Fatérképek a Power BI-banTreemaps in Power BI

A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZIK: Nem vonatkozik a következőre.a Power BI szolgáltatás felhasználóknak Vonatkozik a következőre.a Power BI szolgáltatás tervezőknek és fejlesztőknek Vonatkozik a következőre.Power BI Desktop Nem vonatkozik a következőre.Pro- vagy Prémium-licenc szükséges APPLIES TO: Does not apply to.Power BI service for consumers Applies to.Power BI service for designers & developers Applies to.Power BI Desktop Does not apply to.Requires Pro or Premium license

Megjegyzés

Az intelligens narratív vizualizációk a Power BI Desktopban és a Power BI szolgáltatásban is létrehozhatók.Smart narrative visuals can be created and viewed in both Power BI Desktop and the Power BI service. A cikk lépései és ábrái a Power BI Desktopra vonatkoznak.The steps and illustrations in this article are from Power BI Desktop.

A fatérképek a hierarchikus adatokat beágyazott téglalapokként jelenítik meg.Treemaps display hierarchical data as a set of nested rectangles. A hierarchia minden egyes szintjét egy színes téglalap (más néven „ág”) jelöli, amely további téglalapokat („leveleket”) tartalmaz.Each level of the hierarchy is represented by a colored rectangle (branch) containing smaller rectangles (leaves). A Power BI az egyes téglalapok közötti távolságot a mért értékek alapján határozza meg.Power BI bases the size of the space inside each rectangle on the measured value. A téglalapok méret szerint vannak rendezve, a bal felső saroktól (legnagyobb), a jobb alsó sarokig (legkisebb).The rectangles are arranged in size from top left (largest) to bottom right (smallest).

Képernyőkép a Termékek száma kategória és gyártó szerint fatérképről.

Ha például az értékesítést elemzi, akkor használhat legfelső szintű ágakat a ruházati kategóriákhoz: Urban (Város), Rural (Vidék), Youth (Fiatalok), és Mix (Vegyes).For example, if you're analyzing your sales, you might have top-level branches for the clothing categories: Urban, Rural, Youth, and Mix. A Power BI a kategória téglalapjait levelekre bontja szét az adott kategórián belüli ruházati gyártók szerit.Power BI would split your category rectangles into leaves, for the clothing manufacturers within that category. Ezek a téglalapok az eladott darabszámok alapján kapnák a méretüket és az árnyalatukat.These leaves would be sized and shaded based on the number sold.

A fenti Urban ágban sok VanArsdel márkájú ruhát adtak el.In the Urban branch above, lots of VanArsdel clothing was sold. Natura és Fama márkából kevesebbet értékesítettek.Less Natura and Fama was sold. Csak néhány Leo márkájú fogyott.Only a few Leo were sold. Így a fatérkép Urban ágában az alábbiak vannak:So, the Urban branch of your Treemap has:

 • A VanArsdel rendelkezik a legnagyobb téglalappal a bal felső sarokban.The largest rectangle for VanArsdel in the top-left corner.

 • Valamivel kisebb téglalapban jelenik meg a Natura és a Fama.Slightly smaller rectangles for Natura and Fama.

 • Számos egyéb téglalap jelöli az összes többi ruházati márkát.Lots of other rectangles for all the other clothing sold.

 • Egy egészen kis méretű jut a Leo márkára.A tiny rectangle for Leo.

Az egyéb ruházati kategóriákban értékesített tételek számát pedig az egyes levélcsomópontok mérete és árnyalata alapján hasonlíthatom össze: minél nagyobb és sötétebb egy adott téglalap, annál nagyobb értéket jelöl.You could compare the number of items sold across the other clothing categories by comparing the size and shading of each leaf node; larger and darker rectangles mean higher value.

Mikor érdemes fatérképet használniWhen to use a treemap

A fatérképek használata nagyszerű választás, ha:Treemaps are a great choice:

 • Nagy mennyiségű hierarchikus adatot szeretne megjeleníteni.To display large amounts of hierarchical data.

 • Egy oszlopdiagram nem tudja hatékonyan kezelni a nagy mennyiségű értéket.When a bar chart can't effectively handle the large number of values.

 • Az egyes részek és az egész közötti arányokat szeretné megjeleníteni.To show the proportions between each part and the whole.

 • A hierarchia egyes kategóriaszintjein belül megfigyelhető eloszlási mintákat szeretné megjeleníteni.To show the pattern of the distribution of the measure across each level of categories in the hierarchy.

 • Méret és színek alapján szeretne attribútumokat megjeleníteni.To show attributes using size and color coding.

 • Mintákat, kiugró adatokat, legfontosabb résztvevőket és kivételeket szeretne azonosítani.To spot patterns, outliers, most-important contributors, and exceptions.

ElőfeltételPrerequisite

Ez az oktatóanyag a Kiskereskedelmi elemzési minta PBIX-fájlt használja.This tutorial uses the Retail Analysis sample PBIX file.

 1. A menüsor bal felső részén válassza a Fájl > Megnyitás lehetőségetFrom the upper left section of the menubar, select File > Open

 2. Keresse meg a Kiskereskedelmi elemzési minta PBIX-fájltFind your copy of the Retail Analysis sample PBIX file

 3. Nyissa meg a Kiskereskedelmi elemzési minta PBIX-fájlt jelentésnézetben A jelentésnézet ikon képernyőképe..Open the Retail Analysis sample PBIX file in report view Screenshot of the report view icon..

 4. KiválasztásSelect A sárga fül képernyőképe. új oldal hozzáadásához.to add a new page.

Megjegyzés

A jelentés egy Power BI-munkatárssal való megosztásához mindkettőjüknek Power BI Pro-licenccel kell rendelkezniük, vagy a jelentésnek egy Premium kapacitásban kell lennie.Sharing your report with a Power BI colleague requires that you both have individual Power BI Pro licenses or that the report is saved in Premium capacity.

Ha beszerezte a Kiskereskedelmi elemzési mintát, elkezdheti a munkát.After you get the Retail Analysis Sample dataset, you can get started.

Egyszerű fatérkép létrehozásaCreate a basic treemap

Létrehoz egy jelentést, és hozzáad egy egyszerű fatérképet.You'll create a report and add a basic treemap.

 1. A Mezők panelen válassza az Értékesítés > Tavalyi értékesítések mértéket.From the Fields pane, select the Sales > Last Year Sales measure.

  Képernyőkép a kiválasztott Értékesítések > Tavalyi értékesítések lehetőségről és az eredményül kapott vizualizációról.

 2. A fatérkép ikon kiválasztásaSelect the treemap icon A fatérkép ikon képernyőképe a diagram fatérképpé konvertálásához.to convert the chart to a treemap.

  Képernyőkép a fatérkép-diagramról konfigurálás nélkül.

 3. Válassza az Elem > Kategória lehetőséget, amellyel hozzáadhatja a Kategória elemet a Csoport panelhez.Select Item > Category which will add Category to the Group well.

  A Power BI létrehoz egy fatérképet, amelyen a téglalapok mérete az összes eladáson alapszik, a szín pedig a kategóriát jelöli.Power BI creates a treemap where the size of the rectangles is based on total sales and the color represents the category. Lényegében egy olyan hierarchiát hozott létre, amely az összes értékesítés kategóriák szerinti relatív arányát jeleníti meg.In essence you've created a hierarchy that visually describes the relative size of total sales by category. A legtöbb eladás a Men's (Férfi) kategóriában van, a legkevesebb pedig a Hosiery (Harisnya) kategóriában.The Men's category has the highest sales and the Hosiery category has the lowest.

  Képernyőkép a konfigurált fatérképről.

 4. Válassza az Üzlet > Üzletlánc elemet, amellyel hozzáadhatja az Üzletlánc elemet a Részletek panelhez, így elkészül a fatérkép.Select Store > Chain which will add Chain to the Details well to complete your treemap. Így már kategóriák és üzletláncok szerint is össze tudja hasonlítani a tavalyi év értékesítéseit.You can now compare last year's sales by category and chain.

  Képernyőkép a fatérképről az Áruház > Lánc hozzáadásával a részletekhez.

  Megjegyzés

  A Színtelítettség és a Részletek gyűjtők nem használható egyszerre.Color Saturation and Details cannot be used at the same time.

 5. Helyezze a kurzort egy Chain elem fölé, hogy megjelenjen az adott Kategória elemleírása.Hover over a Chain area to reveal the tooltip for that portion of the Category.

  Például, ha a kurzorral a 090-Home téglalap Fashions Direct levelére mutat, akkor megjelenik a Home (Otthoni) kategória Fashion Direct részéhez tartozó elemleírás.For example, hovering over Fashions Direct in the 090-Home rectangle reveals the tooltip for Fashion Direct's portion of the Home category.

  A megjelenő Kezdőlap elemleírás képernyőképe.

Kiemelés és keresztszűrésHighlighting and cross-filtering

Egy Kategória vagy Részlet kiemelése egy fatérképen keresztkiemelést és keresztszűrést végez a jelentésoldalon lévő többi vizualizáción.Highlighting a Category or Detail in a treemap cross-highlights and cross-filters the other visualizations on the report page. A lépések elvégzéséhez adjon vizualizációkat a jelentésoldalhoz, vagy másolja a fatérképet a jelentésben szereplő egyéb oldalak egyikéhez.To follow along, either add some visuals to this report page or copy the treemap to one of the other pages in this report. A fatérkép alábbi képe az Áttekintés lapra lett átmásolva.The below image the treemap was copied over to the Overview page.

 1. A fatérképen válasszon egy kategóriát, vagy válasszon egy láncot egy kategórián belül.On the treemap, select either a Category or a Chain within a Category. Ez kiemeli a lapon lévő többi vizualizáció megfelelő adatait is.That will cross-highlight the other visualizations on the page. A 050-Shoes kiválasztása például megmutatja, hogy a tavalyi év cipőeladásai 16 352 432 USD értéket képviseltek, amelyből 2 174 185 USD a Fashions Directtől származott.Selecting 050-Shoes, for example, shows you that last year's sales for shoes was $16,352,432 with Fashions Direct accounting for $2,174,185 of those sales.

  A Store Sales áttekintő a jelentésének képernyőképe keresztkiemelés alkalmazásával.

 2. A Last Year Sales by Chain (Előző évi értékesítések üzletlánc szerint) tortadiagramban válassza a Fashions Direct szeletet, ezzel keresztszűrést végezhet a fatérképen.In the Last Year Sales by Chain pie chart, selecting the Fashions Direct slice, cross-filters the treemap. A keresztszűrés funkció GIF-bemutatója.GIF demonstration of the cross-filtering feature.

 3. A keresztkiemelések és keresztszűrések használatának módját a Vizualizációk közötti interakciók módosítása Power BI-jelentésekben című cikk ismerteti.To manage how charts cross-highlight and cross-filter each other, see Change how visuals interact in a Power BI report.

Következő lépésekNext steps