Migrálás a Power BI-ra – áttekintésPower BI migration overview

Egyre többen szeretnék szabványos eszközzé tenni a Power BI-t adatkultúrájuk fejlesztése érdekében, amelynek része a felügyelt önkiszolgáló üzleti intelligencia (SSBI) kialakítása, a vállalati szintű üzleti intelligencia racionális megvalósítása és a gazdasági nyomásnak való megfelelés.Customers are increasingly standardizing on Power BI to drive a data culture, which involves enabling managed self-service business intelligence (SSBI), rationalizing the delivery of enterprise BI, and addressing economic pressures. A Power BI-ra történő migrálásról szóló cikksorozat célja, hogy bemutassa a más gyártó BI-eszközéről a Power BI-ra történő migrálás megtervezésének és végrehajtásának módját.The purpose of this series of Power BI migration articles is to provide you with guidance on how to plan and conduct a migration from a third-party BI tool to Power BI.

A Power BI-ra történő migrálásról szóló cikksorozat az alábbi témákat öleli fel:The articles in the Power BI migration series include:

 1. Migrálás a Power BI-ra – áttekintés (ez a cikk)Power BI migration overview (this article)
 2. Felkészülés a Power BI-ra történő migrálásraPrepare to migrate to Power BI
 3. A Power BI-ra történő migrálás követelményeinek összegyűjtése (1. fázis)Gather requirements to migrate to Power BI (Stage 1)
 4. A Power BI-ra történő migrálás megtervezése (2. fázis)Plan deployment to migrate to Power BI (Stage 2)
 5. A Power BI-ra történő migrálás technológiai próbája (3. fázis)Conduct proof of concept to migrate to Power BI (Stage 3)
 6. A Power BI-ba migrálandó tartalmak létrehozása (4. fázis)Create content to migrate to Power BI (Stage 4)
 7. Üzembe helyezés a Power BI-ban (5. fázis)Deploy to Power BI (Stage 5)
 8. Az ügyfelek Power BI-ba való migrálási tapasztalataiLearn from customer Power BI migrations

Cikkünkben az alábbi két feltételezéssel élünk: Egy régebbi típusú BI-platform üzemel a szervezetben, valamint hivatalos döntés született a tartalom és a felhasználók Power BI-ra történő migrálásáról.There are two assumptions: Your organization has a legacy BI platform currently in place and the decision has been made to formally migrate content and users to Power BI. Ez a cikksorozat elsődlegesen a Power BI-ra történő migrálásról szól.Migrating to the Power BI service is the primary focus of this series. Az országhatárokon belül üzemelő felhők felhasználóira az ebben a cikksorozatban ismertetett szempontokon túl további szempontok is vonatkozhatnak.Additional considerations may apply for national cloud customers beyond what is discussed in this series of articles.

A következő ábra a Power BI vállalati bevezetésének négy fő fázisát mutatja be.The following diagram shows four high-level phases for deploying Power BI in your organization.

A kép a négy fő fázist ábrázolja, melyek leírása az alábbi táblázatban található.

FázisPhase LeírásDescription
1. fázis A Power BI üzembe helyezése és kiértékelése.Set up and evaluate Power BI. Az 1. fázisban kerül sor a kezdeti Power BI-architektúra kialakítására.The first phase involves establishing the initial Power BI architecture. Ennek a fázisnak a célja a próbaüzem lebonyolítása és a szabályozási tervek kidolgozása, valamint a Power BI különböző szempontok szerinti értékelése, beleértve a befektetések megtérülését és/vagy a költség-haszon elemzést is.Preliminary deployment and governance planning are handled at this point, as well as Power BI evaluations including return on investment and/or cost benefit analysis.
2. fázis Új megoldások gyors létrehozása a Power BI-ban.Create new solutions quickly in Power BI. A 2. fázisban az önkiszolgáló BI-megoldások fejlesztői megkezdhetik a Power BI használatát, valamint az igényeknek megfelelő értékelését. Gyorsan értékes információk nyerhetők ki a Power BI-ból.In the second phase, self-service BI authors can begin using and evaluating Power BI for their needs, and value can be obtained from Power BI quickly. A 2. fázisba tartozó tevékenységek az agilitást és a gyors üzleti értéket helyezik előtérbe, ami elengedhetetlen egy új BI-eszköz, akár a Power BI kiválasztásához.Activities in Phase 2 place importance on agility and rapid business value, which is critical to gaining acceptance for the selection of a new BI tool such as Power BI. Emiatt az ábra a 2. fázisba tartozó tevékenységeket a 3. fázis migrálási feladataival párhuzamosan mutatja be.For this reason, the diagram depicts activities in Phase 2 happening side by side with the migration activities in Phase 3.
3. fázis BI-adatok és -eszközök migrálása a régi platformról a Power BI-ra.Migrate BI assets from legacy platform to Power BI. A 3. fázis célja a Power BI-ra való migrálás végrehajtása.The third phase addresses the migration to Power BI. Ezzel foglalkozik ez a Power BI-ra történő migrálásról szóló cikksorozat.It's the focus of this series of Power BI migration articles. A migrálás öt fázisáról a következő szakaszban lesz szó.Five specific migration stages are discussed in the next section.
4. fázis A Power BI bevezetése, szabályozása és monitorozása.Adopt, govern, and monitor Power BI. Az utolsó fázis olyan folyamatos tevékenységekből áll, mint az adatkultúra gondozása, a megfelelő kommunikáció és a képzés.The final phase comprises ongoing activities such as nurturing a data culture, communication, and training. A Power BI bevezetésének sikere nagy mértékben függ ezektől a tevékenységektől.These activities greatly impact on an effective Power BI implementation. Fontos a cég vagy a szervezet számára megfelelő irányítási és biztonsági szabályzatok és folyamatok kidolgozása, valamint a méretezhetőséget, a növekedést és a folyamatos fejlesztést lehetővé tevő naplózás és monitorozás.It's important to have governance and security policies and processes that are appropriate for your organization, as well as auditing and monitoring to allow you to scale, grow, and continually improve.

Fontos

A Power BI-ra történő szervezeti szintű migrálás majdnem minden esetben egy új Power BI-megoldás fejlesztésével jár együtt.A formal migration to Power BI almost always occurs in parallel with the development of a new Power BI solution. A Power BI-megoldás egy általános kifejezés, amely magában foglalja mind adatok, mind jelentések használatát.Power BI solution is generic term that encompasses the use of both data and reports. A Power BI Desktop-fájlok (.pbix) adatmodellt és jelentéseket is tartalmazhatnak.A single Power BI Desktop (pbix) file may contain a data model or report, or both. Az adatok újrahasznosíthatósága érdekében célszerű (de nem kötelező) különválasztani az adatmodellt a jelentésektől.Separating the data model from reports is encouraged for data reusability purposes, but isn't required.

Ha az újonnan felmerülő követelményekre már a migrálás tervezése és kivitelezése során is a Power BI-ban születik válasz, azzal fokozható a felhasználói elfogadottság.Using Power BI to author new requirements, while you plan and conduct the formal migration, will help gain buy-in. A párhuzamos fázisok során a tartalomfejlesztők valós szituációkra jellemző gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a Power BI-ról.Simultaneous phases provide content authors with practical, real-world experience with Power BI.

A Power BI-ra történő migrálás öt szakaszaFive stages of a Power BI migration

Az ábrán a 3. fázis része a Power BI-ra történő migrálás.Phase 3 of the diagram addresses migration to Power BI. Ez a fázis öt általános szakaszból áll.During this phase, there are five common stages.

A kép a Power BI-ra történő migrálás szakaszait ábrázolja, melyeket az alábbiakban ismertetünk.

Az ábrán látható szakaszok:The following stages shown in the previous diagram are:

A migrálást megelőző lépésekPre-migration steps

A migrálás előtti lépéseket a tartalommigrálási projekt indítása előtt célszerű végrehajtani.The pre-migration steps include actions you may consider prior to beginning a project to migrate content from a legacy BI platform to Power BI. Ez rendszerint magában foglalja a bérlői szintű üzembe helyezés vázlatos megtervezését.It typically includes the initial tenant-level deployment planning. Ezekről a tevékenységekről részletesebben a Felkészülés a Power BI-ra történő migrálásra című cikkben olvashat.For more information about these activities, see Prepare to migrate to Power BI.

1. szakasz: Követelmények összegyűjtése és rangsorolásaStage 1: Gather requirements and prioritize

Az 1. szakasz a meglévő megoldás migrálásához szükséges információk összegyűjtésére és a migrálás megtervezésére irányul.The emphasis of Stage 1 is on gathering information and planning for the migration of a single solution. Célszerű iteratív, indokolt mértékű ráfordítást igénylő folyamatot kialakítani.This process should be iterative and scoped to a reasonable sized effort. Az 1. szakasz célja a migrálandó jelentések és adatok összegyűjtése és rangsorolása.The output for Stage 1 includes a prioritized inventory of reports and data that are to be migrated. A ráfordítás mértékének teljes körű becsléséhez további tevékenységeket is el kell végezni, amelyekre a 2. és a 3. szakaszban kerül sor.Additional activities in Stages 2 and 3 are necessary to fully estimate the level of effort. Az 1. szakaszban elvégzendő tevékenységekről részletesebben a Követelmények összegyűjtése a Power BI-ba való migráláshoz című cikkben olvashat.For more information about the activities in Stage 1, see Gather requirements to migrate to Power BI.

2. szakasz: Az üzembe helyezés megtervezéseStage 2: Plan for deployment

A 2. szakasz célja az 1. szakaszban az egyes megoldásokhoz meghatározott követelmények teljesíthetőségének vizsgálata.The focus of Stage 2 is on how the requirements defined in Stage 1 may be fulfilled for each specific solution. A 2. szakaszban törekedni kell a lehető legkonkrétabb tervek elkészítésére, mert ez segíti a folyamat végrehajtását, noha ez egy iteratív, nem lineáris folyamat.The output of Stage 2 includes as many specifics as possible to guide the process, though it is an iterative, non-linear process. A technológiai próba (3. szakasz) ezzel a szakasszal párhuzamosan is végrehajtható.Creation of a proof of concept (in Stage 3) may occur in parallel with this stage. Még a megoldás fejlesztésekor (4. szakasz) is fény derülhet olyan információkra, amelyek kihatnak az üzembe helyezés megtervezésével kapcsolatos döntésekre.Even while creating the solution (in Stage 4), additional information may come to light that influences deployment planning decisions. A 2. szakasznak ez a fajta üzembe helyezési tervezési tevékenysége a megoldási szintre fókuszál, ugyanakkor a szervezeti szinten meghozott döntések keretein belül marad.This type of deployment planning in Stage 2 focuses on the solution level, while respecting the decisions already made at the organizational level. A 2. szakaszban elvégzendő tevékenységekről részletesebben A Power BI-ra történő migrálás megtervezése című cikkben olvashat.For more information about the activities in Stage 2, see Plan deployment to migrate to Power BI.

3. szakasz: Technológiai próba végrehajtásaStage 3: Conduct proof of concept

A 3. szakasz célja az ismeretlen tényezők azonosítása és a kockázatok csökkentése a lehető legkorábban.The emphasis of Stage 3 is to address unknowns and mitigate risks as early as possible. A technológiai próba (proof of concept, POC) hasznos a feltételezések érvényességének vizsgálatához, és iteratív módon, az üzembe helyezés tervezésével (2. szakasz) párhuzamosan végezhető.A technical proof of concept (POC) is helpful for validating assumptions, and it can be done iteratively alongside deployment planning (Stage 2). Ennek a szakasznak az eredménye egy kis műszaki terjedelmű Power BI-megoldás.The output of this stage is a Power BI solution that's narrow in scope. A technológiai próba során célszerű továbbfejleszthető megoldásokat kialakítani.Note that we don't intend for the POC to be disposable work. A 4. szakaszban feltehetően további fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy a megoldás éles üzemre is alkalmas legyen.However, it will likely require additional work in Stage 4 to make it production-ready. Ilyen értelemben a technológiai próba eredménye nevezhető prototípusnak, próbamegoldásnak, bemutató tervnek vagy minimálisan megvalósítható terméknek (minimally viable product, MVP).In this respect, in your organization, you may refer to this activity as either a prototype, pilot, mockup, quickstart, or minimally viable product (MVP). Technológiai próbára nem minden esetben van szükség, és informálisan is elvégezhető.Conducting a POC isn't always necessary and it can be done informally. A 3. szakaszban elvégzendő tevékenységekről részletesebben A Power BI-ra történő migrálás technológiai próbája című cikkben olvashat.For more information about the activities in Stage 3, see Conduct proof of concept to migrate to Power BI.

4. szakasz: Tartalom létrehozása és validálásaStage 4: Create and validate content

A 4. szakaszban kerül sor ténylegesen a technológiai próba eredményének üzemkész megoldássá alakítására.Stage 4 is when the actual work to convert the POC to a production-ready solution is done. Ennek a szakasznak az eredménye egy kész, fejlesztési környezetben érvényesített Power BI-megoldás.The output of this stage is a completed Power BI solution that's been validated in a development environment. Cél, hogy az 5. szakaszra üzemkész legyen.It should be ready for deployment in Stage 5. A 4. szakaszban elvégzendő tevékenységekről részletesebben A Power BI-ba migrálandó tartalmak létrehozása című cikkben olvashat.For more information about the activities in Stage 4, see Create content to migrate to Power BI.

5. szakasz: Üzembe helyezés, támogatás és monitorozásStage 5: Deploy, support, and monitor

Az 5. szakasz elsődleges célja az új Power BI-megoldás üzembe helyezése éles környezetben.The primary focus of Stage 5 is to deploy the new Power BI solution to production. A szakasz eredménye egy üzleti felhasználók által ténylegesen használható éles megoldás.The output of this stage is a production solution that's actively used by business users. Agilis módszertanokban elfogadható, ha néhány tervezett fejlesztést egy jövőbeli iterációban hajtanak végre.When using an agile methodology, it's acceptable to have some planned enhancements that will be delivered in a future iteration. A megoldások a Power BI-jal kapcsolatos tapasztalatoktól függően szakaszosan is üzembe helyezhetők, ha valamilyen tényező, például a kockázatok és az üzemszünetek minimalizálása indokolja.Depending on your comfort level with Power BI, such as minimizing risk and user disruption, you may choose to do a staged deployment. Lehetőség van arra is, hogy kezdetben csak a próbafelhasználók egy kisebb csoportja számára helyezze üzembe az új Power BI-megoldást.Or, you might initially deploy to a smaller group of pilot users. Ebben a szakaszban fontos a folyamatos támogatás és a monitorozás is.Support and monitoring are also important at this stage, and on an ongoing basis. Az 5. szakaszban elvégzendő tevékenységekről részletesebben A Power BI-ra történő migrálás című cikkben olvashat.For more information about the activities in Stage 5, see Migrate to Power BI.

Tipp

A Power BI-ra történő migrálásról szóló cikksorozatban tárgyalt koncepciók többsége alkalmazható a normál Power BI-bevezetési projektekre is.Most of the concepts discussed throughout this series of Power BI migration articles also apply to a standard Power BI implementation project.

A migrálás céljaiConsider migration reasons

Minden cég és szervezet elsődleges célja a produktív és kifogástalan adatkultúra kialakítása.Enabling a productive and healthy data culture is a principal goal of many organizations. A Power BI kiváló eszköz e cél eléréséhez.Power BI is an excellent tool to facilitate this objective. A Power BI-ra való migrálás sokszor az alábbi három igény miatt merül fel:Three common reasons you may consider migrating to Power BI can be distilled down to:

 • Felügyelt önkiszolgáló üzleti intelligencia valósítható meg olyan új képességek bevezetésével, amelyek inspirációt jelentenek az önkiszolgáló üzleti intelligencia felhasználói körének.Enable managed self-service BI by introducing new capabilities that empower the self-service BI user community. A Power BI hozzáférést biztosít a szükséges információkhoz és megkönnyíti a döntéshozatalt, miközben kevesebb nehezen elérhető szakértői tudást igényel.Power BI makes access to information and decision-making more broadly available, while relying less on specialist skills that can be difficult to find.
 • Észszerűsítheti a vállalati szintű üzleti intelligencia megvalósítását a meglévő BI-eszközök által nem teljesíthető követelmények teljesítésével. Ezzel együtt csökken a megoldások komplexitása és a tulajdonlási költség, valamint a jelenleg használatban lévő többféle BI-eszköz helyett egységes üzleti intelligencia vezethető be.Rationalize the delivery of enterprise BI to meet requirements that aren't addressed by existing BI tools, while decreasing complexity level, reducing cost of ownership, and/or standardizing from multiple BI tools currently in use.
 • Válasz a gazdasági nyomás okozta kihívásokra. A gazdasági nyomás a produktivitás növelését követeli meg, ami az erőforrásigény, valamint az időszükséglet és a munkaerőköltségek csökkentésével érhető el.Address economic pressures for increased productivity with fewer resources, time, and staffing.

Hatékony migrálás a Power BI-raAchieve Power BI migration success

Minden migrálás egy kicsit másEvery migration is slightly different. függ a szervezeti struktúrától, az adatstratégiáktól, az adatkezelés fejlettségétől és a szervezeti céloktól.It can depend on the organizational structure, data strategies, data management maturity, and organizational objectives. A sikeresen migráló ügyfeleink között megfigyelhetők azonban visszatérő praktikák:However, there are some practices we consistently see with our customers who achieve Power BI migration success.

 • Vezetői szponzorálás: Érdemes választani egy vezetői szintű szponzort a folyamat elején.Executive sponsorship: Identify an executive sponsor early in the process. A megfelelő szponzor aktívan támogatja az üzleti intelligenciát a cégen vagy a szervezeten belül, és személyesen is tesz a migrálás sikerességéért.This person should be someone who actively supports BI in the organization and is personally invested in achieving a positive outcome for the migration. Ideális esetben a szponzor teljes körűen felügyeli a Power BI-jal kapcsolatos tevékenységeket, és az eredményekért is teljes felelősséggel tartozik.Ideally, the executive sponsor has ultimate authority and accountability for outcomes related to Power BI.
 • Képzés, támogatás és kommunikáció: Ez több mint egy technológiai kezdeményezés.Training, support, and communication: Recognize that it's more than just a technology initiative. Minden üzletiintelligencia- és analitikai projekt érinti a munkavállalókat is, ezért érdemes lehet korán befektetni a felhasználói képzésbe és támogatásba.Any BI or analytics project is also a people initiative, so consider investing early in user training and support. Emellett összeállíthat egy kommunikációs tervet, amely átlátható módon ismerteti az összes érintett számára, hogy mi történik, miért, és reális elvárásokat fogalmaz meg.Also, create a communication plan that transparently explains to all stakeholders what is occurring, why, and sets realistic expectations. A kommunikációs terv része lehet a résztvevők véleményét rögzítő visszajelzési szakasz is.Be sure to include a feedback loop in your communication plan to capture input from stakeholders.
 • Gyors eredmények: Ajánlott előresorolni a kézzelfogható, jelentős üzleti értéket teremtő és sürgős elemeket.Quick wins: Initially, prioritize high value items that have tangible business value and are pressing. Nem az a fő cél, hogy minden egyes régi jelentés pontosan reprodukálva legyen az új rendszeren, hanem hogy az általuk megválaszolt üzleti kérdésekre választ adjanak az új jelentések, beleértve a szükséges intézkedéseket is.Rather than strictly attempting to always migrate reports precisely as they appear in the legacy BI platform, focus on the business question the report is trying to answer—including action to be taken—when addressing the redesigned report.
 • Modernizáció és fejlesztések: Határozottan érdemes átgondolni, hogy mi hogyan működött eddig.Modernization and improvements: Be willing to rethink how things have always been done. A migrálás lehetőséget biztosít a folyamatok fejlesztésére.A migration can provide an opportunity to deliver improvements. Például megszüntethető a kézi adat-előkészítés vagy áthelyezhetővé válnak az egy jelentésre korlátozódó üzleti szabályok.For example, it could eliminate manual data preparation or relocate business rules that were confined to a single report. Indokolt esetben érdemes lehet újrabontani, modernizálni vagy konszolidálni a meglévő megoldásokat.Consider refactoring, modernizing, and consolidating existing solutions when the effort can be justified. Például több jelentést össze lehet vonni egy jelentéssé, vagy el lehet hagyni az egy ideje már nem használt régi komponenseket.It can include consolidating multiple reports into one, or eliminating legacy artifacts that haven't been used for some time.
 • Folyamatos tanulás: Érdemes felkészülni a szakaszos átállásra, és ezzel együtt a folyamatos tanulásra, adaptálásra.Continual learning: Be prepared to use a phased approach while continually learning and adapting. A gyors értékteremtéshez praktikus rövid, ismétlődő fázisokban dolgozni.Work in short, iterative cycles to bring value quickly. Rendszeres feladattá válhat kis technológiai próbák készítése az ismeretlen tényezők kockázatának minimalizálásához, a feltevések érvényességének vizsgálatához és az új funkciók megismeréséhez.Make a frequent practice of completing small POCs to minimize risk of unknowns, validate assumptions, and learn about new features. Mivel a Power BI egy havonta frissülő felhőszolgáltatás, fontos lépést tartani a fejlesztésekkel, és szükség szerint igazítani a terveken.As Power BI is a cloud service that updates monthly, it's important to keep abreast of developments and adjust course when appropriate.
 • Változással szembeni ellenállás: A változással szembeni ellenállás eltérő mértékű lehet. Néhány felhasználó nem akarja majd megtanulni egy új eszköz használatát.Resistance to change: Understand there may be varying levels of resistance to change; some users will resist learning a new tool. Emellett néhány szakember, akik jelentős időt és energiát fektettek egy másik BI-eszköz megismerésébe, aggódni kezdhetnek az állásuk miatt.Also, some professionals who have dedicated significant time and effort to gain expertise with a different BI tool may feel threatened by being displaced. Érdemes felkészülni rá, hogy az átállás belső konfliktusokhoz vezethet, különösen a nagy mértékben decentralizált szervezeteknél.Be prepared, because it can result in internal political struggles, particularly in highly decentralized organizations.
 • Korlátozások: Fontos, hogy racionális migrálási tervek szülessenek, beleértve a finanszírozás kérdéseit, az időbecsléseket, az érintettek szerepköreit és a felelősségeit.Constraints: Be realistic with migration plans, including funding, time estimates, as well as roles and responsibilities for everyone involved.

ElismerésekAcknowledgments

Ezt a cikksorozatot Melissa Coates, a Data Platform MVP-je és a Coates Data Strategies tulajdonosa írta.This series of articles was written by Melissa Coates, Data Platform MVP and owner of Coates Data Strategies. A cikksorozat készítésében és lektorálásában közreműködött még Marc Reguera, Venkatesh Titte, Patrick Baumgartner, Tamer Farag, Richard Tkachuk, Matthew Roche, Adam Saxton, Chris Webb, Mark Vaillancourt, Daniel Rubiolo, David Iseminger és Peter Myers.Contributors and reviewers include Marc Reguera, Venkatesh Titte, Patrick Baumgartner, Tamer Farag, Richard Tkachuk, Matthew Roche, Adam Saxton, Chris Webb, Mark Vaillancourt, Daniel Rubiolo, David Iseminger, and Peter Myers.

További lépésekNext steps

A Power BI-ra történő migrálásról szóló cikksorozat következő részében megismerheti a Power BI-ra történő migrálás előtti lépéseket.In the next article in this Power BI migration series, learn about the pre-migration steps when migrating to Power BI.

Más hasznos források:Other helpful resources include:

Számos tapasztalt Power BI-partner áll ügyfeleink rendelkezésére a migrálás sikeres elvégzéséhez.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Power BI-partner bevonásához látogasson el a Power BI partnerportálra.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.