Multimédiafájlok használata a PowerApps szolgáltatásbanUsing multimedia files in PowerApps

A témakör azt mutatja be, hogyan ágyazhat be multimédiafájlokat az alkalmazásba, tölthet fel tollal készített rajzokat egy adatforrásba, valamint jelenítheti meg egy adatforrás képeit az alkalmazásban.This topic shows you how to embed multimedia files in your app, upload pen drawings to a data source, and show images from a data source in your app. A témakörben használt adatforrás egy OneDrive Vállalati verzióban található Excel-fájl.The data source used in this topic is an Excel file in OneDrive for Business.

ElőfeltételekPrerequisites

Regisztráljon a PowerApps szolgáltatásra, és telepítse azt.Sign up for PowerApps, and install it. A PowerApps megnyitásakor a regisztráció során használt hitelesítő adatokkal jelentkezzen be.When you open PowerApps, sign in using the same credentials that you used to sign up.

Médiatartalom hozzáadása fájlokból vagy a felhőbőlAdd media from a file or the cloud

Kiválaszthatja, hogy milyen típusú médiatartalmat szeretne hozzáadni (például képet, videót vagy hangot).You can choose the kind of media file to add (for example, images, video, or audio).

 1. A Tartalom lapon válassza a Média lehetőséget.On the Content tab, select Media.

 2. A Média területen válassza a Képek, a Videók vagy a Hang lehetőséget, majd a Tallózás elemet:Under Media, select Images, Videos, or Audio, and then select Browse:

  Média tallózása

 3. Válassza ki a hozzáadni kívánt fájlt, majd válassza a Megnyitás lehetőséget.Select the file that you want to add, and then select Open.

  Ekkor megnyílik a számítógép Képek mappája, ahol kiválaszthat egy képet, vagy egy másik mappára ugorhat.The Pictures folder on your computer opens, and you can select an image from there or navigate to another folder.

 4. A fájlok hozzáadásának befejezése után az ESC billentyű lenyomásával térjen vissza az alapértelmezett munkaterületre.When you finish adding files, press Esc to return to the default workspace.

 5. A Beszúrás lapon válassza a Média lehetőséget, majd a Kép, a Videó vagy a Hang elemet:On the Insert tab, select Media, and then select Image, Video, or Audio:

  Médiatípus kiválasztása

 6. Ha egy képbeszúró vezérlőt adott hozzá, állítsa annak Image (Kép) tulajdonságát a hozzáadott fájlra:If you added an image control, set its Image property to the file that you added:

  Az Image (Kép) tulajdonság beállítása

  Note

  Csak a fájlnevet adja meg, fájlkiterjesztés nélkül, szimpla idézőjelek között.Specify the file name only, without the extension, inside single quotes.

 7. Ha egy Videó vagy egy Hang vezérlőelemet adott hozzá, állítsa annak Media (Média) tulajdonságát a hozzáadott fájlra:If you added a video or audio control, set its Media property to the file that you added:

  A Media (Média) tulajdonság beállítása

  Note

  Ha YouTube-videót szeretne lejátszani, állítsa a Videó vezérlőelem Media tulajdonságát a megfelelő URL-címre, kettős időzőjelek között.Play a YouTube video by setting the Media property of a video control to the appropriate URL, enclosed in double quotation marks.

Médiatartalom hozzáadása az Azure Media ServicesbőlAdd media from Azure Media Services

 1. Töltsön fel és tegyen közzé egy videoobjektumot az Azure Media Services-fiókjában, az AMS > Beállítások > Eszközök területen.From your Azure Media Services account, upload and publish your video asset from AMS > Settings > Assets.

 2. A videó közzététele után másolja le annak URL-címét.After the video is published, copy its URL.

 3. A PowerAppsben adja hozzá a Videó vezérlőelemet a Beszúrás > Média lehetőséggel.From PowerApps, add the Video control from Insert > Media.

 4. Állítsa a Media (Média) tulajdonság értékét a lemásolt URL-címre.Set the Media property to the URL that you copied.

  Ahogy az ábrán látható, bármilyen, az Azure Media Services által támogatott stream-URL-címet megadhat:As this graphic shows, you can choose any streaming URL that Azure Media Services supports:

  A Media (Média) tulajdonság beállítása

Képek hozzáadása az alkalmazáshoz a felhőbőlAdd images from the cloud to your app

Ebben a forgatókönyvben a képeket egy felhős társzolgáltatás, a OneDrive Vállalati verzió fiókjába menti.In this scenario, you save images in a cloud storage account, OneDrive for Business. A képek elérési útját egy Excel-táblázatban tárolja, a képeket pedig egy Katalógus vezérlőelemmel jeleníti meg az alkalmazásban.You use an Excel table to contain the path to the images, and you display the images in a gallery control in your app.

A forgatókönyvben a CreateFirstApp.zip fájlt használjuk, mely néhány JPEG-fájlt tartalmaz.This scenario uses the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

Note

A képek elérési útjaiban az Excel-fájlban perjelet kell használni.The path to these images in the Excel file must use forward slashes. Amikor a PowerApps elmenti a képek elérési útjait egy Excel-táblázatban, az elérési út fordított perjeleket tartalmaz.When PowerApps saves image paths in an Excel table, the path uses backslashes. Ha egy ilyen táblázatban szereplő elérési utakat használ, módosítsa az Excel-táblázatban szereplő elérési utakat úgy, hogy azokban fordított perjelek helyett perjelek szerepeljenek.If you use image paths from such a table, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. Ellenkező esetben a képek nem fognak megjelenni.Otherwise, the images won't display.

 1. Töltse le a CreateFirstApp.zip fájlt, és bontsa ki az Assets (Eszközök) mappát a felhős társzolgáltatás fiókjában.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.

 2. Nevezze át az Assets (Eszközök) mappát az Assets_images (Eszközök_képek) névre.Rename the Assets folder to Assets_images.

 3. Az Excel-táblázatban hozzon létre egy egyoszlopos táblát, és töltse fel az alábbi adatokkal:In an Excel spreadsheet, create a one-column table, and fill it with the following data:

  A Jackets (Blézerek) táblázat

 4. Adja a táblázatnak a Jackets (Blézerek), az Excel-fájlnak pedig az Assets.xlsx (Eszközök.xlsx) nevet.Name the table Jackets, and name the Excel file Assets.xlsx.

 5. Az alkalmazásban adja hozzá a Jackets táblázatot adatforrásként.In your app, add the Jackets table as a data source.

 6. Vegyen fel egy csak képeket tartalmazó vezérlőelemet (Beszúrás lap > Katalógus), majd állítsa annak Items (Elemek) tulajdonságát a(z) Jackets értékre:Add an Image only control (Insert tab > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Elemek tulajdonság

  A rendszer automatikusan frissíti a gyűjteményt a képekkel:The gallery is automatically updated with the images:

  Blézerek képei

  Az Items (Elemek) tulajdonság beállításakor a rendszer automatikusan hozzáad egy PowerAppsId (PowerApps-azonosító) nevű oszlopot az Excel-táblázathoz.When you set the Items property, a column named PowerAppsId is automatically added to the Excel table.

  Az Excel-táblázatban a képek elérési útja egy képre mutató URL-cím is lehet.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Erre jó példa a Flooring Estimates (Padlóburkolati becslések) mintafájl.An example is the Flooring Estimates sample file. Letöltheti a felhős társzolgáltatás fiókjába, hozzáadhatja a(z) FlooringEstimates táblát adatforrásként az alkalmazásban, majd beállíthatja a katalógus-vezérlőelemet a(z) FlooringEstimates értékre.You can download it to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. A rendszer automatikusan frissíti a gyűjteményt a képekkel.The gallery is automatically updated with the images.

Tollal készített rajzok feltöltése a felhőbeUpload pen drawings to the cloud

Ebben a forgatókönyvben megtudhatja, hogyan tölthet fel tollal készített rajzokat az adatforrásba (a OneDrive Vállalati verzióba), és megtekintheti, hogyan tárolja a szolgáltatás a rajzokat.In this scenario, you learn how to upload pen drawings to your data source, OneDrive for Business, and examine how the drawings are stored there.

 1. Az Excelben szúrja be az Image [image] (Kép [kép]) elemet az A1 cellába.In Excel, add Image [image] to cell A1.

 2. Hozzon létre egy táblát az alábbi lépésekkel:Create a table using the following steps:

  1. Jelölje ki az A1 cellát.Select cell A1.

  2. A Beszúrás szalagon válassza a Táblázat lehetőséget.On the Insert ribbon, select Table.

  3. A párbeszédpanelen jelölje be a Fejléceket tartalmazó táblázat lehetőséget, majd válassza az OK gombot.In the dialog box, select My table has headers, and then select OK.

   Táblázat létrehozása

   Az Excel-fájl most már táblázatos formátumú.Your Excel file is now in a table format. A táblázatok Excelben való formázásáról az adatok táblaként való formázásáról szóló cikkben találhat további információt.See Format the data as a table for more information about table formatting in Excel.

  4. A táblázatnak adja a Drawings (Rajzok) nevet:Name the table Drawings:

   A táblázat átnevezése a Drawings (Rajzok) névre

 3. Mentse el az Excel-fájlt a OneDrive Vállalati verzióban SavePen.xlsx néven.Save the Excel file to OneDrive for Business as SavePen.xlsx.

 4. A PowerApps szolgáltatásban hozzon létre egy üres alkalmazást.In PowerApps, create a blank app.

 5. Az alkalmazásban adja meg a OneDrive Vállalati verziós fiókot adatforrásként:In your app, add the OneDrive for Business account as a data source:

  1. Kattintson vagy koppintson a Nézet lapra, majd az Adatforrások elemre.Click or tap the View tab, and then click or tap Data sources.

  2. Kattintson vagy koppintson az Adatforrás hozzáadása, majd a OneDrive Vállalati verzió lehetőségre.Click or tap Add data source, and then click or tap OneDrive for Business.

  3. Kattintson vagy koppintson a SavePen.xlsx lehetőségre.Click or tap SavePen.xlsx.

  4. Válassza ki a Drawings (Rajzok) táblázatot, majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolódás lehetőségre.Select the Drawings table, and then click or tap Connect.

   Kapcsolódás

   A Drawings (Rajzok) táblázat most már adatforrásként szerepel a listában.Now, the Drawings table is listed as a data source.

 6. A Beszúrás lapon válassza a Szövegmező, majd a Tollas bevitel lehetőséget.On the Insert tab, select Text, and then select Pen input.

 7. Nevezze át az új vezérlőt a MyPen (Saját toll) névre:Rename the new control MyPen:

  Átnevezés

 8. A Beszúrás lapon adjon hozzá egy Gomb vezérlőelemet, és az OnSelect (Kijelöléskor) tulajdonságát állítsa a következő képletre:On the Insert tab, add a Button control, and set its OnSelect property to this formula:

  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})

 9. Adjon hozzá egy Képkatalógus vezérlőelemet (Beszúrás lap > Katalógus), majd állítsa annak Elemek tulajdonságát a(z) Drawings értékre.Add an Image gallery control (Insert tab > Gallery), and set its Items property to Drawings. A katalógus Image (Kép) tulajdonsága automatikusan a(z) ThisItem.Image értékre lesz beállítva.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  A vezérlőelemeket az alábbi példának megfelelően rendezze el a képernyőn:Arrange the controls so that your screen resembles the following:

  Mintaképernyő

 10. Nyomja le az F5 billentyűt, vagy válassza az Előnézet lehetőséget (Press F5, or select Preview ( Előnézet gomb ).).

 11. Rajzoljon valamit a MyPen mezőben, majd nyomja meg a gombot.Draw something in MyPen, and then select the button.

  A katalógus-vezérlőelem első képén megjelenik a készített rajz.The first image in the gallery control displays what you drew.

 12. Adjon hozzá valami mást a rajzhoz, majd nyomja meg a gombot.Add something else to your drawing, and select the button.

  A katalógus-vezérlőelem második képén megjelenik a készített rajz.The second image in the gallery control displays what you drew.

 13. Az Esc billentyű lenyomásával zárja be az előnézeti ablakot.Close the preview window by pressing Esc.

  A felhős társzolgáltatás fiókjában automatikusan létrejött egy SavePen_images mappa.In your cloud storage account, a SavePen_images folder has been automatically created. Ebben a mappában találhatók a mentett képek, melyek fájlnevei azonosítók.This folder contains your saved images with IDs for their file names. Előfordulhat, hogy a mappa megjelenítéséhez frissítenie kell a böngészőablakot (például az F5 billentyű lenyomásával).To show the folder, you may need to refresh the browser window by, for example, pressing F5.

  A SavePen.xlsx fájl Image (Kép) oszlopában vannak megadva az új képek elérési útjai.In SavePen.xlsx, the Image column specifies the path to the new images.

Ismert korlátozásokKnown limitations

Az Excel-adatok szervezeten belüli megosztásával kapcsolatos további információkért tekintse át ezeket a korlátozásokat.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

További információFor more information

Az alkalmazást tesztelje különböző platformokon, többek között egy böngészőablakban és telefonon is.Be sure to test your app on different platforms, including in a browser window and on a phone.

A képrögzítéssel kapcsolatos haladó tippekről és a képfeltöltéshez használt egyéni összekötőkről szóló témakörben találhat további információt a speciális forgatókönyvekről, amelyekbe közvetlenül egy másik adatforrásba tölthet fel multimédiatartalmakat.For information about more advanced scenarios that involve uploading multimedia directly to a different data source, see image capture pro tips and custom connectors for image upload.

Az adatforrásba a Patch függvénnyel is feltölthet fájlokat.Another way to upload files to a data source is to use the Patch function.