Relatívdátum-szeletelő és -szűrő létrehozása a Power BI-banCreating a relative date slicer and filter in Power BI

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: Nem vonatkozik a következőre.a Power BI szolgáltatás felhasználóknak Vonatkozik a következőre.a Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Vonatkozik a következőre.Power BI Desktop Nem vonatkozik a következőre.Pro- vagy Prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

A relatív dátumszeletelővel vagy relatív dátumszűrővel időalapú szűrőket alkalmazhat az adatmodellek bármely dátumoszlopára.With the relative date slicer or relative date filter, you can apply time-based filters to any date column in your data model. A relatív dátumszeletelővel például a megjelenítést az utóbbi 30 napban (vagy hónapban, naptári hónapban stb.) történt értékesítési eseményekre korlátozhatja.For example, you can use the relative date slicer to show only sales data that's happened within the last 30 days (or month, calendar months, and so on). Az adatok frissítésekor a relatív időszak automatikusan alkalmazza a vonatkozó relatív dátumkorlátokat.When you refresh the data, the relative time period automatically applies the appropriate relative date constraint.

Képernyőkép egy jelentésről, ahol a nyíl a relatív dátumszeletelőre mutat.

A jelentés egy Power BI-munkatárssal való megosztásához mindkettőjüknek Power BI Pro-licenccel kell rendelkezniük, vagy a jelentésnek egy Premium kapacitásban kell lennie.To share your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

A relatív dátumtartomány-szeletelő létrehozásaCreate the relative date range slicer

A relatív dátumszeletelőt bármely más szeletelőhöz hasonlóan használhatja.You can use the relative date slicer just like any other slicer. Hozzon létre egy szeletelő vizualizációt a jelentéshez, majd válasszon ki egy dátumértéket a Mező értékeként.Create a slicer visual for your report and then select a date value for the Field value. A következő képen az OrderDate mező van kiválasztva.In the following image, we selected the OrderDate field.

Képernyőkép a Vizualizációk panelről, ahol a nyilak a szeletelő vizualizáció ikonjára és a Mező területre mutatnak.

Válassza ki a szeletelőt a vásznon, majd a lefelé mutató nyilat a szeletelő vizualizáció jobb felső sarkában.Select the slicer on your canvas and then the carat in the upper-right corner of the slicer visual. Ha a vizualizáció rendelkezik dátumadatokkal, a menüben megjelenik a Relatív beállítás.If the visual has date data, the menu displays the option for Relative.

Képernyőkép a szeletelő vizualizációról, amelyen a lefelé mutató nyíl ki van emelve, és a nyíl a Relatív beállításra mutat.

A relatív dátumszeletelőnél válassza a Relatív lehetőséget.For the relative date slicer, select Relative.

Ezután válassza ki a beállításokat.You can then select the settings.

A relatív dátumszeletelő első beállításainál a következő lehetőségek közül választhat:For the first setting in the relative date slicer, you have the following choices:

Képernyőkép a Relatív konfigurálási beállításokról, amelyen az első beállítás van kiemelve.

 • UtolsóLast
 • TovábbNext
 • Ez aThis

A relatív dátumszeletelő második (középső) beállításában egy szám beírásával megadhatja a relatív dátumtartományt.The second (middle) setting in the relative date slicer lets you enter a number to define the relative date range.

Képernyőkép a Relatív konfigurálási beállításokról, amelyen a második beállítás van kiemelve.

A harmadik beállításban kiválaszthatja a dátummértéket.The third setting lets you pick the date measurement. A következők közül választhat:You have the following choices:

Képernyőkép a Relatív konfigurálási beállításokról, amelyen a harmadik beállítás van kiemelve.

 • NapokDays
 • HetekWeeks
 • Hetek (naptári)Weeks (Calendar)
 • HónapokMonths
 • Hónapok (naptári)Months (Calendar)
 • ÉvekYears
 • Évek (naptári)Years (Calendar)

Ha kiválasztja a Hónapok lehetőséget a listából, és megadja a 2 értéket a középső beállításban, a következő fog történni:If you select Months from that list, and enter 2 in the middle setting, here's what happens:

 • Ha ma július 20-a van, akkor:If today is July 20:

  • A szeletelő által korlátozott vizualizációk adatai az ezt a dátumot megelőző két hónapra korlátozva jelennek meg,The data included in visuals constrained by the slicer will show data for the previous two months,
  • Ez a május 21-től július 20-ig (a mai napig) tartó időszakot jelenti.Starting on May 21 and going through July 20 (today's date).

Összehasonlításképp, ha a Hónapok (naptár) elemet választotta volna, a vizualizációk a május 1-től június 30-ig tartó időszakra (az utolsó két teljes naptári hónapra) lennének korlátozva.In comparison, if you selected Months (Calendar), the visuals constrained would show data from May 1 through June 30 (the last two complete calendar months).

A relatív dátumtartomány-szűrő létrehozásaCreate the relative date range filter

Relatív dátumtartomány-szűrőt is létrehozhat az egyes jelentésoldalakhoz vagy a teljes jelentéshez.You can also create a relative date range filter for your report page or your entire report. Ehhez húzzon egy dátummezőt a Lapszintű szűrők vagy a Jelentési szint szűrői területre a Mező panelen:To do so, drag a date field into the Page level filters well or the Report level filters well in the Field pane:

Képernyőkép a lapszintű szűrők területre húzott OrderDate mezőről.

Itt már módosíthatja a relatív dátumtartományt.Once there, you can change the relative date range. Az eljárás a relatív dátumszeletelő testreszabásához hasonlít.It's similar to how you can customize the relative date slicer. Válassza a Relatív dátum szerinti szűrés lehetőséget a Szűrő típusa legördülő menüből.Select Relative date filtering from the Filter Type drop-down.

Képernyőkép a Szűrő típusa legördülő menüvel, amelyen az egérmutató a Relatív dátum szerinti szűrés beállításra mutat.

A Relatív dátum szerinti szűrés kiválasztása után itt is három beállítás módosítható, köztük a középső numerikus mező, ahogy a szeletelő esetében is.Once you've selected Relative date filtering, you see three sections to change, including a middle numeric box, just like the slicer.

Képernyőkép a Jelentési szint szűrőiről, amelyen a nyilak az „Elemek megjelenítése, amikor az érték:” beállításra mutatnak.

Korlátozások és szempontokLimitations and considerations

A relatív dátumtartomány-szeletelők és -szűrők használatára jelenleg a következő korlátozások és szempontok vonatkoznak.The following limitations and considerations currently apply to the relative date range slicer and filter.

 • A szeletelő mezőjében az adattípus dátum kell legyen, nem az alapértelmezett szöveg.The data type for the field in the slicer must be a date, and not the default of text. Ellenkező esetben a relatív beállítások nem jelennek meg a szeletelőben.Otherwise, the relative options don't show up in the slicer.
 • A Power BI adatmodelljei nem tartalmaznak időzóna-információkat.Data models in Power BI don't include time zone info. A modellek tudják tárolni az időadatokat, de nem jelölik az időzónákat.The models can store times, but there's no indication of the time zone they're in.
 • A szeletelők és a szűrők minden esetben az UTC-időn alapulnak.The slicer and filter are always based on the time in UTC. Így ha beállít egy szűrőt egy jelentésben, majd elküldi azt egy másik időzónában tartózkodó munkatársának, mindketten ugyanazokat az adatokat fogják látni.If you set up a filter in a report and send it to a colleague in a different time zone, you both see the same data. Hacsak nem a UTC időzónában vannak, Önnek és a munkatársának figyelembe kell vennie az időeltolódást.Unless you are in the UTC time zone, you and your colleague must account for the time offset you experience.
 • A helyi időzónában rögzített adatok a Lekérdezésszerkesztővel alakíthatók át UTC-idővé.You can convert data captured in a local time zone to UTC using the Query Editor.

Következő lépésekNext steps