Többoldalas jelentések használata a Power BI-banWhen to use paginated reports in Power BI

Ez a cikk a Power BI-hoz jelentéseket tervező jelentéskészítőknek szól.This article targets you as a report author who designs reports for Power BI. Javaslatokat kínál annak eldöntéséhez, hogy mikor érdemes többoldalas Power BI-jelentést készíteni.It provides suggestions to help you choose when to develop Power BI paginated reports.

Megjegyzés

A többoldalas Power BI-jelentések közzétételéhez Power BI Premium-előfizetés szükséges.Publishing Power BI paginated reports requires a Power BI Premium subscription. A jelentések csak akkor lesznek renderelve, ha olyan kapacitásban lévő munkaterületen vannak, amelyen engedélyezve van a Többoldalas jelentések számítási feladat.Reports will render only when they're in a workspace on a capacity that has the Paginated Reports workload enabled.

A Power BI többoldalas jelentései általában nyomtatáshoz vagy PDF-létrehozáshoz vannak optimalizálva.Power BI paginated reports are optimized for printing, or PDF generation. Lehetőséget biztosítanak aprólékosan formázott, gondosan kivitelezett elrendezések kialakítására is.They also provide you with the ability to produce highly formatted, pixel-perfect layouts. A többoldalas jelentések ezáltal ideálisak az olyan üzemeltetési jelentésekhez, mint az értékesítési számlák.So, paginated reports are ideal for operational reports, like sales invoices.

A Power BI-jelentések ezzel szemben áttekinthetőségre és kezelhetőségre vannak optimalizálva.In contrast, Power BI reports are optimized for exploration and interactivity. Arra is alkalmasak, hogy a legmodernebb vizualizációk széles választékával szemléltessék az adatokat.Also, they can present your data using a comprehensive range of ultra-modern visuals. A Power BI-jelentések tehát elemzési jelentésekhez ideálisak, lehetővé téve a felhasználóknak az adatok feltárását, összefüggések és mintázatok felderítését.Power BI reports, therefore, are ideal for analytic reports, enabling your report users to explore data, and to discover relationships and patterns.

A többoldalas Power BI-jelentések használatát a következő helyzetekben érdemes mérlegelni:We recommend you consider using a Power BI paginated report when:

 • Tudja, hogy a jelentést ki kell nyomtatni, vagy PDF-kimenetet kell előállítani belőle.You know the report must be printed, or output as a PDF document.
 • Az adatrács-elrendezések terjeszkedhetnek és túlnőhetnek a korlátokon.Data grid layouts could expand and overflow. Mint tudja, egy Power BI-jelentésbeli táblázat vagy mátrix nem méreteződik át dinamikusan az összes adat megjelenítéséhez, ehelyett görgetősávokat jelenít meg.Consider that a table, or matrix, in a Power BI report can't dynamically resize to display all data—it will provide scroll bars instead. Nyomtatásban azonban nem lehet görgetéssel felfedni a nézeten kívüli adatokat.But, if printed, it won't be possible to scroll to reveal any out-of-view data.
 • Előnyösnek bizonyulnak a Power BI többoldalas funkciói és képességei.Power BI paginated features and capabilities work in your favor. A cikk egy későbbi része sok ilyen jelentéskészítési helyzetet bemutat.Many such report scenarios are described later in this article.

Örökölt jelentésekLegacy reports

Ha már rendelkezik az SQL Server Reporting Services (SSRS) Report Definition Language (RDL) nyelvű jelentéseivel, újra elkészítheti azokat Power BI-jelentésekként, vagy többoldalas jelentésekként migrálhatja őket a Power BI-ba.When you already have SQL Server Reporting Services (SSRS) Report Definition Language (RDL) reports, you can choose to redevelop them as Power BI reports, or migrate them as paginated reports to Power BI. További információ: SQL Server Reporting Services-jelentések migrálása a Power BI-ba.For more information, see Migrate SQL Server Reporting Services reports to Power BI.

Az egy Power BI-munkaterületen történt közzététel után a többoldalas jelentések is rendelkezésre állnak a Power BI-jelentések mellett.Once published to a Power BI workspace, paginated reports are available side by side with Power BI reports. Ez után egyszerűen terjeszthetők Power BI-alkalmazások segítségével.They can then be easily distributed using Power BI apps.

Az SSRS-jelentések migrálása helyett érdemesebb lehet azokat újra elkészíteni.You might consider redeveloping SSRS reports, rather than migrating them. Ez különösen azokra a jelentésekre igaz, amelyeket elemzési felületre szánnak.It's especially true for those reports that are intended to deliver analytic experiences. Ilyen esetekben valószínűleg a Power BI-jelentések biztosítanak jobb felhasználó felületet.In these cases, Power BI reports will likely deliver better report user experiences.

Többoldalas jelentések felhasználási helyzeteiPaginated report scenarios

Sok olyan helyzet van, amelyben nyomós érvek szólnak egy többoldalas Power BI-jelentést készítése mellett.There are many compelling scenarios when you might favor developing a Power BI paginated report. Ezek sokszor a Power BI-jelentések által nem támogatott funkciók vagy képességek.Many are features or capabilities not supported by Power BI reports.

 • Nyomtatásra kész: A többoldalas jelentések nyomtatáshoz vagy PDF-létrehozáshoz vannak optimalizálva.Print-ready: Paginated reports are optimized for printing, or PDF generation. Szükség esetén a terjeszkedő adatterületek szabályozott módon nyúlnak át más oldalakra.When necessary, data regions can expand and overflow to multiple pages in a controlled way. A jelentés elrendezésében meghatározhatók a margók, valamint az oldalfejlécek és -láblécek.Your report layouts can define margins, and page headers and footers.
 • Renderelési formátumok: A Power BI többféle formátumban képes renderelni a többoldalas jelentéseket.Render formats: Power BI can render paginated reports in different formats. Ilyen formátumok többek között a következők: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, CSV, XML és MHTML.Formats include Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, CSV, XML, and MHTML. (Az MHTML formátumot a Power BI szolgáltatás használja a jelentések renderelésére.) A jelentések felhasználói választhatják ki az igényeiknek megfelelő exportálási formátumot.(The MHTML format is used by the Power BI service to render reports.) Your report users can decide to export in the format that suits them.
 • Precíz elrendezés: Részletesen megformázott, képpont-szinten pontos elrendezéseket tervezhet, a centiméter törtrészeiben konfigurált pontos méretezéssel és elhelyezéssel.Precision layout: You can design highly formatted, pixel-perfect layouts—to the exact size and location configured in fractions of inches, or centimeters.
 • Dinamikus elrendezés: Rendkívül rugalmas elrendezéseket hozhat létre a VB.NET-kifejezéseket használó számos jelentéstulajdonság beállításával.Dynamic layout: You can produce highly responsive layouts by setting many report properties to use VB.NET expressions. A kifejezések a .NET-keretrendszer sok alapvető kódtárához hozzáférnek.Expressions have access to many core .NET Framework libraries.
 • Renderelés-specifikus elrendezés: Kifejezések használatával a jelentés elrendezése az alkalmazott renderelési formátumnak megfelelően módosítható.Render-specific layout: You can use expressions to modify the report layout based on the rendering format applied. A jelentést például úgy is megtervelheti, hogy letiltsa a láthatóság váltását (lehatoláshoz és felhatoláshoz), ha nem interaktív, például PDF formátumban van renderelve.For example, you can design the report to disable toggling visibility (to drill down and drill up) when it's rendered using a non-interactive format, like PDF.
 • Natív lekérdezések: Nem kell előre Power BI-adathalmazt fejlesztenie.Native queries: You don't need to first develop a Power BI dataset. Bármely támogatott adatforráshoz írhat natív lekérdezéseket (vagy használhat tárolt eljárásokat).It's possible to author native queries (or use stored procedures) for any supported data source. A lekérdezések paraméterezéseket is tartalmazhatnak.Queries can include parameterization.
 • Grafikus lekérdezéstervezők: A Power BI jelentéskészítőjéhez grafikus lekérdezéstervezők is tartoznak, amelyek segítenek az adathalmazok lekérdezéseinek megírásában és tesztelésében.Graphic query designers: Power BI Report Builder includes graphic query designers to help you write, and test, your dataset queries.
 • Statikus adathalmazok: Definiálhat egy adathalmazt, és az adatokat közvetlenül a jelentés definíciójában adhatja meg.Static datasets: You can define a dataset, and enter data directly into your report definition. Ez a képesség különösen hasznos bemutatók támogatásához, vagy megvalósíthatósági vizsgálatok elvégzéséhez.This capability is especially useful to support a demo, or for delivering a proof of concept (POC).
 • Adatintegráció: Kombinálhatja a különböző adatforrásokból vagy statikus adathalmazokból származó adatokat.Data integration: You can combine data from different data sources, or with static datasets. Ezt VB.NET-kifejezéseket használó egyéni mezők létrehozásával teheti meg.It's done by creating custom fields using VB.NET expressions.
 • Paraméterezés: Nagy mértékben testreszabható paraméterezési felületeket tervezhet, akár adatvezérelt és egymásra épülő paraméterekkel is.Parameterization: You can design highly customized parameterization experiences, including data-driven, and cascading parameters. A paraméterek alapértelmezett értékei is meghatározhatók.It's also possible to define parameter defaults. Ilyen felületek megtervezésével segíthet a jelentés felhasználóinak a megfelelő szűrők gyors beállításában.These experiences can be designed to help your report users quickly set appropriate filters. A paramétereknek nem is kell a jelentés adatait szűrniük. Felhasználhatók feltételes helyzetek támogatására, vagy dinamikus szűrésre vagy stílus-beállításra.Also, parameters don't need to filter report data; they can be used to support "what-if" scenarios, or dynamic filtering or styling.
 • Képadatok: A jelentés képes képeket renderelni, ha azok bináris formátumban vannak tárolva az adatforrásban.Image data: Your report can render images when they're stored in binary format in a data source.
 • Egyéni kód: VB.NET-függvényekből álló kódblokkokat fejleszthet és használhat bármely jelentésbeli kifejezésben.Custom code: You can develop code blocks of VB.NET functions in your report, and use them in any report expression.
 • Segédjelentések: A jelentésbe más többoldalas Power BI-jelentéseket is beágyazhat (ugyanarról a munkaterületről).Subreports: You can embed other Power BI paginated reports (from the same workspace) into your report.
 • Rugalmas adatrácsok: A rácsos adatrégió használatával részletesen szabályozhatja a rácsos elrendezéseket.Flexible data grids: You have fine-grained control of grid layouts by using the tablix data region. Ez az összetett elrendezéseket, köztük a beágyazott és szomszédos csoportokat is támogatja.It supports complex layouts, too, including nested and adjacent groups. Úgy is konfigurálható, hogy ha több oldalra van kinyomtatva, ismételje a jelentés fejlécét.And, it can be configured to repeat headings when printed over multiple pages. Segédjelentést vagy más vizualizációt, például adatsávokat, értékgörbéket és kijelzőket is beágyazhat.Also, it can embed a subreport or other visualizations, including data bars, sparklines, and indicators.
 • Térbeli adattípusok: A térkép adatterület képes az SQL Server térbeli adattípusainak megjelenítésére.Spatial data types: The map data region can visualize SQL Server spatial data types. Ennek köszönhetően a GEOGRAPHY és a GEOMETRY adattípus is használható pontok, vonalak vagy sokszögek megjelenítésére.So, the GEOGRAPHY and GEOMETRY data types can be used to visualize points, lines, or polygons. ESRI-alakzatfájlokban definiált sokszögek is megjeleníthetők.It's also possible to visualize polygons defined in ESRI shape files.
 • Modern kijelzők: A KPI-értékek és -állapotok megjelenítésére tárcsák és lineáris kijelzők is használhatók.Modern gauges: Radial and linear gauges can be used to display KPI values and status. Ezek akár rácsos adatrégiókba is beágyazhatók, a csoportokban ismétlődve.They can even be embedded into grid data regions, repeating within groups.
 • HTML-renderelés: Részletesen formázott szöveget jeleníthet meg, ha az HTML-ként van tárolva.HTML rendering: You can display richly formatted text when it's stored as HTML.
 • Körlevél: Helyőrző szövegmezők használatával szúrhat be adatokat egy szövegbe.Mail merge: You can use text box placeholders to inject data values into text. Ezen a módon körlevél-jelentést hozhat létre.This way, you can produce a mail merge report.
 • Interaktivitási funkciók: Az interaktív funkciók közé tartozik a láthatóság váltása (a lehatoláshoz és a felhatoláshoz), a hivatkozások, az interaktív rendezés és az elemleírások.Interactivity features: Interactive features include toggling visibility (to drill down and drill up), links, interactive sorting, and tooltips. Olyan hivatkozásokat is megadhat, amelyek Power BI-jelentések vagy más többoldalas Power BI-jelentések részletezésére mutatnak.You can also add links that drillthrough to Power BI reports, or other Power BI paginated reports. A hivatkozások mutathatnak akár egy másik helyre is ugyanazon jelentésen belül.Links can even jump to another location within the same report.
 • Előfizetések: A Power BI képes ütemezett e-mailekként kézbesíteni a többoldalas jelentéseket, a támogatott formátumú mellékletekkel.Subscriptions: Power BI can deliver paginated reports on a schedule as emails, with report attachments in any supported format.
 • Felhasználóra szabott elrendezés: Készíthet rugalmas elrendezést a jelentést megnyitó hitelesített felhasználó alapján.Per-user layouts: You can create responsive report layouts based on the authenticated user who opens the report. A jelentést megtervezheti úgy, hogy másként szűrje az adatokat, adatterületeket vagy vizualizációkat rejtsen el, más formátumokat alkalmazzon, vagy felhasználóspecifikus alapértelmezéseket állítson be a paraméterekhez.You can design the report to filter data differently, hide data regions or visualizations, apply different formats, or set user-specific parameter defaults.

Következő lépésekNext steps

Ezzel a cikkel kapcsolatosan a következő forrásanyagokban talál további információt:For more information related to this article, check out the following resources: