Jelentésvizualizáció másolása és beillesztéseCopy and paste a report visualization

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: Vonatkozik a következőre.Power BI szolgáltatás üzleti felhasználóknak Vonatkozik a következőre.Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Vonatkozik a következőre.Power BI DesktopNem vonatkozik a következőre.Pro- vagy Prémium-licenc szükségesAPPLIES TO: Applies to.Power BI service for business users Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Ez a cikk a vizualizációk másolásának és beillesztésének két különböző módját ismerteti.This article covers two different ways to copy and paste a visual.

 • egy jelentés vizualizációjának másolása, majd beillesztése egy másik jelentésoldalon (a jelentéshez szerkesztési engedély szükséges)copy a visual in a report and paste it onto another report page (requires editing permissions for the report)

 • egy vizualizáció képének másolása a Power BI-ból a vágólapra, majd beillesztése egy másik alkalmazásba (elérhető a Power BI szolgáltatásban és a mobilverzióban, a Power BI Desktopban nem érhető el)copy an image of a visual from Power BI to your clipboard, and paste it into other applications (available in the Power BI service and mobile, unavailable in Power BI Desktop)

Másolás és beillesztés ugyanazon a jelentésen belülCopy and paste within the same report

A Power BI-jelentésekben lévő vizualizációk másolhatók a jelentésoldalon belül, vagy ugyanazon jelentés egy másik oldalára.Visuals in Power BI reports can be copied from one page in the report to the same page or different page in the same report.

A vizualizációk másolásához és beillesztéséhez a jelentésre vonatkozó szerkesztési jogosultságok szükségesek.Copying and pasting a visualization requires edit permissions to the report. A Power BI szolgáltatásban ehhez a Szerkesztési nézetben kell tudni megnyitni a jelentést.In the Power BI service, this means opening the report in Editing View.

Az irányítópultokon lévő vizualizációk nem másolhatók és nem illeszthetők be Power BI-jelentésekben vagy más irányítópultokon.Visualizations on dashboards can't be copied and pasted into Power BI reports or other dashboards.

 1. Nyisson meg egy jelentést, amelyben legalább egy vizualizáció található.Open a report that has at least one visualization.

 2. Jelölje ki a vizualizációt, és használja a Ctrl+C billentyűkombinációt a másoláshoz és a Ctrl+V billentyűkombinációt a beillesztéshez.Select the visualization and use Ctrl +C to copy, and Ctrl +V to paste.

  rövid videó a másolás és beillesztés menetéről

Vizualizáció másolása képként a vágólapraCopy a visual as an image to your clipboard

Előfordult már, hogy egy Power BI-jelentésből vagy irányítópultból egy képet szeretett volna megosztani?Have you ever wanted to share an image from a Power BI report or dashboard? Most már másolhatja a vizualizációt a Power BI szolgáltatásból vagy a mobilverzióból, és beillesztheti bármely más, a beillesztést támogató alkalmazásba.Now you can copy the visual from the Power BI service or mobile and paste it into any other application that supports pasting.

Egy vizualizáció statikus képének másolásakor a vizualizáció és a metaadatok másolatát kapja meg.When you copy a static image of a visual, you get a copy of the visual along with the metadata. Ide tartoznak az alábbiak:This includes:

 • hivatkozás a Power BI-jelentésre vagy irányítópultralink back to the Power BI report or dashboard
 • a jelentés vagy az irányítópult címetitle of the report or dashboard
 • értesítés, ha a rendszerkép bizalmas adatokat tartalmaznotice if the image contains confidential information
 • a legutóbbi frissítés időbélyegelast updated time stamp
 • a vizualizációra alkalmazott szűrőkfilters applied to the visual

Másolás irányítópult-csempérőlCopy from a dashboard tile

 1. Nyissa meg a Power BI szolgáltatást, és lépjen ahhoz az irányítópulthoz, amelyből másolni szeretne.Open the Power BI service and navigate to the dashboard you want to copy from.

 2. A vizualizáció jobb felső sarkában válassza a További lehetőségek(...) lehetőséget, majd válassza a Vizualizáció másolása képként elemet.From the upper right corner of the visual, select More options(...) and choose Copy visual as image.

  Megjelenik a vizualizáció másolása képként ikon

 3. Amikor megjelenik az A vizualizáció készen áll a másolásra párbeszédpanel, válassza a Másolás a vágólapra lehetőséget.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  a Másolás a vágólapra lehetőség párbeszédpanel

 4. Ha a vizualizáció készen áll, illessze be egy másik alkalmazásba a CTRL + V billentyűkombinációval, vagy kattintson a jobb gombbal a Beillesztés elemre.When your visual is ready, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. Az alábbi képernyőképen a vizualizációt a Microsoft Wordbe illesztettük be.In the screenshot below, we've pasted the visual into Microsoft Word.

  a Wordbe beillesztett vizualizáció

Másolás jelentés vizualizációjábólCopy from a report visual

 1. Nyissa meg a Power BI szolgáltatást, és lépjen ahhoz a jelentéshez, amelyből másolni szeretne.Open the Power BI service and navigate to the report you want to copy from.

 2. A vizualizáció jobb felső sarkában válassza a Vizualizáció másolása képként elemet.From the upper right corner of the visual, select the icon for Copy visual as image.

  A Vizualizáció másolása képként ikon képernyőképe

 3. Amikor megjelenik az A vizualizáció készen áll a másolásra párbeszédpanel, válassza a Másolás a vágólapra lehetőséget.When the Your visual is ready to copy dialog appears, select Copy to clipboard.

  a Másolás a vágólapra lehetőség párbeszédpanel

 4. Ha a vizualizáció készen áll, illessze be egy másik alkalmazásba a CTRL + V billentyűkombinációval, vagy kattintson a jobb gombbal a Beillesztés elemre.When your visual is ready, paste it into another application using Ctrl + V or right-click > Paste. Az alábbi képernyőképen a vizualizációt egy e-mailbe illesztettük be.In the screenshot below, we've pasted the visual into an email.

  az Outlookba beillesztett vizualizáció

 5. Ha a jelentésre adatbizalmassági címke van alkalmazva, a másolás ikonra kattintva figyelmeztetés jelenik meg.If there is a data sensitivity label applied to the report, you'll receive a warning when you select the copy icon.

  figyelmeztetés bizalmas adatokról

  A beillesztett vizualizáció alatti metaadatoknál megjelenik egy bizalmassági címke is.And, a sensitivity label will be added to the metadata below the pasted visual.

  vizualizáció bizalmas adatok címkével

Vizualizációk képként történő másolási lehetőségének kezeléseManage use of copying a visual as an image

Ha Ön a tartalom tulajdonosa vagy a bérlő rendszergazdája, akkor meghatározhatja, hogy egy vizualizáció másolható legyen-e képként a jelentésekből vagy az irányítópultokról.If you own the content or are an administrator of the tenant, you can control whether a visual can be copied as an image from a report or dashboard.

A képként másolás letiltása meghatározott vizualizációhozDisable copy as an image for a specific visual

Ha nem szeretné, hogy a felhasználók kimásolhassanak egy adott vizualizációt, eltávolíthatja a másolás ikont az adott vizualizációból a Power BI szolgáltatásban.If you don't want users to be able to copy a specific visual, you can remove the copy icon from that visual in the Power BI service.

 1. A Formátum ablaktábla megnyitásához válassza a festőhenger ikont.Select the paint roller icon to open the Formatting pane.

 2. Nyissa meg a Vizualizáció formázása kártyát.Open the Visual formatting card.

 3. Görgessen le a Vizualizáció fejlécére, bontsa ki a kártyát, és kapcsolja ki a Másolás ikont.Scroll down to Visual header, expand the card, and toggle off Copy icon.

  festőhenger kiválasztva, másolás ikon kiválasztva

 4. Ha nem találja a Vizualizáció fejléce beállítást, kapcsolja be a modern vizualizációs fejléc lehetőséget a Jelentésbeállítások alatt.If you can't find the Visual header setting, turn on the modern visual header option under Report settings.

  a modern vizualizáció-fejléc bekapcsolása

 5. Mentse a módosításokat.Save changes. Ha szükséges, végezze el újra a megosztást és a közzétételt.Reshare and republish as needed.

A képként másolás letiltása egy felhasználói csoporthozDisable copy as an image for a group of users

Ha Ön a tartalom tulajdonosa vagy a bérlő rendszergazdája, akkor meghatározhatja, hogy kik másolhatják a vizualizációkat.If you own the content or are an administrator of the tenant, you can control who can copy visuals. Ezzel a beállítással letiltható a vizualizáció képként történő másolása minden olyan tartalomhoz, amelyhez a felhasználó a Power BI-bérlőn keresztül fér hozzá.This setting disables copying visual as image for all content the user accesses in the Power BI tenant.

 1. Lépjen a felügyeleti portálra.Navigate to the Admin Portal.

 2. A Bérlői beállítások területen válassza az Exportálási és megosztási beállítások lehetőséget.Under Tenant settings, select Export and sharing settings.

  vizualizációk másolása és beillesztése engedélyezése

 3. Tiltsa le a Vizualizációk másolása és beillesztése lehetőséget a kiválasztott felhasználói csoportokhoz.Disable Copy and paste visuals, for your selected user groups.

 4. A módosítások mentése után a megadott csoportok nem tudják majd használni a Vizualizáció másolása képként lehetőséget a Power BI-ban.Save changes, and the specified groups will not be able to use Copy visual as image throughout Power BI.

Megfontolandó szempontok és hibaelhárításConsiderations and troubleshooting

másolás nem elérhető

KÉRDÉS: Nem látom a Másolás képként lehetőségetQ: I don't see the Copy as image option
VÁLASZ: Ha a Power BI Desktopot használja, ez a funkció még nem érhető elA: If you're using Power BI Desktop, this feature is not yet available
KÉRDÉS: Miért van letiltva a Másolás ikon a vizualizáción?Q: Why is the Copy icon disabled on a visual?
VÁLASZ: Jelenleg a natív Power BI-vizualizációkat és a hitelesített vizualizációkat támogatjuk.A: We currently support native Power BI visuals and Certified Visuals. Bizonyos vizualizációkat csak korlátozott mértékben támogatunk, többek között a következőket:There is limited support for certain visuals including:

 • ESRI- és egyéb térképes vizualizációkESRI and other Map visuals
 • Python-vizualizációkPython visuals
 • R vizualizációkR visuals
 • PowerAppsPowerApps
 • Nem tanúsított egyéni vizualizációk. Az egyéni vizualizációk támogatásáról további információt az egyéni vizualizációk tanúsítása című témakörben talál.Non-certified custom visuals For your custom visual to be supported, learn more about how to certify your custom visual.

KÉRDÉS: Miért nem működik helyesen a vizualizációk beillesztése?Q: Why is my visual not pasting correctly?
VÁLASZ: A vizualizáció képként való másolásának korlátai vannak, többek között az alábbiak:A: There are limitations around copy visual as an image, including:

 • Egyéni vizualizációknálFor custom visuals
  • Vizualizációk témákkal és színekkelVisuals with applied themes and colors
  • Csempe skálázása beillesztéskorTile scaling when pasting
  • Egyéni vizualizációk animációkkalCustom visuals with animations
 • Másolási korlátozásokCopying constraints
  • Frissen rögzített irányítópult-csempe nem másolhatóCannot copy a freshly pinned dashboard tile
  • A felhasználók nem irányíthatók át OData-szűrőkkel rendelkező tartalomhoz és ragadós állapotokhoz (például személyes könyvjelzőkhöz)Cannot redirect users to content with Odata filters and sticky states such as personal bookmarks
 • Azok az alkalmazások, melyeknél korlátozott a támogatás HTML-formázást tartalmazó tartalom vágólapról történő beillesztésére, előfordulhat, hogy nem jelenítenek meg mindent, ami a vizualizációból másolva lettApplications with limited support for pasting HTML-formatted content from the clipboard may not render everything that was copied from the visual

Következő lépésekNext steps

További információk a Power BI-jelentésekben lévő vizualizációkrólMore about Visualizations in Power BI reports

További kérdései vannak?More questions? Kérdezze meg a Power BI közösségétTry the Power BI Community