes. Az egyetlen kivétel az alapszintű Klasszikus és Alapértelmezett téma, amelyekre más importált témák épülnek.The only exceptions are the base themes, Classic and Default, which other themes build upon when imported.

A jelenleg alkalmazott téma exportálása Power BI Desktopról:To export the currently applied theme from Power BI Desktop:

 1. Válassza a nézet lehetőséget, és válassza ki a témák legördülő menüt.Select View and choose the Themes dropdown.

  Válassza a témák legördülő menüt.

 2. A legördülő menü alján válassza az aktuális téma mentése elemet.Near the bottom of the dropdown menu, select Save current theme.

 3. A Mentés másként párbeszédpanelen keresse meg azt a könyvtárat, amelybe a JSON-fájlt menteni szeretné, majd válassza a Mentés lehetőséget.From the Save As dialog box, browse to a directory in which to save the JSON file, and then select Save.

Jelentéstémát tartalmazó JSON-fájlok formátumaReport theme JSON file format

A téma JSON-fájlja alapesetben csak egyetlen kötelező sorral rendelkezik: ez a név.At its most basic level, the theme JSON file has only one required line: name.

{
  "name": "Custom Theme"
}

A név kivételével minden más szabadon választható, így a témafájlhoz csak a formázni kívánt tulajdonságokat kell hozzáadnia, a többihez tovább használhatja a Power BI alapértelmezett beállításait.Other than name, everything else is optional, which means you're free to only add the properties you specifically want to format to the theme file, and continue to use Power BI's defaults for the rest.

Témaszínek beállításaSetting theme colors

A név alatt az adatok színéhez kapcsolódó következő alapvető tulajdonságokat veheti fel:Under name, you can add the following basic data color-related properties:

 • dataColors (adatszínek): A Power BI Desktop-vizualizációkban szereplő adatokat megjelenítő alakzatok színezéséhez használható hexadecimális színkódok listája.dataColors: The list of color hexadecimal codes to use to color shapes that represent data in Power BI Desktop visuals. A lista annyi színt tartalmazhat, amennyit csak szeretne.This list can have as many or as few colors as you want. Ha a lista összes színét felhasználta, és a vizualizációhoz további színek szükségesek, a rendszer automatikusan visszavált a Power BI alapértelmezett színpalettájára.Once all colors from this list have been used, if the visual still needs more colors, it reverts back to using Power BI's default color palette.
 • , semleges, rossz: Ezek állítják be a vízesésdiagram és a KPI-vizualizáció által használt állapotszíneket.good, neutral, bad: These properties set the status colors used by the waterfall chart and the KPI visual.
 • maximum, közép, minimum, null: Ezek a színek állítják be a különböző színátmeneteket a feltételes formázás párbeszédpanelen.maximum, center, minimum, null: These colors set the various gradient colors in the conditional formatting dialog box.

A színeket meghatározó alapszintű téma a következőhöz hasonló:A basic theme that defines these colors might appear as follows:

{
  "name": "Custom Theme",
  "dataColors": [
    "#118DFF",
    "#12239E",
    "#E66C37",
    "#6B007B",
    "#E044A7",
    "#744EC2",
    "#D9B300",
    "#D64550",
    "#197278",
    "#1AAB40"
  ],
  "good": "#1AAB40",
  "neutral": "#D9B300",
  "bad": "#D64554",
  "maximum": "#118DFF",
  "center": "#D9B300",
  "minimum": "#DEEFFF",
  "null": "#FF7F48"
}

Szerkezeti színek beállításaSetting structural colors

A következő lépésben különböző színosztályokat vehet fe, például background (háttér) és firstLevelElements (első szintű elemek).Next, you can add various color classes, such as background and firstLevelElements. Ezek a színosztályok határozzák meg a jelentés olyan szerkezeti elemeinek színét, mint a tengely-rácsvonalak, a kiemelő színek és a vizualizáció elemeinek háttérszíne.These color classes set the structural colors for elements in the report, such as axis gridlines, highlight colors, and background colors for visual elements.

A formázható hat színosztály az alábbi táblázatban látható.The following table shows the six color classes you can format. A színosztályok neve a Téma testreszabása párbeszédpanel „Név és színek” területének „Speciális” részén megadott neveknek felel meg.The Color class names correspond to the names in the "Advanced" subsection of the "Name and Colors" section in the Customize theme dialog box.

SzínosztályColor class Ezt formázzaWhat it formats
firstLevelElementsfirstLevelElements
foreground (elavult)foreground (deprecated)
Feliratok háttérszíne (ha az adatpontok kívül vannak)Labels background color (when outside data points)
Trendvonal színeTrend line color
Szövegdoboz alapértelmezett színeTextbox default color
Táblázat- és mátrix-értékek és összegek betűszínek Adatsávok tengely színeTable and matrix values and totals font colors Data bars axis color
Kártya-adatfeliratokCard data labels
Kijelző képfelirat értékének színeGauge callout value color
KPI cél színeKPI goal color
KPI szöveg színeKPI text color
Szeletelő elem színe (Fókusz módban)Slicer item color (when in focus mode)
Szeletelő legördülő elem betűszíneSlicer dropdown item font color
Szeletelő numerikus bevitel betűszíneSlicer numeric input font color
Szeletelő fejléc betűszíneSlicer header font color
Pontdiagram arányvonal színeScatter chart ratio line color
Vonaldiagram előrejelzés-vonal színeLine chart forecast line color
Térképvezető vonal színeMap leader line color
Szűrő ablaktábla és kártya szövegszíneFilter pane and card text color
secondLevelElementssecondLevelElements
foregroundNeutralSecondary (elavult)foregroundNeutralSecondary (deprecated)
„világos” másodlagos szövegosztályok"light" secondary text classes
Címkék színeLabel colors
Jelmagyarázat címke színeLegend label color
Tengely címke színeAxis label color
Táblázat és mátrix fejlécének betűszíneTable and matrix header font color
Kijelző cél és célvezető vonal színeGauge target and target leader line color
KPI trend tengelyének színeKPI trend axis color
Szeletelő csúszka színeSlicer slider color
Szeletelő elem betűszíneSlicer item font color
Szeletelő körvonalának színeSlicer outline color
Vonaldiagram színe rámutatáskorLine chart hover color
Többsoros kártya címének színeMulti-row card title color
Menüszalag-diagram vonás színeRibbon chart stroke color
Alakzat leképezésének szegélyszíneShape map border color
Gomb szövegének betűszíneButton text font color
Gomb ikon vonalszíneButton icon line color
Gomb körvonalának színeButton outline color
thirdLevelElementsthirdLevelElements
backgroundLight (elavult)backgroundLight (deprecated)
Tengely rácsvonalának színeAxis gridline color
Táblázat és mátrix rács színeTable and matrix grid color
Szeletelő fejléc háttérszíne (Fókusz módban)Slicer header background color (when in focus mode)
Többsoros kártya körvonalának színeMulti-row card outline color
Alakzatkitöltés színeShape fill color
Kijelző ív háttérszíneGauge arc background color
Alkalmazott szűrőkártya háttérszíneApplied filter card background color
Ha a háttér = FFFFFF:When background = FFFFFF:
Gomb kitöltőszíne letiltvaDisabled button fill color
Gomb körvonalának színe letiltvaDisabled button outline color
fourthLevelElementsfourthLevelElements
foregroundNeutralTertiary (elavult)foregroundNeutralTertiary (deprecated)
jelmagyarázat halvány színelegend dimmed color
Kártya kategóriacímke színeCard category label color
Többsoros kártya kategóriacímke színeMulti-row card category labels color
Többsoros kártya sávszíneMulit-row card bar color
Tölcsérdiagram konverziós ráta vonás színeFunnel chart conversion rate stroke color
Gomb szövegének betűszíne letiltvaDisabled button text font color
Gomb ikon vonalszíne letiltvaDisabled button icon line color
háttérbackground Címkék háttérszíne (ha az adatpontok belül vannak)Labels background color (when inside data points)
Szeletelő legördülő elemeinek háttérszíneSlicer dropdown items background color
Fánkdiagram vonás színeDonut chart stroke color
Fatérkép vonás színeTreemap stroke color
Kombinált diagram háttérszíneCombo chart background color
Gomb kitöltőszíneButton fill color
Szűrő ablaktábla és elérhető szűrőkártya háttérszíneFilter pane and available filter card background color
secondaryBackgroundsecondaryBackground
backgroundNeutral (elavult)backgroundNeutral (deprecated)
Táblázat- és mátrixrács körvonalának színeTable and matrix grid outline color
Alakzat leképezésének alapértelmezett színeShape map default color
Menüszalag-diagram kitöltőszíne (ha a sorozategyeztetés ki van kapcsolva)Ribbon chart ribbon fill color (when match series option is turned off)
Ha a háttér != FFFFFF:When background != FFFFFF:
Gomb kitöltőszíne letiltvaDisabled button fill color
Gomb körvonalának színe letiltvaDisabled button outline color
tableAccenttableAccent Felülbírálja a táblázat- és mátrixrács körvonalának színét, ha vanOverrides table and matrix grid outline color when present

Ez a témaminta a színosztályokat állítja be:Here's a sample theme that sets the color classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "firstLevelElements": "#252423",
  "secondLevelElements": "#605E5C",
  "thirdLevelElements": "#F3F2F1",
  "fourthLevelElements": "#B3B0AD",
  "background": "#FFFFFF",
  "secondaryBackground": "#C8C6C4",
  "tableAccent": "#118DFF"
}

Tipp

Ha „sötét témát”, vagy a tipikus „fekete” firstLevelElements elemek „fehér” background háttéren stílustól eltérő más színes témát készít, mindig állítsa be a többi szerkezeti színt és az elsődleges szövegosztály színeit is.If you are authoring a "dark theme" or other colorful theme that diverges from the typical "black" firstLevelElements on "white" background style, be sure to also set the values for other structural colors and the primary text class colors. Így biztosítható, hogy (például) a diagramok háttérrel rendelkező adatfeliratai ne üssenek el a várt stílustól és olvashatóak legyenek, valamint hogy a tengely-rácsvonalak is jól látsszanak.This will ensure that (for example) data labels on charts with a label background will match the anticipated style and be readable, as well as ensuring axis gridlines are visible.

Formázott szöveg alapértelmezéseinek beállításaSetting formatted text defaults

Ezt követően szövegosztályokat adhat a JSON-fájlhoz.Next up, you can add text classes to your JSON file. Ezek hasonlítanak a színosztályokhoz, de a funkciójuk az, hogy a jelentésben szereplő szövegcsoportok betűinek nagyságát, színét és családját frissíthesse velük.Text classes are similar to color classes, but are designed to allow you to update the font size, color, and family for groups of text across your report.

12 szövegosztály van, de csak négyet kell beállítania a jelentésben szereplő különböző szövegcsoportokhoz: ezek az úgynevezett elsődleges osztályok.There are 12 text classes, but you need to set only four classes, called primary classes, to change all of the text formatting in your report. Ez a négy elsődleges osztály a Téma testreszabása párbeszédpanel ”Szöveg” területén állítható be: Az „Általános” címszó a feliratokra, a „Cím” a címekre, a „Kártyák és KPI-k” a képfeliratokra, a „Lapfejlécek” pedig fejlécekre vonatkozik.These four primary classes can be set in the Customize theme dialog box under the "Text" section: "General" corresponds to label, "Title" to title, "Cards and KPIs" to callout, and "Tab headers" to header.

A többi szövegosztály, a másodlagos osztályok, automatikusan származtatják tulajdonságaikat a társított elsődleges osztályokból.Other text classes, considered secondary classes, automatically derive their properties from their associated primary classes. A másodlagos osztályok gyakran választanak halványabb színárnyalatot vagy arányosan nagyobb, illetve kisebb szövegméretet az elsődleges osztályokból.Often, a secondary class selects a lighter shade of text color, or a percentage large or smaller text size compared to the primary class.

Vegyük példának a címke osztályt.Take the label class as an example. A címke osztály alapértelmezett formázása Segoe UI, #252423 (sötétszürke szín) és 12 pontos betűméret.The default formatting for the label class is Segoe UI, #252423 (a dark grey color), and 12 point. Ez az osztály a tábla és a mátrix értékeit formázza.This class is used to format the values in the table and matrix. A táblázatban és a mátrixban szereplő végösszegek általában hasonló formázást kapnak, de a kiemelés kedvéért félkövér változatban, így a félkövér címkeosztályt használják. Ezt az osztályt azonban nem kell megadnia a téma JSON-fájljában; a Power BI ezt automatikusan megteszi.Typically, the totals in a table or matrix have similar formatting, but are bolded with the bold label class so they stand out. However, you don't need to specify that class in the theme JSON; Power BI does so automatically. Ha később úgy dönt, hogy 14 pontos betűmérettel rendelkező címkét ad meg a témában, nem kell frissítenie a félkövér címke osztályt, mivel az örökli a címke osztály szövegformázását.Later, if you decide to specify labels that have a 14-point font in your theme, you don't need to also update the bold label class, because it inherits text formatting from the label class.

Az alábbi táblázat az alábbi adatokat tartalmazza:The following table shows the following information:

 • A négy elsődleges szövegosztályt, az általuk elvégzett formázást, és az alapértelmezett beállításokatEach of the four primary text classes, what it formats, and its default settings
 • Az összes másodlagos osztályt, az általuk végrehajtott formázásokat, és azt az alapértelmezett beállítást, ami egyedi az elsődleges osztályhoz képestEach secondary class, what it formats, and its default setting that's unique compared to the primary class
Elsődleges osztályPrimary class Másodlagos osztályokSecondary classes JSON-osztály neveJSON class name Alapértelmezett beállításokDefault settings Társított vizualizációs objektumokAssociated visual objects
KépfeliratCallout N.A.N/A képfeliratcallout DINDIN
#252423#252423
45pt45pt
Kártya-adatfeliratokCard data labels
KPI-kijelzőkKPI indicators
FejlécHeader N.A.N/A fejlécheader Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold
#252423#252423
12pt12pt
Főbb befolyásolók fejléceiKey influencers headers
CímTitle címtitle DINDIN
#252423#252423
12pt12pt
Kategória tengely neveCategory axis title
Értéktengely neveValue axis title
Többsoros kártya címe *Multi-row card title *
Szeletelő fejléceSlicer header
- Nagy címLarge title largeTitlelargeTitle 14pt14pt Vizualizáció címeVisual title
CímkeLabel címkelabel Segoe UISegoe UI
#252423#252423
10pt10pt
Tábla és mátrix oszlopainak fejléceiTable and matrix column headers
Mátrix sorazonosítókMatrix row headers
Táblázat és mátrix rácsTable and matrix grid
Táblázat és mátrix értékekTable and matrix values
- FélkövérSemibold semiboldLabelsemiboldLabel Segoe UI SemiboldSegoe UI Semibold Főbb befolyásolók profiljának szövegeKey influencers profile text
- NagyLarge largeLabellargeLabel 12pt12pt Többsoros kártya-adatfeliratokMulti-row card data labels
- KicsiSmall smallLabelsmallLabel 9pt9pt Referenciavonalak címkéi *Reference line labels *
Szeletelő adattartomány címkéiSlicer date range labels
Szeletelő numerikus bevitel szövegstílusaSlicer numeric input text style
Szeletelő keresődobozSlicer search box
Főbb befolyásolók befolyásolószövegeiKey influencers influencer text
- VilágosLight lightLabellightLabel #605E5C#605E5C Jelmagyarázat szövegeLegend text
Gomb szövegeButton text
Kategória tengelycímkékCategory Axis labels
Tölcsérdiagram adatcímkékFunnel chart data labels
Tölcsérdiagram konverziós ráta címkékFunnel chart conversion rate labels
Kijelző célGauge target
Pontdiagram kategóriacímkeScatter chart category label
Szeletelő elemekSlicer items
- FélkövérBold boldLabelboldLabel Segoe UI BoldSegoe UI Bold Mátrix részösszegekMatrix subtotals
Mátrix végösszegekMatrix grand totals
Táblázat végösszegekTable totals
- Nagy és világosLarge and Light largeLightLabellargeLightLabel #605E5C#605E5C
12pt12pt
Kártya kategóriacímkékCard category labels
Kijelző címkékGauge labels
Többsoros kártya kategóriacímkékMulti-row card category labels
- Kicsi és világosSmall and Light smallLightLabelsmallLightLabel #605E5C#605E5C
9pt9pt
AdatfeliratokData labels
Érték tengelycímkékValue axis labels

* A csillaggal jelölt elemek is a jelentéstéma első adatszínével vannak színezve.* Starred items are also colored based on the first data color of the report theme.

Tipp

A szövegosztályok világos változatai a fentiekben definiált szerkezeti színekből veszik a világos színt.The light variations of text classes take their light color from the structural colors defined above. Ha „sötét témát” készít, mindig állítsa be a „firstLevelElements” (az elsődleges szövegszínnel azonos), a „secondLevelElements” (a kívánt „világos” szövegszínnel azonos) és a „background” (az első és második szintű elemek színével is kellően kontrasztos) színt is.If you are authoring a "dark theme," be sure to also set the colors "firstLevelElements" (matching the primary text color), "secondLevelElements" (matching the anticipated "light" color for text), and "background" (with sufficient contrast to both first- and second-level elements colors).

Ez a mintatéma csak az elsődleges szövegosztályokat állítja be:Here's an example theme that sets only the primary text classes:

{
  "name": "Custom Theme",
  "textClasses": {
    "callout": {
      "fontSize": 45,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "title": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "DIN",
      "color": "#252423"
    },
    "header": {
      "fontSize": 12,
      "fontFace": "Segoe UI Semibold",
      "color": "#252423"
    },
    "label": {
      "fontSize": 10,
      "fontFace": "Segoe UI",
      "color": "#252423"
    }
  }
}

Mivel a másodlagos osztályok az elsődleges osztályoktól örökölnek tulajdonságokat, ezeket nem kell beállítania a témafájlban.Because secondary classes inherit from the primary classes, you don't need to set them in your theme file. Azonban ha nincs megelégedve az öröklési szabályokkal (például nem szeretné, ha a végösszegek a táblázat többi értékének félkövér változatában szerepelnének), explicit módon is formázhatja a témafájlban található másodlagos osztályokat, az elsődleges osztályokhoz hasonlóan.However, if you don't like the inheritance rules (for example, if you don't want your totals to be a bolded version of the values in a table), you can explicitly format the secondary classes in the theme file, just like you can format the primary classes.

Vizualizációtulajdonságok alapértelmezéseinek beállítása (visualStyles)Setting visual property defaults (visualStyles)

Végül pedig, ha egy bővített, a jelentések összes vizualizáció-formázását jóval részletesebben szabályozó JSON-fájlt szeretne létrehozni, akkor beszúrhat egy visualStyles nevű szakaszt a JSON-fájlba, amellyel beágyazhatja a formázási beállításokat.Lastly, to create an extended-format JSON file, with more detailed and granular control over all visual formatting in a report, add a visualStyles section to the JSON file to nest the formatting specifics. Az alábbi sablon a visualStyles szakaszra mutat példát:Here's a templated example of the visualStyles section:

  "visualStyles": {
    "<visualName>": {
      "<styleName>": {
        "<cardName>": [{
          "<propertyName>": <propertyValue>
        }]
      }
    }
  }

A visualName és a cardName szakaszokban használjon egy adott vizualizáció- és kártyanevet.For the visualName and cardName sections, use a specific visual and card name. Jelenleg a styleName mindig egy csillag jel (*), de egy későbbi kiadásban különböző stílusokat hozhat létre a vizualizációkhoz, és elnevezheti őket (a táblázat és mátrix stílus-funkciójához hasonlóan).Currently, the styleName is always an asterisk (*), but in a future release you'll be able to create different styles for your visuals and give them names (similar to the table and matrix style feature). A propertyName a formázási lehetőség neve, a propertyValue pedig a formázási lehetőség értéke.propertyName is the name of the formatting option and propertyValue is the value for that formatting option.

A visualName és a cardName esetén használja az idézőjelek közé helyezett csillag karaktert, ha a beállítást minden olyan vizualizációra vagy kártyára alkalmazni szeretné, amely rendelkezik egy tulajdonsággal.For visualName and cardName, use an asterisk in quotes if you want that setting to apply to all visuals or cards that have a property. Ha a vizualizáció és a kártya neve helyett is a csillagjelet használja, hatékonyan alkalmazhatja a beállítást az egész jelentésre, például ugyanazt a betűméretet vagy konkrét betűosztályt használhatja minden szöveghez, minden vizualizációban.If you use an asterisk for both the visual and card name, you're effectively applying a setting globally in your report, such as a font size or specific font family for all text across all visuals.

Ez a minta néhány tulajdonság beállítását mutatja be a vizuális stílusokon keresztül:Here's an example that sets a few properties through the visual styles:

{
  "name":"Custom Theme",
  "visualStyles":{
   "*": {
     "*": {
      "*": [{
        "wordWrap": true
      }],
      "categoryAxis": [{
        "gridlineStyle": "dotted"
      }],
      "filterCard": [
       {
        "$id": "Applied",
        "foregroundColor": {"solid": {"color": "#252423" } }
       },
       {
        "$id":"Available",
        "border": true
       }
      ]
     }
   },
   "scatterChart": {
     "*": {
      "bubbles": [{
         "bubbleSize": -10
      }]
     }
   }
  }
}

Ez a példa a következő beállításokat végzi el:This example makes the following settings:

 • Sortörés bekapcsolása mindenholTurns on word wrap everywhere
 • Rácsvonal stílusának pontozottra állítása minden, kategóriatengellyel rendelkező vizualizációbanSets the gridline style to dotted for all visuals with a category axis
 • Formázás beállítása az elérhető és alkalmazott szűrőkártyákhoz (figyelje meg a „$id” elemet használó formátumot a szűrőkártyák verzióinak beállításánál)Sets some formatting for the available and applied filter cards (note the format using "$id" to set the different versions of the filter cards)
 • Buborék méretének beállítása pontdiagramokhoz, -10 értékre.Sets the bubble size for scatter charts to -10.

Megjegyzés

Csak azokat a formázási elemeket kell megadnia, amelyeket módosítani szeretne.You need only specify the formatting elements you want to adjust. A JSON-fájlban nem szereplő formázási elemek az alapértelmezett értékeket és beállításokat veszik fel.Any formatting elements that aren't included in the JSON file revert to their default values and settings.

visualStyles definíciólistavisualStyles definition list

Az ebben a szakaszban szereplő táblázatok a JSON-fájl létrehozásához szükséges vizualizációneveket (visualName), kártyaneveket (cardName), tulajdonságneveket (propertyName) és enumerálásokat adják meg.The tables in this section define visual names (visualName), card names (cardName), property names (propertyName), and the enumerations that are necessary to create your JSON file.

visualName-értékekvisualName values
areaChartareaChart
barChartbarChart
basicShapebasicShape
cardcard
clusteredBarChartclusteredBarChart
clusteredColumnChartclusteredColumnChart
columnChartcolumnChart
comboChartcomboChart
donutChartdonutChart
filledMapfilledMap
funnelfunnel
gaugegauge
hundredPercentStackedBarCharthundredPercentStackedBarChart
hundredPercentStackedColumnCharthundredPercentStackedColumnChart
imageimage
kpikpi
lineChartlineChart
lineClusteredColumnComboChartlineClusteredColumnComboChart
lineStackedColumnComboChartlineStackedColumnComboChart
mapmap
multiRowCardmultiRowCard
pieChartpieChart
pivotTablepivotTable
ribbonChartribbonChart
scatterChartscatterChart
shapeMapshapeMap
slicerslicer
stackedAreaChartstackedAreaChart
tableExtableEx
treemaptreemap
waterfallChartwaterfallChart

Az alábbi tábla cardName értékeket határoz meg.The following table defines cardName values. Az egyes cellákban szereplő első érték a JSON-fájl kifejezés.The first value in each cell is the JSON file term. A második érték a kártyának a Power BI Desktop felhasználói felületén megjelenített neve.The second value is the name of the card as seen in the Power BI Desktop user interface.

cardName-értékekcardName values
axis: Mérőtengelyaxis: Gauge axis
breakdown: Lebontásbreakdown: Breakdown
bubbles: Buborékokbubbles: Bubbles
calloutValue: Buborék értékecalloutValue: Callout Value
card: Kártyacard: Card
cardTitle: Kártya címecardTitle: Card Title
categoryAxis: X tengelycategoryAxis: X-Axis
categoryLabels: KategóriacímkékcategoryLabels: Category labels
columnFormatting: MezőformázáscolumnFormatting: Field formatting
columnHeaders: OszlopfejlécekcolumnHeaders: Column headers
dataLabels: AdatfeliratokdataLabels: Data labels
fill: Kitöltésfill: Fill
fillPoint: Kitöltési pontfillPoint: Fill point
forecast: Előrejelzésforecast: Forecast
general: Általánosgeneral: General
goals: Célokgoals: Goals
grid: Rácsgrid: Grid
header: Fejlécheader: Header
imageScaling: MéretezésimageScaling: Scaling
indicator: Jelzőindicator: Indicator
items: Elemekitems: Items
labels: Adatfeliratoklabels: Data labels
legend: Jelmagyarázatlegend: Legend
lineStyles: AlakzatoklineStyles: Shapes
mapControls: TérképvezérlőkmapControls: Map controls
mapStyles: TérképstílusokmapStyles: Map styles
numericInputStyle: SzámbeviteleknumericInputStyle: Numeric inputs
percentBarLabel: ÁrfolyamcímkepercentBarLabel: Conversion Rate Label
plotArea: RajzterületplotArea: Plot Area
plotAreaShading: SzimmetriaárnyékolásplotAreaShading: Symmetry shading
ratioLine: ArányvonalratioLine: Ratio line
referenceLine: Állandó-vonalreferenceLine: Constant Line
ribbonChart: MenüszalagokribbonChart: Ribbons
rotation: Elforgatásrotation: Rotation
rowHeaders: SorazonosítókrowHeaders: Row headers
selection: Kijelölési vezérlőkselection: Selection Controls
sentimentColors: HangulatszíneksentimentColors: Sentiment colors
shape: Alakzatshape: Shape
slider: Csúszkaslider: Slider
status: Színkódokstatus: Color coding
subTotals: RészösszegeksubTotals: Subtotals
target: Céltarget: Target
total: Végösszegtotal: Grand total
trend: Trendvonaltrend: Trend Line
trendline: Trendtengelytrendline: Trend axis
valueAxis: Y tengelyvalueAxis: Y-Axis
values: Értékekvalues: Values
wordWrap: SortöréswordWrap: Word wrap
xAxisReferenceLine: Állandó-vonal az X tengelyenxAxisReferenceLine: X-Axis Constant Line
y1AxisReferenceLine: Állandó-vonaly1AxisReferenceLine: Constant Line
zoom: Nagyítászoom: Zoom

Az egyes kártyákon belüli tulajdonságokProperties within each card

A következő szakasz az egyes kártyákon belüli tulajdonságokat határozza meg.The following section defines the properties within each card. A kártya neve után az egyes tulajdonságok neve következik.The card name is followed by each property name. Minden tulajdonság esetén a formázás ablaktábla megjelenítésekor látható név, a formázási lehetőség által végzett művelet leírása, és a formázási lehetőség típusa.For each property: the name you see if the formatting pane is displayed, a description of what the formatting option does, and the type of the formatting option. Ez a módszer megmutatja, hogy milyen értékeket használhat a témafájlban.This approach lets you know what kind of values you can use in your theme file.

A dateTime érték meghatározásakor a dátumnak aposztrófok közötti ISO-formátumú dátumnak kell lennie, amely a „datetime” kifejezéssel kezdődik.When you're using dateTime, the date must be an ISO date in single quotes, with datetime at the beginning. Lásd a következő példát:See the following example:

„datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'”"datetime'2011-10-05T14:48:00.000Z'"

A Boole-értékek értéke true (igaz) vagy false (hamis).Booleans are either true or false. A sztringeknek idézőjelek között kell szerepelniük, például "ez egy sztring".Strings must be in double quotes, as in "this is a string". A számok csak az értéket magát jelzik, idézőjelek nélkül.Numbers are just the value itself, not in quotes.

A színeket a következő formátumban kell megadni úgy, a példában szereplő „FFFFFF” helyére az egyéni hexadecimális kód kerüljön:Colors use the following format, where your custom hexadecimal code replaces "FFFFFF" is in the following example:

{ "solid": { "color": "#FFFFFF" } }

Az enumerálás általában a legördülő listák formázásánál használatos, és azt jelenti, hogy az elem az ablaktáblán lévő bármely lehetőséghez beállítható, például a „RightCenter” a jelmagyarázat pozíciójához, vagy a „Data value, percent of total” (Adatérték, az összes százaléka) a tortadiagram adatcímkéjéhez.An enumeration, most commonly used for drop-down formatting options, means it can be set to any of the options seen in the pane, for example "RightCenter" for legend position or "Data value, percent of total" for pie data label. Az enumerálások listája a tulajdonságlista alatt látható.The enumeration options are shown below the property list.

{
   "general":{
    "responsive": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "(Preview) Responsive"
     ],
     "description": [
      "The visual will adapt to size changes"
     ]
    },
    "legend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select the location for the legend"
     ]
    },
    "showTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Display a title for legend symbols"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "categoryAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "axisType": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Type"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the X-axis",
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "concatenateLabels": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Concatenate labels"
     ],
     "description": [
      "Always concatenate levels of the hierarchy instead of drawing the hierarchy."
     ]
    },
    "preferredCategoryWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Minimum category width"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "duration": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "valueAxis": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "axisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "start": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "end": {
     "type": [
      "numeric",
      "dateTime"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "showAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis",
      "Title for the X-axis"
     ]
    },
    "axisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "labelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "titleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "titleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "titleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    },
    "axisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Column)"
     ]
    },
    "secShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show secondary"
     ]
    },
    "alignZeros": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Align zeros"
     ],
     "description": [
      "Align the zero tick marks for both value axes"
     ]
    },
    "secAxisLabel": {
     "type": [
      "none"
     ],
     "displayName": [
      "Y-Axis (Line)"
     ]
    },
    "secPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Select left or right"
     ]
    },
    "secAxisScale": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Scale type"
     ]
    },
    "secStart": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Start"
     ],
     "description": [
      "Enter a starting value (optional)"
     ]
    },
    "secEnd": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "End"
     ],
     "description": [
      "Enter an ending value (optional)"
     ]
    },
    "secShowAxisTitle": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Title"
     ],
     "description": [
      "Title for the Y-axis"
     ]
    },
    "secAxisStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ]
    },
    "secLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    },
    "secFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "secLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "secLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "secTitleColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Title color"
     ]
    },
    "secTitleFontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "secTitleFontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Title text size"
     ]
    }
   },
   "dataPoint": {
    "defaultColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "fill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill"
     ]
    },
    "defaultCategoryColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Default color",
      "Default Column Color"
     ]
    },
    "showAllDataPoints": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show all"
     ]
    }
   },
   "labels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "showAll": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "labelDensity": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Label density"
     ]
    },
    "labelOrientation": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Orientation"
     ]
    },
    "labelPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ]
    },
    "percentageLabelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "% decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the percentages"
     ]
    },
    "labelStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Label style"
     ]
    }
   },
   "lineStyles": {
    "strokeWidth": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stroke width"
     ]
    },
    "strokeLineJoin": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Join type"
     ]
    },
    "lineStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "showMarker": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show marker"
     ]
    },
    "markerShape": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Marker shape"
     ]
    },
    "markerSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Marker size"
     ]
    },
    "markerColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Marker color"
     ]
    },
    "showSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Customize series",
      "Show"
     ]
    },
    "shadeArea": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Shade area"
     ]
    }
   },
   "plotArea": {
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "trend": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set trend line name"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set trend line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for trend line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Style"
     ],
     "description": [
      "Set trend line style"
     ]
    },
    "combineSeries": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Combine Series"
     ],
     "description": [
      "Show one trend line per series or combine"
     ]
    }
   },
   "y1AxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "referenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set reference line name"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "line": {
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "weight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Weight"
     ]
    },
    "roundEdge": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Round edges"
     ]
    }
   },
   "fill": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fillColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Fill color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "rotation": {
    "angle": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Rotation"
     ]
    }
   },
   "categoryLabels": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "wordWrap": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "dataLabels": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "cardTitle": {
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "card": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "barShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show bar"
     ],
     "description": [
      "Display a bar to the left side of the card as an accent"
     ]
    },
    "barColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bar color"
     ]
    },
    "barWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Bar thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the bar in pixels"
     ]
    },
    "cardPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Padding"
     ],
     "description": [
      "Background"
     ]
    },
    "cardBackground": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "percentBarLabel": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "axis": {
    "min": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Min"
     ]
    },
    "max": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Max"
     ]
    },
    "target": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Target"
     ]
    }
   },
   "target": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "calloutValue": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Select color for data labels"
     ]
    },
    "labelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "labelPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    }
   },
   "forecast": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "displayName": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Name"
     ],
     "description": [
      "Set forecast name"
     ]
    },
    "confidenceBandStyle": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Confidence band style"
     ],
     "description": [
      "Set forecast confidence band style"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set forecast line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "transform": {
     "type": [
      "queryTransform"
     ]
    }
   },
   "bubbles": {
    "bubbleSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Size"
     ]
    }
   },
   "mapControls": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ]
    },
    "zoomLevel": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLatitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    },
    "centerLongitude": {
     "type": [
      "numeric"
     ]
    }
   },
   "mapStyles": {
    "mapTheme": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Theme"
     ]
    }
   },
   "shape": {
    "map": {
     "type": [
      "geoJson"
     ]
    },
    "projectionEnum": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Projection"
     ],
     "description": [
      "Projection"
     ]
    }
   },
   "zoom": {
    "autoZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on shapes with available data"
     ]
    },
    "selectionZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Selection zoom"
     ],
     "description": [
      "Zoom in on selected shapes"
     ]
    },
    "manualZoom": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Manual zoom"
     ],
     "description": [
      "Allow user to zoom and pan"
     ]
    }
   },
   "xAxisReferenceLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "value": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value"
     ],
     "description": [
      "Set reference line numeric value"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for reference line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    },
    "position": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Position"
     ],
     "description": [
      "Arrange relative to chart data points"
     ]
    },
    "dataLabelShow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Data label"
     ],
     "description": [
      "Display a data label for the reference line"
     ]
    },
    "dataLabelColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set the reference line data label color"
     ]
    },
    "dataLabelDecimalPoints": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Decimal Places"
     ]
    },
    "dataLabelHorizontalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Horizontal Position"
     ],
     "description": [
      "Set the horizontal position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelVerticalPosition": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Vertical Position"
     ],
     "description": [
      "Set the vertical position for the reference line data label"
     ]
    },
    "dataLabelDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    }
   },
   "fillPoint": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "colorByCategory": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "plotAreaShading": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "upperShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Upper shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the upper region"
     ]
    },
    "lowerShadingColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Lower shading"
     ],
     "description": [
      "Shading color of the lower region"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for background color"
     ]
    }
   },
   "ratioLine": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "lineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ],
     "description": [
      "Set reference line color"
     ]
    },
    "transparency": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Transparency"
     ],
     "description": [
      "Set transparency for line color"
     ]
    },
    "style": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Line style"
     ]
    }
   },
   "grid": {
    "outlineColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Outline color"
     ],
     "description": [
      "Color of the outline"
     ]
    },
    "outlineWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Outline weight"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the outline in pixels"
     ]
    },
    "gridVertical": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the vertical gridlines"
     ]
    },
    "gridVerticalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Vert grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the vertical gridlines in pixels"
     ]
    },
    "gridHorizontal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid"
     ],
     "description": [
      "Show/Hide the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid color"
     ],
     "description": [
      "Color for the horizontal gridlines"
     ]
    },
    "gridHorizontalWeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Horiz grid thickness"
     ],
     "description": [
      "Thickness of the horizontal gridlines in pixels"
     ]
    },
    "rowPadding": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Row padding"
     ],
     "description": [
      "Padding in pixels applied to top and bottom of every row"
     ]
    },
    "imageHeight": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Image height"
     ],
     "description": [
      "The height of images in pixels"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "autoSizeColumnWidth": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Auto-size column width"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "values": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color scales"
     ]
    },
    "fontColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the odd rows"
     ]
    },
    "backColorPrimary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the odd rows"
     ]
    },
    "fontColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the even rows"
     ]
    },
    "backColorSecondary": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Alternate background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the even rows"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "bandedRowHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Banded row style"
     ],
     "description": [
      "Apply banded row style to the last level of the row group headers, using the colors of the values."
     ]
    },
    "valuesOnRow": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show on rows"
     ],
     "description": [
      "Show values in row groups rather than columns"
     ]
    }
   },
   "total": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    },
    "totals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Totals"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    }
   },
   "columnFormatting": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "styleHeader": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color header"
     ]
    },
    "styleValues": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color values"
     ]
    },
    "styleTotal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color total"
     ]
    },
    "styleSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Color subtotals"
     ]
    }
   },
   "rowHeaders": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "wordWrap": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Word wrap"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "stepped": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout"
     ],
     "description": [
      "Render row headers with stepped layout"
     ]
    },
    "steppedLayoutIndentation": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Stepped layout indentation"
     ],
     "description": [
      "Set the indentation, in pixels, applied to row headers"
     ]
    },
    "urlIcon": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "URL icon"
     ],
     "description": [
      "Show an icon instead of the full URL"
     ]
    }
   },
   "subTotals": {
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "backColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background color"
     ],
     "description": [
      "Background color of the cells"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "fontSize": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "rowSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total row"
     ]
    },
    "columnSubtotals": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Total column"
     ]
    },
    "applyToHeaders": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Apply to labels"
     ]
    }
   },
   "selection": {
    "selectAllCheckboxEnabled": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Select All"
     ]
    },
    "singleSelect": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Single Select"
     ]
    }
   },
   "header": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "items": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    },
    "outline": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Outline"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    }
   },
   "numericInputStyle": {
    "fontColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Font color"
     ],
     "description": [
      "Font color of the cells"
     ]
    },
    "textSize": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Text Size"
     ]
    },
    "fontFamily": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Font family"
     ]
    },
    "background": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Background"
     ]
    }
   },
   "slider": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    },
    "color": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Color"
     ]
    }
   },
   "dateRange": {
    "includeToday": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Include today"
     ]
    }
   },
   "sentimentColors": {
    "increaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Increase"
     ]
    },
    "decreaseFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Decrease"
     ]
    },
    "totalFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Total"
     ]
    },
    "otherFill": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Other"
     ]
    }
   },
   "breakdown": {
    "maxBreakdowns": {
     "type": [
      "integer"
     ],
     "displayName": [
      "Max breakdowns"
     ],
     "description": [
      "The number of individual breakdowns to show (rest grouped into Other)"
     ]
    }
   },
   "indicator": {
    "indicatorDisplayUnits": {
     "type": [
      "formatting"
     ],
     "displayName": [
      "Display units"
     ],
     "description": [
      "Select the units (millions, billions, etc.)"
     ]
    },
    "indicatorPrecision": {
     "type": [
      "numeric"
     ],
     "displayName": [
      "Value decimal places"
     ],
     "description": [
      "Select the number of decimal places to display for the values"
     ]
    },
    "kpiFormat": {
     "type": [
      "text"
     ],
     "displayName": [
      "Format"
     ]
    }
   },
   "trendline": {
    "show": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Show"
     ]
    }
   },
   "goals": {
    "showGoal": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Goal"
     ]
    },
    "showDistance": {
     "type": [
      "bool"
     ],
     "displayName": [
      "Distance"
     ]
    }
   },
   "status": {
    "direction": {
     "type": [
      "enumeration"
     ],
     "displayName": [
      "Direction"
     ]
    },
    "goodColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Good Color"
     ]
    },
    "neutralColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Neutral Color"
     ]
    },
    "badColor": {
     "type": [
      "fill"
     ],
     "displayName": [
      "Bad Color"
     ]
    }
   }

Enumerálások a JSON-fájlbanEnumerations in the JSON file

A következő szakasz a JSON-fájlban használható enumerálásokat határozza meg.The following section defines the enumerations that you can use in the JSON file.

  {
    "legend": {
      "position": [
        {
          "value": "Top",
          "displayName": "Top"
        },
        {
          "value": "Bottom",
          "displayName": "Bottom"
        },
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        },
        {
          "value": "TopCenter",
          "displayName": "Top Center"
        },
        {
          "value": "BottomCenter",
          "displayName": "Bottom Center"
        },
        {
          "value": "LeftCenter",
          "displayName": "Left Center"
        },
        {
          "value": "RightCenter",
          "displayName": "Right center"
        }
      ],
      "legendMarkerRendering": [
        {
          "value": "markerOnly",
          "displayName": "Markers only"
        },
        {
          "value": "lineAndMarker",
          "displayName": "Line and markers"
        },
        {
          "value": "lineOnly",
          "displayName": "Line only"
        }
      ]
    },
    "categoryAxis": {
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisType": [
        {
          "value": "Scalar",
          "displayName": "Continuous"
        },
        {
          "value": "Categorical",
          "displayName": "Categorical"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ]
    },
    "valueAxis": {
      "position": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "axisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "axisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ],
      "gridlineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "secPosition": [
        {
          "value": "Left",
          "displayName": "Left"
        },
        {
          "value": "Right",
          "displayName": "Right"
        }
      ],
      "secAxisScale": [
        {
          "value": "linear",
          "displayName": "Linear"
        },
        {
          "value": "log",
          "displayName": "Log"
        }
      ],
      "secAxisStyle": [
        {
          "value": "showTitleOnly",
          "displayName": "Show title only"
        },
        {
          "value": "showUnitOnly",
          "displayName": "Show unit only"
        },
        {
          "value": "showBoth",
          "displayName": "Show both"
        }
      ]
    },
    "lineStyles": {
      "strokeLineJoin": [
        {
          "value": "miter",
          "displayName": "Miter"
        },
        {
          "value": "round",
          "displayName": "Round"
        },
        {
          "value": "bevel",
          "displayName": "Bevel"
        }
      ],
      "lineStyle": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
        }
      ],
      "markerShape": [
        {
          "value": "circle",
          "displayName": "●"
        },
        {
          "value": "square",
          "displayName": "■"
        },
        {
          "value": "diamond",
          "displayName": "◆"
        },
        {
          "value": "triangle",
          "displayName": "▲"
        },
        {
          "value": "x",
          "displayName": "☓"
        },
        {
          "value": "shortDash",
          "displayName": " -"
        },
        {
          "value": "longDash",
          "displayName": "—"
        },
        {
          "value": "plus",
          "displayName": "+"
        }
      ]
    },
    "trend": {
      "style": [
        {
          "value": "dashed",
          "displayName": "Dashed"
        },
        {
          "value": "solid",
          "displayName": "Solid"
        },
        {
          "value": "dotted",
          "displayName": "Dotted"
      }
    ]
  },
  "y1AxisReferenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
      {
        "value": "Value",
        "displayName": "Value"
      },
      {
        "value": "Name",
        "displayName": "Name"
      },
      {
        "value": "ValueAndName",
        "displayName": "Name and Value"
      }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
      {
        "value": "left",
        "displayName": "Left"
      },
      {
        "value": "right",
        "displayName": "Right"
      }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
      {
        "value": "above",
        "displayName": "Above"
      },
      {
        "value": "under",
        "displayName": "Under"
      }
    ]
  },
  "referenceLine": {
    "style": [
      {
        "value": "dashed",
        "displayName": "Dashed"
      },
      {
        "value": "solid",
        "displayName": "Solid"
      },
      {
        "value": "dotted",
        "displayName": "Dotted"
      }
    ],
    "position": [
      {
        "value": "back",
        "displayName": "Behind"
      },
      {
        "value": "front",
        "displayName": "In Front"
      }
    ],
    "dataLabelText": [
   {
    "value": "Value",
    "displayName": "Value"
   },
   {
    "value": "Name",
    "displayName": "Name"
   },
   {
    "value": "ValueAndName",
    "displayName": "Name and Value"
   }
  ],
  "dataLabelHorizontalPosition": [
   {
    "value": "left",
    "displayName": "Left"
   },
   {
    "value": "right",
    "displayName": "Right"
   }
  ],
  "dataLabelVerticalPosition": [
   {
    "value": "above",
    "displayName": "Above"
   },
   {
    "value": "under",
    "displayName": "Under"
   }
  ]
  },
  "labels": {
  "labelOrientation": [
   {
    "value": "vertical",
    "displayName": "Vertical"
   },
   {
    "value": "horizontal",
    "displayName": "Horizontal"
   }
  ],
  "labelPosition": [
   {
    "value": "Auto",
    "displayName": "Auto"
   },
   {
    "value": "InsideEnd",
    "displayName": "Inside End"
   },
   {
    "value": "OutsideEnd",
    "displayName": "Outside End"
   },
   {
    "value": "InsideCenter",
    "displayName": "Inside Center"
   },
   {
    "value": "InsideBase",
    "displayName": "Inside Base"
   }
  ],
  "labelStyle": [
   {
    "value": "Category",
    "displayName": "Category"
   },
   {
    "value": "Data",
    "displayName": "Data value"
   },
   {
    "value": "Percent of total",
    "displayName": "Percent of total"
   },
   {
    "value": "Both",
    "displayName": "Category, data value"
   },
   {
    "value": "Category, percent of total",
    "displayName": "Category, percent of total"
   },
   {
    "value": "Data value, percent of total",
    "displayName": "Data value, percent of total"
   },
   {
    "value": "Category, data value, percent of total",
    "displayName": "All detail labels"
   }
   ]
  },
  "card": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
     ]
  },
  "imageScaling": {
    "imageScalingType": [
     {
      "value": "Normal",
      "displayName": "Normal"
     },
     {
      "value": "Fit",
      "displayName": "Fit"
     },
     {
      "value": "Fill",
      "displayName": "Fill"
     }
    ]
  },
  "forecast": {
    "confidenceBandStyle": [
     {
      "value": "fill",
      "displayName": "Fill"
     },
     {
      "value": "line",
      "displayName": "Line"
     },
     {
      "value": "none",
      "displayName": "None"
     }
    ],
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "mapStyles": {
    "mapTheme": [
     {
      "value": "aerial",
      "displayName": "Aerial"
     },
     {
      "value": "canvasDark",
      "displayName": "Dark"
     },
     {
      "value": "canvasLight",
      "displayName": "Light"
     },
     {
      "value": "grayscale",
      "displayName": "Grayscale"
     },
     {
      "value": "road",
      "displayName": "Road"
     }
    ]
  },
  "shape": {
    "projectionEnum": [
     {
      "value": "albersUsa",
      "displayName": "Albers USA"
     },
     {
      "value": "equirectangular",
      "displayName": "Equirectangular"
     },
     {
      "value": "mercator",
      "displayName": "Mercator"
     },
     {
      "value": "orthographic",
      "displayName": "Orthographic"
     }
    ]
    },
    "xAxisReferenceLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ],
    "position": [
     {
      "value": "back",
      "displayName": "Behind"
     },
     {
      "value": "front",
      "displayName": "In Front"
     }
    ],
    "dataLabelText": [
     {
      "value": "Value",
      "displayName": "Value"
     },
     {
      "value": "Name",
      "displayName": "Name"
     },
     {
      "value": "ValueAndName",
      "displayName": "Name and Value"
     }
    ],
    "dataLabelHorizontalPosition": [
     {
      "value": "left",
      "displayName": "Left"
     },
     {
      "value": "right",
      "displayName": "Right"
     }
    ],
    "dataLabelVerticalPosition": [
     {
      "value": "above",
      "displayName": "Above"
     },
     {
      "value": "under",
      "displayName": "Under"
     }
    ]
    },
    "ratioLine": {
    "style": [
     {
      "value": "dashed",
      "displayName": "Dashed"
     },
     {
      "value": "solid",
      "displayName": "Solid"
     },
     {
      "value": "dotted",
      "displayName": "Dotted"
     }
    ]
    },
    "columnHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "values": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "total": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "rowHeaders": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "subTotals": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ],
    "rowSubtotalsPosition": [
     {
      "value": "Top",
      "displayName": "Top"
     },
     {
      "value": "Bottom",
      "displayName": "Bottom"
     }
    ]
    },
    "general": {
    "orientation": [
     {
      "value": "vertical",
      "displayName": "Vertical"
     },
     {
      "value": "horizontal",
      "displayName": "Horizontal"
     }
    ]
    },
    "data": {
    "relativeRange": [
     {
      "value": "Last",
      "displayName": "Last"
     },
     {
      "value": "Next",
      "displayName": "Next"
     },
     {
      "value": "This",
      "displayName": "This"
     }
    ],
    "relativePeriod": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "Select"
     },
     {
      "value": "Days",
      "displayName": "Days"
     },
     {
      "value": "Weeks",
      "displayName": "Weeks"
     },
     {
      "value": "Calendar Weeks",
      "displayName": "Weeks (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Months",
      "displayName": "Months"
     },
     {
      "value": "Calendar Months",
      "displayName": "Months (Calendar)"
     },
     {
      "value": "Years",
      "displayName": "Years"
     },
     {
      "value": "Calendar Years",
      "displayName": "Years (Calendar)"
     }
    ],
    "mode": [
     {
      "value": "Between",
      "displayName": "Between"
     },
     {
      "value": "Before",
      "displayName": "Before"
     },
     {
      "value": "After",
      "displayName": "After"
     },
     {
      "value": "Basic",
      "displayName": "List"
     },
     {
      "value": "Dropdown",
      "displayName": "Dropdown"
     },
     {
      "value": "Relative",
      "displayName": "Relative"
     },
     {
      "value": "Single",
      "displayName": "Single Value"
     }
    ]
    },
    "header": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "items": {
    "outline": [
     {
      "value": "None",
      "displayName": "None"
     },
     {
      "value": "BottomOnly",
      "displayName": "Bottom only"
     },
     {
      "value": "TopOnly",
      "displayName": "Top only"
     },
     {
      "value": "LeftOnly",
      "displayName": "Left only"
     },
     {
      "value": "RightOnly",
      "displayName": "Right only"
     },
     {
      "value": "TopBottom",
      "displayName": "Top + bottom"
     },
     {
      "value": "LeftRight",
      "displayName": "Left + right"
     },
     {
      "value": "Frame",
      "displayName": "Frame"
     }
    ]
    },
    "status": {
    "direction": [
     {
      "value": "Positive",
      "displayName": "High is good"
     },
     {
      "value": "Negative",
      "displayName": "Low is good"
     }
     ]
    }
  }
 }
}

Korlátozások és szempontokLimitations and considerations

Ha az eredeti témák egyikét, a „Klasszikus” témát használja, vagy olyan egyéni témát használt, amelyet ezek egyikére importált, a téma párbeszédpanelének szöveges területe nem lesz konfigurálható.If you're using one of our original themes, the "Classic" theme, or a custom theme that you imported on top of one of these, the text section of the theme dialog box isn't available for configuring.

Azok a beépített témák, amelyekre ez a korlátozás vonatkozik, többek között a következők:Built-in themes that are affected by this limitation include the following themes:

 • KlasszikusClassic
 • Városi parkCity park
 • OsztályteremClassroom
 • Színvak biztonságColor blind safe
 • ElektromosElectric
 • KontrasztosHigh contrast
 • NaplementeSunset
 • AlkonyatTwilight

Ha az érintett témák egyikét használja, és nem kell módosítania a szövegbeállításokat, akkor a párbeszédpanel többi lapját problémamentesen és biztonságosan használhatja.If you're using one of the affected themes and you don't need to modify the text settings, you can safely use the other tabs of the dialog box with no issues. Ha mégis szövegosztályokat szeretne használni az érintett témák egyikével, a következő lehetőségek közül választhat:However, if you want to use the text classes with one of the affected themes, you have a couple options:

 • A szövegosztályok engedélyezésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja az Alapértelmezett témabeállítások kiválasztása.The quickest and easiest way to enable the text classes is to select the Default theme options.
 • Ha az aktuális egyéni téma megtartásával szeretné engedélyezni a szöveges beállítások lapját, a következőket kell megtennie:If you want to keep your current custom theme, to enable the text tab:
  1. Exportálja az aktuális témát.Export your current theme.
  2. Válassza ki az alapértelmezett témát.Select the default theme.
  3. Importálja az első lépésben exportált témát.Import the custom theme you exported in the first step.

A jelentésben megjelenő szöveg más lesz, de a témabeállítási párbeszédpanel elérhetővé válik a szövegbeállítások lapja.The text in your report will look different, but you will be able to access the text tab in the theme dialog box.