Beágyazott analitika a Power BI-jalEmbedded analytics with Power BI

A Power BI szolgáltatás (SaaS) és a Power BI Embedded szolgáltatás az Azure-ban (PaaS) API-kkal is rendelkezik az irányítópultok és jelentések beágyazásához.The Power BI service (SaaS) and the Power BI Embedded service in Azure (PaaS) have APIs for embedding your dashboards and reports. A tartalmak beágyazásakor rendelkezésére állnak a Power BI legújabb szolgáltatásai, például az irányítópultok, az átjárók és a munkaterületek.When embedding content, this gives you access to the latest Power BI features such as dashboards, gateways, and workspaces.

A beágyazást előkészítő eszközzel gyorsan megteheti az első lépéseket és letölthet egy mintaalkalmazást.You can go through the Embedding setup tool to quickly get started and download a sample application.

Válassza ki az Ön számára megfelelő megoldást:Choose the solution that is right for you:

PBIE-minta

Megjegyzés

A prémium felhasználónkénti (PPU) licenccel való beágyazás csak SaaS-beágyazással támogatott, és minden felhasználóhoz licenc szükséges.Embedding with a Premium Per User (PPU) license is only supported with SaaS embedding, and a license is required for each user.

API-k használataUse APIs

A Power BI-tartalmak beágyazása során két fő forgatókönyv képzelhető el:There are two main scenarios for embedding Power BI content:

  • A vállalati felhasználók számára végez beágyazást (akik rendelkeznek Power BI-licenccel).Embedding for your organization's users (who have Power BI licenses).

  • Power BI-licenc megkövetelése nélkül végez beágyazást a felhasználók és ügyfelek számára.Embedding for your users and customers without requiring Power BI licenses.

A Power BI REST API mindkét forgatókönyvet támogatja.The Power BI REST API allows for both scenarios.

Power BI-licenccel nem rendelkezők számára ugyanazt az API-t használva ágyazhat be irányítópultokat és jelentéseket egyéni alkalmazásokba függetlenül attól, hogy azt a cége vagy az ügyfele számára készíti.For customers and users without Power BI licenses, you can embed dashboards and reports into your custom application, using the same API to either service your organization or your customers. Az ügyfelek így megtekinthetik az alkalmazás által kezelt adatokat.Your customers see the application-managed data. A cégen belüli Power BI-felhasználók ezen kívül saját adataikat is megtekinthetik közvetlenül a Power BI-ban vagy a beágyazott alkalmazásban.Also, your organization's Power BI users have additional options to view their data directly in Power BI or in the embedded application's context. A beágyazáshoz teljes körűen igénybe veheti a JavaScript és a REST API-k lehetőségeit.You can take full advantage of the JavaScript and REST APIs for your embedding needs.

A JavaScript beágyazását szemléltető példa megtekintése segíthet a beágyazás működésének megértésében.To understand how embedding works, see the JavaScript embed sample.

Beágyazás a cég számáraEmbedding for your organization

Amennyiben a cég számára végzi a beágyazást, kibővítheti a Power BI szolgáltatást.Embedding for your organization allows you to extend the Power BI service. Az ilyen típusú beágyazás megköveteli, hogy az alkalmazás felhasználók bejelentkezzenek a Power BI szolgáltatásba a tartalom megtekintéséhez.This type of embedding requires your application's users sign into the Power BI service to view the content. A bejelentkező vállalati felhasználóknak csak azokhoz az irányítópultokhoz és jelentésekhez lesz hozzáférésük, amelyeknek ők a tulajdonosai, vagy amelyeket a Power BI szolgáltatásban megosztottak velük.Once someone in your organization signs in, they only have access to dashboards and reports that they own or that someone shared with them in the Power BI service.

Példák a vállalaton belüli beágyazásra: belső alkalmazások, például SharePoint Online, Microsoft Teams-integráció (ehhez rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie), és Microsoft Dynamics.Organization embedding examples include internal applications such as SharePoint Online, Microsoft Teams integration (you must have Admin rights), and Microsoft Dynamics.

A vállalati beágyazással kapcsolatban lásd: Oktatóanyag: Power BI tartalom beágyazása egy alkalmazásba a vállalat számára.To embed for your organization, see Tutorial: Embed Power BI content into an application for your organization.

Amikor Power BI-felhasználók számára végez beágyazást, az önkiszolgáló lehetőségek (pl. a szerkesztés, mentés stb.) a JavaScript API-n keresztül érhetők el.Self-service capabilities, such as edit, save, and more, are available through the JavaScript API when embedding for Power BI users.

A Beágyazáshoz szükséges telepítési eszközzel megkezdheti a munkát, és letölthet egy mintaalkalmazást, amely bemutatja, hogyan kell integrálni egy jelentést a szervezet számára.You can go through the Embedding setup tool to get started and download a sample application that walks you through integrating a report for your organization.

Beágyazás ügyfelek számáraEmbedding for your customers

Amennyiben az ügyfelei számára végez beágyazást, irányítópultokat és jelentéseket ágyazhat be olyan felhasználók számára, akik nem rendelkeznek Power BI-fiókkal.Embedding for your customers lets you embed dashboards and reports for users who don't have a Power BI account. Az ilyen típusú beágyazást a Power BI Embedded végzi.This type of embedding is also known as Power BI Embedded.

A Power BI Embedded egy Microsoft Azure-szolgáltatás, amellyel a független szoftverszállítók (ISV-k) és a fejlesztők lenyűgöző vizualizációkat, jelentéseket és irányítópultokat adhatnak gyorsan alkalmazásaikhoz.Power BI Embedded is a Microsoft Azure service that lets independent software vendors (ISVs) and developers quickly embed visuals, reports, and dashboards into an application. A beágyazás kapacitásalapú, óránkénti díjszabású modellel történik.This embedding is done through a capacity-based, hourly metered model.

A beágyazás folyamata ügyfelek számára végzett beágyazás során

A Power BI Embedded mind az ISV-k, mind a fejlesztők, mind a ügyfelek számára előnyös.Power BI Embedded has benefits for an ISV, their developers, and customers. Egy ISV például ingyenesen létrehozhat vizualizációkat a Power BI Desktoppal.For example, an ISV can start creating visuals for free with Power BI Desktop. A vizuális elemzési fejlesztések minimalizálásával a független szoftverszállítók gyorsabban piacra vihetik az alkalmazásaikat, és kitűnhetnek versenytársaik közül az innovatív adatkörnyezeteikkel.By minimizing visual analytic development efforts, ISVs achieve faster time to market and stand out from competitors with differentiated data experiences. Az ISV-k úgy is dönthetnek, hogy felárat számítanak fel a beágyazott analitikával hozzáadott többletértékért.ISVs can also opt to charge a premium for the additional value they create with embedded analytics.

A Power BI Embedded használatával az ügyfeleinek nem szükséges ismerniük a Power BI működését.With Power BI Embedded, your customers don't need to know anything about Power BI. Két különböző módszer használatával hozhat létre beágyazott alkalmazást:You can use two different methods to create an embedded application:

  • Power BI Pro-fiókPower BI Pro account
  • SzolgáltatásnévService principal

Ez a Power BI Pro-fiók szolgál az alkalmazás fő fiókjaként (tehát tulajdonképpen egy proxyfiók).The Power BI Pro account acts as your application's master account (think of it as a proxy account). Ez a fiók teszi lehetővé az alkalmazás Power BI-irányítópultjaihoz és -jelentéseihez hozzáférést biztosító beágyazási tokenek generálását.This account allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

A Szolgáltatásnévcsak az alkalmazásra vonatkozó tokennel képes Power BI-tartalmat beágyazni az alkalmazásokba.Service principal can embed Power BI content into an application using an app-only token. Ugyanakkor lehetővé teszi az alkalmazás Power BI-irányítópultjaihoz és -jelentéseihez hozzáférést biztosító beágyazási tokenek generálását.It also allows you to generate embed tokens that provide access to your application's Power BI dashboards and reports.

A Power BI Embeddedet használó fejlesztők az alkalmazás alapvető funkcióinak szentelhetik az idejüket, és nem kell vizualizációk és elemzések fejlesztésével foglalkozniuk.Developers using Power BI Embedded can spend time focused on building their application's core functionality rather than spending time developing visuals and analytics. Gyorsan eleget tehetnek az ügyfelek jelentésekkel és irányítópultokkal kapcsolatos igényeinek, és könnyen, teljes mértékben dokumentált API-kkal és SDK-kal ágyazhatnak be tartalmakat.They can rapidly meet customer report and dashboard demands and embed easily with fully documented APIs and SDKs. A könnyen navigálható, alkalmazáson belüli adatfeltárás engedélyezésével az ISV-k ügyfelei gyors és magabiztos és döntéseket hozhatnak bármilyen eszközről.By enabling easy-to-navigate data exploration in apps, ISVs allow customers to make quick, data-driven decisions in context from any device.

Fontos

Bár a beágyazáshoz a Power BI szolgáltatás szükséges, felhasználóinak nem kell Power BI-fiókkal rendelkezniük az alkalmazás beágyazott tartalmának megtekintéséhez.While embedding requires the Power BI service, your customers do not need to have a Power BI account to view your application's embedded content.

Amikor készen áll az éles környezetbe való áthelyezésre, a munkaterületet hozzá kell rendelni egy kapacitáshoz.When you're ready to move to production, your workspace must be assigned to a capacity. Hozzon létre Power BI Embedded-kapacitást a Microsoft Azure-ban, melyet alkalmazásokhoz használhat.Create a Power BI Embedded capacity in Microsoft Azure, to use with your applications.

A beágyazást a Power BI-tartalmak beágyazása című cikk ismerteti részletesen.For embedding details, see How to embed Power BI content.

Következő lépésekNext steps

Most már elkezdhet Power BI-tartalmat beágyazni az alkalmazásba vagy az ügyfelek számára.You can now try to embed Power BI content into an application, or try to embed Power BI content for your customers.

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community