Kapcsolatok kezelése a PowerApps szolgáltatásbanManage your connections in PowerApps

A powerapps.com webhelyen kapcsolatot hozhat létre a PowerApps és egy vagy több adatforrás között, valamint törölheti a kapcsolatot, vagy frissítheti annak hitelesítő adatait.In powerapps.com, create a connection from PowerApps to one or more data sources, delete a connection, or update its credentials.

Az alkalmazás adatkapcsolata kapcsolódhat a SharePointhoz, az SQL Serverhez, az Office 365-höz, a OneDrive vállalati verzióhoz, a Salesforce-hoz, az Excelhez és sok egyéb adatforráshoz.Your app's data connection can connect to SharePoint, SQL Server, Office 365, OneDrive for Business, Salesforce, Excel, and many other data sources.

Miután elvégezte a cikkben leírtakat, a következő lépés az adatok adatforrásból történő megjelenítése és kezelése az alkalmazásban, az alábbi példáknak megfelelően:Your next step after this article is to display and manage data from the data source in your app, as in these examples:

 • Létesítsen kapcsolatot a OneDrive vállalati verzióval, majd a saját alkalmazásában végezze el az adatkezelést egy Excel-munkafüzetben.Connect to OneDrive for Business, and manage data in an Excel workbook in your app.
 • Frissíthet egy listát egy SharePoint-webhelyen.Update a list on a SharePoint site.
 • Létesítsen kapcsolatot az SQL Serverrel, majd frissítsen egy táblát a saját alkalmazásából.Connect to SQL Server, and update a table from your app.
 • E-mailt küldhet az Office 365-ben.Send email in Office 365.
 • Twitter-üzenetet küldhet.Send a tweet.
 • Létesítsen kapcsolatot a Twilióval, majd küldjön SMS-t a saját alkalmazásából.Connect to Twilio, and send an SMS message from your app.

ElőfeltételekPrerequisites

 1. Regisztráció a PowerApps szolgáltatásra.Sign up for PowerApps.
 2. Jelentkezzen be a powerapps.com helyre a regisztráció során használt hitelesítő adatokkal.Sign in to powerapps.com using the same credentials that you used to sign up.

Az adatkapcsolatok háttereBackground on data connections

A legtöbb PowerApps-alkalmazás adatforrásoknak nevezett felhőszolgáltatásokban tárolt külső adatokat használ.Most PowerApps apps use external information called Data Sources that is stored in cloud services. Erre gyakori példa egy OneDrive vállalati verzióban tárolt Excel-fájlban található táblázat.A common example is a table in an Excel file stored in OneDrive for Business. Az alkalmazások kapcsolatokkal tudnak hozzáférni ezekhez az adatforrásokhoz.Apps are able to access these data sources by using Connections.

A leggyakrabban használt adatforrások a táblázatok, amelyekkel adatok olvashatók be és tárolhatók.The commonest type of data source is the table, which you can use to retrieve and store information. Az adatforrások kapcsolataival olvasási és írási műveleteket végezhet Microsoft Excel-munkafüzetekben, SharePoint-listákban vagy SQL-táblákban található, illetve számos más formátummal rendelkező adatokon, amelyeket olyan felhőszolgáltatásokban tárolhat, mint például a OneDrive vállalati verzió, a Dropbox, az SQL Server és egyebek.You can use connections to data sources to read and write data in Microsoft Excel workbooks, SharePoint lists, SQL tables, and many other formats, which can be stored in cloud services like OneDrive for Business, DropBox, SQL Server, etc.

Egyéb típusú olyan adatforrások is léteznek, amelyek nem minősülnek táblának, ilyenek például az e-mailek, a naptárak, tweetek és a – hamarosan elérhető – értesítések.There are other kinds of data sources that are not tables, such as email, calendars, twitter, and (coming soon) notifications.

A Katalógus, a Megjelenítési űrlap és a Szerkesztési űrlap vezérlőelemmel könnyedén hozhatók létre olyan alkalmazások, amelyek beolvasnak adatokat egy adatforrásból, illetve abba írnak adatokat.Using the Gallery, Display form, and Edit form controls, it is easy to create an app that reads and writes data from a data source. Első lépésként olvassa el Az adatűrlapok ismertetése című cikket.To get started, read the article Understand data forms.

A kapcsolatok powerapps.com webhelyen való létrehozása és kezelése mellett a következő feladatok elvégzésekor is létrehozhat kapcsolatokat:In addition to creating and managing connections in powerapps.com, you also create connections when you do these tasks:

Megjegyzés: Ha inkább a PowerApps Studio használata mellett dönt, nyissa meg a Fájl menüt, majd kattintson vagy koppintson a Kapcsolatok elemre, és megnyílik a powerapps.com, ahol kapcsolatokat hozhat létre és kezelhet.Note: If you want to use PowerApps Studio instead, open the File menu, and then click or tap Connections, powerapps.com opens so that you can create and manage connections there.

Új kapcsolat létrehozásaCreate a new connection

 1. Ha még nem tette volna meg, jelentkezzen be a powerapps.com webhelyen.If you have not already done so, log in to powerapps.com.
 2. A bal oldali navigációs sávon kattintson vagy koppintson a Kapcsolatok elemre.In the left navigation bar, click or tap Connections.

  Kapcsolatok kezelése

 3. A jobb felső sarokban kattintson vagy koppintson az Új kapcsolat gombra.In the upper-right corner, click or tap New connection.

  Kapcsolatok hozzáadása

 4. Kattintson vagy koppintson egy összekötőre a megjelenő listában, majd kövesse az utasításokat.Click or tap a connector in the list that appears, and then follow the prompts.

  Kapcsolatok hozzáadása

 5. Kattintson vagy koppintson a Létrehozás gombra.Click or tap the Create button.

  Kapcsolatok hozzáadása

 6. Kövesse az utasításokat.Follow the prompts. Egyes összekötők hitelesítő adatok megadását, adott adatkészletek meghatározását vagy további lépések végrehajtását kérhetik.Some connectors prompt you to provide credentials, specify a particular set of data, or perform other steps. Más összekötők, mint például a Microsoft Translator, nem.Others such as Microsoft Translator, do not.

  Az alábbi összekötők használatához például további információ szükséges.For example, these connectors require additional information before you can use them.

Az új összekötő a Kapcsolatok területen jelenik meg, és hozzáadhatja egy alkalmazáshoz.The new connector appears under Connections, and you can add it to an app.

Kapcsolat frissítése vagy törléseUpdate or delete a connection

A kapcsolatok listájában keresse meg a frissíteni vagy törölni kívánt kapcsolatot, majd kattintson vagy koppintson a három pontra az adott kapcsolat jobb oldalán.In the list of connections, find the connection that you want to update or delete, and then click or tap the ellipsis (3-dots-symbol) on the right of the connection.

Kapcsolat frissítése

 • A kapcsolat hitelesítő adatainak frissítéséhez kattintson vagy koppintson a kulcs ikonra, majd adja meg a kapcsolathoz tartozó hitelesítő adatokat.To update the credentials for a connection, click or tap the key icon, and then provide credentials for that connection.
 • A kapcsolat törléséhez kattintson vagy koppintson a kuka ikonra.To delete the connection, click or tap the trash-can icon.