SSL-tanúsítvány létrehozásaCreate an SSL certificate

Ez a cikk azt ismerteti, hogyan hozhat létre és telepíthet SSL- (Secure Sockets Layer-) tanúsítványokat a Power BI-vizualizációkhoz.This article describes how to generate and install Secure Sockets Layer (SSL) certificates for Power BI visuals.

Windows-, macOS X-és Linux-eljárások esetén telepítve kell lennie a Power BI vizualizációs eszközeit tartalmazó pbiviz csomagnak.For the Windows, macOS X, and Linux procedures, you must have the Power BI Visual Tools pbiviz package installed. További információért lásd: A környezet beállítása Power BI-vizualizációk fejlesztéséhez.For more information, see Set up your environment for developing a Power BI visual.

Tanúsítvány létrehozása Windows rendszerenCreate a certificate on Windows

Ha Windows 8 vagy újabb rendszeren a New-SelfSignedCertificate PowerShell-parancsmaggal kíván létrehozni egy tanúsítványt, futtassa a következő parancsot:To generate a certificate by using the PowerShell cmdlet New-SelfSignedCertificate on Windows 8 and later, run the following command:

pbiviz --install-cert

Windows 7 esetén az pbiviz eszköz megköveteli, hogy az OpenSSL segédprogram elérhető legyen a parancssorból.For Windows 7, the pbiviz tool requires the OpenSSL utility to be available from the command line. Az OpenSSL telepítéséhez keresse fel az OpenSSL vagy az OpenSSL Binaries webhelyet.To install OpenSSL, go to OpenSSL or OpenSSL Binaries.

A tanúsítványok telepítésével kapcsolatos további információért és utasításokért lásd: Tanúsítvány létrehozása és telepítése Windows rendszeren.For more information and instructions for installing a certificate, see Create and install a certificate for Windows.

Tanúsítvány létrehozása macOS X rendszerenCreate a certificate on macOS X

Az OpenSSL segédprogram általában elérhető a macOS X operációs rendszerben.The OpenSSL utility is usually available in the macOS X operating system.

Az OpenSSL segédprogram az alábbi parancsok valamelyikének futtatásával is telepíthető:You can also install the OpenSSL utility by running either of the following commands:

 • A Brew csomagkezelőből:From the Brew package manager:

  brew install openssl
  brew link openssl --force
  
 • A MacPorts használatával:By using MacPorts:

  sudo port install openssl
  

Miután telepítette az OpenSSL segédprogramot, futtassa az alábbi parancsot egy új tanúsítvány létrehozásához:After you install the OpenSSL utility, run the following command to generate a new certificate:

pbiviz --install-cert

További információért és utasításokért lásd az OSX lapot a Tanúsítvány létrehozása és telepítése című témakörben.For more information and instructions, see the OSX tab in Create and install a certificate.

Tanúsítvány létrehozása LinuxonCreate a certificate on Linux

Az OpenSSL segédprogram általában elérhető a Linux operációs rendszerben.The OpenSSL utility is usually available in the Linux operating system.

Mielőtt elkezdené, az alábbi parancsok futtatásával győződjön meg arról, hogy az openssl és a certutil telepítve van:Before you begin, run the following commands to make sure openssl and certutil are installed:

which openssl
which certutil

Ha az openssl és a certutil nincs telepítve, telepítse az openssl és a libnss3 segédprogramokat.If openssl and certutil aren't installed, install the openssl and libnss3 utilities.

SSL-konfigurációs fájl létrehozásaCreate the SSL configuration file

Hozzon létre egy /tmp/openssl.cnf nevű fájlt, amely az alábbi szöveget tartalmazza:Create a file called /tmp/openssl.cnf that contains the following text:

authorityKeyIdentifier=keyid,issuer
basicConstraints=CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, dataEncipherment
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1=localhost

Legfelső szintű hitelesítésszolgáltató létrehozásaGenerate root certificate authority

A helyi tanúsítványok aláírására szolgáló legfelső szintű hitelesítésszolgáltató (CA) létrehozásához futtassa az alábbi parancsokat:To generate root certificate authority (CA) to sign local certificates, run the following commands:

touch $HOME/.rnd
openssl req -x509 -nodes -new -sha256 -days 1024 -newkey rsa:2048 -keyout /tmp/local-root-ca.key -out /tmp/local-root-ca.pem -subj "/C=US/CN=Local Root CA/O=Local Root CA"
openssl x509 -outform pem -in /tmp/local-root-ca.pem -out /tmp/local-root-ca.crt

Állítson elő egy tanúsítványt a helyi gazdagép részéreGenerate a certificate for localhost

Ha létre kíván hozni egy tanúsítványt a localhost számára a létrehozott CA és az openssl.cnf használatával, futtassa a következő parancsokat:To generate a certificate for localhost using the generated CA and openssl.cnf, run the following commands:

PBIVIZ=`which pbiviz`
PBIVIZ=`dirname $PBIVIZ`
PBIVIZ="$PBIVIZ/../lib/node_modules/powerbi-visuals-tools/certs"
# Make sure that $PBIVIZ contains the correct certificate directory path. ls $PBIVIZ should list 'blank' file.
openssl req -new -nodes -newkey rsa:2048 -keyout $PBIVIZ/PowerBIVisualTest_private.key -out $PBIVIZ/PowerBIVisualTest.csr -subj "/C=US/O=PowerBI Visuals/CN=localhost"
openssl x509 -req -sha256 -days 1024 -in $PBIVIZ/PowerBIVisualTest.csr -CA /tmp/local-root-ca.pem -CAkey /tmp/local-root-ca.key -CAcreateserial -extfile /tmp/openssl.cnf -out $PBIVIZ/PowerBIVisualTest_public.crt

Főtanúsítványok hozzáadásaAdd root certificates

A főtanúsítványt az alábbi parancs futtatásával adhatja hozzá a Chrome böngésző adatbázisához:To add a root certificate to the Chrome browser's database, run:

certutil -A -n "Local Root CA" -t "CT,C,C" -i /tmp/local-root-ca.pem -d sql:$HOME/.pki/nssdb

A főtanúsítványt az alábbi parancs futtatásával adhatja hozzá a Mozilla Firefox böngésző adatbázisához:To add a root certificate to the Mozilla Firefox browser's database, run:

for certDB in $(find $HOME/.mozilla* -name "cert*.db")
do
certDir=$(dirname ${certDB});
certutil -A -n "Local Root CA" -t "CT,C,C" -i /tmp/local-root-ca.pem -d sql:${certDir}
done

Rendszerszintű főtanúsítvány hozzáadásához futtassa a következőt:To add a system-wide root certificate, run:

sudo cp /tmp/local-root-ca.pem /usr/local/share/ca-certificates/
sudo update-ca-certificates

Főtanúsítványok eltávolításaRemove root certificates

A főtanúsítvány eltávolításához futtassa a következőt:To remove a root certificate, run:

sudo rm /usr/local/share/ca-certificates/local-root-ca.pem
sudo update-ca-certificates --fresh

Tanúsítvány manuális létrehozásaGenerate a certificate manually

Az SSL-tanúsítványt manuálisan is létrehozhatja az OpenSSL használatával.You can also generate an SSL certificate manually using OpenSSL. Bármilyen eszközt megadhat a tanúsítványok előállításához.You can specify any tools to generate your certificates.

Ha az OpenSSL segédprogram már telepítve van, hozzon létre egy új tanúsítványt az alábbi parancs futtatásával:If the OpenSSL utility is already installed, generate a new certificate by running:

openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout PowerBIVisualTest_private.key -out PowerBIVisualTest_public.crt -days 365

A PowerBI-visuals-tools webkiszolgáló-tanúsítványokat általában megtalálhatja az alábbi parancsok egyikének futtatásával:You can usually find the PowerBI-visuals-tools web server certificates by running one of the following commands:

 • Az eszközök globális példányaihoz:For the global instance of the tools:

  %appdata%\npm\node_modules\PowerBI-visuals-tools\certs
  
 • Az eszközök helyi példányaihoz:For the local instance of the tools:

  <Power BI visual project root>\node_modules\PowerBI-visuals-tools\certs
  

PEM formátumPEM format

Ha a Privacy Enhanced Mail (PEM) tanúsítványformátumot használja, mentse a tanúsítványfájlt PowerBIVisualTest_public.crt, a titkos kulcsot pedig PowerBIVisualTest_private.key néven.If you use the Privacy Enhanced Mail (PEM) certificate format, save the certificate file as PowerBIVisualTest_public.crt, and save the private key as PowerBIVisualTest_private.key.

PFX-formátumPFX format

Ha a Personal Information Exchange (PFX) tanúsítványformátumot használja, mentse a tanúsítványfájlt PowerBIVisualTest_public.pfx néven.If you use the Personal Information Exchange (PFX) certificate format, save the certificate file as PowerBIVisualTest_public.pfx.

Ha a PFX-tanúsítványfájlhoz jelszó szükséges:If your PFX certificate file requires a passphrase:

 1. A konfigurációs fájlban adja meg a következőt:In the config file, specify:

  \PowerBI-visuals-tools\config.json
  
 2. A server szakaszban adja meg a jelszót a <YOUR PASSPHRASE> helyőrző felülírásával:In the server section, specify the passphrase by replacing the <YOUR PASSPHRASE> placeholder:

  "server":{
    "root":"webRoot",
    "assetsRoute":"/assets",
    "privateKey":"certs/PowerBIVisualTest_private.key",
    "certificate":"certs/PowerBIVisualTest_public.crt",
    "pfx":"certs/PowerBIVisualTest_public.pfx",
    "port":"8080",
    "passphrase":"<YOUR PASSPHRASE>"
  }
  

Következő lépésekNext steps