Jelentés használata Szerkesztő nézetben a Power BI szolgáltatásbanInteract with a report in Editing view in the Power BI service

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:APPLIES TO: ✔️ Power BI szolgáltatás✔️ Power BI service ❌ Power BI Desktop❌ Power BI DesktopA KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:APPLIES TO: ✔️ Power BI szolgáltatás✔️ Power BI service ❌ Power BI Desktop❌ Power BI Desktop

A jelentéseket a Power BI szolgáltatásban és a Power BI Desktopban is létrehozhatja és szerkesztheti.You can create and edit reports in both the Power BI service and Power BI Desktop. A Power BI szolgáltatásban a Szerkesztési nézetet használhatja jelentések létrehozásához és szerkesztéséhez.In the Power BI service, you create and edit reports in Editing view. A Power BI Desktopban pedig a Jelentés nézetben hozhat létre és szerkeszthet jelentéseket.And in Power BI Desktop, you create and edit reports in Report view. Ez a cikk a Power BI szolgáltatás Olvasó nézetét ismerteti.This article covers Editing view in the Power BI service.

A Power BI szolgáltatás kétféle módot kínál a jelentések használatára: Az Olvasó nézetet a jelentések üzleti felhasználói számára, és a Szerkesztési nézetet a jelentések tulajdonosai és készítői számára.The Power BI service has two different modes for interacting with reports: Reading view for report business users and Editing view for report owners and creators. Jelentések megosztásához, és a mások által létrehozott jelentések szerkesztéséhez Power BI Pro-licenc szükséges.You need a Power BI Pro license to share reports as well as to edit reports created by others. Pro-licenc nélkül is létrehozhat jelentéseket a Saját munkaterületen, azonban nem oszthatja meg azokat.Without a Pro license, you can still create reports in your My Workspace, but you can't share them.

A jelentések Szerkesztési nézetében számos lehetősége van a jelentések vizsgálatára és megtervezésére.In report Editing view, you have lots of flexibility in both exploring and designing a report. Itt az Olvasó nézet összes funkciója mellett sok más is elérhető.All the Reading view functionality is available, plus lots more. A Szerkesztési nézet csak a jelentést létrehozó személy, valamint azon munkatársai számára érhető el, akik tagjai, rendszergazdái vagy közreműködői a munkaterületnek, ahol a jelentés tárolva van.Editing view is only available to the person who created the report or to colleagues who are members, admins, or contributors of the workspace where the report is stored. Az engedélyekkel kapcsolatban Az új munkaterületek szerepkörei című cikk nyújt részletes információkat.See Roles in the new workspaces for details on permissions.

Csak Szerkesztő nézetben elérhető funkciókFunctionality only available in Editing view

Nézze meg a témakörök listáját a Tartalomjegyzék Power BI-jelentések főcíme alatt.Take a look at the list of topics under the Power BI reports header in the Table of Contents. A lista hosszú, és sok témakör olyan funkciókat ismertet, amelyek csak akkor elérhetők, ha a jelentésre érvényes szerkesztési engedélyekkel rendelkezik.It's a long list and many of the topics cover functionality only available if you have editing permissions for a report. A Tartalomjegyzékben való navigálás elősegítésére, a következő műveletekhez szükséges a Szerkesztési nézet:To help you navigate the Table of Contents, Editing view is required for the following actions:

 • Jelentések létrehozása, szerkesztése, átnevezése, megosztása és törlése.Creating, editing, renaming, sharing, and deleting reports.
 • Jelentésoldalak hozzáadása, átnevezése, átrendezése és törlése.Adding, renaming, rearranging, and deleting report pages.
 • Jelentések formázása.Formatting reports.
 • Vizualizációk, szövegmezők, alakzatok és gombok hozzáadása egy jelentéshez.Adding visualizations, text boxes, shapes, and buttons to a report.
 • Vizualizáció-szintű, oldal-szintű és jelentés-szintű szűrők hozzáadása és a vizualizációk interakcióinak beállítása.Adding visual-level, page-level, and report-level filters and setting visual interactions.
 • Frissítési ütemezés létrehozása.Creating refresh schedules.
 • A Q&A funkcióinak használata vizualizációk létrehozásához a jelentésekben.Using Q&A functionality to create visuals in reports.
 • A vizualizáció létrehozásához használt adatok megjelenítése.Showing data used to create the visualization.
 • A részletezés beállítása.Setting up drill through.
 • Jelentésoldal duplikálása.Duplicating a report page.
 • Jelentésbeállítások használata a jelentések olvasók általi kezelésének szabályozására.Using report settings to control your readers' interactions with reports.

Megfontolandó szempontok és hibaelhárításConsiderations and troubleshooting

A mások által létrehozott jelentések szerkesztéséhez, illetve a saját jelentések másokkal való megosztásához Power BI Pro licencre van szükség.A Power BI Pro license is required to edit reports created by others as well as to share your reports with others. Ha nem rendelkezik Pro-licenccel, továbbra is létrehozhat jelentéseket, azonban nem oszthatja meg őket.If you don't have a Pro license, you can still create reports, but you can't share them.

Következő lépésekNext steps

A Power BI képességei üzleti felhasználók számáraPower BI capabilities for business users

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community