Többoldalas jelentés létrehozása megosztott Power BI-adathalmaz alapjánCreate a paginated report based on a Power BI shared dataset

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:APPLIES TO: ✔️ Power BI szolgáltatás✔️ Power BI service ✔️ Többoldalas Power BI-jelentések✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI DesktopA KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK:APPLIES TO: ✔️ Power BI szolgáltatás✔️ Power BI service ✔️ Többoldalas Power BI-jelentések✔️ Power BI paginated reports ✔️ Power BI Premium✔️ Power BI Premium ✔️ Power BI Desktop✔️ Power BI Desktop

Egy Power BI Desktopban létrehozott adathalmazt adatforrásként használhat a Power BI jelentéskészítővel készített többoldalas jelentésekhez.You can use a dataset that you create in Power BI Desktop as a data source for Power BI Report Builder paginated reports. Képzelje el a következő helyzetet: Létrehozott egy Power BI-jelentést a Power BI Desktopban.Picture this scenario: You've created a Power BI report in Power BI Desktop. Sok időt áldozott az adatmodell megtervezésére, majd létrehozott egy sok csodás vizualizációt tartalmazó, szépséges Power BI-jelentést.You spent a lot of time designing the data model, then created a beautiful Power BI report with all sorts of great visuals. A jelentése tartalmaz egy soksoros mátrixot, amelyet görgetni kell, hogy mindet megtekinthesse.Your report has a matrix with many rows, so you have to scroll to see them all. A jelentés olvasói olyan nyomtatható jelentést szeretnének, amelyen ennek a mátrixnak minden sora látható.Your report readers want a report they can print out, that will show all the rows in that matrix. A többoldalas Power BI-jelentés alkalmas erre: egy kinyomtatható táblázat vagy mátrix több oldalra kiterjedhet, fej- és láblécekkel ellátva, az Ön által tervezett tökéletes elrendezésben.A Power BI paginated report can do that: print a table or matrix that runs to multiple pages, with page headers and footers and a perfect page layout that you design. Teljessé tenné a Power BI Desktop-jelentést.It will complement the Power BI Desktop report. Ha azt szeretné, hogy a kettő pontosan, eltérések nélkül ugyanazokra az adatokra épüljön, akkor ugyanazt az adathalmazt kell használnia.You want them to be based on the exact same data, no discrepancies, so you use the same dataset.

A Power BI Desktop és a Jelentéskészítő többoldalas jelentése

Az adathalmaznak nem kell Prémium szintű kapacitásban lévő munkaterületen lennie, és Önnek sem kell a munkaterület tagjának lennie.The dataset doesn't have to be in a workspace in a Premium capacity, and you don't need to be a member of that workspace. Elég Összeállítási engedéllyel rendelkeznie az adathalmazra.You just need to have Build permission for the dataset. Többoldalas jelentése közzétételéhez viszont Power BI Pro-licencre lesz szüksége.To publish your paginated report, you do need a Power BI Pro license. Ezen kívül legalább Közreműködői szerepkörrel kell rendelkeznie egy Prémium szintű kapacitásbeli munkaterületen.You also need at least a Contributor role for a workspace in a Premium capacity.

Amire szükség leszWhat you need

Az alábbi lista felsorolja mindazt, ami megosztott adathalmaz Power BI Jelentéskészítőben való felhasználásához szükséges, és ami nem szükséges.Here's a list of what you need and don't need to use a shared dataset in Power BI Report Builder.

 • Power BI Jelentéskészítő.Power BI Report Builder. Töltse le és telepítse a Power BI Jelentéskészítőt.Download and install Power BI Report Builder.

 • Power BI-adathalmazhoz akkor férhet hozzá, ha rendelkezik az adathalmazra vonatkozó Összeállítási engedéllyel.To access a Power BI dataset, you need to have Build permission for the dataset. Tájékozódjon az Összeállítási engedélyről.Read about Build permission.

 • Többoldalas jelentést Power BI Pro-licenc nélkül is létrehozhat a Jelentéskészítőben.You don't need a Power BI Pro license to create a paginated report in Report Builder.

 • A többoldalas jelentés közzétételéhez viszont Power BI Pro-licenc szükséges.You do need a Power BI Pro license to publish your paginated report. Ezen kívül legalább Közreműködői szerepkörrel kell rendelkeznie egy Prémium szintű kapacitásbeli munkaterületen.You also need at least a Contributor role for a workspace in a Premium capacity.

 • Választható: Ha követni szeretné a cikk tartalmát, töltse le a Kiskereskedelmi elemzési minta .pbix Power BI Desktop-fájlt, nyissa meg a Power BI Desktopban, és vegyen fel egy sok oszlopból álló táblázatot.Optional: If you want to follow along with this article, download the Power BI Desktop Retail Analysis sample .pbix file, open it in Power BI Desktop and add a table with a lot of columns. A Formátum panelen kapcsolja ki az Összegek beállítást.In the Format pane, turn off Totals. Ez után tegye közzé egy munkaterületen a Power BI szolgáltatásban.Then publish it to a workspace in the Power BI service.

  Összegek kikapcsolása

Csatlakozás a Power BI-adathalmazhozConnect to the Power BI dataset

 1. Nyissa meg a Power BI Jelentéskészítőt.Open Power BI Report Builder.

 2. Válassza a Bejelentkezés lehetőséget a Jelentéskészítő jobb felső sarkában, és jelentkezzen be Power BI-fiókjába.Select Sign in in the upper-right corner of Report Builder to sign in to your Power BI account.

 3. A Jelentésadatok panelen válassza az Új > Power BI-adathalmaz kapcsolat lehetőséget.In the Report Data pane, select New > Power BI Dataset Connection.

  Új adathalmaz a Jelentésadatok panelen

  Megjegyzés

  Egy Power BI-adathalmaz adatforrását vagy adathalmazát nem hozhatja létre a Jelentéskészítő táblázat-, mátrix- vagy diagram-varázslója használatával.You can't create the data source or dataset for a Power BI dataset by using the Report Builder Table, Matrix, or Chart wizards. Ezek alapján a létrehozásuk után hozhat létre táblázatokat, mátrixokat vagy diagramokat a varázslók használatával.After you've created them, you can use the wizards to create tables, matrixes, or charts based on them.

 4. Keresse meg vagy tallózza ki az adathalmazt vagy az azt tartalmazó munkaterületet > Kiválasztás.Search or browse for the dataset or the workspace where it resides > Select. A Jelentéskészítő kitölti az adathalmaz nevét.Report Builder fills in the dataset name.

  Adathalmaz kiválasztása

 5. Az adathalmaz az Adatforrások listájában jelenik meg a Jelentésadatok panelen.The dataset is listed under Data Sources in the Report Data pane.

  Adathalmaz a Jelentésadatok panel Adatforrások területén

  Lényeges, hogy egy többoldalas jelentésen belül több Power BI-adathalmazhoz vagy más adatforráshoz is csatlakozhat.Remember, you can connect to multiple Power BI datasets and other data sources in the same paginated report.

Az adathalmazhoz tartozó DAX-lekérdezés átvételeGet the DAX query for the dataset

Ha az a cél, hogy a Power BI-jelentés és a Jelentéskészítőbeli jelentés adatai megegyezzenek, akkor nem elég az adathalmazhoz csatlakozni.When you want the data in your Power BI report and in your Report Builder report to be the same, it's not enough to connect to the dataset. Ehhez az adathalmazra épülő lekérdezés is szükséges.You also need the query that's built on that dataset.

Videó: A DAX-lekérdezés átvételeVideo: Get the DAX query

A következő videóban Chris Finlan mutatja be, hogyan szerezheti be a többoldalas jelentéshez szükséges DAX-képletet.In the following video, Chris Finlan demonstrates how to get the DAX you need for your paginated report.

A DAX-lekérdezés beszerzésének lépéseiSteps to get the DAX query

A lekérdezés átvételének lépései a következők.Now here are the steps to get the query.

 1. Nyissa meg a Power BI-jelentést (.pbix) a Power BI Desktopban.Open the Power BI report (.pbix) in Power BI Desktop.

 2. Ellenőrizze, hogy a jelentés egyik táblázata a többoldalas jelentésben kívánt összes adatot tartalmazza-e.Make sure you have a table in your report that contains all the data you want in your paginated report. A táblázatnak eleget kell tennie az alábbi két feltételnek:The table needs to meet these two requirements:

  • Csak egyszerű táblázat lehet, mátrix vagy más vizualizáció nem.It needs to be a flat table, not a matrix or other visual. Ha nem táblázat, konvertálja táblázattá a Teljesítményelemző alábbi lépéseivel, majd konvertálja vissza a kívánt vizualizációvá.If it's not a table, convert it to a table now, go through the Performance Analyzer steps that follow, then convert it back to the visual you want.

  • A numerikus mezőkhöz előre definiált mértékeket kell használnia.For your numeric fields, you need to use predefined measures. Ezek mellett számológép szimbólum látható.They have a calculator symbol next to them. Tájékozódjon a mértékek létrehozásáról.Read about creating measures.

   Mérték ikon

 3. A Nézet menüszalagon válassza a Teljesítményelemző elemet.On the View ribbon, select Performance Analyzer.

  A Teljesítményelemző megnyitása

 4. A Teljesítményelemző panelen válassza a Rögzítés indítása, majd a Vizualizációk frissítése lehetőséget.In the Performance Analyzer pane, select Start recording, then select Refresh visuals.

  Vizualizációk frissítése

 5. Bontsa ki a táblázat neve melletti pluszjelet ( + ), majd válassza a Lekérdezés másolása lehetőséget.Expand the plus sign (+) next to the table name, and select Copy query. A lekérdezés az adathalmazhoz a Power BI Jelentéskészítőben szükséges DAX-képlet.The query is the DAX formula you need for the dataset in Power BI Report Builder.

  A lekérdezés másolása

Az adathalmaz létrehozása a lekérdezésselCreate the dataset with the query

 1. Lépjen vissza a Power BI Jelentéskészítőbe.Go back to Power BI Report Builder.

 2. Kattintson a jobb gombbal az Adatforrások területen megjelenő adathalmazra, majd válassza az Adathalmaz hozzáadása lehetőséget.Right-click the dataset under Data Sources and select Add Dataset.

  Adatkészlet hozzáadása

 3. Adjon neki nevet az Adathalmaz tulajdonságainál, majd válassza a Lekérdezéstervezőt.In Dataset Properties, give it a name, and select Query Designer.

 4. Ügyeljen rá, hogy a DAX lehetőség legyen kijelölve, és szüntesse meg a Tervezési mód ikon kijelölését.Make sure DAX is selected, and deselect the Design Mode icon.

  A Jelentéskészítő lekérdezéstervezője

 5. A felső mezőbe illessze be a Power BI Desktopból kimásolt lekérdezést.In the upper box, paste the query you copied from Power BI Desktop.

  Megjegyzés

  Ha a lekérdezésben szerepel a TOPN függvény, törölje azt a lekérdezésből.If your query includes the TOPN function, delete it from your query.

 6. A Lekérdezés végrehajtása (piros felkiáltójel, !) lehetőséggel ellenőrizze, hogy működik-e a lekérdezés.Select Execute Query (the red exclamation mark, !) to be sure your query works.

  A lekérdezés futtatása

  A lekérdezés eredménye az alsó mezőben jelenik meg.You see the results of the query in the lower box.

  Lekérdezés eredményei

 7. Válassza az OK lehetőséget.Select OK.

  A lekérdezés az Adathalmaz tulajdonságai párbeszédpanel Lekérdezés ablakában látható.You see your query in the Query window of the Dataset Properties dialog box.

  Adathalmaz tulajdonságai párbeszédpanel

 8. Válassza az OK lehetőséget.Select OK.

  Az új adathalmaz most már a mezői listájával együtt látható a Jelentésadatok panelen.Now you see your new dataset with a list of its fields in the Report Data pane.

  Adathalmaz a Jelentésadatok panelen

Táblázat létrehozása a jelentésbenCreate a table in the report

Táblázat létrehozására gyors módszer a Táblázat varázsló használata.One quick way to create a table is to use the Table Wizard.

 1. Válassza a Beszúrás menüszalag Táblázat > Táblázat varázsló elemét.On the Insert ribbon, select Table > Table Wizard.

  A Táblázat varázsló kiválasztása

 2. Jelölje ki a DAX-lekérdezéssel létrehozott adathalmazt > Tovább.Choose the dataset you created with the DAX query > Next.

  Adathalmaz kiválasztása

 3. Egyszerű táblázat létrehozásához jelölje ki a kívánt mezőket a Használható mezők között.To make a flat table, select the fields you want in Available fields. Egyszerre több mezőt is kijelölhet úgy, hogy kijelöli az elsőt, majd a Shift billentyűt lenyomva tartva kijelöli az utolsót.You can select multiple fields at a time by selecting the first one you want, holding the Shift key, and selecting the last one.

  Több mező kijelölése

 4. Húzza az adatmezőket az Értékek mezőbe > Tovább.Drag the fields to the Values box > Next.

  Táblázat varázsló

 5. Válassza ki a kívánt elrendezési lehetőségeket > Tovább.Choose the layout options you want > Next.

 6. Válassza a Befejezés gombot.Select Finish. A táblázat Tervezési nézetben jelenik meg.You see your table in Design View.

  Jelentéstervező nézet

 7. Válassza a Kattintson ide cím megadásához. lehetőséget, és adjon meg egy címet.Select Click to add title and add a title.

 8. A jelentés előnézetéhez válassza a Futtatás lehetőséget.Select Run to preview your report.

  Jelentés előnézete

 9. A Nyomtatási elrendezés lehetőséggel úgy tekintheti meg a jelentést, ahogyan nyomtatásban jelenik meg.Select Print Layout to see how your report will look printed.

  Ennek a jelentésnek az elrendezésén még dolgozni kell.This report layout needs some work. 54 oldalból áll, mert az oszlopok és a margók miatt a táblázat szélessége két oldal.It has 54 pages because the columns and margins make the table two pages wide.

  Jelentés nyomtatási elrendezése

A jelentés formázásaFormat the report

Többféle formázási lehetőséggel érhető el, hogy a táblázat elférjen egy oldalon.You have several formatting options to make your table fit on one page.

 1. Az oldal margóit a Tulajdonságok panelen teheti keskenyebbé.You can narrow the page margins in the Properties pane. Ha nem látja a Tulajdonságok panelt, jelölje be a Nézet menüszalagon a Tulajdonságok jelölőnégyzetet.If you don't see the Properties pane, on the View ribbon, select the Properties check box.

 2. Ne a táblázatot vagy a címét, hanem a jelentést jelölje ki.Select the report, not the table or title.

 3. A Jelentés tulajdonságai panel Oldal területén bontsa ki a Margók elemet, és módosítsa mindegyiket a 2 cm értékre.In the Report Properties pane, under Page, expand Margins and change each one to 0.75in.

  Margók beállítása

 4. Az oszlopokat is karcsúbbá teheti.You can also make columns narrower. Jelölje ki az oszlophatárt, és húzza balra a jobb szélét.Select the column border and drag the right side to the left.

  Oszlopszélesség beállítása

 5. Egy másik lehetőség a számértékek megfelelő formátumának ellenőrzése.Another option is to make sure the number values are formatted well. Jelöljön ki egy számértéket tartalmazó cellát.Select a cell with a number value.

  Tipp

  Egyszerre több cellát is formázhat, ha a többi cella kijelölése közben lenyomva tartja a Shift billentyűt.You can format more than cell at a time by holding down the Shift key while you select the other cells.

  Több cella kijelölése

 6. A Kezdőlap menüszalag Szám szakaszában módosítsa az Alapértelmezett formátumot egy numerikus, például Pénznem formátumra.On the Home ribbon, in the Number section, change the Default format to a numeric format such as Currency.

  Számformátum beállítása

 7. A Helyőrző stílust módosítsa Mintaértékekre, hogy a formázást a cellában láthassa.Change the Placeholder style to Sample Values so you can see the formatting in the cell.

  Mintaérték megjelenítése

 8. Ha megteheti, helytakarékosság céljából csökkentse a tizedesjegyek számát a Szám szakaszban.If appropriate, in the Number section decrease the decimals to save more space.

Üres oldalak kiiktatásaGetting rid of blank pages

Előfordulhat, hogy bár a margókat és a táblázat oszlopait is keskenyebbre állította, minden második oldal üres lesz.Even if you've made the margins and the table columns narrower, you may still end up with every other page being blank. Miért?Why? A matematika ad magyarázatot.Because of the math.

A beállított margóknak és a jelentéstörzs szélességének összesen kisebbnek kell lennie a jelentésformátum szélességénél.When you add up the page margins you set, plus the width of the body of the report, it has to be less than the width of the report format.

Tegyük fel például, hogy a jelentés 210 mm × 297 mm formátumú, az oldalmargókat pedig 20 mm-re állította be.For example, say your report has an 8.5" X 11" format and you've set the side margins to 0.75 each. A két margó összege 40 mm, ezért a törzs szélessége legfeljebb 170 mm lehet.The two margins together make 1.5", so the body has to be less than 7" wide.

 1. Jelölje ki a jelentéstervező felület jobb szélét, és húzza addig, amíg a kívánt értéknél kisebbhez ér a vonalzón.Select the right edge of the report design surface, and drag it so it's less than the desired number on the ruler.

  Tipp

  A Törzs tulajdonságaiban ezt pontosabban is beállíthatja.You can set it more accurately in the Body properties. Válassza a Szélesség tulajdonságot a Méret területen.Under Size, set the Width property.

  Jelentéstörzs méreteinek beállítása

 2. Válassza a Futtatás lehetőséget a jelentés előnézetének megtekintéséhez, és ügyeljen rá, hogy eltüntesse az üres oldalakat.Select Run to preview your report and make sure you've gotten rid of the blank pages. A jelentés már csak 26 oldalból áll az eredeti 54 helyett.This report now has only 26 pages, instead of the original 54. Sikerült!Success!

  Nyomtatás üres oldalak nélkül

Korlátozások és szempontokLimitations and considerations

 • Élő Analysis Services-kapcsolatot használó adathalmazok esetén közvetlenül csatlakozhat, ha megosztott adathalmaz helyett a mögöttes Analysis Services-kapcsolatot használja.For datasets that use a Live Connection to Analysis Services, you can connect directly by using the underlying Analysis Services connection instead of a shared dataset.
 • A DirectQuery-t használó Power BI-adathalmazt szeretne használni a Power BI Jelentéskészítőben, az adathalmaznak akkor is kell mértéket tartalmaznia, ha ezt a mértéket nem kívánja megjelentetni a jelentésben.If you want to use a Power BI dataset that uses DirectQuery in Power BI Report Builder, the dataset has to include a measure, even if you don't plan to surface the measure in your report. A mérték nélkül az adathalmaz nem ad vissza helyes adateredményeket.Without the measure, the dataset won't return proper data results.
 • A Meghirdetett vagy Minősített támogatási szinttel rendelkező adathalmazok megjelennek a rendelkezésre álló adathalmazok listájában, de nincsenek megjelölve.Datasets with Promoted or Certified endorsements appear in the list of available datasets, but they aren't marked as such.
 • Nem ágyazhat be olyan többoldalas jelentéseket, amelyek a Power BI-ban megosztott adathalmazokra épülnek, amennyiben az adatok tulajdonosa az alkalmazás.You can't embed paginated reports that are based on Power BI shared datasets in the "App Owns Data" scenario.

Következő lépésekNext steps