Vezérlőelem felvétele és konfigurálása a PowerAppsbenAdd and configure a control in PowerApps

Vegyen fel az alkalmazáshoz különböző felhasználói felületi elemeket, és konfigurálja megjelenésüket és viselkedésüket közvetlenül, az eszköztárról, a Tulajdonságok lapról vagy a szerkesztő lécről.Add a variety of UI elements to your app, and configure aspects of their appearance and behavior directly, from the toolbar, in the Properties tab, or in the formula bar. Ezeket a felhasználói felületi elemeket vezérlőelemeknek nevezzük, a konfigurálható vonásaikat pedig tulajdonságoknak.These UI elements are called controls, and the aspects that you configure are called properties.

ElőfeltételekPrerequisites

 1. Regisztráljon a PowerAppsre, telepítse, nyissa meg, majd jelentkezzen be ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a regisztráció során használt.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

 2. A PowerApps Studióban kattintson vagy koppintson a Fájl menü Új pontjára (a képernyő bal szélén).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  A Fájl menü Új pontja

 3. Kattintson vagy koppintson a Telefonos elrendezés elemre az Üres alkalmazás csempén.On the Blank app tile, click or tap Phone layout.

  Előzmények nélküli új alkalmazás létrehozása

 4. Ha a bemutató megtekintésére kéri a program, kattintson vagy koppintson a Next (Tovább) gombra a PowerApps felület fontos részeinek megismeréséhez (vagy kattintson vagy koppintson a Skip (Kihagyás) lehetőségre).If you're prompted to take the intro tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps interface (or click or tap Skip).

  A bemutató nyitóképernyője

  A bemutatót később is bármikor megtekintheti a jobb felső sarokban található kérdőjel ikonra kattintva vagy koppintva, majd a Take the intro tour (Bemutató megtekintése) lehetőségre kattintva vagy koppintva.You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Vezérlőelem felvételeAdd a control

A sokféle kategória bármelyik vezérlőjét felveheti az eszköztár Beszúrás lapjára kattintva vagy koppintva, ezután a kategóriára, majd azon belül a használni kívánt vezérlőelemre kattintva vagy koppintva.You can add any control in a variety of categories by clicking or tapping the Insert tab of the toolbar, clicking or tapping a category, and then clicking or tapping the control that you want. Ebben a szakaszban áttekintheti az egyes kategóriákban található vezérlőelemeket, hogy megismerje a felvehető vezérlőelemek típusait, és hogy megtudja, hol találhatók ezek.In this section, review the controls in each category to get familiar with the types of controls that you can add and where you might find each type.

A Beszúrás lapon kattintson vagy koppintson valamelyik kategóriára, majd a felvenni kívánt vezérlőelemre:On the Insert tab, click or tap any of these categories, and then click or tap the control that you want to add:

Szöveg: Felirat, Szövegbevitel, HTML-szöveg, Tollas bevitelText: Label, Text input, HTML Text, Pen input
Vezérlők: Gomb, Legördülő menü, Dátumválasztó, Listapanel, Jelölőnégyzet, Választógomb, Váltó, Csúszka, Minősítés, IdőzítőControls: Button, Drop down, Date picker, List box, Check box, Radio, Toggle, Slider, Rating, Timer
Gyűjtemény: Függőleges, Vízszintes, Rugalmas magasság, Üres – függőleges, Üres – vízszintes, Üres – rugalmas magasságGallery: Vertical, Horizontal, Flexible height, Blank vertical, Blank horizontal, Blank flexible height
AdattáblaData table
Űrlapok: Szerkesztés, Megjelenítés, EntitásűrlapForms: Edit, Display, Entity form
Média: Kép, Kamera, Vonalkód, Videó, Hang, Mikrofon, Kép hozzáadásaMedia: Image, Camera, Barcode, Video, Audio, Microphone, Add picture
Diagramok: Oszlopdiagram, Vonaldiagram, TortadiagramCharts: Column chart, Line chart, Pie chart
IkonokIcons

Tip

Ha több helyre van szüksége a vezérlőelemekhez, vegyen fel még egy képernyőt.If you need more space for controls, add another screen.

Vezérlőelem közvetlen konfigurálásaConfigure a control directly

Ebben a példában egy Felirat vezérlőelemet fog felvenni és konfigurálni, ugyanakkor a folyamat elveit a többi vezérlőelem esetén is alkalmazhatja.In this procedure, you'll add and configure a Label control, but you can apply many of the same principles to other controls.

 1. Kattintson vagy koppintson az Beszúrás lapra, majd a Felirat lehetőségre.Click or tap the Insert tab, and then click or tap Label.

  A Beszúrás lap

  Amikor felvesz egy vezérlőelemet, az alapértelmezés szerint ki van választva.When you add a control, it's selected by default. Kiválaszthat más vezérlőelemeket is, ha rájuk kattint vagy koppint.You can also select an existing control by clicking or tapping it. Ha egy vezérlőelem ki van választva, akkor körülötte egy kiválasztási mező látható, és megváltoznak a felhasználói felület más területei is, hogy konfigurálhassa a kiválasztott vezérlőelemet.When a control is selected, a selection box surrounds it, and other areas of the UI change so that you can configure the selected control. Egy kiválasztott Felirat vezérlőelem például az alábbi ábrához hasonló.For example, a selected Label control resembles this graphic.

  Egy kiválasztott felirat

  Important

  Ha kiválaszt egy másik vezérlőelemet vagy a képernyő egy üres területét, akkor az addig kiválasztott vezérlőelem már nem lesz kiválasztva.If a control is selected when you select another control or a blank area of the screen, the first element is no longer selected.

 2. Szűkítse a Felirat vezérlőelemet a jobb oldali szélén található fogantyú balra húzásával.Make the Label control narrower by dragging a handle on the right edge of the selection box to the left. (A középső fogantyú csak nagyítás esetén jelenik meg.)(The middle handle appears only if you zoom in.)

  Egy átméretezett felirat

  Át is méretezheti a vezérlőelemet a Magasság, a Szélesség vagy mindkét tulajdonság módosításával, ahogyan azt ebben a témakörben később ismertetjük.You can also resize a control by modifying its Height, Width, or both properties, as this topic describes later.

 3. Mozgassa a Felirat vezérlőelemet magának a kiválasztási mezőnek a mozgatásával (vagy az X, az Y vagy mindkét tulajdonság módosításával, ahogyan azt ebben a témakörben később ismertetjük).Move the Label control by dragging the selection box itself (or by modifying the X, Y, or both properties, as this topic describes later).

 4. Kattintson triplán a Felirat vezérlőelemben megjelenő szövegre, majd írja be a Helló, Világ! szöveget.Triple-click the text that appears in the Label control, and then type Hello, world.

  Egy egyéni szövegű felirat

  Módosíthatja a szöveget a vezérlőelem Szöveg tulajdonságának beállításával is, ahogyan azt ebben a témakörben később ismertetjük.You can also modify this text by setting the Text property of this control, as this topic describes later.

Vezérlőelem konfigurálása az eszköztárrólConfigure a control from the toolbar

Ha az eszköztárról konfigurál egy vezérlőelemet, akkor többféle beállítási lehetőség közül választhat, mint közvetlen konfiguráció esetén.By configuring a control from the toolbar, you can specify a wider variety of options than you can by configuring a control directly.

 1. Ha ki van választva a Felirat vezérlőelem, kattintson vagy koppintson a Kezdőlapra.With the Label control selected, click or tap the Home tab of the toolbar.

  A Kezdőlap

 2. Kattintson vagy koppintson a Kitöltés lehetőségre, majd egy színre, például az akvamarinra.Click or tap Fill, and then click or tap a color such as aquamarine.

  Kitöltési beállítás

  A Felirat vezérlőelem a választásnak megfelelően módosul.The Label control reflects your selection.

  Egy akvamarin kitöltésű felirat

 3. Változtassa meg a szöveg betűkészletét és betűméretét (például 18 pontosChange the font family and the size of the text (for example, to 18 pt. Georgia betűtípusra).Georgia).

  Betűtípus módosítása

  A Felirat vezérlőelem a választásnak megfelelően módosul.The Label control reflects your selection.

  18 pontos Georgia

 4. Kattintson vagy koppintson a Felirat lapra, majd a Függőleges igazítás és a Fent lehetőségekre.Click or tap the Label tab, click or tap VerticalAlign, and then click or tap Top.

  Szövegmező lap

  A Felirat vezérlőelem a választásnak megfelelően módosul.The Label control reflects your selection.

  Egy felirat a mező tetejéhez igazított szöveggel

Vezérlőelem konfigurálása a Tulajdonságok laprólConfigure a control from the Properties tab

A Tulajdonságok lap használatával képletek beírása nélkül konfigurálhat vezérlőelemeket.By using the Properties tab, you can configure a control without writing a formula. Ebben a példában egy másik Felirat vezérlőelemet fog felvenni és konfigurálni, ugyanakkor a folyamat elveit a többi vezérlőelem esetén is alkalmazhatja.In this procedure, you'll add and configure another Label control, but you can apply many of the same principles to other controls.

 1. Vegyen fel egy másik Felirat vezérlőelemet, ahogyan azt ebben a témakörben már korábban ismertettük.Add another Label control as described earlier in this topic.

 2. Ha ki van választva az új vezérlőelem, kattintson vagy koppintson a Tulajdonságok lapra a jobb oldali ablaktáblán.With the new control selected, click or tap the Properties tab in the right-hand pane.

  Tulajdonságok ablaktábla

 3. A Szöveg mezőbe írja be a Tulajdonságok lap szöveget.In the Text box, type Properties tab.

  Tulajdonságok ablaktábla – Felirat Szövege

  A Felirat vezérlőelem ekkor megjeleníti a beírt szöveget.The Label control shows the entered text.

  Tulajdonságok ablaktábla – Szöveg vászna

 4. A Tulajdonságok ablaktáblán kattintson vagy koppintson a Kitöltés ikonra, majd egy színre.Click or tap the Fill icon in the Properties panel, and then click or tap a color.

  Tulajdonságok ablaktábla – Szöveg színe

  A Felirat vezérlőelem a választásnak megfelelően módosul.The Label control reflects your selection.

  Tulajdonságok ablaktábla – vászon színe

 5. Kattintson vagy koppintson a Szín tulajdonságra a Tulajdonságok ablaktáblán.Click or tap the Color property in the properties panel.

  Tulajdonságok ablaktábla – tulajdonság

  A Szín tulajdonság értéke ki van emelve a szerkesztőlécen.The value of the Color property is highlighted in the formula bar.

  Tulajdonságok ablaktábla – tulajdonság kifejezése

 6. Törölje a második Felirat vezérlőelemet: kattintson vagy koppintson rá, majd nyomja le a Delete billentyűt.Delete the second Label control by clicking or tapping it and then pressing Delete.

Vezérlőelem konfigurálása a szerkesztőlécenConfigure a control in the formula bar

A szerkesztőléc használatával olyan tulajdonságokat is beállíthat, amelyeket nem lehet közvetlenül, a Tulajdonságok lapon vagy az eszköztárról beállítani.By using the formula bar, you can set properties that you can't set directly, in the Properties tab, or from the toolbar. Beállíthat például egy elemleírást, amely akkor jelenik meg, ha a felhasználó rámutat a vezérlőelemre, de nem kattint rá.For example, you can set a tooltip that appears when a user points to the control but doesn't click or tap it. Emellett megadhat összetettebb képleteket is, amelyek növelik az alkalmazás hatékonyságát.You can also specify complicated formulas that increase the power of your app.

Minden korábbi módosítása frissítette a konfigurált vezérlőelem valamelyik tulajdonságának értékét.Each change that you made earlier in this topic updated the value of a property for the control that you configured.

 • Amikor átméretezte a vezérlőelemet, akkor módosította a Szélesség tulajdonságát.When you resized the control, you changed its Width property.
 • Amikor mozgatta a vezérlőelemet, akkor módosította az X és az Y tulajdonságait.When you moved the control, you changed its X and Y properties.
 • Amikor módosította a vezérlőelem által megjelenített szöveget, akkor módosította a Szöveg tulajdonságát.When you changed the text that the control displays, you changed its Text property.

Ahelyett, hogy közvetlenül, a Tulajdonságok lapon vagy az eszköztárról frissítené egy tulajdonság értékét, megteheti ezt úgy is, hogy kiválasztja az adott tulajdonságot a tulajdonságok listájából, majd meghatározza az értékét a szerkesztőlécen.Instead of configuring a control directly, in the Properties tab, or from the toolbar, you can also update the value of a property by selecting it in the property list and then specifying a value in the formula bar. Ezen a módon betűrend szerint kereshet a tulajdonságok között, és többféle értéket adhat meg.By taking this approach, you can search for a property alphabetically, and you can specify more types of values.

 1. Ha ki van választva a megmaradt Felirat vezérlőelem, kattintson vagy koppintson a Text (Szöveg) tulajdonságra a listában, majd írja be a "Vállalatom neve" szöveget (idézőjelekkel együtt) a szerkesztőlécen.With the remaining Label control selected, click or tap Text in the property list, and then type "My Company Name" (including the quotation marks) in the formula bar.

  Szövegkonstans egy címkében

  Ha idézőjelek között ad meg egy értéket, akkor meghatározza, hogy az pontosan úgy jelenjen meg, ahogy beírta.When you surround a string of text with quotation marks, you specify that it should be treated exactly as you typed it. Másik lehetőségként a tulajdonság értékét egy képletre is beállíthatja.As an alternative, you can set the value of a property to a formula.

 2. Ha ki van választva a Felirat vezérlőelem, kattintson vagy koppintson a Text (Szöveg) tulajdonságra a listában, majd írja be a Today() szöveget (idézőjelek nélkül) a szerkesztőlécen.With the Label control selected, click or tap Text in the property list, and then type Today() (without quotation marks) in the formula bar.

  A vezérlőelem ekkor az aktuális dátumot jeleníti meg.The control shows the current date.

  A Today függvény

  Tip

  Többféle módon formázhatja a dátumokat és időket, és számításokat is végezhet velük.You can format dates and times in various ways, in addition to performing calculations on them.

Két együttműködő vezérlőelem konfigurációjaConfigure two controls to interact with each other

Ebben a példában fel fog venni egy jelölőnégyzetet, majd konfigurálni fogja a már meglévő feliratát, hogy csak akkor jelenjen meg, ha a jelölőnégyzet be van pipálva.In this procedure, you'll add a check box and then configure the label that you already have to appear only when the check box is selected.

 1. Kattintson vagy koppintson a Beszúrás lapra.Click or tap the Insert tab.

  A Beszúrás lap

 2. Kattintson vagy koppintson a Vezérlők, majd a Jelölőnégyzet lehetőségre.Click or tap Controls, and then click or tap Check box.

  Jelölőnégyzet beszúrása

 3. Mozgassa a Jelölőnégyzet vezérlőelemet a Felirat vezérlőelem alá, majd állítsa a Jelölőnégyzet vezérlőelem Szöveg tulajdonságát a Szöveg megjelenítése szövegre.Move the Check box control so that it appears below the Label control, and set the Text property of the Check box control so that Show text appears.

  Jelölőnégyzet konfigurálása

 4. Ha még mindig a Jelölőnégyzet vezérlőelem van kiválasztva, kattintson vagy koppintson a nevére közvetlenül a Tulajdonságok lap fölött, majd írja be a MyCheckbox (Saját jelölőnégyzet) szöveget.With the Check box control still selected, click or tap its name just above the Properties tab, and then type MyCheckbox

  Jelölőnégyzet átnevezése

 5. A Felirat vezérlőelem kiválasztásához kattintson vagy koppintson rá.Click or tap the Label control to select it.

 6. A Tulajdonságok lapon kattintson vagy koppintson a Látható tulajdonságra.On the Properties tab, click or tap the Visible property.

  A Látható tulajdonság

 7. A szerkesztőlécen törölje a true (igaz) értéket, majd írja vagy másolja be ezt a képletet:In the formula bar, delete true, and then type or paste this formula:

  If(MyCheckbox.Value = true, true, false)If(MyCheckbox.Value = true, true, false)

  Ez az If függvény azt határozza meg, hogy a felirat csak akkor jelenjen meg, ha a jelölőnégyzet be van pipálva.This If function states that the label should appear only when the check box is selected. Mivel a jelölőnégyzet nincs bepipálva, a Felirat vezérlőelem eltűnik (a kiválasztási mezőt leszámítva).Because the check box is cleared, the Label control disappears (except for the selection box).

  A Látható tulajdonság képlete

 8. Kattintson vagy koppintson a Jelölőnégyzet vezérlőelemre, hogy körülötte legyen a kiválasztási mező, majd kattintson vagy koppintson ismét, hogy bepipálja a jelölőnégyzetet.Click or tap the Check box control to add the selection box to it, and then click or tap it again to add a check mark.

  A Felirat ekkor újra megjelenik:The Label reappears:

  A felirat megjelenik, ha a jelölőnégyzet be van pipálva

 9. A Felirat vezérlőelem elrejtéséhez távolítsa el a pipát a Jelölőnégyzet vezérlőelemből.Clear the Check box control to hide the Label control.

  A felirat eltűnik, ha a jelölőnégyzet nincs bepipálva

Ez egy egyszerű példa, azonban az alkalmazás viselkedését és megjelenését konfigurálhatja több képlettel is, az egyszerűektől egészen az összetettekig.This example is basic, but you can configure the behavior and appearance of your app by building one or more formulas from simple to complex.

Képernyő vagy vezérlőelem átnevezéseRename a screen or a control

A képernyők vagy vezérlőelemek átnevezésével könnyebben értelmezhető és karbantartható képleteket hozhat létre.By renaming a screen or control, you can build formulas that are easier to read and maintain.

 1. Kattintson vagy koppintson az átnevezni kívánt vezérlőelemre.Click or tap the screen or the control that you want to rename.

 2. A jobb oldali ablaktáblán kattintson vagy koppintson a vezérlőelem nevére (közvetlenül a Tulajdonságok lap fölött), majd írja be a kívánt nevet.In the right-hand pane, click or tap the name of the control (just above the Properties tab), and then type the name that you want.

  Jelölőnégyzet átnevezése

Képernyő vagy vezérlőelem megkeresése és kiválasztásaFind and select a screen or a control

A bal oldali ablaktáblán akkor is megkeresheti és kiválaszthatja a képernyőket vagy vezérlőelemeket, ha azok rejtettek vagy átfedésben vannak egy másik vezérlőelemmel.You can find and select a screen or a control, even if it's hidden or overlaps with another control, by searching for it in the left-hand pane. Az ablaktábla vagy az alkalmazás egyes képernyőinek miniatűrjeit jeleníti meg, vagy pedig az egyes képernyők és a rajtuk található vezérlőelemek hierarchikus nézetét.This pane shows either a thumbnail of each screen in the app or a hierarchical view of each screen and the controls that it contains.

 • A miniatűrök és a hierarchikus nézet közötti váltáshoz kattintson vagy koppintson az ablaktábla jobb felső sarkában található ikonra.To switch between the thumbnails and the hierarchical view, click or tap an icon in the upper-right corner of the pane.

  Nézetek váltása

 • Ha vezérlőelemet keres, írjon be egy vagy több karaktert, és ekkor ki lesznek emelve azok a vezérlőelemek, amelyek nevei tartalmazzák a beírt szöveget.To find a control, type one or more characters to highlight the control names that contain the text that you typed.

  Ha a keresési eredmények között rákattint vagy rákoppint egy vezérlőelemre, akkor az lesz kiválasztva.If you click or tap a search result, you select that control in the app.

  Keresés a fa nézetben

 • Egy képernyő fel- vagy lefelé történő mozgatásához, duplikálásához, törléséhez vagy átnevezéséhez kattintson rá a jobb gombbal (vagy kattintson vagy koppintson a mellette található három pontra), majd kattintson a kívánt lehetőségre.To move a screen up or down, duplicate it, delete it, or rename it, right-click it (or click or tap the ellipsis next to it), and then click or tap the option that you want.

  Fa nézet helyi menüje

 • Egy vezérlőelem másolásához, beillesztéséhez, törléséhez vagy átnevezéséhez kattintson rá a jobb gombbal (vagy kattintson vagy koppintson a mellette található három pontra), majd kattintson a kívánt lehetőségre.To copy/paste a control, delete it, or rename it, right-click it (or click or tap the ellipsis next to it), and then click or tap the option that you want.