Webes közzététel a Power BI-bólPublish to web from Power BI

A Power BI Webes közzététel lehetőségével egyszerűen ágyazhat be interaktív Power BI-vizualizációkat online, például blogbejegyzésekbe, weboldalakba, e-mailen vagy közösségi médián keresztül, bármilyen eszközről.With Power BI's Publish to web option, you can easily embed interactive Power BI visualizations online, such as in blog posts, websites, through emails or social media, from any device. A közzétett vizualizációkat egyszerűen szerkesztheti, frissítheti, vagy akár vissza is vonhatja a megosztásukat.You can also easily edit, update, refresh, or unshare your published visuals.

Figyelmeztetés

A Webes közzététel használatával közzétett jelentést vagy vizualizációt bárki megtekintheti az Interneten.When you use Publish to web, anyone on the Internet can view your published report or visual. Ez nem igényel hitelesítést, és a jelentés által összesített adatok részletes megtekintését is magában foglalja.This requires no authentication and includes viewing detail level data your reports aggregate. Jelentés közzététele előtt gondolja át, hogy megfelel-e Önnek az adatok és a vizualizációk nyilvános megosztása.Before publishing a report, make sure it is okay for you to share the data and visualizations publicly. Bizalmas vagy szellemi tulajdont képező információt ne tegyen közzé.Do not publish confidential or proprietary information. Ha bizonytalan, akkor a közzététel előtt ellenőrizze a cég szabályzatait.If in doubt, check your organization's policies before publishing.

Megjegyzés

Ha biztonságosan be szeretné ágyazni a tartalmat egy belső portálon vagy webhelyen, használja a Beágyazás vagy a Beágyazás a SharePoint online-ban lehetőséget.To embed your content securely in an internal portal or website, use the Embed or Embed in SharePoint Online options. Ez biztosítja, hogy minden engedély és adatbiztonság kényszerítve legyen, amikor a felhasználók megtekintik a belső adatokat.This ensures all permissions and data security is enforced when your users are viewing your internal data.

A Webes közzététel használataHow to use Publish to Web

A Webes közzététel a személyes vagy csoport-munkaterületein Ön által szerkeszthető jelentésekhez érhető el.Publish to web is available for reports you can edit in your personal and group workspaces. Nem érhető el Önnel megosztott, valamint az adatokat sorszintű biztonsággal védő jelentésekhez.It isn't available for reports shared with you, or ones relying on row level security to secure data. A lenti Korlátozások szakasz tartalmazza azoknak az eseteknek a teljes listáját, amelyeknél a Webes közzététel nem támogatott.See the Limitations section below for a complete list of cases where Publish to web isn't supported. A Webes közzététel használata előtt olvassa el figyelmesen a Figyelmeztetést a cikk elején.Review the Warning earlier in this article before using Publish to web.

Az alábbi rövid videó a funkció működését mutatja be.The following short video shows how this feature works. Ez után Ön is kipróbálhatja az alábbi lépésekben.Then, try it yourself in the steps below.

A következő útmutató a Webes közzététel használatát ismerteti.The following steps describe how to use Publish to web.

 1. Nyisson meg egy Ön által szerkeszthető jelentést a munkaterületén, majd válassza a Fájl > Webes közzététel lehetőséget.Open a report in your workspace that you can edit and select File > Publish to web.

  PtW1

 2. Olvassa el a párbeszédpanel tartalmát, majd válassza a Beágyazási kód létrehozása lehetőséget.Review the dialog content and select Create embed code.

  PtW2

 3. Olvassa el az itt megjelenő figyelmeztetést, és ellenőrizze, hogy az adatok szabadon beágyazhatók-e egy nyilvános weboldalba.Review the warning, as shown here, and confirm that the data is okay to embed in a public website. Ha így van, válassza a Közzététel lehetőséget.If it is, select Publish.

  PtW3

 4. Megjelenik egy hivatkozást tartalmazó párbeszédpanel.A dialog appears with a link. Ezt a hivatkozást elküldheti e-mailben, kódba (például iFrame-be) ágyazhatja, vagy közvetlenül beillesztheti egy weboldalra vagy blogba.You can send this link in an email, embed it in code such as an iFrame, or paste it directly into a web page or blog.

  PtW4

 5. Ha egy jelentéshez korábban már létrehozott beágyazási kódot, akkor a Webes közzététel választásakor nem jelennek meg a 2-4. lépésben ismertetett párbeszédpanelek.If you previously created an embed code for a report and you select Publish to web, you won't see the dialogs in steps 2-4. Helyettük a Beágyazási kód párbeszédpanel nyílik meg:Instead, the Embed code dialog appears:

  PtW5

  Jelentésenként csak egy beágyazási kód hozható létre.You can only create one embed code for each report.

Tippek és trükkök különböző Megtekintési módokhozTips and tricks for view modes

Amikor egy blogbejegyzésbe ágyaz be tartalmat, akkor azt általában egy adott képernyőmérethez kell igazítania.When you embed content within a blog post, you typically need to fit it within a specific screen size. A magasságot és a szélességet az iFrame-címkében igény szerint beállíthatja.You can adjust the height and the width in the iFrame tag as needed. Ugyanakkor arról is gondoskodnia kell, hogy a jelentés elférjen az adott iFrame területén, ezért a jelentés szerkesztésekor a megfelelő Megtekintési módot is be kell állítania.However, you need to ensure your report fits within the given iFrame area, so you also need to set an appropriate View Mode when editing the report.

A következő táblázat a Megtekintési módokat és azok beágyazott megjelenését ismerteti.The following table provides guidance about the View Mode, and how it will appear when embedded.

Megtekintési módView Mode Beágyazott megjelenésHow it looks when embedded
PtW6b A Laphoz igazítás figyelembe veszi a jelentésoldal magasságát és szélességét.Fit to page respects your report's page height and width. Ha az oldalt Dinamikus, például 16:9 vagy 4:3 képarányúra állította be, akkor a tartalom úgy lesz átméretezve, hogy illeszkedjen az iFrame-keretbe.If you set your page to dynamic ratios like 16:9 or 4:3 your content will scale to fit within the iFrame. iFrame-keretbe ágyazva a Laphoz igazítás eredményeként üres sávok, szürke hátterű területek jelenhetnek meg az iFrame-ben a tartalom kerethez illeszkedő átméretezése után.When embedded in an iFrame, using Fit to page can result in letterboxing, where a gray background is shown in iFrame areas after the content is scaled to fit within the iFrame. Az üres sávok eltüntetéséhez állítsa át az iFrame-keret magasságát és szélességét a megfelelő értékre.To minimize letterboxing, set your iFrame's height and width appropriately.
PtW6d A tényleges méret módban a jelentés megtartja a jelentésoldalon megadott méretét.Actual size ensures the report preserves its size as set on the report page. Emiatt az iFrame-keretben görgetősávok jelenhetnek meg.This can result in scrollbars appearing in your iFrame. Görgetősávok megjelenése az iFrame-keret magasságának és szélességének beállításával kerülhető el.Set the iFrame height and width to avoid scrollbars.
PtW6c A szélességhez igazítás beállítás biztosítja, hogy a tartalom vízszintesen kitöltse az iFrame-keretet.Fit to width ensures the content fits within the iFrame's horizontal area. A szegély látható marad, de a tartalom úgy lesz átméretezve, hogy vízszintesen kitöltse a rendelkezésre álló területet.A border is still shown, but the content scales to use all the horizontal space available.

Tippek és trükkök az iFrame magasság- és szélesség-beállításaihozTips and tricks for iFrame height and width

Egy webes közzétételi beágyazási kód az alábbihoz hasonló:A Publish to web embed code looks like the following:

PtW7

A szélességét és magasságát manuálisan is módosíthatja, hogy pontosan a kívánt módon illeszkedjen az oldalba, ahol beágyazza.You can edit the width and height manually to ensure it's precisely how you want it to fit in the page where you're embedding it.

Tökéletesebb illeszkedés érdekében megpróbálhatja 56 képponttal megnövelni az iFrame magasságát, hogy helyet adjon az aktuális méretű alsó sávnak.To achieve a more perfect fit, you can try adding 56 pixels to the iFrame's height to accommodate the current size of the bottom bar. Ha a jelentésoldala dinamikus méretezést használ, akkor az alábbi táblázatban talál néhány üres sávok nélküli illeszkedést biztosító méretet.If your report page uses the dynamic size, the table below provides some sizes you can use to achieve a fit without letterboxing.

KéparányRatio NagyságSize Méret (szélesség × magasság)Dimension (Width x Height)
16:916:9 KicsiSmall 640 × 416 képpont640 x 416 px
16:916:9 KözepesMedium 800 × 506 képpont800 x 506 px
16:916:9 NagyLarge 960 × 596 képpont960 x 596 px
4:34:3 KicsiSmall 640 × 536 képpont640 x 536 px
4:34:3 KözepesMedium 800 × 656 képpont800 x 656 px
4:34:3 NagyLarge 960 × 776 képpont960 x 776 px

Beágyazási kódok kezeléseManage embed codes

Miután létrehozott egy webes közzétételi beágyazási kódot, a kódokat a Power BI szolgáltatás Beállítások menüjében tudja kezelni.Once you create a Publish to web embed code, you can manage your codes from the Settings menu in Power BI. A beágyazási kódok kezeléséhez tartozik a kód által hivatkozott vizualizáció vagy jelentés eltávolítása (ez használhatatlanná teszi a beágyazási kódot), vagy a beágyazási kód lekérése.Managing embed codes includes the ability to remove the destination visual or report for a code (rendering the embed code unusable), or getting the embed code.

 1. A Webes közzétételi beágyazási kódok kezeléséhez nyissa meg a Beállítások fogaskerék-ikont, és válassza a Beágyazási kódok kezelése lehetőséget.To manage your Publish to web embed codes, open the Settings gear and select Manage embed codes.

  PtW8

 2. Megjelennek a beágyazási kódok.Your embed codes appear.

  PtW9

 3. A beágyazási kódokat lekérheti vagy törölheti.You can either retrieve or delete an embed code. A törléssel a jelentésre vagy vizualizációra mutató összes hivatkozást használhatatlanná teszi.Deleting it disables any links to that report or visual.

  PtW10

 4. Ha a Törlés műveletet választja, a rendszer megerősítést kér.If you select Delete, you’re asked for a confirmation.

  PtW11

Jelentések és adatok frissítéseUpdates to reports, and data refresh

A webes közzétételi beágyazási kód létrehozása és megosztása után a jelentésben minden Ön által végzett változtatás frissülni fog, és a beágyazási kód hivatkozása azonnal aktívvá válik.After you create your Publish to web embed code and share it, the report is updated with any changes you make, and the embed code link is immediately active. Bárki megtekintheti, ha megnyitja a hivatkozást.Anyone who opens the link can view it. Ez után az első művelet után azonban a jelentések vagy vizualizációk módosításai csak körülbelül egy órával később válnak láthatóvá a felhasználók számára.After this initial action, however, updates to reports or visuals can take approximately one hour before becoming visible to your users. Ha a frissítéseknek azonnal elérhetőknek kell lenniük, akkor törölheti a beágyazási kódot, és létrehozhat egy újat.If you need your updates to be immediately available, you can delete the embed code and create a new one. További tudnivalókat ennek a cikknek a Hogyan működik? című szakaszában talál.To learn more, see the How it works section later in this article.

AdatfrissítésData refresh

Az adatfrissítések automatikusan megjelennek a beágyazott jelentésben vagy vizualizációban.Data refreshes are automatically reflected in your embedded report or visual. A frissített adatok körülbelül egy óra elteltével lesznek láthatók a beágyazási kódokon keresztül.It can take approximately one hour for refreshed data to be visible from embed codes. Az automatikus frissítés letiltásához válassza a ne frissüljön lehetőséget a jelentés által használt adathalmaz ütemezésénél.To disable automatic refresh, select don't refresh on the schedule for the dataset the report uses.

Egyéni vizualizációkCustom visuals

A Webes közzététel az egyéni vizualizációkat is támogatja.Custom visuals are supported in Publish to web. A Webes közzététel használatakor azoknak a felhasználóknak, akik megosztják az Ön által közzétett vizualizációt, nem kell engedélyezniük az egyéni vizualizációkat a jelentés megtekintéséhez.When you use Publish to web, users with whom you share your published visual do not need to enable custom visuals to view the report.

KorlátozásokLimitations

A Power BI szolgáltatás adatforrásainak és jelentéseinek túlnyomó többsége esetén támogatott a Webes közzététel, a következők azonban jelenleg nem támogatottak és nem érhetők el Webes közzététellel:Publish to web is supported for the vast majority of data sources and reports in the Power BI service, however, the following are not currently supported or available with Publish to web:

 • Sorszintű biztonságot használó jelentések.Reports using row level security.
 • Az élő kapcsolatos adatforrásokat (például a helyszíni Analysis Services táblázatost, az Analysis Service Multidimensionalt és az Azure Analysis Servicest) használó jelentések.Reports using any Live Connection data source, including Analysis Services Tabular hosted on-premises, Analysis Services Multidimensional, and Azure Analysis Services.
 • Közvetlenül Önnel vagy céges tartalomcsomagon keresztül megosztott jelentések.Reports shared to you directly or through an organizational content pack.
 • Olyan csoporthoz tartozó jelentések, amelynek ön nem szerkesztési joggal bíró tagja.Reports in a group in which you are not an edit member.
 • Az "R" vizualizációk webes közzétételű jelentésekben jelenleg nem támogatottak."R" Visuals are not currently supported in Publish to web reports.
 • Adatok exportálása weben közzétett jelentésben szereplő vizualizációkból.Exporting Data from visuals in a report, which has been published to the web.
 • ArcGIS Maps for Power BI-vizualizációk.ArcGIS Maps for Power BI visuals.
 • Jelentésszintű DAX-mértékeket tartalmazó jelentések.Reports containing report-level DAX measures.
 • Egyszeri bejelentkezési adatlekérdezési modellek.Single sign-on data query models.
 • Védett bizalmas vagy szellemi tulajdont képező információk.Secure confidential or proprietary information.
 • A Beágyazás lehetőség automatikus hitelesítés funkciója nem működik a Power BI JavaScript API-jával.The automatic authentication capability provided with the Embed option doesn't work with the Power BI JavaScript API. A Power BI JavaScript API-hoz a felhasználó az adatok tulajdonosa módszert kell használnia.For the Power BI JavaScript API, use the user owns data approach to embedding.

BérlőbeállításokTenant setting

A Power BI-rendszergazdák engedélyezhetik vagy letilthatják a Webes közzététel funkciót.Power BI administrators can enable or disable the Publish to web feature. A hozzáférést adott csoportokra is korlátozhatják, amely befolyásolhatja az Ön lehetőségeit beágyazási kód létrehozására.They can also restrict access to specific groups, which can impact your ability to create an embed code.

FunkcióFeature A teljes cég számára engedélyezveEnabled for entire organization A teljes cég számára letiltvaDisabled for entire organization Speciális biztonsági csoportokSpecific security groups
A Webes közzététel parancs egy jelentés Fájl menüjébenPublish to web under report's File menu Mindenki számára engedélyezveEnabled for all Nem mindenki számára láthatóNot visible for all Csak az arra jogosult felhasználók vagy csoportok láthatják.Only visible for authorized users or groups.
A Beágyazási kódok kezelése funkció a Beállítások köztManage embed codes under Settings Mindenki számára engedélyezveEnabled for all Mindenki számára engedélyezveEnabled for all Mindenki számára engedélyezve.Enabled for all.

* A Törlés parancsot csak az arra jogosult felhasználók vagy csoportok érik el.* Delete option only for authorized users or groups.
* A Kód lekérése mindenki számára engedélyezve van.* Get codes enabled for all.
Beágyazási kódok a felügyeleti portálonEmbed codes within admin portal Az állapot a következő értékeket jelenítheti meg:Status will reflect one of the following:
* Aktív* Active
* Nem támogatott* Not supported
* Blokkolva* Blocked
Az állapot Letiltva leszStatus will display Disabled Az állapot a következő értékeket jelenítheti meg:Status will reflect one of the following:
* Aktív* Active
* Nem támogatott* Not supported
* Blokkolva* Blocked

Ha egy felhasználónak nincs megfelelő jogosultsága a bérlői beállítások alapján, akkor az állapot Megsértve lesz.If a user is not authorized based on the tenant setting, status will display as infringed.
Meglévő közzétett jelentésekExisting published reports Minden engedélyezveAll enabled Minden letiltvaAll disabled A jelentések továbbra is megjelennek mindenki számára.Reports continue to render for all.

A beágyazási kód állapota oszlop ismertetéseUnderstanding the embed code status column

A Beágyazási kódok kezelése oldal tartalmaz egy állapotoszlopot.The Manage embed codes page includes a status column. A beágyazási kódok alapértelmezés szerint aktívak, de az alább felsorolt állapotok valamelyikében is lehetnek.By default, embed codes are Active, but could also be one of the statuses listed below.

ÁllapotStatus LeírásDescription
AktívActive A jelentés elérhető, megtekinthető és használható a felhasználók számára az Interneten.The report is available for Internet users to view and interact with.
BlokkolvaBlocked A jelentés tartalma sérti a Power BI szolgáltatási feltételeit.The report content violates the Power BI Terms of Service. A Microsoft blokkolta azt.Microsoft has blocked it. Ha úgy véli, hogy a tartalom blokkolása indokolatlan, akkor lépjen kapcsolatba a támogatási szolgálattal.Contact support if you believe the content was blocked in error.
Nem támogatottNot supported A jelentés adatkészlete sorszintű biztonságot vagy más nem támogatott konfigurációt használ.The report's data set is using row level security, or another unsupported configuration. A teljes listát a Korlátozások című szakaszban találja.See the Limitations section for a complete list.
MegsértveInfringed Ez a beágyazási kód a bérlői házirend hatókörén kívül esik.The embed code is outside the defined tenant policy. Ez jellemzően akkor fordul elő, ha egy beágyazási kód létrehozása után a bérlőben úgy módosítják a Webes közzététel beállítást, hogy a beágyazási kód tulajdonosa ki legyen zárva.This typically occurs when an embed code was created and then the Publish to web tenant setting was changed to exclude the user owning the embed code. Ha a bérlői beállítás Letiltva, vagy ha a felhasználó már nem jogosult beágyazási kódok létrehozására, akkor a meglévő beágyazási kódok állapota Megsértve lesz.If the tenant setting is disabled, or the user is no longer allowed to create embed codes, existing embed codes show an Infringed status.

Webes közzététel tartalmával kapcsolatos észrevétel jelentéseHow to report a concern with Publish to web content

Egy Webes közzététel útján egy weboldalba vagy blogba beágyazott tartalommal kapcsolatos észrevételét úgy jelentheti be, hogy az alsó sávnak az ábrán jelölt zászló ikonjára kattint.To report a concern related to Publish to web content embedded in a website or blog, use the Flag icon in the bottom bar, as shown in the following image. A rendszer felkéri, hogy küldjön az észrevételét leíró e-mailt a Microsoftnak.You’ll be asked to send an email to Microsoft explaining your concern. A Microsoft a Power BI szolgáltatási feltételei alapján értékeli a tartalmat, és megteszi a megfelelő lépéseket.Microsoft will evaluate the content based on the Power BI Terms of Service and take appropriate action.

Észrevétel bejelentéséhez használja a megtekintett webes közzétételű jelentés alsó sávján lévő zászló ikont.To report a concern, select the flag icon in the bottom bar of the Publish to web report you see.

PtW12

Licencelés és DíjszabásLicensing and Pricing

A Webes közzétételt csak Microsoft Power BI-felhasználók használhatják.You need to be a Microsoft Power BI user to use Publish to web. Jelentése megtekintőinek nem kell Power BI-felhasználóknak lenniük.Your report's viewers do not need to be Power BI users.

Hogyan működik? (technikai részletek)How it works (technical details)

Amikor a Webes közzététel használatával beágyazott kódot állít elő, akkor a jelentés láthatóvá válik az internetes felhasználók számára.When you create an embed code using Publish to web, the report is made visible to Internet users. Nyilvánosan elérhető, tehát számítani lehet rá, hogy a megtekintői egyszerűen meg tudják majd osztani a jelentést a közösségi médiában.It’s publicly available, so you can expect viewers to easily share the report through social media in the future. Amikor a felhasználók a közvetlen nyilvános URL-cím megnyitásával vagy egy weboldalba vagy blogba beágyazottan megtekintik a jelentést, akkor a Power BI gyorsítótárazza a jelentés definícióját és a jelentés megtekintéséhez szükséges lekérdezések eredményeit.As users view the report, either by opening the direct public URL or viewing it embedded in a web page or blog, Power BI caches the report definition and the results of the queries required to view the report. Ez biztosítja, hogy egyidejűleg felhasználók ezrei tekinthessék meg a jelentést a teljesítmény romlása nélkül.This ensures that thousands of concurrent users can view the report without impacting performance.

A gyorsítótár hosszú ideig megőrzi a tartalmát, ezért ha Ön módosítja a jelentés definícióját (ha például megváltoztatja a megtekintési módját), akkor a módosítások körülbelül egy óra elteltével lesznek láthatók a jelentésnek a felhasználók által megtekintett verziójában.The cache is long-lived, so if you update the report definition (for example, if you change its View mode) or refresh the report data, it can take approximately one hour before changes are reflected in the version of the report your users view. Éppen ezért ajánlott előre elkészíteni a munkáját, és a Webes közzétételi beágyazási kódot csak akkor létrehozni, amikor már elégedett a beállításokkal.It is therefore recommended that you stage your work ahead of time, and create the Publish to web embed code only when you’re satisfied with the settings.

Következő lépésekNext steps

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community