A PowerAppsban felmerülő gyakori problémák és megoldásukCommon issues and resolutions for PowerApps

Közelmúltban hozzáadott/módosított problémákRecently added/changed

 1. Nem működik az alkalmazásApp won't work

  Ha egy alkalmazás nem működik tovább, és figyelmeztetés sem érkezett, azt az is okozhatja, hogy az utóbbi hat hónapban nem frissítette és nem tette közzé újra.If an app you created stops working without warning, it might be because you haven't updated or re-published it in the last six months. A probléma azzal hárítható el, ha frissíti és/vagy újra közzéteszi az alkalmazást, hogy az szinkronban tudjon maradni a PowerApps legújabb verziójával. A későbbiekben ügyeljen rá, hogy a közzétételtől számított hat hónapon belül mindig frissítse és újra közzétegye az alkalmazást.To resolve this issue, update and/or re-publish your app to sync it with the latest version of PowerApps, and then make sure that you continue to update and/or re-publish the app within six months of last publishing it.

 2. Adattábla vezérlőData Table control

  Ha olyan Adattábla vezérlőt másol és illeszt be, amelynek Elemek tulajdonsága egy Szűrés függvényt tartalmaz, akkor az új Adattábla vezérlőn az Elemek tulajdonság képlete olyan mezőneveket fog tartalmazni, amelyekben az _1 utótag szerepel.If you copy and paste a Data Table control for which the Items property is set to a formula that contains a Filter function, the formula for the Items property on the new Data Table control ends up with field names that contain a _1 suffix. Ez a mezőnevek érvénytelenségét okozza, és ezért az adattáblában nem jelennem majd meg adatok.This makes the field names invalid and results in no data showing up in the data table. A probléma úgy küszöbölhető ki, ha még a vezérlő másolása előtt gondoskodik arról, hogy a Szűrő függvény ne hivatkozzon az adatforrás egyetlen olyan mezőjére sem, amely ugyanazzal a névvel rendelkezik, mint az Adattábla vezérlő valamely oszlopa.To work around this issue, before you copy the control, confirm that the Filter function doesn't reference any field in the data source that has the same name as a column in the Data Table control. Ha azonban tartalmaz ilyen nevet, akkor nevezze át az Adattábla vezérlő vonatkozó oszlopát.If it does, rename the column in the Data Table control. Az is megfelelő megoldás, ha törli a _1 utótagot az érvénytelen nevekből, hogy megegyezzenek az entitásban szereplő névvel.Alternatively, remove the _1 suffix from the invalid field names so they match the names in the entity.

 3. Kamera-vezérlőelemek a PowerApps Studio for Windows alkalmazásbanCamera controls in PowerApps Studio for Windows

  A PowerApps Studio for Windows kamera-vezérlőelemek hozzáadásakor vagy kamera-vezérlőelemet használó alkalmazások megnyitásakor összeomolhat.PowerApps Studio for Windows may crash if you add a camera control or open an app that uses a camera control. A probléma elkerülése érdekében kamera-vezérlőelemek hozzáadásakor vagy alkalmazásakor használja a PowerApps Studio webes felületét.To avoid this problem, use PowerApps Studio for web when adding or using a camera control.

 4. A 2.0.700-as kiadás használata Android-eszközökönRelease 2.0.700 on Android devices

  Ha a 2.0.700-as kiadást telepíti egy Android-eszközön, és ezután nem tud alkalmazásokat megnyitni (vagy egy alkalmazás nem válaszol), távolítsa el a PowerApps alkalmazást, indítsa újra az eszközt, majd telepítse újra a PowerApps alkalmazást.If you install release 2.0.700 on an Android device and then can't open apps (or an app stops responding), uninstall PowerApps, restart the device, and then reinstall PowerApps.

 5. „Üres” gyűjtemény egy alkalmazás megnyitásakor"Empty" gallery when opening an app

  Ha automatikusan hoz létre egy alkalmazást adatok alapján, menti az alkalmazást, majd újból megnyitja, előfordulhat, hogy a tallózási gyűjteményben nem jelennek meg azonnal adatok.If you generate an app automatically from data, save the app, and then reopen it, the browse gallery might not immediately show any data. A probléma megoldásához írjon be legalább egy karaktert a keresőmezőbe, majd törölje a beírt szöveget.To resolve this issue, type at least one character in the search box, and then delete the text that you typed. Ekkor a gyűjteményben a várt módon jelennek meg az adatok.The gallery will then show data as expected.

 6. A PowerApps frissítése Windows 8.1 rendszerenUpgrading PowerApps on Windows 8.1

  Ha a PowerApps alkalmazást Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszeren telepíti, hagyja megnyitva és aktív állapotban a Windows Áruház alkalmazást, és a Beállítások gombra kattintva keressen frissítéseket, majd telepítse őket.If you install PowerApps on a computer that’s running Windows 8 or Windows 8.1, keep the Windows Store app open and active, use the Settings charm to check for updates, and then install them.

 7. Egyéni összekötők és a Common Data ServiceCustom connectors and the Common Data Service

  Ha egy 2.0.540-es buildszámú vagy korábbi verziójú PowerApps segítségével létrehozott alkalmazás a Common Data Service szolgáltatásban található adatbázison és legalább egy, másik környezetben található egyéni összekötőn alapul, az összekötőt az adatbáziséval megegyező környezetbe kell telepíteni, és az alkalmazást úgy kell frissíteni, hogy az új összekötőt használja.If an app created using PowerApps build 2.0.540 or earlier relies on a database in the Common Data Service and at least one custom connector in a different environment, you’ll need to deploy the connector to the same environment as the database and update the app to use the new connector. Ellenkező esetben egy párbeszédpanel fogja figyelmeztetni a felhasználókat arról, hogy az API nem található.Otherwise, a dialog box will notify users that the API was not found. További információkat a környezetek áttekintésében találhat.For more information, see the overview of environments.

 8. Alkalmazás futtatása Windows 8.1-enRunning an app on Windows 8.1

  Ha ezt a Windows 8.1-es frissítést telepíti, nem tud PowerApps Studio-ban megnyitott alkalmazásokat futtatni ebben az operációs rendszerben.If you install this update for Windows 8.1, you can't run apps that you open in PowerApps Studio on that operating system. Viszont továbbra is futtathatja a powerapps.com oldalon megnyitott, illetve a PowerApps Mobile alkalmazással használt alkalmazásokat.However, you can still run apps that you open in powerapps.com or using PowerApps Mobile.

 9. Szóközt tartalmazó oszlopnevekColumn names with spaces

  Ha olyan SharePoint-listát vagy Excel-táblázatot használ, amelyben egy oszlop neve szóközt tartalmaz, a PowerApps azt az „_x0020_” karakterre cseréli.If you're using a SharePoint list or an Excel table in which a column name contains a space, PowerApps will replace it with "_x0020_". A SharePointban vagy Excelben szereplő „Oszlop neve” érték például „Oszlop_x0020_neve” alakban fog megjelenni a PowerApps szolgáltatásban adatelrendezésben való megjelenítéskor vagy képletben való használatkor.For example, "Column Name" in SharePoint or Excel will appear as "Column_x0020_Name" in PowerApps when displayed in the data layout or used in a formula.

Régebbi problémákOlder

 1. Folyamat módosítása egy megosztott alkalmazásbanChanging a flow in a shared app

  Ha folyamattal bővít egy alkalmazást, amelyet aztán megoszt, majd kiegészíti egy szolgáltatással vagy a folyamatban módosít egy kapcsolatot, akkor annyit kell tenni, hogy a megosztott alkalmazásból előbb eltávolítja a folyamatot, amelyet aztán újból hozzáad, és végül az alkalmazást újra megoszthatja.If you add a flow to an app, share it, and then add a service or change a connection in the flow, you must remove the flow from the shared app, re-add the flow, and reshare the app. Ellenkező esetben a folyamatot aktiváló felhasználók hitelesítési hibaüzenetet fognak kapni.Otherwise, users who trigger the flow will get an authentication failure.

 2. Honosított verzió használata.Using a localized version.

  Ha a 2.0.531-es verziót használja a Windows 8.1-en, nem tud adatot bevinni a Szövegbevitel vezérlőbe, ha az eszközön IME-ablakot igénylő nyelv van beállítva.If you're running release 2.0.531 on Windows 8.1, you can't type in a Text input control if the device is set to a language that requires an IME window.

 3. A Windows Phone kameravezérlőjeCamera control on a Windows Phone

  Előfordulhat, hogy egy kameravezérlőt tartalmazó alkalmazás összeomlik, ha 10.0.10586.107-es buildet futtató Windows Phone-on nyit meg egy alkalmazást.An app that contains a camera control might crash if you open the app on a Windows Phone that's running build 10.0.10586.107. A probléma kiküszöböléséhez frissítsen a legújabb buildre (például az Upgrade Advisor futtatásával).To avoid this problem, upgrade to the most recent build (for example, by running the Upgrade Advisor).

 4. Alkalmazás megnyitása a sablon alapján.Opening an app from a template.

  Ha a 2.0.500-s vagy régebbi kiadást használja, hibaüzenet jelenik meg, amikor megpróbál sablon alapján létrehozni egy alkalmazást.If you're running release 2.0.500 or older, an error message appears when you try to create an app from a template. A funkció használatához frissítést kell végeznie.You must upgrade to be able to use this feature.

  Ha a 2.0.510-es vagy újabb verziót használja, előfordul, hogy figyelmeztetés jelenik meg, amikor megpróbál sablon alapján létrehozni egy alkalmazást.If you're running release 2.0.510 or later, an warning might appear when you try to create an app from a template. Ezt az üzenetet azonban bezárhatja, és létrehozhatja az alkalmazást.However, you can close the message and create the app.

 5. Vonalkód beolvasásaScanning a barcode

  A Vonalkód vezérlőelem használatával kapcsolatos korlátozásokról és ajánlott eljárásokról a Vonalkód leolvasása című cikkben olvashat.For information about limitations and best practices when you use a Barcode control, see Scan a barcode.

 6. Alkalmazások létrehozása és módosítása böngészőbenCreating and modifying apps in a browser

  A PowerApps Studio webes felületén számos olyan műveletet elvégezhet, melyeket a szolgáltatás windowsos verziójában is, de nem mindet.You can do many, but not all, of the same things in PowerApps Studio for web as you can in PowerApps Studio for Windows. További információkért lásd: Alkalmazás készítése böngészőben.For more information, see Create an app in a browser.

 7. Címmező módosítása egy entitásbanChanging a Title field in an entity

  Ha olyan entitás címmezőjét módosítja, amelyre más entitások egy vagy több kereséssel hivatkoznak, a módosítás mentésekor a rendszer hibát fog jelezni.If you change the Title field for an entity that other entities reference through one or more lookups, an error will occur when you try to save the change. A probléma megoldásához távolítsa el az entitásra mutató kereséseket, módosítsa a címmezőt, majd hozza létre újra a kereséseket.To work around this issue, remove any lookups to the entity for which you want to change the Title field, make the change, and then recreate the lookups. További információk a keresésekről: Build a relationship between entities (Kapcsolat kialakítása az entitások között).For more information about lookups, see Build a relationship between entities.

 8. Helyszíni SharePointhoz kapcsolódó alkalmazásokApps that connect to on-premises SharePoint

  Ha olyan alkalmazást oszt meg, amely nem automatikusan megosztott kapcsolatokat használ (például egy helyszíni SharePoint-webhelyet), az alkalmazást böngészőben megnyitó felhasználóknak egy szöveget nem tartalmazó párbeszédpanel fog megjelenni, amikor rákattintanak vagy rákoppintanak a Bejelentkezés elemre.If you share an app that relies on connections that aren’t automatically shared (for example, an on-premises SharePoint site), users who open the app in a browser will see a dialog box with no text when they click or tap Sign in. A párbeszédpanel bezárásához kattintson vagy koppintson a jobb felső sarokban található bezárás (X) ikonra.To close the dialog box, click or tap the close (X) icon in the upper-right corner. A párbeszédpanel nem jelenik meg, ha a PowerApps Studio vagy a PowerApps Mobile segítségével nyitja meg az alkalmazást.The dialog box doesn’t appear if you open the app in PowerApps Studio or PowerApps Mobile. További információk a megosztott kapcsolatokról: Share app resources (Alkalmazás-erőforrások megosztása).For more information about shared connections, see Share app resources.

 9. Amikor a PowerApps adatok alapján létrehoz egy alkalmazást, a rendezésre és keresésre használatos mezőt nem állítja be automatikusan.When PowerApps generates an app from data, the field used for sorting and searching isn't automatically configured.

  A mező beállításához módosítsa a katalógus Elemek képletét a Katalógus hozzáadása című cikk szűrésre és a rendezésre vonatkozó utasításait követve.To configure this field, edit the Items formula for the gallery, as the sections for filtering and sorting in Add a gallery describe.

 10. Az adatok alapján létrehozott alkalmazásoknál csak az adatforrás első 500 rekordja érhető el.For apps that are created from data, only the first 500 records of a data source can be accessed.

  A PowerApps általánosságban bármilyen méretű adatforrással képes dolgozni, mivel bizonyos műveleteket az adatforrásnak delegál.In general, PowerApps works with any size data source by delegating operations to the data source. A nem delegálható műveleteknél a PowerApps figyelmeztetést jelenít meg a szerkesztésnél, majd később csak az adatforrás első 500 rekordján használható.For operations that can't be delegated, PowerApps will give a warning at authoring time and operate on only the first 500 records of the data source. Lásd a Filter function (Szűrőfunkció) című cikket a delegálással kapcsolatos további részletekért.See the Filter function article for more details about delegation.

 11. Az Excel-adatoknak táblázat formátumban kell lenniük.Excel data must be formatted as a table.

  Az Excel adatforrásként való használatával kapcsolatos korlátozásokkal kapcsolatban olvassa el a Cloud-storage connections (Felhőtárhely-kapcsolatok) című cikket.For information about limitations when you use Excel as a data source, see Cloud-storage connections.

 12. A rendszer támogatja az egyéni SharePoint-listákat, de nem támogatja a tárakat, egyes listaoszloptípusokat, valamint a több értéket vagy többszörös kiválasztást is támogató oszlopokat.SharePoint custom lists are supported but not libraries, some types of list columns, or columns that support multiple values or selections.

  További információk: SharePoint Online.For more information, see SharePoint Online.

 13. A társszerzőség nem támogatott. Egyszerre csak egy szerzőt használjon.Co-authoring isn't supported. One author at a time, please.

  Ha egy alkalmazást egyszerre több személy is módosít, azzal sérülést okozhat az alkalmazásban, vagy felülírhatja mások módosításait.You can corrupt an app or over-write others’ changes if more than one person modifies the same app at the same time. Zárja be az alkalmazást, mielőtt más szerkeszteni kezdi.Close the app before someone else edits it.

 14. Néha több időbe telik, mire az újonnan megosztott alkalmazásokat használni lehet.It can sometimes take a moment before a newly shared app can be used.

  Bizonyos esetekben az újonnan megosztott alkalmazás nem érhető el azonnal.In some cases, a newly shared app won't be immediately available. Várjon néhány percet, és elérhetővé válik.Wait a few moments, and it should become available.

 15. Az űrlap-vezérlőelemben nem lehet egyéni kártya segítségével adatokat módosítani.In the Form control, you can't change data by using a custom card.

  A beépített egyéni kártyánál hiányzik a Frissítés tulajdonság, amelyre szükség van a módosítások visszaírásához.The stock custom card is missing the Update property, which is required to write back changes. Megkerülő megoldás:To work around this:

  • Válassza ki az űrlap-vezérlőelemet, és illesszen be egy kártyát a jobb oldali panel segítségével, annak alapján, hogy milyen mezőt szeretne megjeleníteni a kártyán.Select the form control, and insert a card by using the right-hand pane based on the field that you want the card to show.
  • Oldja fel a kártya zárolását az Understanding data cards (Az adatkártyák megismerése) című cikkben leírtak szerint.Unlock the card, as described in Understanding data cards.
  • Távolítsa el vagy rendezze át a vezérlőelemeket a kártyán tetszés szerint, úgy, mint ahogy egy egyéni kártyánál tenné.Remove or rearrange controls within the card as you see fit, just as you would with the custom card.
 16. Az Android 5.0 rendszeren, a WebView v48 vagy v49 verziójával futó Nexus 6 eszközön összeomlik az alkalmazás.An app that's running on Android 5.0, Nexus 6 with Webview versions v48 or v49 may crash.

  A probléma a WebView korábbi verziójának (3x) telepítésével, vagy az Android 6.0-s rendszerre való frissítéssel oldható meg.Users can fix this problem by updating to a lower version of Webview (3x) or update to Android 6.0.

 17. Ha kevés az elérhető memória, a rendszer ideiglenesen letiltja a kamerát.Camera usage may be temporarily disabled if memory is low.

  Ha a mobileszközön kevés a szabad memória, előfordulhat, hogy az eszköz összeomlásának elkerülése érdekében a rendszer ideiglenesen letiltja a kamerát.If your mobile device is low on memory, the camera is temporarily disabled to avoid crashing the device.

 18. Az Office 365 Videó-összekötő nem támogatott.Office 365 Video connector isn't supported.

 19. A kártyakatalógus elavult.Card gallery is deprecated.

  A funkciót használó meglévő alkalmazások továbbra is működni fognak, de új kártyakatalógust nem vehet fel.Existing apps that use this feature will continue to run for the time being, but you can't add a card gallery. Cserélje le a kártyakatalógusokat az új Űrlap szerkesztése vagy Űrlap megjelenítése vezérlőelemre.Please replace card galleries with the new Edit form and Display form controls.