A Power BI jelentésszerkesztőjének bemutatásaTour the report editor in Power BI

A Power BI Desktopban és a Power BI szolgáltatásban a jelentésszerkesztőben tervezheti meg az ügyfelei által látható jelentéseket diagramokkal, táblázatokkal, térképekkel és más vizualizációkkal.In Power BI Desktop and in the Power BI service, the report editor is where you design the reports your consumers see, with charts, tables, maps, and other visuals. Ez mindkét környezetben hasonló.It's similar in the two environments. Jelentések létrehozását általában a Power BI Desktopban kezdjük.Typically you start creating a report in Power BI Desktop. Ezt követően közzéteheti azokat a Power BI szolgáltatásban, ahol további módosításokat is végezhet rajtuk.Then you publish it to the Power BI service, where you can continue modifying it. Ugyancsak a Power BI szolgáltatásban hozhatja létre a jelentéseken alapuló irányítópultokat.The Power BI service is also where you create the dashboards based on your reports.

Ha elkészült az irányítópultok és a jelentések létrehozásával, terjesztheti őket a jelentés felhasználói számára.After you create your dashboards and reports, you distribute them to your report consumers. Attól függően, hogy hogyan osztja meg őket, a végfelhasználók használhatják a jelentéseket a Power BI szolgáltatásban Olvasó nézetében, de nem szerkeszthetik azokat.Depending on how you share them, your end users can interact with them in Reading view in the Power BI service, but not edit them. További információ arról, mi mindenre használhatják a jelentésfelhasználók a Power BI szolgáltatást.Read more about what report consumers can do in the Power BI service.

Ez a videó bemutatja a jelentésszerkesztőt a Power BI Desktopban.This video shows the report editor in Power BI Desktop. Ez a cikk is a Power BI Desktopban használható jelentésszerkesztőt mutatja be.This article also shows the report editor in Power BI Desktop.

A Power BI szolgáltatásban a jelentésszerkesztő csak Szerkesztő nézetben érhető el.In the Power BI service, the report editor is only available in Editing View. Egy jelentés szerkesztési nézetben történő megnyitásához a jelentés tulajdonosának vagy létrehozójának, vagy a jelentést tartalmazó munkaterületen közreműködőnek kell lennie.To open a report in Editing view, you must be a report owner or creator, or be a contributor to the workspace that houses the report.

A jelentésszerkesztő részei

A Power BI-jelentésszerkesztő több fő területre van tagolva:The Power BI report editor is divided into several main sections:

  1. MenüszalagThe ribbon
  2. JelentésvászonReport canvas
  3. Szűrők panelFilters pane
  4. Vizualizációk panelVisualizations pane
  5. Mezők ablaktáblaFields pane

1. Menüszalag1. The ribbon

A menüszalag számos műveletet tartalmaz, és folyamatosan új műveletekkel bővül.The actions available from the ribbon are numerous, with new actions being added all the time. Az egyes műveletekről a Power BI-dokumentáció tartalomjegyzéke vagy a keresőmező használatával találhat további információt.For information about a particular action, use the Power BI documentation table of contents, or Search box.

2. A jelentésvászon2. The report canvas

A jelentésvásznon jelenik meg a munkája.The report canvas is where your work displays. A Mezők, a Szűrők és a Megjelenítések panel használatával létrehozott vizualizációk a jelentésvásznon állítódnak össze és jelennek meg.When you use the Fields, Filters, and Visualizations panes to create visuals, they are built and displayed on your report canvas. A vászon alján látható fülek mindegyike a jelentés egy-egy oldalát jelöli.Each tab at the bottom of the canvas represents a page in the report. A fület választva megnyílik a hozzá tartozó oldal.Select a tab to open that page.

A jelentésszerkesztő paneljeiThe report editor panes

A jelentés első megnyitásakor három panel látható: Szűrők, Vizualizációk és Mezők.Three panes are visible when you first open a report: Filters, Visualizations, and Fields. A két bal oldali panel, a Szűrők és a Vizualizációk a vizualizációk megjelenését – típusát, színeit, szűrését és formázását – szabályozza.The first two panes on the left, Filters and Visualizations, control what your visualizations look like: type, colors, filtering, and formatting. A jobb szélső Mezők panel a vizualizációban felhasználandó adatok kezelésére szolgál.The last pane on the right, Fields, manages the underlying data being used in the visualizations. A jelentésszerkesztőben megjelenő tartalom a jelentésvásznon alkalmazott kijelöléstől függően változik.The content displayed in the report editor varies by selections you make in the report canvas.

Egy külön vizualizáció, például egy oszlopdiagram kijelölésekor például:For example, when you select an individual visual such as this column chart:

Power BI-jelentés szerkesztője

A Szűrők panel a vizualizációra, az oldalra vagy az összes oldalra vonatkozó valamennyi szűrőt megjeleníti.The Filters pane displays any filters on the visual, the page, or on all pages. Ebben az esetben csak oldalszintű szűrők vannak, vizualizációszintűek nincsenek.In this case, there are page-level filters, but no visual-level filters.

A Vizualizáció panel felső része a használt vizualizációtípust adja meg.The top of the Visualization pane identifies the type of visual in use. Ez ebben a példában Fürtözött oszlopdiagram.In this example, a Clustered column chart.

A Vizualizáció panel alján három fül látható:The bottom of the Visualization pane has three tabs:

Mezők a vizualizációban A Mezők a vizualizációban szereplő mezőket mutatja meg.Fields in the visualization Fields displays the fields in the visual. Az összes részlet megtekintéséhez esetleg görgetnie kell lefelé.You may have to scroll down to see all the details. Ez a diagram a StoreNumberName és a ThisYearSales értékeket használja.This chart is using StoreNumberName and This Year Sales.

Festőhenger ikon Formátum A kijelölt vizualizáció formázási paneljének megnyitásához válassza a festőhenger ikont.Paint roller icon Format To display the format pane for the selected visualization, select the paint roller icon.

Nagyító ikon Elemzés Az Elemzés panel megjelenítéséhez válassza a nagyító ikont.magnifying glass icon Analytics To display the Analytics pane, select the magnifying glass icon.

A Mezők panel az adatmodellben rendelkezésre álló összes táblát felsorolja.The Fields pane lists all the available tables in the data model. Egy tábla kibontásakor megjelennek az abban a táblában lévő mezők.When you expand a table, you see the fields in that table. A sárga pipa jelzi, hogy az adott táblának legalább egy mezője szerepel a vizualizációban.The yellow check mark lets you know that at least one field from that table is in a visualization.

A folytatásban további részleteket olvashat az egyes panelekkel kapcsolatban.Read on for details about each pane.

3. A Szűrők panel3. The Filters pane

A Szűrők panel használatával megtekintheti, beállíthatja és szerkesztheti a jelentés állandó szűrőit az oldal, a jelentés, a részletezés és a vizualizáció szintjén.Use the Filters pane to view, set, and modify persistent filters to your reports at the page, report, drillthrough, and visual-level. Igen, végezhet ad-hoc szűrést a jelentésen és a vizualizációkon az elemek kijelölésével vagy szeletelők és más eszközök használatával.Yes, you can do ad-hoc filtering on report pages and visuals by selecting elements of the visuals or by using tools like slicers. A Szűrők panelen végzett szűrés előnye, hogy a szűrők állapota mentve is lesz a jelentésben.Filtering in the Filters pane has the advantage that the state of the filters is saved with the report.

A Szűrők panelnek egy másik hatékony funkciója is van: képes szűrést végezni olyan mező használatával, amely még a jelentés egyik vizualizációjában sem szerepel.The Filters pane has another powerful feature: you can filter using a field that isn't already in one of the visuals in your report. Vizsgáljuk ezt meg közelebbről.Let me explain. Vizualizáció létrehozásakor a Power BI automatikusan felveszi a vizualizációkban szereplő összes mezőt a Szűrők panel vizualizációszintű szűrőinek területére.When you create a visualization, Power BI automatically adds all the fields in the visualization to the visual-level filters area of the Filters pane. Ha olyan szűrőt szeretne használni a vizualizáció, oldal, részletezés vagy jelentés szintű szűrőkben, amely jelenleg nem szerepel a vizualizációkban, akkor azt át kell húznia a Szűrők gyűjtőinek egyikébe.If you want to set a visual, page, drillthrough, or report filter using a field that isn't currently used in the visualization, you just drag it to one of the Filters buckets.

Az új szűrési felület nagyobb rugalmasságot kínál.The new filter experience offers more flexibility. Például formázni tudja a szűrőket, hogy igazodjanak a jelentés megjelenéséhez.For example, you can format filters to look like the report itself. A szűrők zárolhatók is, és el is rejthetők a jelentés felhasználói számára.You can also lock filters or hide them from your report consumers.

Új szűrőfunkciók

További információ a Szűrők panel formázásával kapcsolatban az új szűrési élményben.Read more about formatting the Filters pane in the new filter experience.

4. A Vizualizációk panel4. The Visualizations pane

A Vizualizációk panel maga is négy részből áll.The visualizations pane has four sections itself. Kezdjük a panel tetején.We'll start at the top of the pane.

A Vizualizációk panel felső része

Itt választhat vizualizációtípust.Here's where you select a visualization type. A kis ikonok bemutatják a különböző létrehozható vizualizációtípusokat.The small icons show the different types of visualizations you can create. A fenti ábrán a buborékdiagram van kijelölve.In the image above, the bubble chart is selected. Ha a mezők kijelölésével kezdi egy vizualizáció készítését anélkül, hogy előbb típust választana, a Power BI választ vizualizációtípust Ön helyett.If you start building a visualization by selecting fields without selecting a visualization type first, Power BI picks the visualization type for you. Megtarthatja a Power BI által választottat, vagy másik ikont választva módosíthatja a típust.You can keep Power BI's selection, or change the type by selecting a different icon.

A Power BI Desktopba egyéni vizualizációkat is letölthet.You can download custom visualizations to Power BI Desktop. Azok ikonjai is ezen a panelen jelennek meg.Their icons will show up in this pane, too.

Vizualizáció mezőinek kezeléseManage the fields in a visualization

A Vizualizációk panel alja

Az ezen a panelen látható gyűjtők a kiválasztott vizualizációtípustól függően változnak.The buckets (sometimes called wells) in this pane vary depending on the type of visualization you've selected. Ha például sávdiagramot választott, akkor a Tengely, a Jelmagyarázat és az Értékek gyűjtő látható.For example, if you've selected a bar chart, you see Axis, Legend, and Values. Egy mező kijelölésekor vagy a vászonra történő húzásakor a Power BI hozzáadja a mezőt az egyik gyűjtőhöz.When you select a field or drag it onto the canvas, Power BI adds that field to one of the buckets. A Mezők listából közvetlenül a gyűjtőkbe is húzhat mezőket.You can also drag fields from the Fields list directly into the buckets. Néhány gyűjtő csak bizonyos adattípusokat tartalmazhat.Some buckets are limited to certain types of data. Az Értékek gyűjtő például nem fogad el nem numerikus mezőket.For example, Values won't accept non-numeric fields. Ha például egy Category mezőt húz az Értékek gyűjtőbe, akkor a Power BI azt a count of Category (Category mezők darabszáma) értékre változtatja.So if you drag a Category field into the Values bucket, Power BI changes it to Count of Category.

További információ: Vizualizáció hozzáadása Power BI-jelentéshez.For more information, see Add visualizations to a Power BI report.

A panelnek ezen a részén adhatók meg a részletezés és a szűrés viselkedését szabályozó beállítások is.This part of the pane also has options to control drillthrough and filter behavior.

Vizualizációk formázásaFormat your visuals

A festőhenger ikonra kattintva nyissa meg a Formázás panelt.Select the paint roller icon to display the Format pane. Az elérhető lehetőségek a választott vizualizációtípustól függnek.The options available depend on the type of visualization selected.

Formázási panel a jelentésszerkesztőben

Rengeteg formázási lehetőség áll rendelkezésére.The formatting possibilities are extensive. A megismerésükhöz fedezze fel őket saját maga, vagy olvassa el az alábbi cikkeket:To learn more, explore on your own, or visit these articles:

Elemzés hozzáadása vizualizációhozAdd analytics to your visualizations

Az Elemzés panel megnyitásához válassza a nagyító ikont.Select the magnifying glass icon to display the Analytics pane. Az elérhető lehetőségek a választott vizualizációtípustól függnek.The options available depend on the type of visualization selected.

Elemzés panel a jelentésszerkesztőben

A Power BI szolgáltatás Elemzés paneljével dinamikus referenciavonalak adhatók a vizualizációkhoz, kiemelve a fontos trendeket vagy elemzési eredményeket.With the Analytics pane in the Power BI service, you can add dynamic reference lines to visualizations, and provide focus for important trends or insights. További információ: Az Elemzés panel a Power BI Desktopban.To learn more, see Analytics pane in Power BI Desktop.

5. A Mezők panel5. The Fields pane

A Mezők panel az adatai között található, vizualizációk létrehozásához felhasználható táblákat, mappákat és mezőket sorolja fel.The Fields pane displays the tables, folders, and fields in your data that are available for you to use to create visualizations.

A Mezők panel

  • Új vizualizáció létrehozásához húzzon egy mezőt az oldalra.Drag a field onto the page to start a new visualization. Mezőt meglévő vizualizációra húzva is felvehet.You can also drag a field onto an existing visualization to add the field to that visualization.

  • A mezők melletti jelölőnégyzet bejelölésekor a Power BI hozzáadja a mezőt az aktív (vagy új) vizualizációhoz.When you add a checkmark next to a field, Power BI adds that field to the active (or new) visualization. Azt is eldönti, hogy melyik gyűjtőben helyezze el a mezőt.And it also decides which bucket to place that field into. Így dől el például, hogy a mező jelmagyarázatként, tengelyként vagy értékként lesz felhasználva.For example, should the field be used a legend, axis, or value? A Power BI becslés alapján dönt, de Ön igény szerint áthelyezheti a mezőt egy másik gyűjtőbe.Power BI makes a best-guess and you can move it from that bucket to another if necessary.

  • A kijelölt mező mindenképpen hozzáadódik a jelentésszerkesztő Megjelenítések paneljéhez.Either way, each selected field is added to the Visualizations pane in the report editor.

A Power BI Desktopban lehetőség van egyebek között a mezők elrejtésére/felfedésére és számítások hozzáadására is.In Power BI Desktop, you also have options to show/hide fields, add calculations, etc.

A mezőikonokThe field icons

A Power BI különböző ikonokat használ a jelentésbeli mezők típusának jelölésére.Power BI uses a number of different icons to indicate the types of fields in a report. Ezek ismeretében jobban megértheti, hogyan működnek a különböző vizualizációkban.When you can recognize them, you understand better how they act in different visuals. A teljes listát A mezőlista használata a Power BI Desktopban című cikk Mezőlistaikonok szakaszában tekintheti meg.See the Field list icons section of Using the Field list in Power BI Desktop for a complete list.

Következő lépésekNext steps

Jelentés létrehozásaCreate a report

További információk a jelentésekről használatáról a Power BI szolgáltatásban, a Power BI Desktopban és a Power BI Mobile-alkalmazásokban.More about reports in the Power BI service, Power BI Desktop, and Power BI mobile apps.

Alapfogalmak Power BI-tervezőknekBasic concepts for Power BI designers

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community