Kétirányú keresztszűrés engedélyezése a DirectQuery használatához a Power BI DesktopbanEnable bidirectional cross-filtering for DirectQuery in Power BI Desktop

Ha táblák szűrésével szeretnék létrehozni az adatok megfelelő nézetét, a jelentéskészítők és adatmodellezők nem könnyen határozzák meg, hogy hogyan alkalmazzanak szűrőket egy jelentésre.When filtering tables to create the appropriate view of data, report creators and data modelers face challenges determining how to apply filters to a report. Korábban a tábla szűrési környezete a kapcsolat egyik oldalára korlátozódott, a másikra nem terjedt ki.Previously, the table's filter context was held on one side of the relationship, but not the other. Ez a megoldás gyakran követelt összetett DAX-képleteket a kívánt eredmény előállításához.This arrangement often required complex DAX formula to get the wanted results.

Kétirányú keresztszűréssel a jelentéskészítők és adatmodellezők már jobban kézben tarthatják a szűrők alkalmazását a kapcsolódó táblákkal végzett munka során.With bidirectional cross-filtering, report creators and data modelers now have more control over how they can apply filters when working with related tables. A kétirányú keresztszűrés lehetővé teszi, hogy egy táblák közötti kapcsolat mindkét oldalára alkalmazzanak szűrőket.Bidirectional cross-filtering enables them to apply filters on both sides of a table relationship. A szűrők úgy alkalmazhatók, hogy a szűrő kontextusát egy másik kapcsolódó táblára propagálják egy táblák közötti kapcsolat másik oldalán.You can apply the filters by propagating the filter context to a second related table on the other side of a table relationship.

Kétirányú keresztszűrés engedélyezése DirectQueryhezEnable bidirectional cross-filtering for DirectQuery

A keresztszűrés a Kapcsolat szerkesztése párbeszédpanelen engedélyezhető.You can enable cross-filtering in the Edit relationship dialog box. Ha engedélyezni szeretné a keresztszűrést egy kapcsolathoz, az alábbi beállításokat kell konfigurálnia:To enable cross-filtering for a relationship, you must configure the following options:

  • A Keresztszűrés iránya beállítás legyen Kétirányú.Set Cross filter direction to Both.

  • Jelölje be a Biztonsági szűrők alkalmazása mindkét irányba beállítást.Select Apply security filter in both directions.

    Konfigurálja a kétirányú szűrést a Power BI Desktopban.

Megjegyzés

Ha keresztszűrő DAX-képleteket hoz létre a Power BI Desktopban, használja a UserPrincipalName értéket.When creating cross filtering DAX formulas in Power BI Desktop, use UserPrincipalName. Ez a mező többnyire a felhasználó bejelentkezési nevével (például joe@contoso.com) azonos, a UserName értéke helyett.This field is often the same as a user's login, for example joe@contoso.com, instead of UserName. Emiatt szükség lehet egy kapcsolódó táblára, amely a UserName vagy az EmployeeID mezőt képezi le a UserPrincipalName paraméterre.As such, you may need to create a related table that maps UserName or EmployeeID to UserPrincipalName.

A kétirányú keresztszűrés működéséről a Power BI Desktopbeli kétirányú keresztszűrést ismertető tanulmány nyújt további információt és példákat.For more information and for examples of how bidirectional cross-filtering works, check out the Bidirectional cross-filtering for Power BI Desktop whitepaper.