Webes közzététel a Power BI-bólPublish to web from Power BI

Hasznosnak találja ezt az oldalt?

A Power BI Webes közzététel lehetőségével egyszerűen ágyazhat be interaktív Power BI-vizualizációkat online, például blogbejegyzésekbe, weboldalakba, e-mailen vagy közösségi médián keresztül, bármilyen eszközön.With Power BI Publish to web, you can easily embed interactive Power BI visualizations online, such as in blog posts, websites, through emails or social media, on any device.

A közzétett vizualizációkat egyszerűen szerkesztheti, frissítheti, vagy akár vissza is vonhatja a megosztásukat.You can also easily edit, update, refresh, or unshare your published visuals.

Figyelmeztetés

A Webes közzététel használatával közzétett jelentést vagy vizualizációt bárki megtekintheti az Interneten.When you use Publish to web, the report or visual you publish can be viewed by anyone on the Internet. A jelentések megtekintésekor nincs hitelesítés.There is no authentication used when viewing these reports. A Webes közzétételt csak olyan jelentések és adatok esetén használja, amelyeket az Interneten bárki számára (hitelesítés nélkül) láthatóvá kíván tenni.Only use Publish to web with reports and data that the anyone on the Internet (unauthenticated members of the public) should be able to see. Ez a részletes adatokra is vonatkozik, amelyeket a jelentéseiben összegez.This includes detail level data that is aggregated in your reports. A jelentés közzététele előtt ellenőrizze, hogy jogában áll-e nyilvánosan megosztani az adatokat és vizualizációkat.Before publishing this report, ensure you have the right to share the data and visualizations publicly. Bizalmas vagy szellemi tulajdont képező információt ne tegyen közzé.Do not publish confidential or proprietary information. Ha bizonytalan, akkor a közzététel előtt ellenőrizze a cég szabályzatait.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Megjegyzés

Ha biztonságosan be szeretné ágyazni a tartalmat egy belső portálon vagy webhelyen, használja a Beágyazás vagy a Beágyazás a SharePoint online-ban lehetőséget.To embed your content securely in an internal portal or website, use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Ez biztosítja, hogy minden engedély és adatbiztonság kényszerítve legyen, amikor a felhasználók megtekintik a belső adatokat.This ensures all permissions and data security is enforced when your users are viewing your internal data.

A Webes közzététel használataHow to use Publish to Web

A Webes közzétételt a személyes vagy csoport-munkaterületein lévő, Ön által szerkeszthető jelentésekhez érheti el.Publish to web is available on reports in your personal or group workspaces that you can edit. Nem használhatja a Webes közzétételt az Önnel megosztott, vagy az adatbiztonságot sorszintű védelemmel biztosító jelentéseknél.You cannot use Publish to web with reports that were shared with you, or reports that rely on row level security to secure the data. A lenti Korlátozások szakasz tartalmazza azoknak az eseteknek a teljes listáját, amelyeknél a Webes hozzátétel nem támogatott.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. A Webes közzététel használata előtt olvassa el figyelmesen a Figyelmeztetést a cikk elején.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

A funkció működését megtekintheti a következő rövid videóban.You can watch how this feature works in the following short video. A következő lépéseket követve Ön is kipróbálhatja.Then, follow the steps below to try it yourself.

A következő útmutató a Webes közzététel használatát ismerteti.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Egy a munkaterületén lévő, Ön által szerkeszthető jelentésen válassza a Fájl > Webes közzététel lehetőséget.On a report in your workspace that you can edit, select File > Publish to web.

  PtW1

 2. Olvassa el a párbeszédpanel szövegét, majd válassza a Beágyazási kód létrehozása lehetőséget, ahogyan az alábbi ábra mutatja.Review the content on the dialog, and select Create embed code as shown in the following dialog.

  PtW2

 3. Olvassa el a következő párbeszédpanelen álló figyelmeztetést, és ellenőrizze, hogy az adatok szabadon beágyazhatók-e egy nyilvános weboldalba.Review the warning, shown in the following dialog, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Ha így van, akkor válassza a Közzététel lehetőséget.If so, select Publish.

  PtW3

 4. Újabb párbeszédpanel jelenik meg, amely megad egy e-mailben továbbítható vagy kódba (például iFrame) beépíthető hivatkozást, és egy másikat, amelyet közvetlenül beilleszthet a weboldalra vagy a blogba.A dialog appears that provides a link that can be sent in email, embedded in code (such as an iFrame), or that you can paste directly into your web page or blog.

  PtW4

 5. Ha már korábban létrehozta a jelentés beágyazási kódját, akkor a kód gyorsan megjelenik.If you’ve previously created an embed code for the report, the embed code quickly appears. Jelentésenként csak egy beágyazási kód hozható létre.You can only create one embed code for each report.

  PtW5

Tippek és trükkök különböző Megtekintési módokhozTips and Tricks for View modes

Amikor egy blogbejegyzésbe ágyaz be tartalmat, akkor annak általában egy adott méretű képernyőn kell elférnie.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific size of the screen. Az iFrame-címkében a magasságot és a szélességet is igény szerint beállíthatja, de arról is gondoskodnia kell, hogy a jelentés elférjen az iFrame-keret egy adott részén, ezért a jelentés szerkesztésekor be kell állítania a megfelelő Megtekintési módot.You can also adjust the height and the width in the iFrame tag as needed, but you may also need to ensure your report fits within the given area of the iFrame, so you also need to set an appropriate View Mode when editing the report.

A következő táblázat a Megtekintési módokat és azok beágyazott megjelenését ismerteti.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

Megtekintési módView Mode Beágyazott megjelenésHow it looks when embedded
PtW6b Az oldalhoz igazítás a jelentés magasságát és szélességét veszi figyelembe.Fit to page will respect the page height and width of your report. Ha az oldalt 'Dinamikus', például 16:9 vagy 4:3 képarányúra állította be, akkor a tartalom úgy méreteződik át, hogy illeszkedjen a megadott iFrame-keretbe.If you set your page to 'Dynamic' ratios like 16:9 or 4:3 your content will scale to fit within the iFrame, you provided. iFrame-keretbe ágyazva az oldalhoz igazítás eredményeként üres sávok, szürke hátterű területek jelenhetnek meg a tartalom mellett, miután az átméreteződik, hogy illeszkedjen a keretbe.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing, where a gray background is shown in areas of the iFrame after the content as scaled to fit within the iFrame. Az üres sávok eltüntetéséhez állítsa át az iFrame-keret magasságát/szélességét a megfelelő értékre.To minimize letterboxing, set your iFrame height/width appropriately.
PtW6d A tényleges méret módban a jelentés megtartja a jelentésoldalon megadott méretét.Actual size will ensure the report preserves its size as set on the report page. Emiatt az iFrame-keretben görgetősávok jelenhetnek meg.This can result in scrollbars being present in your iFrame. A görgetősávok megjelenése az iFrame-keret magasságának és szélességének beállításával előzhető meg.Set the iFrame height and width to avoid the scrollbars.
PtW6c A szélességhez igazítás beállítás biztosítja, hogy a tartalom vízszintesen kitöltse az iFrame-keretet.Fit to width ensures the content fits within the horizontal area for your iFrame. A szegély látható marad, de a tartalom úgy méreteződik át, hogy vízszintesen kitöltse a rendelkezésre álló területet.A border will still be shown, but the content will scale to use all the horizontal space available.

Tippek és trükkök az iFrame magasság- és szélesség-beállításaihozTips and tricks for iFrame height and width

A Webes közzététel után kapott beágyazási kód a következőhöz lesz hasonló:The embed code you receive after you Publish to web will look like the following:

PtW7

A szélességét és magasságát manuálisan is módosíthatja, hogy pontosan a kívánt módon illeszkedjen az oldalba, amelybe beágyazza.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit onto the page into which you're embedding it.

A legjobb illeszkedés érdekében megpróbálhat 56 képpontot hozzáadni az iFrame-keret magasságához.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the height dimension of the iFrame. Ezen éppen elfér a jelenlegi méretű alsó sávon.This accommodates the current size of the bottom bar. Ha a jelentésoldala dinamikus méretezést használ, akkor az alábbi táblázatban talál néhány üres sávok nélküli illeszkedést biztosító méretet.If your report page uses the Dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

KéparányRatio NagyságSize Méret (szélesség × magasság)Dimension (Width x Height)
16:916:9 KicsiSmall 640 × 416 képpont640 x 416 px
16:916:9 KözepesMedium 800 × 506 képpont800 x 506 px
16:916:9 NagyLarge 960 × 596 képpont960 x 596 px
4:34:3 KicsiSmall 640 × 536 képpont640 x 536 px
4:34:3 KözepesMedium 800 × 656 képpont800 x 656 px
4:34:3 NagyLarge 960 × 776 képpont960 x 776 px

Beágyazott kódok kezeléseManaging embed codes

Miután létrehozott egy Webes közzétételi beágyazási kódot, a kódokat a Power BI szolgáltatás Beállítások menüjében tudja kezelni.Once you create a Publish to web embed code, you can manage the codes you create from the Settings menu of the Power BI service. A beágyazási kódok kezeléséhez tartozik a kód által hivatkozott vizualizáció vagy jelentés eltávolítása (ez használhatatlanná teszi a beágyazási kódot), vagy a beágyazási kód ismételt lekérése.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code again.

 1. A Webes közzétételi beágyazási kódok kezeléséhez nyissa meg a Beállítások fogaskerék-ikont, és válassza a Beágyazási kódok kezelése lehetőséget.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  PtW8

 2. Megjelenik a létrehozott beágyazási kódok listája, ahogyan a következő ábra mutatja.The list of embed codes you’ve created appears, as shown in the following image.

  PtW9

 3. A listában szereplő Webes közzétételi beágyazási kódok mindegyikéhez újra lekérheti a beágyazási kódot vagy törölheti azt. Az utóbbi esetben az érintett jelentésre vagy vizualizációra mutató hivatkozások többé nem működnek.For each Publish to web embed code in the list, you can either retrieve the embed code, or delete the embed code and thus make any links to that report or visual no longer work.

  PtW10

 4. Ha a Törlés lehetőséget választja, akkor a rendszer rákérdez, hogy valóban törölni szeretné-e a beágyazott kódot.If you select Delete, you’re asked if you’re sure you want to delete the embed code.

  PtW11

Jelentések és adatok frissítéseUpdates to reports, and data refresh

A Webes közzétételi beágyazási kód létrehozása és megosztása után a jelentésben minden Ön által végzett változtatás frissülni fog.After you create your Publish to web embed code and share it, the report is updated with any changes you make. Fontos azonban tudni, hogy eltarthat egy ideig, mire a frissítés a felhasználóknál is megjelenik.However, it’s important to know that it can take a while for update to be visible to your users. Egy jelentés vagy vizualizáció módosításai körülbelül egy óra elteltével jelennek meg a Webes közzétételi beágyazási kódokban.Updates to a report or visual take approximately one hour to be reflected in Publish to web embed codes.

Amikor először használja a Webes közzététel lehetőséget beágyazási kód létrehozásához, a hivatkozás azonnal aktív lesz, és megtekinthető bárki számára, aki megnyitja.When you initially use Publish to web to get an embed code, the embed code link is immediately active and can be viewed by anyone who opens the link. A Webes közzétételi beágyazási kódok által hivatkozott jelentések vagy vizualizációk első webes közzététel utáni módosításai körülbelül egy óra elteltével lesznek láthatók a felhasználók számára.After the initial Publish to web action, subsequent updates to reports or visuals to which a Publish to web link points can take approximately one hour to be visible to your users.

További tudnivalókat ennek a cikknek a Hogyan működik? című szakaszában talál.To learn more, see the How it works section later in this article. Ha a frissítéseknek azonnal elérhetőknek kell lenniük, akkor törölheti a beágyazási kódot, és létrehozhat egy újat.If you need your updates to be immediately available, you can delete the embed code and create a new one.

AdatfrissítésData refresh

Az adatfrissítések automatikusan megjelennek a beágyazott jelentésben vagy vizualizációban.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. A frissített adatok körülbelül egy óra elteltével lesznek láthatók a beágyazási kódokon keresztül.It can take approximately 1 hour for refreshed data to be visible from embed codes. Az automatikus frissítést le is tilthatja, ha a ne frissüljön lehetőséget választja a jelentés által használt adatkészlet ütemezésénél.You can disable automatic refresh by selecting don't refresh on the schedule for the dataset used by the report.

Egyéni vizualizációkCustom visuals

A Webes közzététel az egyéni vizualizációkat is támogatja.Custom visuals are supported in Publish to web. A Webes közzététel használatakor azoknak a felhasználóknak, akik megosztják az Ön által közzétett vizualizációt, nem kell engedélyezniük az egyéni vizualizációkat a jelentés megtekintéséhez.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual do not need to enable custom visuals to view the report.

KorlátozásokLimitations

A Power BI szolgáltatás adatforrásainak és jelentéseinek túlnyomó többsége esetén támogatott a Webes közzététel, a következők azonban jelenleg nem támogatottak és nem érhetők el Webes közzététellel:Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service, however, the following are not currently supported or available with Publish to web:

 • Sorszintű biztonságot használó jelentések.Reports using row level security.
 • Az élő kapcsolatos adatforrásokat (például a helyszíni Analysis Services táblázatost, az Analysis Service Multidimensionalt és az Azure Analysis Servicest) használó jelentések.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Közvetlenül Önnel vagy céges tartalomcsomagon keresztül megosztott jelentések.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Olyan csoporthoz tartozó jelentések, amelynek ön nem szerkesztési joggal bíró tagja.Reports in a group in which you are not an edit member.
 • Az "R" vizualizációk Webes közzétételű jelentésekben jelenleg nem támogatottak."R" Visuals are not currently supported in Publish to web reports.
 • Adatok exportálása weben közzétett jelentésben szereplő vizualizációkbólExporting Data from visuals in a report, which has been published to the web
 • ArcGIS Maps for Power BI-vizualizációkArcGIS Maps for Power BI visuals
 • Jelentésszintű DAX-mértékeket tartalmazó jelentésekReports containing report-level DAX measures
 • Egyszeri bejelentkezési adatlekérdezési modellekSingle sign-on data query models
 • Bizalmas vagy szellemi tulajdont képező információk biztonságának védelmeSecure confidential or proprietary information
 • A Beágyazás lehetőség automatikus hitelesítés funkciója nem működik a Power BI JavaScript API-jával.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. A Power BI JavaScript API-hoz a felhasználó az adatok tulajdonosa módszert kell használnia.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding. További információ a felhasználó az adatok tulajdonosa megközelítésről.Learn more about user owns data.

BérlőbeállításokTenant setting

A Power BI-rendszergazdák engedélyezhetik vagy letilthatják a Webes közzététel funkciót.Power BI administrators can enable or disable the publish to web feature. Korlátozhatják továbbá a hozzáférést bizonyos csoportokhoz.They may also restrict access to specific groups. Ennek a beállításnak a függvénye, hogy Ön létrehozhat-e beágyazási kódot.Your ability to create an embed code changes based on this setting.

FunkcióFeature A teljes cég számára engedélyezveEnabled for entire organization A teljes cég számára letiltvaDisabled for entire organization Speciális biztonsági csoportokSpecific security groups
A Webes közzététel parancs egy jelentés Fájl menüjében.Publish to web under report's File menu. Mindenki számára engedélyezveEnabled for all Nem mindenki számára láthatóNot visible for all Csak az arra jogosult felhasználók vagy csoportok láthatják.Only visible for authorized users or groups.
A Beágyazási kódok kezelése funkció a Beállítások köztManage embed codes under Settings Mindenki számára engedélyezveEnabled for all Mindenki számára engedélyezveEnabled for all Mindenki számára engedélyezveEnabled for all

* A Törlés parancsot csak az arra jogosult felhasználók vagy csoportok érik el.* Delete option only for authorized users or groups.
* A Kód lekérése mindenki számára engedélyezve van.* Get codes enabled for all.
Beágyazási kódok a felügyeleti portálonEmbed codes within admin portal Az állapot a következő értékeket jelenítheti meg:Status will reflect one of the following:
* Aktív* Active
* Nem támogatott* Not supported
* Blokkolva* Blocked
Az állapot Letiltva leszStatus will display Disabled Az állapot a következő értékeket jelenítheti meg:Status will reflect one of the following:
* Aktív* Active
* Nem támogatott* Not supported
* Blokkolva* Blocked

Ha egy felhasználónak nincs megfelelő jogosultsága a bérlői beállítások alapján, akkor az állapot Megsértve lesz.If a user is not authorized based on the tenant setting, status will display as infringed.
Meglévő közzétett jelentésekExisting published reports Minden engedélyezveAll enabled Minden letiltvaAll disabled A jelentések továbbra is megjelennek mindenki számára.Reports continue to render for all.

A beágyazási kód állapota oszlop ismertetéseUnderstanding the embed code status column

A Webes közzétételi beágyazási kódokat tartalmazó Beágyazási kódok kezelése oldalon egy állapot oszlop is szerepel.When viewing the Manage embed codes page for your Publish to web embed codes, a status column is provided. A beágyazási kódok alapértelmezés szerint aktívak, de az alábbi állapotok bármelyike előfordulhat.Embed codes are active by default, but you may encounter any of the states listed below.

ÁllapotStatus LeírásDescription
AktívActive A jelentés elérhető, megtekinthető és használható a felhasználók számára az Interneten.The report is available for Internet users to view and interact with.
BlokkolvaBlocked A jelentés tartalma sérti a Power BI szolgáltatási feltételeit.The content of the report violates the Power BI Terms of Service. A Microsoft blokkolta.It has been blocked by Microsoft. Ha úgy véli, hogy a tartalom blokkolása indokolatlan, akkor lépjen kapcsolatba a támogatási szolgálattal.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Nem támogatottNot supported A jelentés adatkészlete sorszintű biztonságot vagy más nem támogatott konfigurációt használ.The report's data set is using row level security, or another unsupported configuration. A teljes listát a Korlátozások című szakaszban találja.See the Limitations section for a complete list.
MegsértveInfringed Ez a beágyazási kód a bérlői házirend hatókörén kívül esik.The embed code is outside of the defined tenant policy. Ez jellemzően akkor fordul elő, ha egy beágyazási kód létrehozása után módosítva lesz a bérlőben a Webes közzététel beállítás annak érdekében, hogy a beágyazási kód tulajdonosa ki legyen zárva.This typically occurs when an embed code was created and then the publish to web tenant setting was changed to exclude the user that owns the embed code. Ha a bérlői beállítás Letiltva, vagy ha a felhasználó már nem jogosult beágyazási kódok létrehozására, akkor a meglévő beágyazási kódok állapota Megsértve lesz.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes will show the status of Infringed.

Webes közzététel tartalmával kapcsolatos észrevétel jelentéseHow to report a concern with Publish to web content

Egy Webes közzététel útján egy weboldalba vagy blogba beágyazott tartalommal kapcsolatos észrevételét úgy jelentheti be, hogy az alsó sávnak az ábrán jelölt zászló ikonjára kattint.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, use the Flag icon in the bottom bar, shown in the following image. A rendszer felkéri, hogy küldjön az észrevételt leíró e-mailt a Microsoftnak.You’ll be asked to send an email to Microsoft explaining the concern. A Microsoft a Power BI szolgáltatási feltételei alapján értékeli a tartalmat, és megteszi a megfelelő lépéseket.Microsoft will evaluate the content based on the Power BI Terms of Service, and take appropriate action.

Észrevétel bejelentéséhez használja a megtekintett webes közzétételű jelentés alsó sávján lévő zászló ikont.To report a concern, select the flag icon in the bottom bar of the Publish to web report you see.

PtW12

Licencelés és DíjszabásLicensing and Pricing

A Webes közzétételt csak Microsoft Power BI-felhasználók használhatják.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. A jelentés felhasználóinak (olvasók, nézők) nem kell Power BI-felhasználóknak lenniük.The consumers of your report (the readers, viewers) do not need to be Power BI users.

Hogyan működik? (technikai részletek)How it works (technical details)

Amikor a Webes közzététel használatával beágyazott kódot állít elő, akkor a jelentés láthatóvá válik a felhasználók számára az Interneten.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to users on the Internet. Nyilvánosan elérhető, tehát számítani lehet rá, hogy a megtekintői egyszerűen meg tudják majd osztani a jelentést a közösségi médiában.It’s publicly available so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Amikor a felhasználók a közvetlen nyilvános URL-cím megnyitásával vagy egy weboldalba vagy blogba beágyazottan megtekintik a jelentést, akkor a Power BI gyorsítótárazza a jelentés definícióját és a jelentés megtekintéséhez szükséges lekérdezések eredményeit.As users view the report, either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Ezen a módon a jelentést egyidejűleg több ezer felhasználó is megtekintheti a teljesítmény romlása nélkül.This approach ensures the report can be viewed by thousands of concurrent users without any impact on performance.

A gyorsítótár hosszú ideig megőrzi a tartalmát, ezért ha Ön módosítja a jelentés definícióját (ha például megváltoztatja a megtekintési módját), akkor a módosítások körülbelül egy óra elteltével lesznek láthatók a jelentésnek a felhasználók által megtekintett verziójában.The cache is long-lived, so if you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take approximately one hour before changes are reflected in the version of the report viewed by your users. Éppen ezért ajánlott előre elkészíteni a munkáját, és a Webes közzétételi beágyazási kódot csak akkor létrehozni, amikor már elégedett a beállításokkal.It is therefore recommended that you stage your work ahead of time, and create the Publish to web embed code only when you’re satisfied with the settings.

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community