Q&A-vizualizáció létrehozása a Power BI-banCreate a Q&A visual in Power BI

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: Nem vonatkozik a következőre.a Power BI szolgáltatás felhasználóknak Vonatkozik a következőre.a Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Vonatkozik a következőre.Power BI Desktop Nem vonatkozik a következőre.Pro- vagy Prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

A Q&A-vizualizáció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelven feltett kérdéseikre vizualizáció formájában kapják meg a választ.The Q&A visual allows users to ask natural language questions and get answers in the form of a visual. A fogyasztók gyorsan választ kaphatnak vele az adataikra,Consumers can use it to quickly get answers to their data. és a tervezők is használhatják vizualizációk gyors elkészítéséhez.Designers can also use it to create visuals quickly. Ha Ön jelentéstervező, akkor ez a cikk Önnek szól.If you're a report designer, this article is for you. Kattintson duplán egy jelentésben bárhol, és az első lépések megtételéhez használja a természetes nyelvet.You can double-click anywhere on a report and use natural language to get started. Ebben a cikkben létrehoz egy Q&A-vizualizációt, majd formázza és testre szabja.In this article, you create, format, and customize a Q&A visual. Használhatja hozzá a Power BI témáit és egyéb alapértelmezett formázási lehetőségeit.It supports themes and other default formatting options available inside Power BI. Miután létrehozta a vizualizációt, az úgy viselkedik, mint bármely más vizualizáció, és támogatja a keresztszűrés, a keresztkiemelés és a könyvjelzők használatát.After you create it, it behaves like any other visual, supporting cross-filtering, cross-highlighting, and bookmarks.

Többet szeretne tudni a Power BI Q&A funkciójáról?Looking for more background about Q&A in Power BI? Figyelmébe ajánljuk a Q&A-t ismertető részt.Check out Introduction to Q&A.

A Q&A-vizualizáció bemutatása

Megjegyzés

Az intelligens narratív vizualizációk a Power BI Desktopban és a Power BI szolgáltatásban is létrehozhatók.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. A cikk lépései és ábrái a Power BI Desktopra vonatkoznak.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

A Q&A-vizualizáció négy alapösszetevőből áll:The Q&A visual consists of four core components:

 • Kérdésmező.The question box. A felhasználó ide írja be a kérdést, és itt kap javaslatokat a kérdés kiegészítéséhez.This is where users type in their question and are shown suggestions to help them complete their question.
 • A javasolt kérdések előre feltöltött listája.A pre-populated list of suggested questions.
 • A Q&A vizualizációt hagyományos vizualizációra váltó ikon.Icon to convert the Q&A visual into a standard visual.
 • Ez az ikon megnyitja a Q&A-eszközök paneljét, amelyen a tervezők konfigurálhatják az alapul szolgáló természetes nyelvi motort.Icon to open Q&A tooling, which allows designers to configure the underlying natural language engine.

ElőfeltételekPrerequisites

 1. Töltse le az Értékesítés és marketing adathalmaz PBIX-mintafájlját, amelyet végig használni fog a vizualizációhoz.Download Sales & Marketing sample PBIX file to follow along.

 2. A Power BI Desktop bal felső részén válassza a Fájl > Megnyitás lehetőséget.In the upper left section of the Power BI Desktop, select File > Open.

 3. Keresse meg az Értékesítés és marketing adathalmaz PBIX-mintafájlját.Find your copy of the Sales & Marketing sample PBIX file.

 4. Fájl megnyitása jelentés nézetbenOpen the file in report view A jelentés nézet ikonjának képernyőképe...

 5. Kattintson a pluszjelreSelect the plus sign A sárga fül képernyőképe. új oldal hozzáadásához.to add a new page.

Ha hibát tapasztal a Q&A-vizualizáció létrehozásakor, olvassa el a Q&A korlátozásait ismertető cikket, amelyből megtudhatja, hogy támogatott-e az adatforrás-konfiguráció.If you see an error when creating a Q&A visual, be sure to check the Q&A limitations article to see if the data source configuration is supported.

Megjegyzés

A jelentés Power BI-munkatárssal történő megosztásához mindkettejüknek Power BI Pro-licenccel kell rendelkezniük, vagy Önnek prémiumszintű kapacitást használó munkaterületre kell mentenie a jelentést.Sharing your report with a Power BI colleague requires that either you both have individual Power BI Pro licenses or you save the report in a Premium capacity workspace. Lásd a jelentések megosztását ismertető szakaszt.See sharing reports.

Q&A-vizualizáció létrehozása javasolt kérdés használatávalCreate a Q&A visual using a suggested question

Ebben a gyakorlatban egy javasolt kérdést választunk ki a Q&A vizualizáció létrehozásához.In this exercise, we'll select one of the suggested questions to create our Q&A visual.

 1. Egy üres jelentésoldalról kiindulva válassza ki a Vizualizáció ablaktáblán a Q&A-vizualizáció ikont.Start on a blank report page and select the Q&A visual icon from the Visualizations pane.

  Vizualizáció ablaktábla a kiemelt Q&A-vizualizáció ikonnal

 2. Húzza át a szegélyt a vizualizáció újraméretezéséhez.Drag the border to resize the visual.

  Q&A-vizualizáció a jelentés vásznon

 3. A vizualizáció létrehozásához válasszon a javasolt kérdések közül, vagy kezdjen beírni egy kérdést a kérdésmezőbe.To create the visual, select one of the suggested questions or start typing in the question box. Ebben a példában kiválasztottuk a top geo states by sum of revenue (vezető földrajzi államok jövedelemösszeg alapján) kérdést.In this example, we've selected top geo states by sum of revenue. A Power BI megpróbálja kiválasztani a felhasználható vizualizációtípust.Power BI does its best to select which visual type to use. Ebben az esetben ez egy térkép.In this case, it's a map.

  Q&A-vizualizáció térkép

  De a természetes nyelven megadott lekérdezésekhez hozzáadhatja annak meghatározását is, hogy a Power BI milyen típusú vizualizációt használjon.But you can tell Power BI which visual type to use by adding it to your natural language query. Vegye figyelembe, hogy nem minden vizualizációtípus fog működni vagy értelmezhető eredményt mutatni az adatokkal.Keep in mind that not all visual types will work or make sense with your data. Ezek az adatok például nem ábrázolhatók értelmezhetően egy pontdiagramon.For example, this data wouldn't produce a meaningful scatter chart. A kartogram azonban jól használható.But it works as a filled map.

  Q&A-vizualizáció, mint kartogram

Q&A-vizualizáció létrehozása természetes nyelvi lekérdezésselCreate a Q&A visual using a natural language query

Az előző példában kiválasztottunk egy javasolt kérdést a Q&A-vizualizáció létrehozásához.In the example above, we selected one of the suggested questions to create our Q&A visual. Ebben a gyakorlatban a saját kérdésünket írjuk be.In this exercise, we'll type our own question. A kérdés beírását a Power BI automatikus kiegészítéssel, javaslatokkal és visszajelzéssel segíti.As we type our question, Power BI helps us with autocomplete, suggestion, and feedback.

Ha nem biztos a kérdéstípusban vagy a szóhasználatban, bontsa ki az Összes javaslat megjelenítése elemet, vagy tekintse át a Mezők panelt a vászon jobb oldalán.If you're unsure what type of questions to ask or terminology to use, expand Show all suggestions or look through the Fields pane along the right side of the canvas. Ezen a panelen megismerheti az Értékesítés és marketing adathalmaz szóhasználatát és tartalmát.The Fields pane will get you familiar with the terms and content of the Sales & Marketing dataset.

vászon az Összes javaslat megjelenítése és a Mezők ablaktábla kiemelésével

 1. Írjon be egy kérdést a Q&A-mezőbe.Type a question in the Q&A field. A Power BI pirossal húzza alá a fel nem ismert szavakat.Power BI adds a red underline to words it does not recognize. A Power BI lehetőség szerint segít a fel nem ismert szavak meghatározásában.Whenever possible, Power BI helps define unrecognized words. Az alábbi első példában bármelyik javaslatot kiválaszthatja.In the first example below, selecting either of the suggestions will work for us.

  Kérdés beírása a Q&A-kérdésmezőbe

 2. Ahogy előrehalad a kérdés beírásával, a Power BI értesíti, ha nem érti a kérdést, és megpróbál segíteni.As we type more of the question, Power BI lets us know that it doesn't understand the question, and tries to help. Az alábbi példában a Power BI felteszi a „Did you mean...” (Arra gondolt hogy...) kérdést, és javaslatot tesz egy másik szó használatára az adatkészletből.In the example below, Power BI asks us "Did you mean..." and suggests a different way to word our question using terminology from our dataset.

  A Q&A-vizualizáció javaslatainak megjelenítése

 3. A Power BI segítségével feltehettünk egy csak felismerhető kifejezésekből álló kérdést.With Power BI's help, we were able to ask a question with all recognizable terms. A Power BI vonaldiagram formájában jeleníti meg az eredményeket.Power BI displays the results as a line chart.

  Q&A-vizualizáció eredmények

 4. Módosítsuk a vizualizációt oszlopdiagramra.Let's change the visual to a column chart.

  Q&A-vizualizáció a kérdéshez hozzátett „as a column chart” (oszlopdiagramként) kifejezéssel

 5. Adjon hozzá további vizualizációkat a jelentésoldalhoz, és tekintse meg, hogyan kommunikál a Q&A-vizualizáció a többi vizualizációval az oldalon.Add more visuals to the report page and see how the Q&A visual interacts with the other visuals on the page. Ebben a példában a Q&A-vizualizáció keresztszűrést végzett a vonatdiagramon és a térképen, és keresztkiemelést a sávdiagramon.In this example, the Q&A visual has cross-filtered the line chart and map and cross-highlighted the bar chart.

  Q&A-vizualizáció egy kiválasztott sávval és ennek hatása a másik három vizualizációra a jelentésoldalon

Q&A-vizualizáció formázása és testreszabásaFormat and customize the Q&A visual

A Q&A-vizualizációt a formázási ablaktábla segítségével és téma alkalmazásával formázhatja.The Q&A visual can be customized using the formatting pane, and by applying a theme.

Téma alkalmazásaApply a theme

Téma kiválasztása esetén a téma a teljes jelentésoldalra érvényes lesz.When you select a theme, that theme is applied to the entire report page. Számos téma közül választhat, ezért érdemes többet is kipróbálni, amíg megtalálja az igényeinek megfelelőt.There are many themes to choose from, so try them out until you get the look you desire.

 1. A menüsáv Kezdőlap lapján kattintson a Témaváltás lehetőségre.In the menu bar, select the Home tab and choose Switch theme.

  Asztal a kijelölt Témaváltás elemmel

 2. Ebben a példában az Egyéb témák > Színvakok számára biztonságos lehetőséget választottuk.In this example, we've selected More themes > Color blind safe.

  Q&A-vizualizáció a színvakok számára biztonságos téma alkalmazásával

A Q&A-vizualizáció formázásaFormat the Q&A visual

Formázhatja a Q&A-vizualizációt, a kérdésmezőt és a javaslatok megjelenítésének módját.Format the Q&A visual, the question field, and the way suggestions are displayed. Mindent módosíthat, a cím hátterétől kezdve a fel nem ismert szavak rámutatáskor megjelenő színéig.You can change everything from the background of a title to the hover color for unrecognized words. Ebben a példában szürke hátteret választottunk a kérdésmezőhöz, az aláhúzás színét pedig sárgára és zöldre módosítottuk.Here we've added a grey background to the question box and changed the underlines to yellow and green. A cím középre igazított, a háttere sárga.The title is centered and has a yellow background.

Q&A-vizualizáció a formázási eredmények megjelenítésével

Q&A-vizualizáció átváltása hagyományos vizualizációraConvert your Q&A visual into a standard visual

Cím és szegély hozzáadásával módosítottuk a színvakok számára biztonságos oszlopdiagramot.We've formatted our color blind safe column chart visual a bit: We added a title and a border. Most már készen állunk arra, hogy a jelentésben hagyományos vizualizációra váltsunk, majd rögzítsük azt egy irányítópulthoz.Now we're ready to convert it to a standard visual in our report and also pin it to a dashboard.

Kattintson a fogaskerék ikonra, és váltson a Q&A-eredményről hagyományos vizualizációra.Select the icon cog icon to Turn this Q&A result into a standard visual.

Q&A-vizualizáció a Hagyományos vizualizáció ikonra mutató nyíllal

Ez már nem Q&A-vizualizáció, hanem hagyományos oszlopdiagram.This visual is no longer a Q&A visual but is a standard column chart. Irányítópulthoz rögzíthető.It can be pinned to a dashboard. A jelentésen belül ez a vizualizáció a többi hagyományos vizualizációhoz hasonlóan működik.In the report, this visual behaves the same as other standard visuals. Figyelje meg, hogy a Vizualizáció ablaktáblán a Q&A-vizualizáció ikon helyett egy Oszlopdiagram ikon van kiemelve.Notice that the Visualizations pane shows a Column chart icon selected instead of the Q&A visual icon.

A *Power BI szolgáltatás _ használata esetén a rögzítés ikonra kattintva rögzítheti a vizualizációt egy irányítópulthoz.If you're using the *Power BI Service _, you can now pin the visual to a dashboard by selecting the pin icon.

Power BI szolgáltatás a kiemelt rögzítés ikonnal

A Q&A-vizualizáció speciális funkcióiAdvanced features of the Q&A visual

A fogaskerék ikonra kattintva megnyithatja a Q&A vizualizáció Eszközök ablaktábláját.Selecting the cog icon opens the Q&A visual Tooling pane.

Q&A-vizualizáció a kiemelt Eszközök ikonnal

Az Eszközök ablaktábla használatával megtaníthatja a Q&A-vizualizációnak az ismeretlen kifejezéseket, a kifejezések használatát, valamint a használatban lévő adatkészlethez és jelentéshez javasolt kérdések kezelését.Use the Tooling pane to teach Q&A terms it doesn't recognize, to manage those terms, and to manage the suggested questions for this dataset and report. Az Eszközök ablaktáblán emellett áttekintheti a Q&A-vizualizáció használata során feltett felhasználói kérdéseket, és láthatja az általuk megjelölteket.In the Tooling pane, you can also review questions that users have asked in this Q&A visual and see questions that users have flagged. További információt a Bevezetés a Q&A-eszközök használatába a Power BI Q&A tanításához című rész tartalmaz.To learn more, see Intro to Q&A tooling to train Power BI Q&A.

A Q&A Eszközök ablaktábla

Megfontolandó szempontok és hibaelhárításConsiderations and troubleshooting

A Q&A-vizualizáció integrálva van az Office és a Bing szolgáltatásokkal az adatkészlet mezőiben lévő fel nem ismert, általános használatú szavak azonosításának megkísérléséhez.The Q&A visual integrates with Office and Bing to attempt to match unrecognized common words with fields in your dataset.

Következő lépésekNext steps

A természetes nyelvet többféleképpen is integrálhatja.There are several ways you can integrate natural language. További információért tekintse át a következő cikkeket:For more information, see the following articles:

_ Q&A Eszközök_ Q&A Tooling