Számított táblák létrehozása a Power BI DesktopbanCreate calculated tables in Power BI Desktop

A legtöbb esetben külső adatforrásból importál adatokat a modellbe, és így hoz létre táblákat.Most of the time, you create tables by importing data into your model from an external data source. A számított táblákkal azonban új táblákat vehet fel a modellbe már betöltött adatok alapján.But calculated tables let you add new tables based on data you've already loaded into the model. Ahelyett, hogy értékeket kellene lekérdeznie és betöltenie egy adatforrásból az új táblázat oszlopaiba, létrehozhat egy Data Analysis Expressions- (DAX-) képletet, amely meghatározza a táblázat értékeit.Instead of querying and loading values into your new table's columns from a data source, you create a Data Analysis Expressions (DAX) formula to define the table's values.

A DAX egy relációs adatokhoz (például a Power BI Desktopban) használható képletnyelv.DAX is a formula language for working with relational data, like in Power BI Desktop. A DAX több mint 200 függvényt, operátort és szerkezetet tartalmazó kódtárat tartalmaz, így rendkívüli rugalmasságot biztosít a képletek létrehozása során, amelyek szinte bármilyen adatelemzési igényhez képesek eredményeket számítani.DAX includes a library of over 200 functions, operators, and constructs, providing immense flexibility in creating formulas to calculate results for just about any data analysis need. A számított táblázatok köztes számításokhoz és olyan adatokhoz ideálisak, amelyeket a modell részeként kíván tárolni menet közbeni vagy lekérdezés eredményeként történő számítás helyett.Calculated tables are best for intermediate calculations and data you want to store as part of the model, rather than calculating on the fly or as query results. Választhatja például két meglévő táblázat unióját vagy keresztillesztését.For example, you might choose to union or cross join two existing tables.

A Power BI Desktop további táblázataihoz hasonlóan a számított táblázatoknak lehetnek kapcsolataik más táblázatokkal.Just like other Power BI Desktop tables, calculated tables can have relationships with other tables. A számított táblázatban lévő oszlopok rendelkezhetnek adattípusokkal és formázással, és tartozhatnak adatkategóriához.Calculated table columns have data types, formatting, and can belong to a data category. Tetszőleges nevet adhat az oszlopoknak, és hozzáadhatja őket egy jelentés vizualizációjához az egyéb mezőkhöz hasonlóan.You can name your columns whatever you want, and add them to report visualizations just like other fields. A rendszer újraszámítja a számított táblákat, ha valamelyik frissül azok közül a táblák közül, ahonnan az adatokat lekéri, kivéve akkor, ha a tábla egy DirectQueryt használó táblát használ. DirectQuery esetén a táblában a módosítások csak az adathalmaz frissítése után fognak megjelenni.Calculated tables are recalculated if any of the tables they pull data from are refreshed or updated, unless the table uses data from a table that uses DirectQuery; in the case with DirectQuery, the table will only reflect the changes once the dataset has been refreshed. Ha egy táblának a DirectQueryt kell használnia, akkor a legjobb megoldás, ha a számított táblázat is a DirectQueryben található.If a table needs to use DirectQuery, it's best to have the calculated table in DirectQuery as well.

Számított táblázat létrehozásaCreate a calculated table

A számított táblázatok a Power BI Desktopban az Új tábla funkcióval hozhatók létre jelentésnézetben vagy adatnézetben.You create calculated tables by using the New Table feature in Report View or Data View of Power BI Desktop.

Tegyük fel például, hogy Ön egy olyan személyzeti vezető, aki egy Northwest Employees (Északnyugati alkalmazottak) és egy Southwest Employees (Délnyugati alkalmazottak) nevű táblázattal rendelkezik.For example, imagine you're a personnel manager who has a table of Northwest Employees and another table of Southwest Employees. Ezeket egy táblában szeretné egyesíteni: Western region Employees (Nyugati alkalmazottak).You want to combine the two tables into a single table called Western Region Employees.

Northwest EmployeesNorthwest Employees

Az északnyugati alkalmazottak Power BI Desktopban megjelenített táblázatos adatainak képernyőképe.

Southwest EmployeesSouthwest Employees

A délnyugati alkalmazottak Power BI Desktopban megjelenített táblázatos adatainak képernyőképe.

A Power BI Desktop jelentésnézetében vagy adatnézetében, a Modellezés lap Számítások csoportjában válassza az Új tábla elemet.In Report View or Data View of Power BI Desktop, in the Calculations group of the Modeling tab, select New Table. Ez egy kicsit könnyebben elvégezhető az adatnézetben, mert ezután azonnal megtekintheti az új számított táblázatot.It's a bit easier to do in Data View, because then you can immediately see your new calculated table.

Új tábla az adatnézetben

A szerkesztőlécen adja meg a következő képletet:Enter the following formula in the formula bar:

Western Region Employees = UNION('Northwest Employees', 'Southwest Employees')

Létrejön egy Western Region Employees nevű táblázat, amely ugyanúgy jelenik meg, mint bármely más táblázat a Mezők panelen.A new table named Western Region Employees is created, and appears just like any other table in the Fields pane. Kapcsolatokat hozhat létre más táblákkal, számított oszlopokat és mértékeket adhat hozzá, és a mezőket jelentésekhez adhatja, csakúgy, mint bármely más táblázat esetén.You can create relationships to other tables, add measures and calculated columns, and add the fields to reports just like with any other table.

Új számított táblázat

Új tábla a Mezők panelen

Számított táblázatok függvényeiFunctions for calculated tables

A számított táblázatok bármely, táblázatot visszaadó DAX-kifejezéssel meghatározhatók, beleértve a másik táblázatokra mutató egyszerű hivatkozásokat.You can define a calculated table by any DAX expression that returns a table, including a simple reference to another table. Például:For example:

New Western Region Employees = 'Western Region Employees'

Itt csak röviden bemutattuk a számított táblázatokat.This article provides only a quick introduction to calculated tables. Számos elemzési probléma megoldásához használhatja a számított táblázatokat a DAX-szal.You can use calculated tables with DAX to solve many analytical problems. Íme néhány, táblázatokhoz gyakran használt DAX-függvény:Here are some of the more common DAX table functions you might use:

  • DISTINCTDISTINCT
  • VALUESVALUES
  • CROSSJOINCROSSJOIN
  • UNIONUNION
  • NATURALINNERJOINNATURALINNERJOIN
  • NATURALLEFTOUTERJOINNATURALLEFTOUTERJOIN
  • INTERSECTINTERSECT
  • CALENDARCALENDAR
  • CALENDARAUTOCALENDARAUTO

Tekintse meg a DAX-függvények referencia-útmutatóját ezekért és más, táblázatokat visszaadó DAX-függvényekért.See the DAX Function Reference for these and other DAX functions that return tables.