Helyszíni adatátjáró méretezéseOn-premises data gateway sizing

Ez a cikk azoknak a Power BI-rendszergazdáknak szól, akiknek helyszíni adatátjárót kell telepíteniük és felügyelniük.This article targets Power BI administrators who need to install and manage the on-premises data gateway.

Az átjáróra akkor van szükség, ha a Power BI-nak az interneten közvetlenül nem elérhető adatokhoz kell hozzáférnie.The gateway is required whenever Power BI must access data that isn't accessible directly over the Internet. Telepíthető helyszíni kiszolgálóra, vagy virtuális gépen üzemeltetett szolgáltatott infrastruktúrára (IaaS).It can be installed on a server on-premises, or VM-hosted Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Az átjáró feladataiGateway workloads

A helyszíni adatátjáró két munkafolyamatot végez.The on-premises data gateway supports two workloads. Mielőtt rátérnénk az átjáró méretezésére és a javaslatokra, fontos tisztában lenni ezekkel a folyamatokkal.It's important you first understand these workloads before we discuss gateway sizing and recommendations.

Gyorsítótárazott adatok kezeléseCached data workload

A gyorsítótárazott adatokhoz kapcsolódó munkafolyamat olvassa be és alakítja át a Power BI-adathalmazokba betöltendő forrásadatokat.The Cached data workload retrieves and transforms source data for loading into Power BI datasets. Ezt három lépésben végzi el:It does so in three steps:

 1. Kapcsolódás: Az átjáró kapcsolódik a forrásadatokhozConnection: The gateway connects to source data
 2. Adatbeolvasás és átalakítás: A lekért adatok szükség esetén át lesznek alakítva.Data retrieval and transformation: Data is retrieved, and when necessary, transformed. Amikor csak lehetséges, a Power Query adategyesítési motor leküldi az átalakítási lépéseket az adatforrásba – ez az úgynevezett lekérdezésdelegálás .Whenever possible, the Power Query mashup engine pushes transformation steps to the data source—it's known as query folding. Ha ez nem lehetséges, akkor az átalakításokat az átjárónak kell elvégeznie.When it's not possible, transformations must be done by the gateway. Ebben az esetben az átjáró több CPU- és memória-erőforrást használ.In this case, the gateway will consume more CPU and memory resources.
 3. Átvitel: A rendszer átviszi az adatokat a Power BI szolgáltatásba – fontos a megbízható és gyors internetkapcsolat, főleg nagy adatmennyiségek eseténTransfer: Data is transferred to the Power BI service—a reliable and fast Internet connection is important, especially for large data volumes

A Gyorsítótárazott adatoknak a helyszíni forrásokhoz csatlakozó helyszíni adatátjárót ábrázoló diagramja.

Élő kapcsolatú és DirectQuery-munkafolyamatokLive Connection and DirectQuery workloads

Az élő kapcsolatot és DirectQuery-t használó munkafolyamat többnyire átmenő módban működik.The Live Connection and DirectQuery workload works mostly in pass-through mode. A Power BI szolgáltatás lekérdezéseket küld, az átjáró pedig a lekérdezési eredményekkel válaszol.The Power BI service sends queries, and the gateway responds with query results. A lekérdezési eredmények mérete általában kicsi.Generally, query results are small in size.

Ez a folyamat a lekérdezések és a lekérdezési eredmények forgalmának irányításához igényel CPU-erőforrásokat.This workload requires CPU resources for routing queries and query results. A CPU-igénye általában kisebb, mint a gyorsítótárazott adatokat kezelő munkafolyamaté – különösen akkor, ha gyorsítótárazandó adatok átalakításához van rá szükség.Usually there's much less demand for CPU than is required by the Cache data workload—especially when it's required to transform data for caching.

A megbízható, gyors és konzisztens kapcsolat elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a felhasználói felület gyorsan reagáljon.Reliable, fast, and consistent connectivity is important to ensure report users have responsive experiences.

Az Élő kapcsolat és a DirectQuery a helyszíni forrásokhoz csatlakozó helyszíni adatátjárót ábrázoló diagramja.

Méretezési szempontokSizing considerations

Az átjáró-számítógép megfelelő méretének meghatározása az alábbi változóktól függhet:Determining the correct sizing for your gateway machine can depend on the following variables:

 • Gyorsítótáras munkafolyamatokhoz:For Cache data workloads:
  • Az egyidejű adathalmaz-frissítések számaThe number of concurrent dataset refreshes
  • Az adatforrások típusai (relációs adatbázis, analitikai adatbázis, adatcsatornák vagy fájlok)The types of data sources (relational database, analytic database, data feeds, or files)
  • Az adatforrásokból lekérendő adatok mennyiségeThe volume of data to be retrieved from data sources
  • A Power Query adategyesítési motor által végrehajtandó átalakításokAny transformations required to be done by the Power Query mashup engine
  • A Power BI szolgáltatásnak továbbítandó adatok mennyiségeThe volume of data to be transferred to the Power BI service
 • Élő kapcsolatú és DirectQuery-munkafolyamatokhoz:For Live Connection and DirectQuery workloads:
  • A jelentést egyidejűleg használó felhasználók számaThe number of concurrent report users
  • A jelentésoldalakon lévő vizualizációk száma (minden vizualizáció legalább egy lekérdezést küld)The number of visuals on report pages (each visual sends at least one query)
  • A Power BI-irányítópult lekérdezési gyorsítótárának frissítési gyakoriságaThe frequency of Power BI dashboard query cache updates
  • Az Automatikus oldalfrissítés funkciót használó valós idejű jelentések számaThe number of real-time reports using the Automatic page refresh feature
  • Alkalmaznak-e az adathalmazok sorszintű biztonságot (RLS)Whether datasets enforce Row-level Security (RLS)

Az élő kapcsolatú és DirectQuery-munkafolyamatokhoz általában elegendő CPU-ra van szükség, a gyorsítótárazott adatokat kezelő munkafolyamatok viszont több CPU-t és memóriát igényelnek.Generally, Live Connection and DirectQuery workloads require sufficient CPU, while Cache data workloads require more CPU and memory. Mindkét munkafolyamathoz jó minőségű kapcsolat szükséges a Power BI szolgáltatás és az adatforrások felé.Both workloads depend on good connectivity with the Power BI service, and the data sources.

Megjegyzés

A Power BI-kapacitások korlátozzák a párhuzamosan végrehajtható modellfrissítéseket, valamint az élő kapcsolatok és a DirectQuery átviteli sebességét.Power BI capacities impose limits on model refresh parallelism, and Live Connection and DirectQuery throughput. Nincs értelme nagyobb teljesítményre méretezni az átjárót, mint amekkorát a Power BI szolgáltatás támogat.There's no point sizing your gateways to deliver more than what the Power BI service supports. A különböző prémium szintű SKU-k (és méretben azokkal egyenértékű A SKU-k) korlátai eltérőek.Limits differ by Premium SKU (and equivalently sized A SKU). További információ: A Power BI Premium bemutatása (Kapacitás-csomópontok).For more information, see What is Power BI Premium? (Capacity nodes).

JavaslatokRecommendations

Az átjáró méretezésére vonatkozó javaslatok sok változó függvényei.Gateway sizing recommendations depend on many variables. Ebben a szakaszban megfontolásra érdemes, általános javaslatokat teszünk.In this section, we provide you with general recommendations that you can take into consideration.

Kezdeti méretezésInitial sizing

A megfelelő méretet olykor nehéz pontosan megbecsülni.It can be difficult to accurately estimate the right size. Javasoljuk, hogy induljon ki egy legalább 8 CPU-maggal, 8 GB memóriával és gigabites hálózati adapterekkel rendelkező gépből.We recommend that you start with a machine with at least 8 CPU cores, 8 GB of RAM, and multiple Gigabit network adapters. Ezzel már mérni tudja az átjáró jellemző terhelését a CPU- és a memóriarendszer számlálóinak naplózásával.You can then measure a typical gateway workload by logging CPU and memory system counters. További információ: Helyszíni adatátjáró teljesítményének figyelése és optimalizálása.For more information, see Monitor and optimize on-premises data gateway performance.

KapcsolatokConnectivity

Tervezzen a lehető legjobb kapcsolattal a Power BI szolgáltatás és az átjáró, valamint az átjáró és az adatforrások között.Plan for the best possible connectivity between the Power BI service and your gateway, and your gateway and the data sources.

 • Törekedjen a megbízhatóságra, a gyorsaságra és a következetesen alacsony késésreStrive for reliability, fast speeds, and low, consistent latencies
 • Iktassa ki – vagy csökkentse – az átjáró és az adatforrás közötti ugrásokatEliminate—or reduce—machine hops between the gateway and your data sources
 • Szüntesse meg a tűzfal-proxy réteg által megvalósított sávszélesség-szabályozást.Remove any network throttling imposed by your firewall proxy layer. A Power BI-végpontokról további információért lásd a Power BI URL-címek az engedélyezési listához való hozzáadásáról szóló részt.For more information about Power BI endpoints, see Add Power BI URLs to your allow list.
 • Az Azure ExpressRoute konfigurálásával alakítson ki privát, felügyelt kapcsolatokat a Power BI-jalConfigure Azure ExpressRoute to establish private, managed connections to Power BI
 • Azure-beli virtuális gépeken lévő adatforrások esetén gondoskodjon arról, hogy a virtuális gépek a Power BI szolgáltatással közösen legyenek elhelyezveFor data sources in Azure VMs, ensure the VMs are colocated with the Power BI service
 • A dinamikus sorszintű biztonságot érvényesítő SQL Server Analysis Services (SSAS) forrással élő kapcsolatban dolgozó munkafolyamatok számára biztosítson jó minőségű kapcsolatot az átjáró-számítógép és a helyszíni Active Directory közöttFor Live Connection workloads to SQL Server Analysis Services (SSAS) involving dynamic RLS, ensure good connectivity between the gateway machine and the on-premises Active Directory

FürtözésClustering

Nagyméretű központi telepítések esetén több fürt tagjaival is létrehozhat átjárókat.For large-scale deployments, you can create a gateway with multiple cluster members. A fürtök kiiktatják a rendszerkritikus meghibásodási pontokat, és terheléselosztást végezhetnek az átjárókon áthaladó forgalommal.Clusters avoid single points of failure, and can load balance traffic across gateways. A következőket teheti:You can:

 • Telepítsen egy vagy több átjárót egy fürtbenInstall one or more gateways in a cluster
 • A munkafolyamatokat különítse el önálló átjárókra, vagy átjárókiszolgáló-fürtökreIsolate workloads to standalone gateways, or clusters of gateway servers

További információ: Magas rendelkezésre állású helyszíni adatátjáró-fürtök és terheléselosztás kezelése.For more information, see Manage on-premises data gateway high-availability clusters and load balancing.

Adathalmaz-tervezés és -beállításokDataset design and settings

Az adathalmazok kialakítása és beállításai befolyásolhatják az átjárók terhelését.Dataset design, and their settings, can impact on gateway workloads. Az átjáró terhelésének csökkentése érdekében az alábbi teendőket érdemes mérlegelni.To reduce gateway workload, you can consider the following actions.

Importálás módú adathalmazokhoz:For Import datasets:

 • Konfiguráljon kevésbé gyakori adatfrissítéstConfigure less frequent data refresh
 • Konfiguráljon növekményes frissítést, ezzel minimalizálva az átvitt adatok mennyiségétConfigure incremental refresh to minimize the amount of data to transfer
 • Amikor csak lehetséges, törekedjen a lekérdezések delegálásáraWhenever possible, ensure query folding takes place
 • Főleg nagy adatmennyiségek esetén, vagy ha kis késésű eredményekre van szükség, alakítsa át a tervet DirectQuery- vagy Összetett modellreEspecially for large data volumes or a need for low-latency results, convert the design to a DirectQuery or Composite model

DirectQuery-adathalmazokhoz:For DirectQuery datasets:

 • Optimalizálja az adatforrások, a modell és a jelentések terveit – erről az Útmutató a Power BI Desktop DirectQuery-modelljeihez című cikkben talál további információtOptimize data sources, model, and report designs—for more information, see DirectQuery model guidance in Power BI Desktop
 • Hozzon létre összesítéseket, hogy a magasabb szintű eredmények gyorsítótárazásával csökkentse a DirectQuery-kérelmek számátCreate aggregations to cache higher-level results to reduce the number of DirectQuery requests
 • Korlátozza az automatikus oldalfrissítés gyakoriságát a jelentések kivitelezésében és a kapacitásbeállításokbanRestrict Automatic page refresh intervals, in report designs and capacity settings
 • Korlátozza az irányítópult-gyorsítótár frissítési gyakoriságát, főleg akkor, ha dinamikus sorszintű biztonság van érvénybenEspecially when dynamic RLS is enforced, restrict dashboard cache update frequency
 • Elsősorban a kisebb adatmennyiségek vagy nem gyakran változó adatok esetében konvertálja a tervet Importálás vagy Összetett módú modellreEspecially for smaller data volumes or for non-volatile data, convert the design to an Import or Composite model

Élő kapcsolatú adathalmazokhoz:For Live Connection datasets:

 • Korlátozza az irányítópult-gyorsítótár frissítési gyakoriságát, főleg akkor, ha dinamikus sorszintű biztonság van érvénybenEspecially when dynamic RLS is enforced, restrict dashboard cache update frequency

Következő lépésekNext steps

Ezzel a cikkel kapcsolatosan a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information related to this article, check out the following resources: