Mik a lapszámozott jelentések a Power BI Premiumban?What are paginated reports in Power BI Premium?

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:APPLIES TO: ✔️ Power BI szolgáltatás✔️ Power BI service ✔️ Többoldalas Power BI-jelentések✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ❌ Power BI Desktop❌ Power BI DesktopA KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:APPLIES TO: ✔️ Power BI szolgáltatás✔️ Power BI service ✔️ Többoldalas Power BI-jelentések✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ❌ Power BI Desktop❌ Power BI Desktop

A lapszámozott jelentések nyomtatáshoz vagy megosztáshoz lettek kialakítva.Paginated reports are designed to be printed or shared. Lapszámozottnak hívjuk őket, mert egy oldalon jól megjeleníthetők.They're called paginated because they're formatted to fit well on a page. Minden adatot egy táblázatban jelenítenek meg, akkor is, ha az több oldalon keresztül fut.They display all the data in a table, even if the table spans multiple pages. Az oldalak elrendezése pontosan vezérelhető egészen az utolsó pixelig.They're also called pixel perfect because you can control their report page layout exactly. A Power BI Jelentéskészítő egy különálló eszköz a többoldalas jelentések létrehozására a Power BI szolgáltatáshoz.Power BI Report Builder is the standalone tool for authoring paginated reports for the Power BI service.

Íme néhány gyors hivatkozás, ha készen áll a kezdésre:Here are some quick links if you're ready to get started:

A lapszámozott jelentések gyakran számos oldalból állnak.Paginated reports often have many pages. Ez a jelentés például 563 oldalas.For example, this report has 563 pages. Mindegyik oldal pontosan egy számlát tartalmaz, valamint ismétlődő fejlécekből és élőlábakból áll.Each page is laid out exactly, with one page per invoice, and repeating headers and footers.

Lapszámozott

A jelentés előnézetét megtekintheti a Jelentéskészítőben, majd közzéteheti a Power BI szolgáltatásban, az app.powerbi.com webhelyen.You can preview your report in Report Builder, then publish it to the Power BI service, app.powerbi.com. A szolgáltatásban csak Power BI Pro-licenccel tehet közzé jelentéseket.You need a Power BI Pro license to publish a report to the service. Többoldalas jelentéseket a Saját munkaterületen, vagy olyan munkaterületeken tehet közzé, amelyek Power BI Premium-kapacitáshoz tartoznak.You can publish and share paginated reports in your My Workspace or in workspaces, as long as the workspace is in a Power BI Premium capacity. Emellett egy Power BI-rendszergazdának engedélyeznie kell a lapszámozott jelentéseket a Power BI felügyeleti portáljának Premium-kapacitásokkal foglalkozó szakaszában.Also, a Power BI admin needs to enable paginated reports in the Premium capacities section of the Power BI admin portal.

Power BI-jelentések és lapszámozott jelentések összehasonlításaCompare Power BI reports and paginated reports

A lapszámozott jelentések egyik fő előnye, hogy egyetlen táblázatban képesek minden adatot kinyomtatni, bármennyi adatról is van szó.A major advantage of paginated reports is their ability to print all the data in a table, no matter how long. Tegyük fel, hogy elhelyez egy táblázatot egy Power BI-jelentésben.Picture that you place a table in a Power BI report. Ennek egyes sorai megjelennek az oldalon, a többit pedig görgetéssel láthatja.You see some of its rows in the table on the page, and you have a scroll bar to see the rest. Ha kinyomtatja a lapot vagy PDF formátumba exportálja, csak a megjelenített oldalak lesznek kinyomtatva.If you print that page, or export it to PDF, the only rows that print are the ones you saw on the page.

Most tegyük fel, hogy ezt a táblázatot egy lapszámozott jelentésben helyezi el.Now say you place the same table in a paginated report. Amikor kinyomtatja vagy PDF-be exportálja, a lapszámozott jelentés annyi oldallal fog rendelkezni, amennyire szükség van az összes sor kinyomtatásához.When you print it or export it to PDF, the paginated report has as many pages as necessary to print every row in that table.

Az alábbi videóban Peter Myers, a Microsoft adatplatformjának MVP-je, és Chris Finlan, fő programvezető mutatják be egy hasonló táblázat két jelentésformátumban való kinyomtatását.In the following video, Microsoft Most Valued Professional - Data Platform Peter Myers, and Principal Program Manager Chris Finlan demonstrate printing a similar table in the two report formats.

Ez a videó egy nyolc modulból álló videókurzus, a Power BI – Lapszámozott jelentések egy nap alatt része.This video is part of an eight-module video-based course, Power BI Paginated Reports in a Day. Ebben a kurzusban a jelentésszerzők elsajátíthatják azokat a technikai ismereteket, amelyekkel a Power BI-ban többoldalas jelentéseket tudnak létrehozni, közzétenni és terjeszteni.The course is designed to empower you as a report author with the technical knowledge required to create, publish, and distribute Power BI paginated reports.

Jelentések létrehozása a Power BI JelentéskészítőbenCreate reports in Power BI Report Builder

A lapszámozott jelentésekhez saját eszköz tartozik: a Power BI Jelentéskészítő.Paginated reports have their own design tool, Power BI Report Builder. Ez egy új eszköz amely ugyanazon eszközök alapjaira épül, mint amelyekkel a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóhoz vagy az SQL Server Reporting Serviceshez (SSRS) hozott létre lapszámozott jelentéseket.It's a new tool that shares the same foundation as the tools you'd previously used to create paginated reports for Power BI Report Server or SQL Server Reporting Services (SSRS). Sőt az SSRS 2016-os és 2017-es verziójában vagy a helyszíni Power BI jelentéskészítő kiszolgálóban létrehozott lapszámozott jelentések kompatibilisek a Power BI szolgáltatással.In fact, paginated reports that you create for SSRS 2016 and 2017 or for Power BI Report Server on-premises, are compatible with the Power BI service. A Power BI szolgáltatás megtartja az előző verziókkal való kompatibilitást, így a jelentésekhez új verziót használhat, és frissítheti a korábbi lapszámozott jelentéseket is.The Power BI service maintains backwards compatibility so you can move your reports forward, and you can upgrade any previous-version paginated reports. Megjelenéskor nem minden jelentésfunkció érhető el.Not all report features are available at launch. Részletekért tekintse meg a cikk Korlátozások és szempontok című szakaszát.See Limitations and considerations in this article for details.

Számos adatforrásból készített jelentésReport from a variety of data sources

Egy lapszámozott jelentés több különböző adatforrással is rendelkezhet.A single paginated report can have a number of different data sources. A Power BI-jelentésekkel ellentétben nem tartozik hozzá mögöttes adatmodell.It doesn't have an underlying data model, unlike Power BI reports. A lapszámozott jelentések első Power BI-os megjelenésekor Ön beágyazott adatforrásokat és adathalmazokat hoz létre magában a jelentésben.For the initial release of paginated reports in the Power BI service, you create embedded data sources and datasets in the report itself. Egyelőre nem használhat megosztott adatforrásokat vagy megosztott adatkészleteket.For now, you can't use shared data sources or shared datasets. A jelentéseket a Jelentéskészítőben, a helyi számítógépen hozza létre.You create reports in Report Builder on your local computer. Ha egy jelentés helyszíni adatokhoz kapcsolódik, a jelentés a Power BI szolgáltatásba való feltöltése után létre kell hoznia egy átjárót, majd átirányítani az adatkapcsolatot.If a report connects to on-premises data, after you upload the report to the Power BI service, you need to create a gateway and redirect the data connection. Jelenleg a következő adatforrásokhoz csatlakozhat:Here are the data sources you can connect to at this time:

 • Azure SQL Database és Data Warehouse (alapszintű és oAuth-hitelesítéssel)Azure SQL Database and Data Warehouse (via Basic and oAuth)
 • Azure Analysis Services (SSO-val)Azure Analysis Services (via SSO)
 • SQL Server egy átjárón keresztülSQL Server via a gateway
 • SQL Server Analysis Services egy átjárón keresztülSQL Server Analysis Services via a gateway
 • Power BI-adathalmazokPower BI Datasets
 • OracleOracle
 • TeradataTeradata

A jelentés megtervezéseDesign your report

Lapszámozott jelentések létrehozása mátrixszal, diagrammal és szabad formátumú elrendezésselCreate paginated reports with matrix, chart, and free-form layouts

A táblázatos jelentések jól alkalmazhatók oszlopalapú adatok esetén.Table reports work well for column-based data. Az olyan mátrixjelentések, mint a lapközi vagy PivotTable-jelentések összegzett adatokhoz alkalmasak.Matrix reports, like cross-tab or PivotTable reports, are good for summarized data. A diagram jellegű jelentések grafikus formában mutatják be az adatokat, a kötetlen formájú lista jelentések pedig szinte bármi más, például számlák bemutatására is használhatók.Chart reports present data in a graphical format, and free-form list reports can present almost anything else, such as invoices.

Az első lépést a Jelentéskészítő egyik varázslójában teheti meg.You can start with one of the Report Builder wizards. A táblázat, mátrix és diagram varázslói lépésenként bemutatják a beágyazott adatforrás-kapcsolat és adathalmaz létrehozását.The Table, Matrix, and Chart wizards walk you through creating the embedded data source connection and embedded dataset. Ezután mezők húzásával létrehozhat egy adathalmaz-lekérdezést, kiválaszthat egy elrendezést és stílust, valamint testreszabhatja a jelentést.Then you drag and drop fields to create a dataset query, select a layout and style, and customize your report.

A Térkép varázslóval olyan jelentéseket készíthet, amelyek összesített adatokat jelenítenek meg egy földrajzi vagy geometriai háttér előtt.With the Map wizard, you create reports that display aggregated data against a geographic or geometric background. A térképadatok lehetnek egy Transact-SQL-lekérdezés térbeli adatai vagy Shapefile formátumú Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI-) adatok.Map data can be spatial data from a Transact-SQL query or an Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) shapefile. Emellett egy Microsoft Bingből származó térképcsempét is beállíthat háttérnek.You can also add a Microsoft Bing map tile background.

További elemek hozzáadása a jelentéshezAdd more to your report

Az adatait módosíthatja az adatok szűrésével, csoportosításával vagy rendezésével, illetve képletek és kifejezések hozzáadásával.Modify your data by filtering, grouping, and sorting data, or by adding formulas or expressions. Az adatok vizuális összegzéséhez diagramokat, mérőműszereket, értékgörbéket és kijelzőket adhat hozzá.Add charts, gauges, sparklines, and indicators to summarize data in a visual format. Paraméterekkel és szűrőkkel egyéni nézetek szerint szűrheti az adatokat.Use parameters and filters to filter data for customized views. Beágyazhat és hivatkozhat képeket és egyéb erőforrásokat, így külső tartalmat is.Embed or reference images and other resources, including external content.

A lapszámozott jelentések minden eleme – a jelentéstől kezdve a szövegmezőn, a képen és a táblázaton át a diagramig – számos olyan tulajdonsággal rendelkezik, amellyel Ön testreszabhatja a jelentést.Everything in a paginated report, from the report itself to every text box, image, table, and chart, has an array of properties you can set to make the report look exactly as you want it.

Jelentésdefiníció létrehozásaCreating a report definition

Lapszámozott jelentés tervezésekor valójában egy jelentésdefiníciót készít.When you design a paginated report, you're really creating a report definition. Ez nem tartalmazza az adatokat.It doesn't contain the data. Az adatok lekérésének helyét, a lekérendő adatokat és azok megjelenítési módját szabja meg.It specifies where to get the data, which data to get, and how to display the data. A jelentés futtatásakor a jelentésfeldolgozó a megadott jelentésdefiníció és a lekért adatok a jelentés elrendezésének egyesítésével létrehozza a jelentést.When you run the report, the report processor takes the report definition you've specified, retrieves the data, and combines it with the report layout to generate the report. A jelentésdefiníciót Ön ezután feltölti a Power BI szolgáltatásba (https://app.powerbi.com), vagy a Saját munkaterületre, vagy egy munkatársakkal megosztott munkaterületre.You upload the report definition to the Power BI service, https://app.powerbi.com, either to your My Workspace or to a workspace shared with your colleagues. Ha a jelentés adatforrása helyszíni, a jelentés feltöltése után az adatforrás kapcsolatát átirányítja egy átjárón.If the report data source is on premises, after you upload the report, you redirect the data source connection to go through a gateway.

A lapszámozott jelentés megtekintéseView your paginated report

A lapszámozott jelentést a böngészős Power BI szolgáltatásban és a Power BI mobilalkalmazásokban is megtekintheti.You view your paginated report in the Power BI service in a browser, and also in the Power BI mobile apps. A Power BI szolgáltatásból exportálhatja a jelentést több formátumban, így például HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF, Word és Excel formátumokban.From the Power BI service, you can export the report to a number of formats, such as HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF, Word, and Excel. Emellett megoszthatja másokkal.You can also share it with others.

Felratkozás létrehozása a jelentéshezCreate a subscription to your report

Most már beállíthat lapszámozott jelentésekre vonatkozó e-mailes feliratkozásokat saját maga és mások számára a Power BI szolgáltatásban.You can now set up email subscriptions for yourself and others for paginated reports in the Power BI service. A folyamat általánosságban ugyanaz, mint a Power BI szolgáltatás jelentéseire és irányítópultjaira való feliratkozás esetében.In general, the process is the same as subscribing to reports and dashboards in the Power BI service. Feliratkozás beállításakor kiválaszthatja, hogy milyen gyakorisággal szeretné fogadni az e-maileket: naponta, hetente vagy óránként.In setting up subscriptions, you choose how often you want to receive the emails: daily, weekly, or hourly. A feliratkozás tartalmaz egy, a teljes jelentés eredményeit összesítő PDF-et is.The subscription contains a PDF attachment of the entire report output.

További információ: Feliratkozás és mások feliratkoztatása lapszámozott jelentésre a Power BI szolgáltatásban.For details, see the article Subscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service.

Korlátozások és szempontokLimitations and considerations

Íme néhány funkció, amely nem támogatott az első megjelenéskor:Here are some other features that aren't supported in the initial release:

 • Jelentésoldalak és vizualizációk rögzítése a Power BI irányítópultjain.Pinning report pages or visuals to Power BI dashboards. Továbbra is rögzíthet vizualizációkat Power BI-irányítópultokra helyszíni lapszámozott jelentésből egy Power BI, vagy Reporting Services jelentéskészítő kiszolgálón.You can still pin visualizations to a Power BI dashboard from an on-premises paginated report on a Power BI Report Server or Reporting Services report server. További információ: Reporting Services-elemek rögzítése Power BI-irányítópultokra.See Pin Reporting Services items to Power BI dashboards for more information.
 • Dokumentumtérképek.Document Maps.
 • Részletezési jelentések.Drillthrough reports. A részletezési jelentésekhez érdemes lehet URL-paramétereket használni többoldalas jelentésekkel.Consider using URL parameters with paginated reports for drillthrough scenarios.
 • Megosztott adatforrások és a megosztott adathalmazok.Shared data sources and shared datasets.

Következő lépésekNext steps