Oktatóanyag: Az alkotás első lépései a Power BI szolgáltatásbanTutorial: Get started creating in the Power BI service

Ez az oktatóanyag a Power BI szolgáltatás néhány funkciójához nyújt bevezetést.This tutorial is an introduction to some of the features of the Power BI service. Ennek során adatokhoz csatlakozhat, jelentést és irányítópultot hozhat létre, és kérdéseket tehet fel az adatokkal kapcsolatban.In it, you connect to data, create a report and a dashboard, and ask questions of your data. A Power BI szolgáltatásban ezeken kívül sok mást is megtehet, ez az oktatóanyag csak kedvcsináló.You can do much more in the Power BI service; this tutorial is just to whet your appetite. Ha szeretné megérteni, hogyan illeszkedik a Power BI szolgáltatás a többi Power BI-ajánlathoz, javasoljuk, olvassa el A Power BI bemutatása című szakaszt.For an understanding of how the Power BI service fits in with the other Power BI offerings, we recommend reading What is Power BI.

Ön olvassa a jelentéseket, vagy létrehozza azokat?Are you a report reader rather than a creator? Önnek az Eligazodás a Power BI szolgáltatásban című cikk jó kiindulópont.Getting around in the Power BI service is a good starting place for you.

A Pénzügyi minta irányítópult képernyőképe.

A jelen oktatóanyagban az alábbi lépéseket fogja végrehajtani:In this tutorial, you complete the following steps:

 • Bejelentkezés a Power BI online-fiókjába, vagy regisztrálás, ha még nincs fiókja.Sign in to your Power BI online account, or sign up, if you don't have an account yet.
 • A Power BI szolgáltatás megnyitása.Open the Power BI service.
 • Az adatok lekérése és megnyitása Jelentés nézetben.Get some data and open it in report view.
 • Az adatok használata vizualizációk létrehozásához és jelentésként való mentéshez.Use that data to create visualizations and save it as a report.
 • Irányítópult létrehozása jelentésből származó csempék rögzítésével.Create a dashboard by pinning tiles from the report.
 • Új vizualizációk hozzáadása az irányítópulthoz a Q&A természetes nyelvű eszközzel.Add other visualizations to your dashboard by using the Q&A natural-language tool.
 • A csempéket átméretezése és átrendezése az irányítópulton, és a részleteik szerkesztése.Resize, rearrange, and edit details for the tiles on the dashboard.
 • Erőforrások felszabadítása az adatkészlet, jelentés és irányítópult törlésével.Clean up resources by deleting the dataset, report, and dashboard.

Regisztráció a Power BI szolgáltatásraSign up for the Power BI service

A tartalom Power BI-ban való létrehozásához felhasználónként (PPU) Power BI Pro vagy prémium szintű licenccel kell rendelkeznie.You need a Power BI Pro or Premium Per User (PPU) license to create content in Power BI. Ha nem rendelkezik Power BI-fiókkal, regisztráljon az ingyenes Power bi Pro próbaverzióra, vagy a felhasználó megkezdése előtt.If you don't have a Power BI account, sign up for a free Power BI Pro trial or Premium Per User before you begin.

1. lépés: Adatok lekéréseStep 1: Get data

Ha Power BI jelentést szeretne létrehozni, akkor gyakran Power BI Desktop.Often, when you want to create a Power BI report, you start in Power BI Desktop. A Power BI Desktop több lehetőséget biztosít.Power BI Desktop offers more power. A jelentések tervezésének megkezdése előtt átalakíthatja, formázhatja és modellezheti az adattípusokat.You can transform, shape, and model data, before you start designing reports. Ezúttal azonban a Power BI szolgáltatásban fogunk teljesen új jelentést létrehozni.This time though, we're going to start from scratch creating a report in the Power BI service.

Ebben az oktatóanyagban egy egyszerű Microsoft Excel-fájlból vesszük az adatokat.In this tutorial, we get data from a simple Microsoft Excel file. Ha érdekli a megoldás, tartson velünk.Want to follow along? Töltse le a Pénzügyi minta fájlt.Download the Financial Sample file.

 1. Először is nyissa meg a Power BI szolgáltatást (app.powerbi.com) a böngészőben.To begin, open the Power BI service (app.powerbi.com) in your browser.

  Még nincs fiókja?Don’t have an account? Ne aggódjon, regisztrálhat ingyenes Power BI Pro-próbaverzióraNo worries, you can sign up for a free Power BI Pro trial

 2. Válassza a Saját munkaterület lehetőséget a navigációs panelen.Select My workspace in the navigation pane.

 3. A Saját munkaterületen válassza az Új > Fájl feltöltése lehetőséget.In My workspace, select New > Upload a file.

  Ekkor megnyílik az Adatok lekérése lap.The Get Data page opens.

 4. Az Új tartalom létrehozása szakaszban ellenőrizze, hogy a Fájlok beállítás van kijelölve, majd válassza ki azt a helyet, ahová az Excel-fájlt mentette.Under the Create new content section, make sure Files is selected, then select the location where you saved the Excel file.

  Az Új tartalom létrehozása > Fájlok lehetőség képernyőképe.

 5. Tallózással keresse meg a fájlt a számítógépen, majd válassza a Megnyitás gombot.Browse to the file on your computer, and choose Open.

 6. Ebben az oktatóanyagban az Importálás lehetőséget választva fogjuk az Excel-fájlt adathalmazként felvenni, amelyből aztán jelentéseket és irányítópultokat hozhatunk létre.For this tutorial, we select Import to add the Excel file as a dataset, which we can then use to create reports and dashboards. Ha a Feltöltés lehetőséget választja, az egész Excel-munkafüzet fel lesz töltve a Power BI-ba, ahol megnyithatja és szerkesztheti az Excel Online-ban.If you select Upload, the entire Excel workbook is uploaded to Power BI, where you can open and edit it in Excel Online.

  Az Importálás kiválasztásának képernyőképe.

 7. Ha az adathalmaz kész, válassza a Pénzügyi minta adathalmaz melletti További lehetőségek (...) elemet, majd a Jelentés létrehozása lehetőséget.When your dataset is ready, select More options (...) next to your Financial Sample dataset, then select Create report.

 8. Nyissa meg a jelentésszerkesztőt.open the report editor.

  Az Összes tartalom > Jelentés létrehozása lehetőség képernyőképe.

  A jelentésvászon üres.The report canvas is blank. Jobb oldalon a Szűrők, a Vizualizációk és a Mezők panel látható.We see the Filters, Visualizations, and Fields panes on the right.

  Az üres jelentésvászon képernyőképe.

  Tipp

  Csukja össze a navigációs panelt a bal felső sarokban található globális navigációs gombbal.Select the global navigation button in the upper-left corner to collapse the navigation pane. Így több helye lesz a vásznon.That way your canvas has more room.

  Globális navigációs gomb.

 9. Jelenleg Szerkesztő nézetben van.You're currently in Editing view. Keresse meg a menüsávon az Olvasó nézet elemet.Notice the Reading view option in the menu bar.

  Az Olvasó nézet lehetőség képernyőképe.

  Azért módosíthat jelentéseket a Szerkesztő nézetben, mert Ön a jelentés tulajdonosa és létrehozója.While in Editing view, you can modify reports, because you're the owner and creator of the report. Ha a jelentést megosztja a munkatársakkal, ők azt többnyire csak Olvasó nézetben tudják használni.When you share your report with colleagues, often they can only interact with the report in Reading view. Ők a jelentések fogyasztói az Ön Saját munkaterületén.They are consumers of reports in your My workspace.

2. lépés: Diagram létrehozása jelentésbenStep 2: Create a chart in a report

Most, hogy adatokhoz csatlakozott, megismerkedhet a felülettel.Now that you've connected to data, start exploring. Ha talált valami érdekeset, mentheti azt a jelentésvászonra.When you've found something interesting, you can save it on the report canvas. Ez után irányítópulton is rögzítheti, és megfigyelheti az időbeli változásait.Then you can pin it to a dashboard to monitor it and see how it changes over time. De kezdjük az elején.But first things first.

 1. A jelentésszerkesztőben először hozzon létre egy vizualizációt a lap jobb oldalán található Mezők panel használatával.In the report editor, start in the Fields pane on the right side of the page to build a visualization. Jelölje ki a Gross Sales (bruttó értékesítés), majd a Date (dátum) mezőt.Select the Gross Sales field, then the Date field.

  A Mezők lista képernyőképe.

  A Power BI elemzi az adatokat, és létrehoz egy oszlopdiagram-vizualizációt.Power BI analyzes the data and creates a column chart visualization.

  Megjegyzés

  Ha nem a Gross Sales, hanem a Date mezőt jelölte ki elsőként, akkor egy táblázat jelenik meg.If you selected the Date field first instead of Gross Sales, you see a table. Aggodalomra semmi ok!No worries! A következő lépésben módosíthatja a vizualizációt.We're going to change the visualization in the next step.

  Néhány mező mellett a szigma jel áll, mert a Power BI észlelte, hogy ezek numerikus értékeket tartalmaznak.Some fields have sigma symbols next to them because Power BI detected that they contain numeric values.

  Szigmával megjelölt mezők.

 2. Váltson át az adatok egy másik megjelenítési módjára.Let's switch to a different way of displaying this data. A vonaldiagramok jó vizualizációk az időben változó értékek ábrázolására.Line charts are good visuals for displaying values over time. Válassza a Vonaldiagram ikont a Vizualizációk panelen.Select the Line chart icon from the Visualizations pane.

  A jelentésszerkesztőben kijelölt vonaldiagram képernyőképe.

 3. Ez a diagram érdekesnek tűnik, szóval rögzítsük egy irányítópulton.This chart looks interesting, so let's pin it to a dashboard. Vigye az egeret a vizualizáció fölé, és válassza a Rögzítés ikont.Hover over the visualization and select the pin icon.

  A Rögzítés ikon képernyőképe.

 4. Mivel ez egy új jelentés, a rendszer először kéri, hogy mentse, mielőtt vizualizációkat rögzíthetne irányítópultokon.Because this report is new, you're prompted to save it before you can pin a visualization to a dashboard. Adjon nevet a jelentésnek (például Pénzügyi minta jelentés), majd Mentse azt.Give your report a name (for example, Financial Sample report), then Save.

  Most Olvasó nézetben látja a jelentést.Now you're looking at the report in Reading view.

 5. Válassza ismét a Rögzítés ikont.Select the Pin icon again.

 6. Válassza az Új irányítópult lehetőséget, és adja meg hozzá például a Pénzügyi minta irányítópult nevet.Select New dashboard and name it Financial Sample dashboard, for example.

  Képernyőkép az irányítópult elnevezéséről.

  A jobb felső sarokban megjelenik a sikert jelző üzenet, amely tájékoztatja, hogy a vizualizáció csempeként hozzá lett adva az irányítópulthoz.A success message (near the top-right corner) lets you know the visualization was added as a tile to your dashboard.

  A Rögzítve az irányítópulton párbeszédpanel képernyőképe.

  A már rögzített vizualizáció az irányítópulton van tárolva.Now that you've pinned this visualization, it's stored on your dashboard. Az adatok naprakészek maradnak, így egyetlen pillantással nyomon követheti a legfrissebb értékeket.The data stays up-to-date so you can track the latest value at a glance. Ha azonban a vizualizáció típusát változtatja meg a jelentésben, az irányítópulton lévő vizualizáció nem változik meg.However, if you change the visualization type in the report, the visualization on the dashboard doesn't change.

 7. Az Ugrás az irányítópultra lehetőséggel megtekintheti az új irányítópultot a rajta csempeként rögzített vonaldiagrammal.Select Go to dashboard to see your new dashboard with the line chart that you pinned to it as a tile.

  Irányítópult és rögzített vizualizáció képernyőképe.

 8. Válassza az új csempét az irányítópulton.Select the new tile on your dashboard. A Power BI a jelentéshez lépteti vissza Olvasó nézetben.Power BI returns you to the report in Reading view.

 9. Szerkesztő módba úgy térhet vissza, hogy a menüsáv További lehetőségek (...) elemét, majd a Szerkesztés menüpontot választja.To switch back to Editing view, select More options (...) in the menu bar > Edit.

  A jelentés szerkesztéséhez kiválasztott Szerkesztés menüpont képernyőképe.

  Szerkesztés nézetben tovább böngészhet, és csempéket is rögzíthet.Back in Editing view, you can continue to explore and pin tiles.

3. lépés: Felfedezés a Q&A használatávalStep 3: Explore with Q&A

Az adatok gyors feltárásához próbáljon kérdést feltenni a Q&A kérdésmezőjében.For a quick exploration of your data, try asking a question in the Q&A question box. A Q&A segítségével az adatokkal kapcsolatos természetes nyelvű kérdéseket tehet fel.Q&A lets you ask natural-language queries about your data. Az irányítópulton a Q&A felül található (Tegyen fel kérdést az adataival kapcsolatban), a menüsáv alatt.In a dashboard, the Q&A box is at the top (Ask a question about your data) under the menu bar. A jelentésben a felső menüsávon helyezkedik el (Kérdés feltevése).In a report, it's in the top menu bar (Ask a question).

 1. Az irányítópulthoz úgy térhet vissza, hogy a fekete Power BI fejlécsáv Saját munkaterület elemét választja.To go back to the dashboard, select My workspace in the black Power BI header bar.

  A Visszatérés a Saját munkaterületre lehetőség képernyőképe.

 2. A Saját munkaterületen válassza ki az irányítópultot.In My workspace, select your dashboard.

  Az irányítópult kiválasztásának képernyőképe.

 3. Válassza a Tegyen fel kérdést az adataival kapcsolatban lehetőséget.Select Ask a question about your data. A Q&A automatikusan felkínál néhány javaslatot.Q&A automatically offers a number of suggestions.

  A Q&A-vászon képernyőképe.

  Megjegyzés

  Ha nem lát javaslatokat, kapcsolja be az új Q&A felületet.If you don't see the suggestions, turn on New Q&A experience.

  Az új Q&A felület képernyőképe.

 4. Néhány javaslat csak egyetlen értéket ad vissza.Some suggestions return a single value. Válassza például a what is the average cog (mennyi az értékesített termékek átlagos költsége) lehetőséget.For example, select what is the average cog.

  A Q&A megkeresi a választ, és egy kártyavizualizáció formájában jeleníti meg azt.Q&A searches for an answer and presents it in the form of a card visualization.

 5. Válassza a Vizualizáció rögzítése lehetőséget, és rögzítse a vizualizációt a Pénzügyi minta irányítópulton.Select Pin visual and pin this visualization to the Financial Sample dashboard.

  A vizualizáció rögzítésének képernyőképe.

 6. Térjen vissza a Q&A-hoz, és válassza a Show all suggestions (Az összes javaslat megjelenítése) lehetőséget.Go back to Q&A and select Show all suggestions.

 7. Válassza a total profit by country (teljes nyereség országonként) elemet.Select total profit by country.

  Az országonkénti teljes nyereség képernyőképe.

 8. Rögzítse a térképet is a Pénzügyi minta irányítópulton.Pin the map to the Financial Sample dashboard, too.

 9. Az irányítópulton válassza ki a most rögzített térképet.On the dashboard, select the map you just pinned. Látja, hogy újra megnyílik a Q&A?See how it opens Q&A again?

 10. Helyezze a kurzort a by country szó mögé a Q&A mezőben, és gépelje be az as bar szöveget.Place the cursor after by country in the Q&A box and type as bar. A Power BI sávdiagramot (bar chart) készít az eredményekről.Power BI creates a bar chart with the results.

  Sávdiagram-vizualizáció képernyőképe.

 11. Rögzítse a sávdiagramot is a Pénzügyi minta irányítópulton.Pin the bar chart to your Financial Sample dashboard, too.

 12. Válassza a Q&A bezárása lehetőséget az irányítópultra való visszatéréshez, ahol megjelennek a létrehozott új csempék.Select Exit Q&A to return to your dashboard, where you see the new tiles you created.

  Irányítópult és rögzített Q&A-vizualizációk képernyőképe.

  Láthatja, hogy bár a térképet sávdiagrammá alakította a Q&A-ben, a csempe térkép maradt, mart térkép volt, amikor rögzítette.You see that even though you changed the map to a bar chart in Q&A, that tile remained a map because it was a map when you pinned it.

4. lépés: Csempék áthelyezéseStep 4: Reposition tiles

A csempék átrendezhetők az irányítópulton lévő hely jobb kihasználásához.We can rearrange the tiles to make better use of the dashboard space.

 1. Húzza felfelé a Bruttó értékesítés csempe jobb alsó sarkát amíg be nem igazodik az Értékesítés csempéével azonos magasságra, majd engedje el.Drag the lower-right corner of the Gross Sales line chart tile upward, until it snaps at the same height as the Sales tile, then release it.

  Csempe átméretezésének képernyőképe.

  A két csempe magassága most megegyezik.Now the two tiles are the same height.

 2. Válassza az Average of COGS csempe melletti További lehetőségek (...) elemet, majd a Részletek szerkesztése menüpontot.Select More options (...) for the Average of COGS tile > Edit details.

  Csempe További lehetőségek menüjének képernyőképe.

 3. A Cím mezőbe gépelje be az Average Cost of Goods Sold (értékesített termékek átlagos költsége) szöveget, majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.In the Title box, type Average Cost of Goods Sold > Apply.

  A Részletek szerkesztése párbeszédpanel képernyőképe.

 4. Rendezze át a vizualizációkat, hogy illeszkedjenek egymáshoz.Rearrange the other visuals to fit together.

  Mindjárt jobban fest.That looks better.

  Az átrendezett irányítópult képernyőképe.

Erőforrások felszabadításaClean up resources

Most, hogy befejezte ezt az oktatóanyagot, törölheti az adatkészletet, a jelentést és az irányítópultot.Now that you've finished the tutorial, you can delete the dataset, report, and dashboard.

 1. Válassza a fekete Power BI fejlécsáv Saját munkaterület elemét.Select My workspace in the black Power BI header bar.

 2. Válassza a Pénzügyi minta adathalmaz melletti További lehetőségek (...) elemet, majd a Törlés lehetőséget.Select More options (...) next to the Financial Sample dataset > Delete.

  Adathalmaz törlésének képernyőképe.

  A következő figyelmeztetés jelenik meg: Minden olyan jelentés és irányítópulton található csempe is törölve lesz, amely tartalmazza az adathalmaz adatait.You see a warning that All reports and dashboard tiles containing data from this dataset will also be deleted.

 3. Válassza a Törlés elemet.Select Delete.

Következő lépésekNext steps

Jelentések gyors létrehozása a Power BI szolgáltatásba való beillesztésselQuickly create a report by pasting data into the Power BI service

Az alábbi gyűjteményekben felfedezheti a Microsoft Learn Power BI-ra vonatkozó tartalmait:Explore these collections of Microsoft Learn content for Power BI: