Milyen mintaadatok használhatók a Power BI-ban?What sample data is available to use with Power BI?

Tegyük fel, hogy kezdő felhasználó a Power BI-ban, és egyelőre adatok nélkül szeretné kipróbálni.Say you're new to Power BI and want to try it out but don't have any data. Esetleg már van egy adathalmaza.Or maybe you have a dataset. Mivel (egyelőre) nem ismeri a Power BI működését, aggódik, hogy valahogy kárt tesz az adathalmazban.Because you don't understand (yet) how Power BI works, you worry that you might somehow damage your dataset?

Aggodalomra semmi ok!No need to stress out! Az obviEnce (www.obvience.com) és a Microsoft jóvoltából több mintát is kipróbálhat, amíg jobban meg nem ismeri a Power BI-t.obviEnce (www.obvience.com) and Microsoft have created samples for you to use until you feel more comfortable with Power BI. Az adatok névtelenek, és különböző szektorokhoz tartoznak: pénzügy, HR, értékesítés és egyebek.The data is anonymized and represents different industries: finance, HR, sales, and more. Online dokumentációnk is ugyanezeket a mintákat használja az oktatóanyagokban és példákban, így ezeket könnyű nyomon követni.Also, our online documentation uses these same samples in tutorials and examples, so you'll be able to follow along.

Rendelkezésre álló minták

Ezek a minták több formátumban is elérhetők: tartalomcsomagként, különálló Excel-munkafüzetként és .pbix-fájlként is.Each of these samples is available in several formats: as a content pack, as an individual Excel workbook, and as a .pbix file. Ha nem tudja, ezek mik, vagy hogyan veheti őket használatba, ne aggódjon.If you don't know what these things are, or how to get your hands on them -- don't worry. A cikk későbbi szakaszaiban ezekre is kitérünk.We'll explain it all later in this article. Minden mintánkhoz létrehoztunk egy bemutatót.And for each sample we've created a tour. Ezek a bemutatók olyan cikkek, amelyek leírják a minták háttértörténetét, és végigvezetik Önt a különböző használati helyzeteken.Tours are articles that tells the story behind the sample and walks you through different scenarios. Ilyen forgatókönyv lehet például a felettesi kérdésekre való válaszadás, a versenyképes elemzések keresése, a megosztható jelentések és irányítópultok létrehozása vagy egy üzleti váltás megmagyarázása.One scenario might be answering questions for your manager, another might be looking for competitive insights, or creating reports and dashboards to share, or explaining a business shift.

Mielőtt hozzálátnánk, ejtsünk szót a minták használatának jogi irányelveiről.Before we get started, here are the legal guidelines for using the samples. Ez után bemutatjuk a mintákat és azok használatát.After that, we introduce the samples and show how to use them.

A Power BI Excel-mintamunkafüzeteinek használati útmutatójaUsage guidelines for the Power BI sample Excel workbooks

©2015 Microsoft Corporation.©2015 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.All rights reserved. A dokumentumok és munkafüzetek az adott állapotban érhetők el.The documents and workbooks are provided "as-is." A munkafüzetekben megjelenő adatokat és nézeteket, beleértve az URL-címeket és egyéb internetes webhelyhivatkozásokat, értesítés nélkül módosíthatjuk.Information and views expressed in the workbooks, including URL and other Internet Web site references, may change without notice. Ezeket csak saját felelősségre használhatja.You bear the risk of using it. Egyes példák csak szemléltető céllal jelennek meg, és nem valódi esetek.Some examples are for illustration only and are fictitious. Szándékos vagy következtetett kapcsolattal nem rendelkeznek a valósággal.No real association is intended or inferred. A Microsoft nem vállal kifejezett vagy törvényi garanciát az itt megjelenő információért.Microsoft makes no warranties, express or implied, with respect to the information provided here.

A munkafüzetek nem ruházzák fel Önt semmilyen joggal a Microsoft-termékekben szereplő szellemi tulajdon felett.The workbooks do not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Microsoft product. A munkafüzetet csak hivatkozási céllal, belső használatra kaphatja meg, és csak ilyen céllal készíthet róla másolatot.You may copy and use this workbook for your internal, reference purposes.

A munkafüzeteket és a kapcsolódó adatokat az obviEnce szolgáltatja.The workbooks and related data are provided by obviEnce. www.obvience.comwww.obvience.com

Az obviEnce egy független szoftverszállító és szellemitulajdon-inkubátor, amely a Microsoft üzleti intelligenciájával foglalkozik.ObviEnce is an ISV and an Intellectual Property (IP) Incubator focused on Microsoft Business Intelligence. A cég szorosan együttműködik a Microsofttal az ajánlott eljárások kidolgozásában és a Microsoft üzletiintelligencia-megoldásainak kreatív tervezésében, fejlesztésében és üzembe helyezésében.ObviEnce works closely with Microsoft to develop best practices and thought leadership for jump-starting and deploying Microsoft Business Intelligence solutions.

A munkafüzetek és azok adatai az obviEnce LLC tulajdonát képezik, és kizárólag a Power BI iparági mintaadatokkal használható funkcióinak bemutatására szolgálnak.The workbooks and data are property of obviEnce, LLC, and have been shared solely for the purpose of demonstrating Power BI functionality with industry sample data.

A munkafüzetek és/vagy azok adatainak használata csak a fenti esetre terjedhet ki (amely minden munkafüzet Info munkalapján is megtalálható).Any uses of the workbooks and/or data must include the above attribution (that is also on the Info worksheet included with each workbook). A munkafüzetet és minden vizualizációt az alábbi szerzői jogi nyilatkozattal kell ellátni: obviEnce ©.The workbook and any visualizations must be accompanied by the following copyright notice: obviEnce ©.

A lenti hivatkozások bármelyikére kattintva és az Excel-munkafüzeteket vagy a .pbix-fájlokat letöltve elfogadja az itt ismertetett feltételeket.By clicking any of the links below to download the Excel workbook files or .pbix files, you are agreeing to the terms above.

Rendelkezésre álló mintákAvailable samples

Nyolc különböző mintát használhat.Eight samples are available for you to use. Mindegyik egy-egy szektorhoz kapcsolódik.Each one represents a different industry.

Ügyfél-jövedelmezőségi mintaCustomer Profitability sample Ügyfél-jövedelmezőségi minta

Ügyfél-jövedelmezőségi minta: bemutatóTake a tour of the Customer Profitability sample

Ez az iparági minta egy pénzügyi igazgató a vállalat igazgatóira, termékeire és ügyfeleire vonatkozó fő mérőszámait elemzi.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Segítségével megvizsgálhatja, hogy milyen tényezők befolyásolják a cég jövedelmezőségét.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Emberi erőforrások mintaHuman Resources sample Emberi erőforrások minta

Emberi erőforrások minta: bemutatóTake a tour of the HR sample

Ez az iparági minta egy cég felvételi stratégiájával foglalkozik, és az újonnan felvett, az aktív és a már máshol dolgozó alkalmazottakat elemzi.This industry sample focuses on the hiring strategy for a company by analyzing new hires, active employees, and employees who have left. Az adatok elemzésével trendeket azonosíthat a távozásokra és a felvételi stratégia esetleges előítéleteire nézve.By exploring the data, you can find trends in voluntary separations and biases in the hiring strategy.

Informatikaköltség-elemzési mintaIT Spend Analysis sample Informatikaköltség-elemzési minta

Informatikaköltség-elemzési minta: bemutatóTake a tour of the IT Spend Analysis sample

Ez az iparági minta egy cég informatikai részlegének tervezett és valós kiadásait hasonlítja össze.In this industry sample, we analyze the planned vs. actual costs of the IT department of a company. Az összevetés segít megérteni, hogy milyen pontosan tervezte a cég az idei évet, és feltárhatóvá teszi a tervtől jelentősen eltérő területeket.This comparison helps us understand how well the company planned for the year and investigate areas with huge deviations from the plan. A példában szereplő cég egy éves tervezési cikluson halad végig, és minden negyedévben friss becslést készít (Latest Estimate - LE) a pénzügyi év informatikai költségeiben bekövetkezett változások elemzéséhez.The company in this example goes through a yearly planning cycle, and then quarterly it produces a new Latest Estimate (LE) to help analyze changes in IT spend over the fiscal year.

Lehetőségelemzési mintaOpportunity Analysis sample Lehetőségelemzési minta

Lehetőségelemzési minta: bemutatóTake a tour of the Opportunity Analysis sample

Ez az iparági minta egy szoftvercég értékesítési csatornáit elemzi.This industry sample explores a software company's sales channel. Az értékesítési vezetők régiók, az ügylet mérete és a csatorna alapján követik a lehetőségeket és figyelik a közvetlen és a partneri értékesítési csatornákat.Sales managers monitor their direct and partner sales channels by tracking opportunities and revenue by region, deal size, and channel.

Beszerzéselemzési mintaProcurement Analysis sample Beszerzéselemzési minta

Beszerzéselemzési minta: bemutatóTake a tour of the Procurement Analysis sample

Ez az iparági minta egy pénzügyi igazgató a vállalat igazgatóira, termékeire és ügyfeleire vonatkozó fő mérőszámait elemzi.This industry sample analyzes a CFO's key metrics for the company's executives, products, and customers. Segítségével megvizsgálhatja, hogy milyen tényezők befolyásolják a cég jövedelmezőségét.You can investigate what factors impact the company's profitability.

Kiskereskedelmi elemzési mintaRetail Analysis sample Kiskereskedelmi elemzési minta

Kiskereskedelmi elemzési mintaa: bemutatóTake a tour of the Retail Analysis sample

Ez az iparági minta a több üzletben és körzetben értékesített cikkek kiskereskedelmi értékesítési adatait elemzi.This industry sample analyzes retail sales data of items sold across multiple stores and districts. A mérőszámok a folyó év teljesítményét vetik össze a tavalyival a következő területeken: értékesítés, egységek, bruttó nyereség, eltérés, új üzletek elemzett adatai.The metrics compare this year's performance to last year's in these areas: sales, units, gross margin, and variance, as well as new store analysis.

Értékesítési és marketingmintaSales and Marketing sample Értékesítési és marketingminta

Értékesítési és marketing minta: bemutatóTake a tour of the Sales and Marketing sample

Ez az iparági minta egy gyártással foglalkozó céget, a VanArsdel kft.-t elemzi. Segítségével a marketingigazgató megfigyelheti az iparágat és a VanArsdel piaci részesedését.This industry sample analyzes a manufacturing company, VanArsdel Ltd. It allows the Chief Marketing Officer to watch the industry and the market share for VanArsdel. A minta elemzésével megismerheti a cég piaci részesedését, értékesítési adatait és a vele kapcsolatos véleményeket.By exploring the sample, you can find the company's market share, product volume, sales, and sentiment.

Szállítói minőségi mintaSupplier Quality sample Szállítói minőségi minta

Szállítói minőségi minta: bemutatóTake a tour of the Supplier Quality sample

Ez az iparági minta az ellátási láncok egyik tipikus problémájára, a szállítók minőségelemzésére helyezi a hangsúlyt.This industry sample focuses on one of the typical supply chain challenges — supplier quality analysis. Az elemzésben két fő mérőszám játszik szerepet: a hibák összesített száma és a hibák által okozott összesített állásidő.Two primary metrics are at play in this analysis: total number of defects and the total downtime that these defects caused. A mintának két fő célja van: feltárni, hogy a minőséget tekintve kik a legjobb és legrosszabb szállítók, és azonosítani, hogy mely üzemek végzik jobban a hibák feltárását és elutasítását, hogy minimalizálják az állásidőt.This sample has two main objectives: understand who the best and worst suppliers are, with respect to quality, and identify which plants do a better job finding and rejecting defects, to minimize downtime.

Most már ismeri a választási lehetőségeket.Now you know what's available. Ideje megismerni a minták beszerzésének módját is.Time to learn how to get ahold of these samples.

A minták beszerzéseHow to get the samples

Ahogyan fent olvashatta, a minták több formátumban elérhetők: tartalomcsomagként, Excel-munkafüzetként és .pbix-fájlként.As you read above, the samples are available in several formats: content packs, Excel workbooks, and .pbix files. Ezeket a formátumokat egyesével ismertetjük, a tartalomcsomagokkal kezdve.We'll describe how to use each of these formats, starting with content packs.

Power BI-minták tartalomcsomagkéntThe Power BI samples as content packs

A tartalomcsomag az egyetlen olyan mintaformátum, amely a Power BI szolgáltatáson belül elérhető, és nem máshonnan kell beszerezni.Content packs are the only sample format that is available from within Power BI; you don't have to leave Power BI to find them. A tartalomcsomagok alapvetően egy vagy több irányítópultból, adatkészletből és jelentésből álló csomagok, amelyeket felhasználók hoznak létre, és a Power BI-ban használhatók.A content pack is essentially a bundle of one or more dashboards, datasets, and reports that someone creates and that can be used with Power BI service. A tartalomcsomagokat általában munkatársakkal osztják meg.People create content packs to share with colleagues. Mindegyik Power BI-beli minta-tartalomcsomag tartalmaz egy adatkészletet, egy jelentést és egy irányítópultot.Each of the Power BI sample content packs contains a dataset, report, and dashboard. A tartalomcsomagok a Power BI Desktopban nem érhetők el.Content packs are not available for Power BI Desktop. További információ a tartalomcsomagokról: A Power BI tartalomcsomagjai – bevezetés.If you'd like to learn more about content packs, read Intro to content packs in Power BI.

Minta-tartalomcsomag beszerzése és megnyitása a Power BI szolgáltatásbanGet and open a sample content pack in Power BI service

 1. Nyissa meg a Power BI-t (app.powerbi.com), és jelentkezzen be.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

 2. A bal alsó sarokban válassza az Adatok lekérése lehetőséget.In the bottom-left corner, select Get data.

  Adatbeolvasás ikon

 3. Ekkor megjelenik az Adatok lekérése lap. Itt kattintson a Minták ikonra.On the Get Data page that appears, select the Samples icon.

  Minták ikon

 4. Válasszon egy mintát. Ekkor megjelenik a minta leírása.Select one of the samples to open a description of that sample. Kattintson a Csatlakozás lehetőségre.Then choose Connect.

  Jelölje ki a mintát, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget

 5. A Power BI importálja a tartalomcsomagot, és egy új irányítópultot, jelentést és adatkészletet ad hozzá az aktuális munkaterülethez.Power BI imports the content pack and adds a new dashboard, report, and dataset to your current workspace. Az új tartalmakat sárga csillag jelöli.The new content is marked with a yellow asterisk. A mintákkal kipróbálhatja a Power BI funkcióit.Use the samples to take Power BI for a test run.

  Új tartalmat jelző csillag *

Az új adatokkal már nyugodtan dolgozhat.Now that you have data, you're on your way. Próbálja ki az oktatóanyagaink lépéseit a minta-tartalomcsomagokkal, vagy csak nyissa meg a Power BI-t, és fedezze fel a funkciókat.Try out some of our tutorials using the sample content packs or just open Power BI service and explore.

Power BI-minták Excel-fájlkéntThe Power BI samples as Excel files

A minta-tartalomcsomagok Excel-munkafüzetként is elérhetők.Each of the sample content packs is also available as an Excel workbook. Az Excel-munkafüzeteket a Power BI-hoz alakítottuk ki.The Excel workbooks are designed to be used with Power BI service.

 1. A fájlokat egyenként letöltheti az alábbi hivatkozásokról, vagy egyszerre, egy ZIP-fájlban.Download the files individually using the links below, or download a zip file of all the sample files. Ha már tapasztalt felhasználó, célszerű letöltenie az Excel-munkafüzeteket és felfedezni vagy szerkeszteni az adatmodelleket.If you're an advanced user, you might want to download the Excel workbooks to explore or edit the data models.

 2. Mentse a letöltött fájlt.Save the downloaded file. Fontos, hogy hova menti a fájlt.Where you save the file makes a difference.

  • Helyi meghajtó Helyi meghajtó – Ha a fájlt a saját számítógépére vagy a cég valamilyen más helyére mentette, a Power BI-ból importálhatja a fájlt Power BI-ba.Local Local - If you save your file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI, you can import your file into Power BI. A fájl valójában a helyi meghajtón marad, tehát a teljes fájl nem lesz importálva a Power BI-ba.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t imported into Power BI. Annyi történik, hogy létrejön egy új adatkészlet az Ön Power BI-webhelyén, a rendszer pedig betölti abba az adatokat, és bizonyos esetekben az adatmodellt is.What happens is a new dataset is created in your Power BI site and data, and in some cases the data model, are loaded into the dataset. Ha a fájlban vannak jelentések, azok a Power BI-webhely Jelentések területén jelennek meg.If your file has any reports, those reports appear in your Power BI site under Reports.
  • OneDrive Vállalati verzió OneDrive – Vállalati verzió – Ha OneDrive Vállalati verzióval rendelkezik, és a Power BI-hoz is használt fiókkal jelentkezik be oda, akkor a OneDrive vállalati verziója a legjobb megoldás arra, hogy az Excelben vagy a Power BI Desktopban készült munkái vagy .CSV-fájljai szinkronban maradjanak az adathalmazzal, a jelentésekkel és az irányítópultokkal a Power BI-ban.OneDrive Business OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, OneDrive for Business is by far the best place to keep your work in Excel, Power BI, or a .CSV file in-sync with your dataset, reports, and dashboards in Power BI. Mivel a Power BI és a OneDrive egyaránt a felhőben található, a Power BI nagyjából óránként kapcsolódik a OneDrive-on található fájlhoz.Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your file on OneDrive about every hour. Ha módosításokat talál, az adatkészlet, a jelentések és az irányítópultok automatikusan frissülnek a Power BI-ban.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI.
  • OneDrive személyes OneDrive – személyes – Ha a saját OneDrive-fiókjába menti a fájlokat, számos olyan előnyre tehet szert, mint a OneDrive Vállalati verziójának használatakor.OneDrive Personal OneDrive - Personal – If you save your files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. A legnagyobb különbség az, hogy amikor először csatlakozik a fájlhoz (az Adatok lekérése > Fájlok > OneDrive – személyes paranccsal), a Microsoft-fiókjával kell bejelentkeznie a OneDrive-ra, amely általában különbözik a Power BI-ba való bejelentkezéskor használt fióktól.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Amikor a Microsoft-fiókjával jelentkezik be a OneDrive-ba, mindenképp jelölje be a Bejelentkezve szeretnék maradni lehetőséget.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Így a Power BI képes óránként csatlakozni a fájlhoz, hogy biztosítsa a Power BI-ban lévő adatok szinkronizálását.This way, Power BI will be able to connect to your file about every hour and make sure your dataset in Power BI is in-sync.
  • SharePoint-csoportwebhelyek SharePoint-csoportwebhelyek – A Power BI-ban lévő fájloknak a SharePoint-csoportwebhelyekre történő mentése nagyjából ugyanúgy zajlik, mint a OneDrive Vállalati verzió esetében.SharePoint Team Sites SharePoint Team-Sites Saving your Power BI files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. A legnagyobb különbség a fájlhoz a Power BI-ból való csatlakozás módja.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Megadhat egy URL-címet vagy csatlakozhat a gyökérmappához.You can specify a URL or connect to the root folder.
 3. Nyissa meg a Power BI-t (app.powerbi.com), és jelentkezzen be.Open Power BI service (app.powerbi.com) and sign in.

  Tipp

  Ezen a ponton célszerű létrehozni egy új irányítópultot, és az importálni kívánt fájl után elnevezni.At this point you may want to create a new dashboard and name it after the file you plan on importing. Ellenkező esetben amikor importálja az Excel-adatkészletet, a Power BI nem hoz létre egy új, a minta után elnevezett irányítópultot, hanem egy csempét ad az aktuálisan megnyitott irányítópulthoz.Otherwise, when you import the Excel dataset, Power BI won't create a new dashboard named after the sample but instead will add a tile to the dashboard that you currently have open. A csempére kattintva megnyithatja az adatkészlet jelentését.Selecting that tile will take you to the dataset's report. Ez nem nagy probléma, mivel később bármikor létrehozhat egy új irányítópultot, de ha egy új irányítópulttal kezdi a munkát, azzal átugorhat néhány lépést.This isn't a major big deal as you can always create a new dashboard later, but starting with a new dashboard saves you a step or two.

 4. A bal alsó sarokban válassza az Adatok lekérése lehetőséget.In the bottom-left corner, select Get data.

  Adatbeolvasás ikon

 5. Ekkor megjelenik az Adatok lekérése lap. Itt válassza a Fájlok > Lekérés lehetőséget.On the Get Data page that appears, select Files > Get.

  Fájlok > Lekérés

 6. Nyissa meg a letöltött minta helyét.Navigate to the location where you downloaded and saved the sample.

  Az a hely, ahová a mintát mentette

 7. Jelölje ki a OneDrive Vállalati verzióra mentett fájlt (ebben az esetben a Beszerzéselemzés.xlsx-t), majd válassza a Csatlakozás lehetőséget.Select the file, in this case Procurement Analysis Sample.xlsx, which was saved on OneDrive for Business, and choose Connect.

  One Drive Vállalati verzió > Csatlakozás

 8. Döntse el, hogy importálni szeretné az adatokat, vagy inkább megnyitná a munkafüzetet a Power BI-ban, és megtekintené úgy, ahogy az az Excel Online-ban szerepel.Choose whether to import the data or to bring the workbook into Power BI and see it exactly as it is in Excel online.

  Importálás vagy Csatlakozás

 9. Ha az Importálás lehetőséget választja, a Power BI importálja a minta-munkafüzetet, és egy új adatkészletként adja hozzá, amelyet Beszerzéselemzési mintának nevez el.If you select Import, Power BI imports the sample workbook and adds it as a new dataset named Procurement Analysis Sample. Ha a munkafüzet tartalmaz Power View-lapokat, -táblákat, -tartományokat vagy egy adatmodellt, a Power BI egy azonos nevű jelentést is létrehoz.If the workbook has any Power View sheets, tables or ranges, or a data model, Power BI also creates a report (with the same name). Ha pedig még nincs megnyitva irányítópult, a Power BI létrehoz egy újat.And if you don't already have a dashboard open, Power BI creates a new dashboard. (Ha már megnyitott egy irányítópultot, mielőtt az Adatok lekérése lehetőséget választotta, egy üres csempe jelenik meg rajta.(If you had a dashboard open when you clicked Get Data, you'll see a new blank tile on that dashboard. A csempére kattintva az imént hozzáadott adatkészlet jelentésére léphet).Clicking that tile will take you to the report for the dataset you just added). Az új tartalom neve megegyezik a minta nevével, a program pedig egy sárga csillaggal jelöli.The new content is named after the sample and is marked with a yellow asterisk.

 10. Amikor megjelenik Az adatkészlet készen áll.When the Your dataset is ready! képernyő, válassza az Adatkészlet megtekintése vagy a Gyors elemzések lekérése lehetőséget, vagy a Power BI navigációs paneljén keresse és nyissa meg a társított jelentést vagy irányítópultot.screen appears, select View dataset or Get Quick Insights or use your Power BI nav pane to locate and open the associated report or dashboard.

  Adathalmaz megtekintése

(Nem kötelező) Az Excel-minták megtekintése magában az Excelben(Optional) Take a look at the Excel samples from inside Excel itself

Szeretné tudni, hogyan alakulnak át az Excel-munkafüzet adatai Power BI-adatkészletekké és -jelentésekké?Want to understand how the data in an Excel workbook gets converted to Power BI datasets and reports? Ha megnyitja a mintákat az Excelben, és végignézi a munkalapokat, megértheti a konvertálás működését.Opening the Excel samples in Excel and exploring the worksheets provides some of the answers.

 • Amikor először nyit meg egy minta-munkafüzetet az Excelben, két figyelmeztetés jelenhet meg.When you first open a sample workbook in Excel, you may see two warnings. Az első figyelmeztetés tudatja Önnel, hogy a munkafüzet védett nézetben van.The first warning says the workbook is in Protected View. Kattintson a Szerkesztés engedélyezése lehetőségre.Select Enable Editing. A második figyelmeztetés tudatja Önnel, hogy a munkafüzet külső adatkapcsolatokkal rendelkezik.The second warning may say that the workbook has external data connections. Válassza a Tartalom engedélyezése lehetőséget.Select Enable Content.

 • Mindegyik munkafüzet több Power View-munkalapot tartalmaz.Each workbook contains several Power View sheets. Ha látni szeretné a Power View-munkalapokat az Excelben, engedélyeznie kell a Power View beépülő modult a beállításkulcs-csomag letöltésével.If you want to see the Power View sheets in Excel, You need to enable the Power View add-in by downloading a package of registry keys.

 • Hol vannak a tényleges adatok?So where's the actual data? A Power Pivot-adatmodellben.It's in the Power Pivot data model. Az adatok megtekintéséhez nincs szükség a Power View-munkalapokra.You don't need the Power View sheets to see the data. A Power Pivot lapon válassza a Kezelés lehetőséget.On the PowerPivot tab, select Manage.

  Nem látja a Power Pivot lapot?Don't see the Power Pivot tab? Engedélyezze a Power Pivot bővítményt.Enable the Power Pivot add-in.

  A Power Pivotban az összes mögöttes táblában lévő adatot és az összes DAX-képletet is látni fogja.In Power Pivot, you can see the data in all the underlying tables, plus all the DAX formulas.

 • Az Info lapon a minta készítőjéről, az obviEnce-ről találhat információkat.The Info tab provides information about obviEnce, the company that created the sample.

Power BI-minták .pbix-fájlkéntThe Power BI samples as .pbix files

A minta-tartalomcsomagok .pbix-fájlként is elérhetők.Each of the sample content packs is also available as Power BI .pbix file. A .pbix-fájlok a Power BI Desktop szolgáltatáshoz lettek kialakítva.The .pbix files are designed to be used with Power BI Desktop.

 1. A fájlokat letöltheti az alábbi hivatkozásokkal.Download the files individually using the links below. A következő linkek kiválasztásával automatikusan menti a fájlt a Letöltések mappába.Selecting these links saves the file automatically to your Downloads folder.

 2. A Power BI Desktopban válassza a Fájl > Megnyitás lehetőséget, majd navigáljon arra a helyre, ahova a .pbix-mintafájlt mentette.From Power BI Desktop, select File > Open and navigate to the location where you saved the sample .pbix.

  Fájl > Megnyitás a Power BI Desktopban

 3. A Power BI Desktopban történő megnyitáshoz kattintson a .pbix-fájlra.Select the .pbix file to open it in Power BI Desktop.

Következő lépésekNext steps

A Power BI szolgáltatás alapfogalmai tervezők számáraBasic concepts for designers in the Power BI service

Oktatóanyag: Csatlakozás a Power BI-mintákhozTutorial: Connect to the Power BI samples

Power BI-adatforrásokData sources for Power BI

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community