Adatkapcsolat hozzáadása a PowerAppsbenAdd a data connection in PowerApps

A PowerApps felületén adjon hozzá egy adatkapcsolatot egy meglévő vagy egy teljesen új alkalmazáshoz.In PowerApps, add a data connection to an existing app or to an app that you're building from scratch. Ez a témakör a PowerApps Studio használatáról szól, használhatja azonban a powerapps.com weboldalt is a Kapcsolatok kezelése témakörben ismertetett módon.In this topic, you use PowerApps Studio, but you can also use powerapps.com, as the Manage connections topic describes.

Alkalmazása adatkapcsolata csatlakozni tud a SharePointhoz, a Salesforce-hoz és a OneDrive-hoz, valamint sok egyéb adatforráshoz.Your app's data connection can connect to SharePoint, Salesforce, OneDrive, or one of many other data sources.

Miután elvégezte a cikkben leírtakat, a következő lépés az adatok adatforrásból történő megjelenítése és kezelése az alkalmazásában, az alábbi példáknak megfelelően:Your next step after this article is to display and manage data from that data source in your app, as in these examples:

 • Létesítsen kapcsolatot a OneDrive-val, majd a saját alkalmazásában végezze el az adatkezelést egy Excel-munkafüzetben.Connect to OneDrive, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Létesítsen kapcsolatot a Twilióval, majd küldjön SMS-t a saját alkalmazásából.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.
 • Létesítsen kapcsolatot az SQL Serverrel, majd frissítsen egy táblát a saját alkalmazásából.Connect to SQL Server, and update a table from your app.

ElőfeltételekPrerequisites

Regisztráljon a PowerAppsre, telepítse, nyissa meg, majd jelentkezzen be ugyanazokkal a hitelesítő adatokkal, amelyeket a regisztráció során használt.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.

Az adatkapcsolatok háttereBackground on data connections

A legtöbb PowerApps-alkalmazás adatforrásoknak nevezett felhőszolgáltatásokban tárolt külső adatokat használ.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Erre gyakori példa egy OneDrive Vállalati verzióban tárolt Excel-fájlban található táblázat.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Az alkalmazások összekötőkkel tudnak hozzáférni ezekhez az adatforrásokhoz.Apps are able to access these data sources by using Connectors.

A leggyakrabban használt adatforrások a táblázatok, melyekkel adatok olvashatók be és tárolhatók.The most common data sources are tables, which you can use to retrieve and store information. Az adatforrások összekötőivel beolvashat és írhat Microsoft Excel-munkafüzetekben, SharePoint-listákban vagy SQL-táblákban található, illetve számos más formátummal rendelkező adatokat, melyeket olyan felhőszolgáltatásokban tárolhat, mint például a OneDrive Vállalati verziója, a Dropbox, az SQL Server és egyebek.You can use connectors to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services such as OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

A táblázatokon kívül többek között az e-mailek, a naptárak, a Twitter és az értesítések is adatforrásként szolgálnak.Data sources other than tables include email, calendars, Twitter, and notifications.

A Gyűjtemény, a Megjelenítési űrlap és a Szerkesztési űrlap vezérlőelemmel könnyedén létrehozhatók olyan alkalmazások, melyek beolvasnak adatokat egy adatforrásból, illetve abba írnak adatokat.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it's easy to create an app that reads and writes data from a data source. Első lépésként olvassa el Az adatűrlapok ismertetése című cikket.To get started, read the article Understand data forms.

Kapcsolat hozzáadásaAdd a connection

 1. Kattintson vagy koppintson a Fájl menü Új pontjára (a képernyő bal szélének közelében).Click or tap New on the File menu (near the left edge).

  A Fájl menü Új pontja

 2. Kattintson vagy koppintson a Telefonos elrendezés elemre az Üres alkalmazás csempén.On the Blank app tile, click or tap Phone layout .

  Előzmények nélküli új alkalmazás létrehozása

 3. A középső ablaktáblán kattintson vagy koppintson a csatlakozás adatokhoz lehetőségre.In the center pane, click or tap connect to data.

 4. Ha a kapcsolatok listája az Adatok ablaktáblán tartalmazza a használni kívánt kapcsolatot, kattintson vagy koppintson rá, hogy hozzáadja az alkalmazáshoz.If the list of connections in the Data pane includes the one that you want, click or tap it to add it to the app. Egyéb esetben folytassa a következő lépéssel.Otherwise, skip to the next step.

  Adatforrás hozzáadása

 5. Kattintson vagy koppintson az Új kapcsolat lehetőségre az összekötők listájának megjelenítéséhez.Click or tap New connection to display a list of connectors.

  Kapcsolat hozzáadása

 6. Kezdje el végiggörgetni az összekötők listáját, amíg meg nem jelenik a létrehozni kívánt kapcsolattípus (például Office 365 Outlook), majd kattintson vagy koppintson a kívánt típusra.Scroll through the list of connectors until the type of connection that you want to create appears (for example, Office 365 Outlook), and then click or tap it.

  Kapcsolat kiválasztása

 7. Kattintson vagy koppintson a Létrehozás lehetőségre, hogy létrehozza a kapcsolatot és hozzáadja az alkalmazásához.Click or tap Create to both create the connection and add it to your app.

  Egyes összekötők (például a Microsoft Translator) nem igényelnek további lépéseket, és az ezekből származó adatokat azonnal megjelenítheti.Some connectors, such as Microsoft Translator, require no additional steps, and you can show data from them immediately. Más összekötők hitelesítő adatok megadását, adott adatkészletek meghatározását vagy további lépések végrehajtását kérhetik.Other connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. A SharePoint és az SQL Server használatához például további információ szükséges.For example, SharePoint and SQL Server require additional information before you can use them.

Adatforrás megtekintése vagy módosításaView or change a data source

Amikor frissít egy alkalmazást, lehetséges, hogy azonosítania vagy módosítania kell az adatforrást, amely az Elem tulajdonsággal rendelkező katalógusnál, űrlapnál vagy egyéb vezérlőelemnél szerepel.If you're updating an app, you might need to identify or change the source of data that appears in a gallery, a form, or another control that has an Item property. Például, amikor egy olyan alkalmazáson dolgozik, amelyet valaki más hozott létre, vagy emlékezni szeretne egy adatforrásra, amelyet korábban konfigurált.For example, you might be working on an app that someone else created, or you might want to remind yourself of a data source that you configured a while ago.

 1. Válassza ki azt a vezérlőelemet, amelynek az adatforrását azonosítani szeretné.Select the control for which you want to identify the data source.

  Kattintson vagy koppintson például egy katalógusra (nem pedig egy vezérlőelemre a katalóguson belül), hogy kiválassza azt a képernyők és vezérlőelemek hierarchikus listájából, melyet a képernyő bal szélén talál.For example, select a gallery (not a control within the gallery) by clicking or tapping it in the hierarchical list of screens and controls near the left edge.

  Az adatforrás neve a Tulajdonságok lapon látható, a jobb oldali ablaktáblán belül.The name of the data source appears on the Properties tab of the right-hand pane.

  Az adatforrás részletei a Tulajdonságok lapon

 2. Az adatforrásra vonatkozó további információk megtekintéséhez, illetve az adatforrás módosításához kattintson vagy koppintson az Adatok lehetőségre a jobb oldali ablaktáblán.To show more information about the data source or change it, click or tap Data in the right-hand pane.

  Adatokat tartalmazó ablaktábla

 3. Az adatforrás módosításához kattintson vagy koppintson az adatforrás melletti, lefelé mutató nyílra, majd válasszon ki vagy hozzon létre egy másik adatforrást.To change the data source, click or tap the down arrow next to the data source, and then choose or create another source.

Következő lépésekNext steps