Ütemezett frissítések hibaelhárítása a Power BI jelentéskészítő kiszolgálónTroubleshoot scheduled refresh in Power BI Report Server

Ez a cikk a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló ütemezett frissítéseivel kapcsolatos hibák elhárításához rendelkezésre álló forrásokat ismerteti.This article discusses resources available to troubleshoot issues with scheduled refresh in Power BI Report Server.

Újabb problémák megjelenésekor ez a cikk további segítséget nyújtó információkkal fog bővülni.As issues come up, this article will be updated with information to help you.

Gyakori problémákCommon issues

Az alábbiak a jelentések frissítésének ütemezésekor fellépő leggyakoribb hibák.The following are the more common issues you will hit when trying to schedule refresh for a report.

A különféle adatforrásokhoz való kapcsolódáshoz szükség lehet külső gyártótól származó illesztőprogramokra, és ezeket a sikeres kapcsolódáshoz telepíteni kell.Connecting to different data sources may require 3rd party drivers that need to be installed in order to connect successfully. Ezeket nem csak arra a gépre kell telepíteni, amelyen a Power BI Desktopot használja. Arról is gondoskodnia kell, hogy az illesztőprogram telepítve legyen a jelentéskészítő kiszolgálón.Not only would you need to install them on the machine you are using Power BI Desktop on, but you will also need to make sure the driver is installed on the report server.

Az illesztőprogramnak 32 bites és 64 bites verziója is lehet.The driver may also come in both 32bit and 64bit. Mindenképpen a 64 bites illesztőprogramot telepítse, hiszen a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló 64 bites.Make sure to install the 64bit driver as Power BI Report Server is 64bit.

A külső gyártótól származó illesztőprogramok telepítésével és konfigurálásával kapcsolatban tájékozódjon a gyártónál.Please refer to the manufacturer for details on how to install and configure 3rd party drivers.

MemóriaterhelésMemory pressure

Memóriaprobléma fordulhat elő, ha a jelentések feldolgozása és megjelenítése több memóriát igényel.Memory pressure can occur when reports require more memory to process and render. A jelentések ütemezett frissítése jelentős memóriaterhelést ró a gépre.Schedule refresh on reports may demand a significant amount of memory on the machine. Ez fokozottan így van a nagyobb jelentések esetén.Especially for larger reports. A memóriaterhelés a jelentéskészítés sikertelenségét és akár a jelentéskészítő kiszolgáló összeomlását is okozhatja.Memory pressure can result in report failures as well as a potential crash of the report server itself.

Ha rendszeresen tapasztal memóriaterhelés miatti hibát, akkor érdemes lehet megfontolni a jelentéskészítő kiszolgáló bővítő telepítését az erőforrás-terhelések elosztása érdekében.If you are encountering memory pressure consistently, it may be worth looking at a scaled out deployment of the report server in order to spread the load of resources. Az rsreportserver.config fájlban található IsDataModelRefreshService beállítással az is megadható, hogy egy adott jelentéskészítő kiszolgáló részt vesz-e az adatfrissítésben. Ezzel a beállítással megadhat egy vagy több előtér-kiszolgálót, amelyek a jelentések igény szerinti kezelését végzik, míg más kiszolgálókat csak az ütemezett frissítésekhez használ.You can also define that a given report server is used for data refresh with the IsDataModelRefreshService setting within rsreportserver.config. With this setting, you could define one or more servers to be the front end server to handle on demand reports, and have another set of servers to only be used for scheduled refresh.

Az Analysis Services-példányok figyeléséről az Analysis Services-példány figyelése című cikk nyújt tájékoztatást.For information on how to monitor an Analysis Services instance, see Monitor an Analysis Services Instance.

Az Analysis Servicesen belüli memóriabeállításokról a Memóriatulajdonságok című cikkben olvashat.For information about memory settings within Analysis Services, see Memory Properties.

Kerberos-konfigurációKerberos configuration

Ha egy adatforráshoz Windows hitelesítő adatokkal kíván kapcsolódni, akkor a sikeres kapcsolódáshoz korlátozott Kerberos-delegálás konfigurálására lehet szükség.Connecting to a data source with windows credentials may require configuring Kerberos constrained delegation to make a successful connection. A korlátozott Kerberos-delegálás konfigurálásáról az A Kerberos konfigurálása Power BI-jelentések használatára című cikk nyújt bővebb tájékoztatást.For more information about how to configure Kerberos constrained delegation, see Configure Kerberos to use Power BI reports.

Ismert problémákKnown issues

Itt lesznek felsorolva az ismert problémákkal kapcsolatos információk, ha elérhetővé válnak.Information about known issues will be listed here when they become available.

Konfigurációs beállításokConfiguration settings

Az ütemezett frissítéseket érintő beállítások a következők.The following settings can be used to affect scheduled refresh. Az SQL Server Management Studión (SSMS) belüli beállítások egy bővítő telepítés valamennyi jelentéskészítő kiszolgálójára vonatkoznak.Settings set within SQL Server Management Studio (SSMS) apply to all report servers within a scale-out deployment. Az rsreportserver.config fájlban konfigurált beállítások csak az adott kiszolgálóra érvényesek.Settings configured within rsreportserver.config are for the specific server they are set on.

Beállítások az SSMS-ban:Settings within SSMS:

BeállításSetting LeírásDescription
MaxFileSizeMbMaxFileSizeMb Feltöltött jelentések maximális fájlmérete.Maximum file size for uploaded reports. Alapértelmezett értéke 1000 MB (1 GB).Default is 1000 MB (1 GB). Maximális értéke 2000 MB (2 GB).Maximum value is 2000 MB (2 GB).
ModelCleanupCycleMinutesModelCleanupCycleMinutes A modell memóriából való kizárásának ellenőrzési gyakoriságát adja meg.Defines how often the model is checked to evict it from memory. Alapértelmezett értéke 15 perc.Default is 15 minutes.
ModelExpirationMinutesModelExpirationMinutes Megadja, hogy mennyi idő után jár le és záródik ki a modell az utolsó használat időpontja után.Defines how long until the model expires based on the last time used and is evicted. Alapértelmezett értéke 60 perc.Default is 60 minutes.
ScheduleRefreshTimeoutMinutesScheduleRefreshTimeoutMinutes Megadja, hogy mennyi ideig tarthat egy modell adatfrissítése.Defines how long the data refresh can take for a mode. Alapértelmezett értéke 120 perc.Default is 120 minutes. Felső korlátja nincs.There is no upper limit.

Beállítások az rsreportserver.config fájlban:Settings within rsreportserver.config:

<Configuration>
  <Service>
    <PollingInterval>10</PollingInterval>
    <IsDataModelRefreshService>false</IsDataModelRefreshService>
    <MaxQueueThreads>0</MaxQueueThreads>
  </Service>
</Configuration>

Hibaelhárítási eszközökTools for troubleshooting

Power BI-jelentések ütemezett frissítéseire vonatkozó naplókLogs relevant for scheduled refresh of Power BI reports

Az ütemezett frissítéssel kapcsolatban az RSPowerBI_ naplófájlok tartalmaznak információt.The log files which hold information about scheduled refresh are the RSPowerBI_ logs. A jelentéskészítő kiszolgáló telepítési helyének LogFiles mappájában találhatók.They are located in the LogFiles folder of your report server installation location.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\LogFiles\RSPowerBI_*.log

HibaállapotError condition

2017-10-20 02:00:09.5188|ERROR|744|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: e960c25e-ddd4-4763-aa78-0e5dceb53472, Status: Error Model can not be refreshed because not all the data sources are embedded, Exception Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.InvalidDataSourceException: Model can not be refreshed because not all the data sources are embedde
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.CanModelRefresh(IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

*Sikeres frissítés _*Successful refresh _

2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Handling event with data: TimeEntered: 10/25/2017 8:23:41 PM, Type: Event, SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, EventType: DataModelRefresh
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Data Refresh.
2017-10-25 15:23:41.9370|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Retrieving PBIX AsDatabaseInfo.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying all the data sources are embedded.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Verifying connection strings are valid.
2017-10-25 15:23:42.7134|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Streaming model to Analysis Server.
2017-10-25 15:23:42.7603|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-25 15:23:51.5258|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Removing credentials from the model.
2017-10-25 15:23:51.6508|INFO|6|Processing Data Model Refresh: SessionId: 46d398db-0b1f-49d8-b7bd-c5461c07ec7a, Status: Starting Saving model to the catalog.

_ Helytelen hitelesítő adatok*_ Incorrect Credentials*

2017-10-20 08:22:01.5595|INFO|302|Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Starting Refreshing the model.
2017-10-20 08:22:02.3758|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed to refresh the model, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.AnalysisServices.Tabular.Model.SaveChanges(SaveOptions saveOptions)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.TOMWrapper.RefreshModel(Database database)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.AsServer.AnalysisServicesServer.RefreshDatabase(String databaseName, IEnumerable`1 dataSources)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshDatabase(AsDatabaseInfo asDatabaseInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()
2017-10-20 08:22:02.4588|ERROR|302|Error Processing Data Model Refresh: SessionId: 22cd9ec3-b21a-4eb1-81ae-15fac8d379ea, Status: Error Failed Data Refresh, Exception Microsoft.AnalysisServices.OperationException: Failed to save modifications to the server. Error returned: 'The credentials provided for the SQL source are invalid. (Source at rosecatalog;reportserver.). The exception was raised by the IDbCommand interface.
'.
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.ExecuteActionWithLogging(Action methodToExecute, String description, String localizedDescription, String messageInFailure, RefreshInfo refreshInfo, DataAccessors dataAccessors, ReportEventType operation, Int64 size, Boolean isDataRetrieval, Boolean showInExecutionLog)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.AnalysisServicesDataRefresh.RefreshData(RefreshInfo refreshInfo)
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<>c__DisplayClass7.<ExecuteActionWithLogging>b__5()
  at Microsoft.PowerBI.ReportServer.WebHost.EventHandler.DataRefreshScope.<ExecuteFuncWithLogging>d__1`1.MoveNext()

Részletes naplózás engedélyezéseEnabling Verbose Logging

A részletes naplózás ugyanúgy engedélyezhető a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón, ahogyan az SQL Server Reporting Servicesben.Enabling verbose logging, in Power BI Report Server, is the same as it is for SQL Server Reporting Services.

 1. Nyissa meg a következő fájlt: <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.Open <install directory>\PBIRS\ReportServer\bin\ReportingServicesService.exe.config.
 2. A <system.diagnostics> alatt állítsa át a DefaultTraceSwitch értékét 4-re.Under <system.diagnostics>, change DefaultTraceSwitch to 4.
 3. A <RStrace> alatt állítsa át a Components értékét all:4-ra.Under <RStrace>, change Components to all:4.

ExecutionLog (Végrehajtási napló)ExecutionLog

Power BI-jelentés készítésekor vagy ütemezett frissítési terv végrehajtásakor új bejegyzések kerülnek az adatbázis végrehajtási naplójába.Whenever a Power BI report is rendered, or a schedule refresh plan is executed, new entries are added to the Execution Log in the database. Ezek a bejegyzések a jelentéskészítési kiszolgáló katalógus-adatbázisában érhetők el az ExecutionLog3 nézetben.These entries are available in the ExecutionLog3 view within the report server catalog database.

A Power BI-jelentések végrehajtásinapló-bejegyzései eltérnek más jelentéstípusokéitól.Execution log entries for Power BI reports differ from entries for other report types.

 • A TimeRendering oszlopok tartalma mindig 0.TimeRendering columns is always 0. A Power BI-jelentések összeállítása nem a kiszolgálón, hanem a böngészőben történik.Rendering of Power BI reports happens in the browser, not in the server.
 • Két kérelemtípus létezik, a hozzájuk tartozó elemműveletekkel:There are 2 Request Types and subsequent item actions:
  • Interactive: egy jelentés megtekintésekor.Interactive: whenever a report is being viewed.
   • ASModelStream: az adatmodell adatfolyamként történő továbbításakor a katalógusból az Analysis Services felé.ASModelStream: when the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • ConceptualSchema: amikor egy felhasználó a jelentés megtekintésére kattint.ConceptualSchema: when user clicks on viewing the report.
   • QueryData: adatoknak az ügyféltől való lekérésekor.QueryData: whenever data is being requested from client.
  • Refresh Cache: ütemezett frissítési terv végrehajtásakor.Refresh Cache: whenever a schedule refresh plan has been executed.
   • ASModelStream: az adatmodell adatfolyamként történő továbbításakor a katalógusból az Analysis Services felé.ASModelStream: whenever the data model is streamed to Analysis Services from the catalog.
   • DataRefresh: adatoknak egy vagy több adatforrásból történő frissítésekor.DataRefresh: whenever data is being refreshed from one or more data sources.
   • SaveToCatalog: adatmodellnek a katalógusba történő visszamentésekor.SaveToCatalog: whenever the data model is being saved back to the catalog.

Analysis ServicesAnalysis Services

Előfordulhat, hogy diagnosztikai céllal vagy a memóriakorlátok átállítása miatt módosítani szeretné az Analysis Servicest.There may be times you want to modify Analysis Services for diagnosing issues, or adjust memory limits.

Fontos

Ezek a beállítások a jelentéskészítő kiszolgáló minden frissítésekor alaphelyzetbe állnak.These settings will be reset any time you upgrade the report server. Gondoskodjon a módosítások egy másolatának megőrzéséről, hogy szükség esetén megismételhesse őket.Be sure to keep a copy of your changes and reapply them if needed.

Telepítési helyInstall location

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló és az Analysis Services alapértelmezett helye a következő.The default location for Power BI Report Server, and Analysis Services is the following.

C:\Program Files\Microsoft Power BI Report Server\PBIRS\ASEngine

Az Analysis Services beállításainak konfigurálása (msmdsrv.ini)Configuring Analysis Services settings (msmdsrv.ini)

A <install directory>\PBIRS\ASEngine mappában találja a msmdsrv.ini fájlt, amellyel az Analysis Services különböző beállításait tudja kezelni.In the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory, you will find the msmdsrv.ini file, which you can use to control different settings of Analysis Services. Ezt a fájlt megnyitva azonnal látni fogja, hogy nincs meg benne minden beállítás, amelyeket az msmdsrv.ini fájlban várna.When you open this file, you will immediately realize that this file doesn't have all the settings you would expect in the msmdsrv.ini file.

Ennek az az oka, hogy a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló által futtatott tényleges Analysis Services-folyamat a <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces helyről indul.This is because the actual Analysis Services process that is run by Power BI Report Server is launched in <install directory>\PBIRS\ASEngine\workspaces. Ebben a mappában a teljes msmdsrv.ini fájlt találja, amelyet megszokott.In that folder, you will see the full msmdsrv.ini file you are used to. Fontos, hogy a munkaterület mappájában lévő fájlt ne módosítsa, mert az az Analysis Services-folyamat indulásakor mindig újraíródik.It is important not to modify the file within the workspaces folder as it is rewritten whenever the Analysis Services process launches. Ha módosítani kíván egy beállítást, akkor ezt a <install directory>\PBIRS\ASEngine mappában lévő msmdsrv.ini módosításával tegye.If you want to control a setting, please do this by modifying msmdsrv.ini in the <install directory>\PBIRS\ASEngine directory.

Az Analysis Services-folyamat indulásakor a következő beállítások mindig alaphelyzetbe állnak.The following settings are reset when ever the Analysis Services process is launched. Az ezeken végzett módosítások hatástalanok.Any changes you make to these will be ignored.

 • ConfigurationSettings\PrivateProcessConfigurationSettings\PrivateProcess
 • ConfigurationSettings\DataDirConfigurationSettings\DataDir
 • ConfigurationSettings\LogDirConfigurationSettings\LogDir
 • ConfigurationSettings\TempDirConfigurationSettings\TempDir
 • ConfigurationSettings\BackupDirConfigurationSettings\BackupDir
 • ConfigurationSettings\AllowedBrowsingFoldersConfigurationSettings\AllowedBrowsingFolders
 • ConfigurationSettings\CrashReportsFolderConfigurationSettings\CrashReportsFolder
 • ConfigurationSettings\ExtensionDirConfigurationSettings\ExtensionDir
 • ConfigurationSettings\PortConfigurationSettings\Port
 • ConfigurationSettings\DeploymentModeConfigurationSettings\DeploymentMode
 • ConfigurationSettings\ServerLocationConfigurationSettings\ServerLocation
 • ConfigurationSettings\TMCompatabilitySKUConfigurationSettings\TMCompatabilitySKU
 • ConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFileConfigurationSettings\FlightRecorder\TraceDefinitionFile

Profilkészítés a helyi Analysis Services-folyamatrólProfiling the local Analysis Services process

Diagnosztikai céllal SQL Profiler nyomkövetést indíthat a helyi Analysis Services-folyamatra.A SQL Profiler trace can be run on the local Analysis Services process for diagnostic purposes. A helyi Analysis Services-példányhoz való kapcsolódás menete a következő.To connect to the local Analysis Services instance, do the following.

SQL Server Management Studio (SSMS) letöltéséhez az SQL Server Profiler Trace is hozzátartozik.SQL Server Profiler Trace is included with the SQL Server Management Studio (SSMS) download.

 1. Indítsa el az SQL Server Profilert rendszergazdaként.Start SQL Server Profiler as an administrator.
 2. Válassza az Új nyomkövetés gombot.Select the New Trace button.
 3. A Kapcsolódás kiszolgálóhoz párbeszédablakban válassza az Analysis Services elemet majd a kiszolgáló neveként adja meg a következőt: localhost:5132.In the Connect to server dialog, select Analysis Services and enter localhost:5132 for the server name.
 4. A Nyomkövetés tulajdonságai párbeszédablakban jelölje ki rögzíteni kívánt eseményeket, majd válassza a Futtatás lehetőséget.In the Trace properties dialog, select the events you want to capture and select Run.

Memórialapok zárolása Windows-jogosultságLock Pages In Memory Windows privilege

Ha azt tapasztalja, hogy nem tud Power BI jelentéseket készíteni, akkor segíthet a Memórialapok zárolása jogosultság megadása a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló szolgáltatásfiókjának.If you find that you are unable to render a Power BI report, assigning the Lock pages in memory privilege to the services account running Power BI Report server may help. A Memórialapok zárolása konfigurálásáról további információt talál az Analysis Services-szolgáltatásfióknak adott Windows-jogosultságok témakörben.For more information about how to configure Lock pages in memory, see Windows privileges assigned to the Analysis Services service account.

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry asking the Power BI Community